ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಸಂಘಟನ್] ನವಿಮುಂಬಯಾಂತ್ ನವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್: KONCANA

ಮಾಯ್‌ಗಾಂವಾ ಪಯ್ಸ್ ಆಸೊನ್‌ಯೀ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್‌ಭಾಸೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದವರುನ್, ವ್ಹಡಾ ಜತ್ನೆನ್ ತಿಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ನವಿಮುಂಬಯ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಎಕಾ ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಕೊಂಕಾಣ’.

- ಸಂ

ನವಿಮುಂಬಯಾಂತ್ ನವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್: KONCANA

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಕಲಾ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಾ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ/ಕಲಾಕಾರ್/ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್/ವಾವ್ರಾಡಿಂಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ತಸೊಚ್ಚ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ನವಿಮುಂಬಯ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಎಕಾ ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆಪಾಸತ್ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಸಾನ್‌ಪಾಡಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್, ಹೆಚ್ಚ್ ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ವಾಶಿಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಸಿಡ್ಕೋ ಆಡಿಟೋರಿಯಮಾಂತ್’ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್/ಗಾವ್ಪಿ ’ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ನಾಯ್ಟ್’ ಆಯೋಜಿತ್ ಕರ್ಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ನವಿಮುಬಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಸರ್ವಾಂನಿ ಎಕಾಮನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ 2016 ಥಾವ್ನ್ 2017 ಆವ್ದೆಕ್ KONCANA ಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ ಸಮಿತಿಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆ ಸಕಯ್ಲೆ ಹುದ್ದೇದಾರಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ;


[ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ]

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ (ಸಾನ್‌ಪಾಡಾ)
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್: ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಮಸ್ಕರೇಞಸ್ (ವಾಶಿ)
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ (ಪನ್ವೆಲ್)


[ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಿಲ್ಮಾ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪತ್ರಾವೊ]

ಸಹ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಿಲ್ಮಾ ಪಿರೇರಾ (ನೆರೂಲ್)
ಖಜಾಂಚಿ: ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪತ್ರಾವೊ (ಸಾನ್‌ಪಾಡಾ)
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ: ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ (ಘನ್‌ಸೋಲಿ)

ಸಮಿತಿಚೆ ಸಾಂದೆ:
ವಾಶಿ: ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನ್‌ಸ್ಟನ್ ಅಲೆಮಾವೊ ಆನಿ ಎಲಿಯಾಸ್ ಕಾರ್ವಾಲ್ಹೊ
ಖೋಪರ್-ಖೈರಾನೆ: ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಂತೊನಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಕೋನಿ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ
ನೆರೂಲ್: ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜಾಸಿಂತಾ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಂತೊನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಪನ್ವೆಲ್: ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೂವಿಸ್ ಕೊಲಾಸೊ
ಖಾರ್ಗರ್: ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಲೋಬೊ
ಕಲಂಬೋಲಿ: ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೇನಿಸ್ಲಾವ್ಸ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಘನ್‌ಸೋಲಿ: ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರ್


[ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ರೀನಾ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಂತೊನಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್]

ಐರೋಲಿ: ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ರೀನಾ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ
ರಸಾಯನಿ: ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋಕಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ವರ್ದಿ: ಕೊಂಕಾಣ ಭಾತ್ಮಿ

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]