ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Kollounni] Konknni Borovpianchem Sommelon

Moddganv : Dalgado Konknni Akademi (DKA) ayojit Konknni Borovpianchem Sommelon-achi toryari purnn zalia ani purai G§ychean sumar 200 borovpi hea sommelonak hajir zatole hachi khatri kelia. Fattlim kaim vorsam zoitivontponnim he sarke sommelon ayojit kele uprant, hie pautti anik chodd borovpiank ektthaim haddpachem DKA-n paul marlam. Hem sommelon 18 Novembr 2018 disa  Moddganvchea Ravindra Bhovonachea Conference Hall-ant bhorta.

Mhalgoddo Konknni borovpi Isidore Dantas hachea hatantlean hea sommelonachem ugtavonn zatolem.  Punneant ravpi Isidore Konknnichea veg-vegllea vixoyancher boroita ani tachim kaim pustokam-i uzvaddak aileant.  Halinch tannem Joel  D’ Souza hachea adharan toyar kelolo Inglez-Konknni xobdkox (dictionary) uzvaddaila.  Konknni cholchitram ani tiatr machierui tannem khub vaur kela. 

Sokallim zavpi poilea sotrant “Tornatteanchem Konknni Bhaxek Yogdan Gorjechem” hacher Dr. Cosma Fernandes vichear manddttolo zalear sanjer zavpi dusrea sotrant “Romi Konknni Borovpiam Mukhar Aslolim Avhanam” hacher Konknni Borovpi ani Potrkar Marcos Gonsalves aple vichear manddttolo.  Donui sotram uprant hajir aslolea borovpiank ani chodd korun tornatteank bhasabhas korunk sond mellttoli.

Somarop suvalleak Mukhel Soiro mhunn xikxonn ponddit Fr. Walter  D’ Sa sommelonak hajir astolo.  Hea donui suvalleank DKA-cho odheokx Tomazinho Cardozo Odheokxpod choloitolo zalear Chittnis Vincy Quadros purai smmelonacho attap ghetolo.

Disbhor cholpi hea sommelonant tornatteank ani borovpiank Konknni bhaxe koddem koxie toren ekzhutt korun dovrunk zatat tacher upai kaddunk pradhan’ya ditole.  Hea sommelona vellar pustok prodorxon ani khasa sutt diun vikri astoli.  Je borovpi nanv-nondnni korinastanam chukon urleat tannim beginuch aplem nanv nond korchem ani sogllea borovpiamn hajir ravun sommelon zoitivont korunk hatbhar lavcho oso Dalgado Konknni Akademin ulo marla.

Bhatmi: Vinsi Kvaddros

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]