ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 

[ಖಬಾರ್:] ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ ಆನಿ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳ್

ಮಾರ್ಚ್ 20 (ಮುಂಬಯ್) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊಂಕಣಿ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಯೋಗಾಖಾಲ್ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ ಆನಿ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳ್’ ಹೆಚ್ಚ್ ಮಾರ್ಚಾಚ್ಯಾ 20 ತಾರಿಕೆರ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಿಮೆರಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ|ಜೂಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜೆರಿ ಬೊಂದೆಲ್ ಆನಿ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಹಾಣಿಂ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಸವೆಂ ಜಾತಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಾ|ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶೆಣಯ್ ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಎಕ್ವಟಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ವಿವರ್ ದೀವ್ನ್, ಆಜ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಭಾಸ್ ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಭಾಸೆಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಜಾಲ್ಯಾಸ್ತಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಪಾಸತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪರಿಷದ್ ಅಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಭುರ್ಗೆ ಲಿಯೋನ್ ಆನಿ ಲಿರೋನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪದ್ ಗಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊಂಕಣಿ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಹಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೀಯೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್, ಕಸೊ ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಪಾಸತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ ತಶೆಂಚ್ ಮಟ್ವೆ ಹಾಸ್ಯ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ನಾಚ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೊ.

ತಶೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ತಾಂಚೊ ನಾಚ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೊ.

 ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಹಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸೊನ್‌ಯೀ, ಹೆರ್ ಭಾಸೊ ಶಿಕ್ಚೆಸವೆಂ ಕಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಸಯ್ತ್ ಹಿಂ ಶಿಕುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಆಟೊವ್ ಚಲ್ಲೊ.

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೋನ್ ಮಾಯ್ಕಲ್ ವಾಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲ್ಲಿ, ೧೬ ಕವಿಂನಿ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ; ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿಂಕ್; ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಹಾಂಕಾಂ ಮಾ|ಬಾ|ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಬೆನಡಿಕ್ಟಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೇದಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣಯ್, ಪರಿಷದೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್ ಪ್ರಭು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಾ|ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಶೆಣಯ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ|ಬಾ|ಲ್ಯಾನ್ಸಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊಂಕಣಿ ಅಸೋಸಿಯೇಶನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಬೆನಡಿಕ್ಟಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಲೀಯೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್ ಪ್ರಭುನ್, ಚ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರೀತ್, ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ’ಎಕ್ವಟಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್’ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ವಿಕಾಸಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣಯಾನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ವಾಖಣ್ಣಿ ಕರುನ್ ’ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ್’ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಸರ್ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಮಾ|ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್’ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಯ್‌ಭಾಸೆಕ್ ಆಮಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಸೊಡಿನಾಯೆ, ತಿ ಭಾಸ್ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್, ಆನಿ ಎಕಾ ಸಭ್ಯತೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

 

ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ವೇದಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನ್ಸಿನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ ತರ್, ಹೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ರುಚಿಕ್ ಜೆವ್ಣಾಸವೆಂ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ದೆಡ್ಶಾಂ ವಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ.

- ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबार]: मुंबयांत कोंकणी सहमिलन आनि कविसम्मॆळ

मार्च २० (मुंबय) महाराष्ट्र कोंकणि असॊसियॆशन तशेंच अखिल भारतीय कोंकणि परिषद हांच्या जॊड आयॊगाखाल ’कोंकणी सहमिलन आनि कविसम्मॆळ’ हेच्च मार्चाच्या २० तारिकेर, मुंबयांत्ल्या जेरिमेरिच्या सां।जूड फिर्गजेच्या सभासालांत चल्लें.

कार्याचि सुर्वात जेरि बोंदेल आनि ल्यान्सि निड्डॊडि हाणिं गाय्लेल्या कोंकणी पदासवें जातच्च कोंकणी परिषदेचो उपाध्यक्ष मानेस्त डा।चंद्रकांत शेणय हाणें कोंक्णेचो एक्वटित वाव्र कर्चि गर्ज कसलि म्हळ्ळ्याचेर विवर दीव्न, आज हर्येक प्रांतीय भास ऎक न्हय एका रितिच्या समस्यांत बुडोन आसा आस्तां, आम्कां एक्वटित जाव्न एका भासेचो पॊस कर्चि गर्ज अनिवार्य तशेंच भॊव गर्जेचि जाल्यास्तां, कोंकणी भासेच्या उदर्गते पासत सर्वांनि एका मनान वाव्र कर्चि गर्ज आसा म्हणालो, आनि ह्या दिशेन अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिषद अप्लो वाव्र कर्तलो म्हणालो.

भुर्गे लियॊन आनि लिरॊन फेर्नांडिस हाणिं ’कोंकणी आम्चि भास’ म्हळ्ळें पद गाव्न कोंकणी सम्मॆळनाचि सुर्वात केलि, महाराष्ट्र कोंकणि असॊसियॆशन हाचो स्थापक अध्यक्ष मानेस्त लीयो फेर्नांडिसान, कसो हो संस्थो वीस वर्साधिं सुरु जाल्लो आनि ह्या वीस वर्सांनि ह्या संस्थ्यान वाडोन आयिल्लि रीत आनि कोंकणेच्या उदर्गतेपासत केल्ल्या वेवेग्ळ्या वाव्राचि मट्वि वळोक करुन दिलि.

उप्रांत वेवेग्ळ्या कलाकारां थाव्न नाट्कुळे तशेंच मट्वे हास्य प्रदर्शन जातच्च फिलॊमिना फेर्नांडिस कल्माडि आनि पंग्डाथाव्न नाच प्रदर्शित जालो. तशेंच भुर्ग्यांनि सय्त तांचो नाच प्रदर्शित केलो

त्यॆ उप्रांत बाय फिलॊमिना फ्रान्सिस्कॊ हिच्या मुखॆल्पणाखाल ऎक संवाद चलय्लो. पर्गांवांत आसोन्‌यी, हेर भासो शिक्चेसवें कशें कोंकणी भास सय्त हिं शिकुंक पाव्लिं म्हळ्ळ्याचेर अपुर्भायेचो आटोव चल्लो.

त्यॆ उप्रांत रॊन माय्कल वास हाच्या अध्यक्ष्‌पणाखाल कोंकणी कविगॊश्टि चल्लि, १६ कविंनि हांतुं भाग घेत्लो; उप्रांत हांतुं भाग घेत्‌ल्ल्यांनि विंचुन काड्‌ल्ल्या दोगां उत्तीम कविंक; वल्लि क्वाड्रस आनि फिलॊमेना फ्रान्सिस्कॊ हांकां मा।बा।ल्यान्सिन तशेंच मानेस्तिण बेनडिक्टा रेबेल्लोन मान केलो.

उप्रांत चल्‌ल्ल्या वॆदि कार्यांत मानेस्त बस्ति वामन शेणय, परिषदेचो अध्यक्ष मानेस्त गॊकुल्‌दास प्रभु, उपाध्यक्ष मानेस्त डा।चंद्रकांत शेणय, मुखेल सय्रो जाव्न मा।बा।ल्यान्सि, महाराष्ट्र कोंकणि असॊसियॆशनाचो अध्यक्ष मानेस्तिण बेनडिक्टा रेबेल्लो आनि लीयो फेर्नांडिस वेदिचेर हाजर आस्‌ल्लिं. आप्ल्या उत्रांनि मानेस्त गॊकुल्‌दास प्रभुन, च्यार राज्यांनि शिंप्डोन गेल्ल्या कोंकणी भासेचो पॊस कर्तेल्या वेवेग्ळ्या संस्थ्यांचो उल्लॆक करीत, आज कोंकणी भासेच्या उदर्गतेखातिर जाय्ते आव्कास आसात आस्तां, फकत्त ऎक ’एक्वटिक वाव्र कर्चें बरें मन’ मात्र ह्या भासेच्या विकासाक कारण करुंक सक्ता म्हणालो. मानेस्त बस्ति वामन शेणयान मुंबयांत कोंकणी भासेच्या मोगान व्हडा संख्यान आयिल्ल्या लोकाचि वाखण्णि करुन ’केद्नांय मंग्ळुर आय्ल्यार विश्व कोंकणी कॆंद्राक’ भेट दींव्क विसर्नाकात म्हणुन उलो दिलो.

मुखेल सय्रो मा।ल्यान्सिन ’कोंकणी भास’ आम्चि माय्‌भास आनि आम्च्या माय्‌भासेक आमि केदिंच सोडिनाये, ति भास एका संस्कृतेक, आनि एका सभ्यतेक घेव्न येता म्हणालो.

हेच्च संधर्भिं वेवेग्ळ्या संस्थ्यांनि, वेवेग्ळ्या प्रकारांनि वाव्र केलेल्या कोंकणी मानेस्तांक वॆदिक आपव्न मान केलो.

मानेस्त विन्सिन उप्कार आटय्लो तर, हें अपुर्भायेच्या कार्याचें निर्वाहण मानेस्त सिरिल क्यास्तलिनो पेर्नाल हाणें केलें.

रुचिक जेव्णासवें संप्‍ल्ल्या कार्यांत सुमार देड्शां वय्र कोंकणी लॊक हाजर आस्लो.

- आम्चो भात्मि

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]