ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್] ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ವಿಚಾರ್‌ಗೋಷ್ಟಿ

ಪೆಲ್ಯಾಚೆ ದುಃಖಿಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೊಚ್ಚ್ ಸಾಹಿತಿ ಶಿವಾಯ್ ದುಃಖ್ ದಿತಲೊ ನ್ಹಯ್ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರ್(ಮಾರ್ಚ್ 5): ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಉಡ್ಪಿ ಜಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕಲಾಮೃತ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಯೋಗಾನ್, ಹೆಚ್ಚ್ ಮಾರ್ಚ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್, ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅದೇಸಾಚ್ಯಾ ’ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ವಿಚಾರ್‌ಗೋಶ್ಟಿ’ ಹಾಂತುಂ ’ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜವಾಬ್ ದೀವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಆನಿ ಕಾಫಿ-ಫಳಾರ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಧಾ ವೊರಾರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಚಾರ್‌ಗೋಶ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್; ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ದೊ|ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ (ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಆಧ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಧೇಶ್ ಸಂಪಾದಕ್) ಹಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಬರವ್ಪಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೆ.ಎಲ್.ಮಂಜರಪಲ್ಕೆನ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್; ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ (ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಲೇಖಕಿ), ’ಕಲಾಮೃತ್’ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಜೆ’ಕೋಸ್ತಾ (ನಾಮ್ನೆಚೊ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್, ಬರವ್ಪಿ), ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ರೋಸಿ ಬಾರೆಟ್ಟೊ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಕೊಂಕಣ್ ಸಂಘಟನ್ ಉಡ್ಪಿ ಜಿಲ್ಲೊ) ತಶೆಂಚ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲೆಂಡಾ ಅಲ್ಮೇಡಾ (ಸಂಚಾಲಕಿ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ವಟ್ ಮುಂಬಯ್) ಹಾಂಕಾಂ ವೆದಿಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ.

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾವ್ಪಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಿ ಬೊಂದೆಲ್ ಹಾಣೆಂ ಬರವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ’ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲವ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಚ್ಚ್; ಸ್ವಾಗತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಬರ್ನಾಡ್ ಜೆ’ಕೋಸ್ತಾನ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಚಾರ್‌ಗೋಶ್ಟಿಚಿ ಆಜ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಳ್ಕತೆಲೆ ನಾಂತ್, ಸಾಹಿತಿಚ್ಚ್ ಎಕಾ ಸಮಾಜೆಚೊ ದೊಳೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ದಿವ್ಟಿ ಪೆಟವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರ್‌ಗೋಶ್ಟಿಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶೀಯ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಡಾ|ಜೆರಿ ನೊಡ್ಡೋಡಿನ್; ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹವ್ಯಾಸಿ ಬರವ್ಪಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ - ಜೊ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ (ಲಿಖ್ಪಾಚೊ, ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚೊ, ಸಂಪಾದಕಾಚೊ, ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ಗಾಂವ್ ತಶೆಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಳಾವಳೆನ್ ಆಸುಂಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾವ್ನ್) ತೊ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ, ತೊ ಖರೊಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವಾಜಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾ‌ಗೋಶ್ಟಿಂತ್; ’ಮುಗ್ದನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ)’ - ಬುಕಾಚೆರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್ (ಫಾಮಾದ್ ಲೇಖಕ್, ಚಿಂತ್ಪಿ) ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿನ್ ಕರ್ಚಿಂ ವಾ ಕೆಲ್ಲಿಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಫಕತ್ತ್ ಎಕಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ದೊಡ್ತಿ ಕರ್ತಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ ದೆಕುನ್ ಹಿಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂನಿ ವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್, ಅಪ್ಲಿ ಸಮ್ಜೊಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿತಾ. ಏಕ್ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆಂ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣುನ್ಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಮುಗ್ದನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ ಬುಕಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್, ವಲ್ಲಿಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್, ಹಟ್ಟಿ ಸಂಯ್ಬಾವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್, ಹಿಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಫಕತ್ತ್ ಕವಿಂನಿ ವಾಚಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂತ್ ’ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕವಿವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಗೀ?’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚೆರ್ ಜವಾಬ್ ದೀವ್ನ್ ವಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ; ’ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ’ಪೋಯೆಟಿಕ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್, ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ಕವಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಸೊ ವಳ್ಕತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಗ್ಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕವಿತೆಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಎಕಾ ನ್ಹಯ್ ಎಕಾ ರಿತಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ತ್ಯಾ ಕವಿಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಕ್ಶ್‌ಪಾತ್ (Bias) ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಸ್ವತಂತ್ರ್‌ಪಣಿಂ ಕವಿತಾ ಶಿಕ್ಚೊ ಆಸಾ ತರ್, ತಾಕಾ ಸಮ್ಜುಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಅಪ್ಣಾಚೆ ಆಧ್ಲೆ ತೀನ್ ಬುಕಾಂಚೆರ್ ಅಶೆಂ ಕವಿವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ’ಬಜಾರ್ (ಕವಿತಾಜಮೊ)’ ತಶೆಂಚ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚಿಂ ಕವಿತಾ - ಹ್ಯೇವಿಶಿಂ ಮೆಲ್ವಿನ್. ಜೆ. ವಾಸ್ (ಆಧ್ಲೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್; ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್, ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್) ಹಾಣೆಂ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲ್ ಚಿಂತಾಪ್, ಕವಿತೆಕ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್, ಕವಿತಾಪಾಠ್ ಅಧ್ಯಯನ್, ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ಆಟಾಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅಪ್ಲೆಂ ’ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನ್’ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೆಂ.

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂತ್; ’ಸಾಹಿತಿಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ಜಿಣಿ ಮಧೆಂ ಅಂತರ್’; ಸವಾಲಾಚೆರ್ ಜವಾಬ್ ದೀವ್ನ್; ’ಸಾಹಿತಿ ಸಮಾಜೆಚೊ ಏಕ್ ಅಂಗ್, ಜೆದ್ನಾಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ, ದುರ್ಭಾಗ್‌ಪಣಾನ್ ಆಜ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸಜವ್ಣೆಂತ್ ವಾ ಮೆಳಪಾಂತ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ತೆಲೆಚ್ಚ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರುನ್ ಆಸಾತ್, ಅಸಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಫಕತ್ತ್ ಪೊಕೊಳ್ ಶಿವಾಯ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಹೆರಾಂಚಿ ದೂಃಖ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ ವಾ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರವ್ಪ್ ಉದೆತಾಗೀ ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಜಾತಾ, ಹೆರಾಂಕ್ ದುಃಖಂವ್ಚೆಂ ಬರವ್ಪ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಹಿತ್ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್; ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ ಸುರತ್ಕಲ್, ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ, ಬರ್ನಾಡ್ ಜೆ. ಕೋಸ್ತಾ, ಜೆರಿ ಬೊಂದೆಲ್, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ ಆನಿ ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆ.ಎಲ್.ಮಂಜರಪಲ್ಕೆನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ಣೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. 28 ಜಣಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಭಾತ್ಮಿ:
ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

 

 

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]