ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಚೊ ’ಕುಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ’ ಬೂಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ (ಜುಲಾಯ್ 15): ಸೆವಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಚ್ಯಾ ವಿಡಂಬನಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ಕುಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ’ ಬುಕಾಚೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹೆಚ್ಚ್ ಜುಲಾಯ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಜಯ್ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ಬಗ್ 45 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಬರವ್ನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ 20 ಹಾಸ್ಯ್-ವಿಡಂಬನಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೊ ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಖೂಬ್ ಆಂವಡ್ತಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣುನ್, ಬುಕಾಚೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚೆ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನಾ ಕೊವೆಂತಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ದಿ’ಸೋಜ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಬರವ್ಪಿ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಸವೆಂ ಸೆವಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ಸಂಪದಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕುತಿನ್ಹೊ, ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾವ್ಪಿ ರೊನಿ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

- ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबर]: हेरोल्पियुसाचो ’कुड्पाच्या व्हाळाच्यो कुर्ल्यो’ बूक मोक्ळिक

मंग्ळुर (जुलाय १५): सेवक प्रकाशनान पर्गट केल्लो, कोंक्णेच्या नाम्णेचो काण्येगार हेरोल्पियुसाच्या विडंबनांचो जमो ’कुड्पाच्या व्हाळाच्यो कुर्ल्यो’ बुकाचें मोक्ळिक कार्यें हेच्च जुलाय १५ तारिकेर मंग्ळुरांत्ल्या इजय सांत आन्ना कोवेंतांत चल्लें.

पाट्ल्या लग्बग ४५ वर्सां थाव्न कोंक्णेंत वेवेग्ळिं बर्पां बरव्न लोकामोगाळ जाल्ल्या हेरोल्पियुसाच्या विंच्णार २० हास्य-विडंबनाच्यो काण्यो ह्या बुकांत आसात आनि हांत्ल्यो चड्ताव समाजिक चिंत्पाच्यो देकुन लोकांक खूब आंवड्तल्यो म्हणुन, बुकाचें मोक्ळिक कर्चे वेळार सांत आन्ना कोवेंताचो व्हडिल मानाधिक बाप पाव्ल मेल्विन दि’सॊज हाणें सांग्लें.

हेच्च संधर्भार बरव्पि हेरोल्पियुसासवें सेवक पत्राचो सहायक संपदक मा।बा।जेराल्ड कुतिन्हो, फामाद कोंक्णि गाव्पि रोनि डि’कुन्हा आनि हेर वेदिचेर हाजर आस्‌ल्ले.

- आम्चो भात्मि

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]