ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಫುಡಾರಿ - ರೋಮಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ

ಫುಡಾರಿ - ರೋಮಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ

ರೋಮಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ’ಫುಡಾರಿ’ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಗೊಂಯಾಚೊ ತಶೆಂಚ್ ದಾಮನಾಚೊ ಆರ್ಚ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೆರಿ ಫೆರಾವೊ ಹಾಣಿಂ, ಭಿಶಪ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಲ್ಟೀನ್ಹೊ, ಪಣ್ಜಿಂತ್ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕೆಲೆಂ.

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಶಿಕ್ಷಕ್ಮ್ ದಲ್ಗಾದೊ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಆಧ್ಲೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಶೆಂಚ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಆವಾಜ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ಆಧ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಜೋಸ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕುವೇಯ್ಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾರ್ಮೋ ಸಾಂಟೊಸ್ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ - ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ್), ಮಾರ್ಸೆಸ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೋಗಿ ಒಕ್ಟಾವಿಯೋ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

’ಫುಡಾರಿ’ ಕುವೇಯ್ಟ್ ತಶೆಂಚ್ ಖತಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕೆಲೆಂ.

ಭಾತ್ಮಿ: ಜೋಸ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

[Kobor] Fuddari - Romi Lipientlem Konkonni Hofteallem

Fuddari - Romi lipientlem konkonni hofteallem

romi lipientlem novem hofteallem ’fuddari’ ailevar g§yacho toxench damonacho arch bhisp odhik manadhik filip neri feravo hannim, bhixop peales alttinho, ponnjint mokllik kelem.

Namnnecho konkonni boroupi, xikxokm' dolgado konkonni okaddemicho adhlo karyodorxi toxench ’amcho avaz’ potracho adhlo sompadok zaunascho zos salvador hea potracho sompadok toxench porgottnnar zaunasa. Kuveyttantlea g§ykarancho protinidhi karmo santtos (odhyokx - konkonni kola kendr), marses sebasttin fernanddis ani konkonni somskriti mogi okttavio roddrigos hazor asle.

’fuddari’ kuveytt toxench khotarant aschea g§ykaramni ekach sondhorbhar mokllik kelem.

Bhatmi: zos salvador fernanddis

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]