ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಸರ್‍ತಿ - ಇನಾಮಾಂ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ. ಸಾನಿಕಾ ಪವಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚಿಂ ಬಹುಮಾನಾಂ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ 174 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ ಆಸುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುರ್ಚೊರೆಂತ್ ಸರ್ವೋದಯ ಎಡ್ಯುಕೇಶನಲ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಟ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಸಾನಿಕಾ ಆರ್. ಪವಾರ್ ಹಿಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 'ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಶೆವ್ಣೆಂ' ಕವಿತೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಕಾಣ್‌ಕೋಣ್ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಧಾವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ದೇವಿತಾ ಈಷ್ವರ್ ಖುಲೆ ಹಿಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 'ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಿಕ್' ಕವಿತೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ ತರ್, ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಧ್ಯಾನ್‌ಮಂದಿರಾಂತ್ ಸವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ ಆನಿ ಆಲ್ದೋನಾ ಕೊರ್ಜುವೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಮಾಯ್ ದೆ ದೇವುಸ್ ಹೈಸ್ಕುಲಾಂತ್ ಧಾವೆಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಆನಿಶಾ ಅರುಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಗೆಲಾಂ. ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿನ್ 'ಪಾವ್ಸ್' ಕವಿತಾ ಧಾಡಲ್ಲಿ ತರ್, ಅನಿಶಾನ್ 'ಹಾಂವ್ ಝಾಡ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾತ್' ಕವಿತಾ ಧಾಡಲ್ಲಿ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾನಿಕಾಚಿ ಕವಿತಾ - ಪಾಖಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಖೆಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾಖಾಂ ಆಸುನ್ ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ ಕೈದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಅಸಹಾಯಕತಾ ವರ್ಣಿತಾ. ದೇವಿತಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಎಕಾ ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಿಕಾಕ್ ದೇಶಾ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಟಮ್, ಗಾಂವ್, ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೊ ಕೆನ್ನಾಂಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೋವ್ ಸುಂದರ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಪಲಿಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ಶಾಳೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ವೊತ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಲಾಗಿಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಚಲಯ್ತಾ ತರ್ ಆನಿಶಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ರೂಕ್-ಝಾಡಾಂ ಮನ್ಶಾರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಝಳ್ಕತಾ.ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್, ಪ್ರಾಯೆತೆಕಿದ್ ತಾಂಣಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್, ತಾಂಚೆಂ ನೆಂಟೆಪಣ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಂಚ್ಲಲೆ ವಿಷಯ್ ಆನಿ ಕವಿತೆರುಪಿಂ ತೆ ವಿಷಯ್ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ರೀತ್ - ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವೊರವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಇನಾಮಾಂಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಕವಿತೆಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚಿ ವೊರವ್ಣಿ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ನಗ್ದೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆಚಿ ಸುವಿಧಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿತಾ. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾ. ಜನೆರ್ 14, 2018 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಜೆಪ್ಪುಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಬಾರಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಲೆ. ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ತಶೆಂ ಲೇಖಕ್ ಕೆ. ಟಿ. ಗಟ್ಟಿ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಲೊ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಯೆದೊಳ್ ಪಾಸುನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೊಂಯ್ ತಶೆಂ ಕೇರಳ ಥಾವ್ನ್ 2080 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ.

 ಖಬರ್: ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಭಾತ್ಮಿದಾರ್

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]