ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] "ಲಿಂಬೆ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್" ನಾಟಕ್ ಆನಿ ’ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ’ಚೊ 25ವೊ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವ್

’ಪಳೆ’, ’ಪಾರ್ಕಿ’ ಅನಿ ’ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೇಂವ್’ - ಹಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಉತ್ರಾಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಘಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ 25 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ’ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಸಂಘ್’ ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ 25 ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜೆರಿಮೆರಿ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಂ. ಜೂದ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಸಂಘ್ ಯಸಸ್ವಿ ಜಾಲಾ.

1991 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಮಾ.ಪಾವ್ಲ್ ರೇಗೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಸುರ್ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಾನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಮಿಕ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೊ ’ಚಿಂತ್ನೆನ್, ಸಭ್ದಾನ್, ಕರ್ನೆನ್’ ನಾಟಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಸನ್ನಿ ಡಿಸೋಜಾಚೆ ನಾಟಕ್; ’ಅಂತು ಖುರಿಸ್ ಆಯ್ಲೊ’ ಆನಿ ’ಘಟ್ಟ್ ಧರ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ’ ತಶೆಂಚ್ ಜೋನ್ ಆರ್. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾಚೆ ’ಖುನಿಗಾರ್ ನವ್ರೊ’ ಆನಿ ’ಸಯ್ರಿಕೆಕ್ ಅಡ್ಕಳ್’ ನಾಟಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ’ಹೆನ್ರಿ ನಾಯ್ಟ್’, ’ಮೆಲ್ವಿನ್ ನಾಯ್ಟ್’, ’ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊಚೊ ಬಾಯ್ಲಾ ಶೋ’, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ’ವೊವ್ವ್ ಲಾವ್ವ್, ಲ್ಯಾಮನ್ ಟಿ.ವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ, ರೆಡಿಯೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಭೋವ್ ಮೆಚ್ವಣೆಂಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ದಾನ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ’ಸನ್ನಿ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಒಪ್ರೇಶನಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ’ಸನ್ನಿ ನಿಧಿ’, ತಶೆಂಚ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಆನಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಂತ್ ೬೦% ಚ್ಯಾಕಿ ಚಡಿತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾದಾನ್ ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟಿ, ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂತ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಹೊ ಸಂಘ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕಲೆಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ಜಾವ್ನ್ 10 ಮಾನ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ’ಕಲಾರತ್ನ್’ ಬಿರುದಾಂ ದೀವ್ನ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.

ಜೋನ್ ಆನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಹಾಣಿಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂತಾರಾಂಚ್ಯೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಆನಿ ಸಿಡಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 7 ವೊರಾರ್ ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುಬಿಲಿಚೆಂ ಅಖ್ರೇಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಜೋನ್ ಆರ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಣೆಂ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಲ್ಲೊ ’ಲಿಂಬೆ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್ ಸಾಂ.ಜೂದ್ ಜೆರಿಮೆರಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಲಗ್ಬಗ್ 2000 ಲೊಕಾಸಮೊರ್ ಭೋವ್ ಯಸಸ್ವಿ ಥರಾನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆ ಸಂವಾದ್, ಕಾಣಿ, ಕುತುಹಲ್, ಹಾಸ್ಯ್ ಆನಿ ನಾಟಕಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ (ನಾಟಕಾ ಭಿತರ್ಲಿಂ) ಪದಾಂ ಆನಿ ನಾಚ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ನತಕಾಂತ್ ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಗ್ರೇಸಿ ತಾವ್ರೊ, ಸೆವ್ರಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ಮೆಲನಿ ಕೊರ್ಡೇರೊ, ಎಲಿಸಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಜುಲಿಯಾನಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಲಿಯೊ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಡೋಜ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಪಿರೇರಾ, ಮಾಯ್ಕಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಜೋನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಜೋಸೆಫ್ ದಿ’ಸೋಜ, ಎಲಿಯಾಸ್ ಪಿಂಟೊ, ಜೊಯ್ಸನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಶೆರಿಲ್ ತಾವ್ರೊ ಆನಿ ಬೇಬಿ ಮೆಲಿಟಾ ಲೊಬೊ ಹಾಣಿಂ ತಾಂತಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ನಿರ್ವಹ್ಸಿಲಾ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೆಜೆಲ್ ಆನಿ ಆಲಿಟಾ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ನಾಚ್ ಕರ್ತಚ್ಚ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಭಿಸ್ಕ್ ಪರ್ಸಿವಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಪಣ್ಟಿ ಪೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಸಂಘಾಚೆಂ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೆಂ. ವೆದಿಚೆರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಸಂಗಿಂ ಸಂಘಾಚೆ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾಪ್ ಲೆನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ದಬ್ಲ್ಯು ಡಿ’ಸೋಜ, ಜೋನ್ ಒಝಿ ಕೊರ್ಡೆರೊ, ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಸಿ/ಬಿಬಿಯಾನಾ, ಬಾಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ವೆಲ್, ಬಾಪ್ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್, ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ವೋಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಜೆರಿಮೆರಿ ಹೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಹಾಜರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್, ಥೋಮಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಅಭುಧಾಬಿ, ಅಂಬ್ರೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚಿಂಯ್ ನಾಂವಾಂ ಮಾನಾನ್ ಉಲೊ ಕೆಲಿಂ. ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಲೋಬೊ ಚಕಾಲಾ ಆನಿ ಫ್ಲೋರಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಜೆರಿಮೆರಿ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ನಾಟಕಾಸಂಗಿಂ ಹೆರ್ ಮನೊರಂಜನ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಫಿ ರೊಡ್, ಆಂತೊನಿ ತಾವ್ರೊ, ಫ್ರೇಂಕಿ ಡಿ’ಸೋಜ, ಸುನಿತಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಮ್ಯುರೆಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿಣಿಂ (ಮಮತಾ, ಮೆರ್ಸಿನ್, ಮರಿಯಾ, ಜೊವಿಲಾ, ಅಲಿಟಾ, ತೆರೆಜಾ ಆನಿ ಸಿಂತಿಯಾ) ತಶೆಂಚ್ ಯುವತಿಂ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ಪಂಗಡ್ (ಲಿಯಾಂಡರ್, ಮಿಶೆಲ್, ಶಿವಾಂಗಿ) ಹಾಂಚೊ ನಾಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಭಾತ್ಮಿ: ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ, ಜೆರಿಮೆರಿ

 
 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]