ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರಾಂತ್ ವೈಭವಿಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಭ್ರಮ್

’ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಭ್ರಮ್’, ದಸೆಂಬರ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್, ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಆದೇಸಾಚೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಭೋವ್ ವೈಭವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ನಂದಳಿಕೆನ್ ಕಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ದೊ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು, ಉಧ್ಯಮಿ, ಸಂಘಟಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ ಪೆರ್ಮುದೆ, ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳ್ಯಾಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ ಕಾಪುಜಿನ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಸುರ್‍ವಾತೆರ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಣಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ತಶೆಂಚ್ ವಾವ್ರಾಚಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಚ್, ಐಕಫಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಗಿತಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಉಲವ್ಪ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಉಧ್ಘಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉಲವ್ನ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆನ್, ಅಜೀಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್-ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರ್ಪಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್/ಹವ್ಯಾಸ್ ಕಸೊ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಪಯ್ಲಿಂ; ಸವಾಲಾಂ-ಜಾಪಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಆಧ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ಕೆಲೆ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಕ್ತೆಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಿತ್ಲೊ ನಾತ್ಲೊ ಜಿತ್ಲೊ ಆಜ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಆಜ್ ಅಮಿಂಚ್ ಬರವ್ಪಿ, ಅಮಿಂಚ್ ಸಂಪಾದಕ್, ಅಮಿಂಚ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಆನಿ ಅಮಿಂಚ್ ವಾಚ್ಪಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ (ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ)ನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್ಚ್; ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಆಯ್ರಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ’ಪಯ್ಣಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ’ಚಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಿ ತರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್ಪಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಗಾನ್ ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪಾಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾಜಮೊ ’ಮೊನಿ ಬೋಬ್’ಚಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಿ, ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ ಜಿಕ್ಪಿ ಆದರ್ಶ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ನಕ್ರೆಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊನ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೊ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುನ್ ದಿವ್ಯದೀಪ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರಾಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾ ಭಂವಾರಿಂ’ ಬುಕಾಚಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ತಚ್, ಅಪ್ಲಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರುನ್ ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪನ್ ಕಶೆಂ ಅಪುಣ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಲಾಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಭಗ್ಚ್ಯಾ ಆಟೆವಿಟ್ಯಾಂವಿಶಿಂ, ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಚೆರ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲೆ, ತಶೆಂಚ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್‍ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

’ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾನ್’ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಆಧ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚೆಸವೆಂ ಆಸುನ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಅಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗೊನ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟಾಚೆಂ ಮವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾತಚ್ ಉಲವ್ನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಸೆಚೆರ್ ಮಾನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಮಿಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಆಮಿಂಚ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಹೆರಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ನದರ್ ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ’ಆಮಿ ಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಶಿಕಾಜಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಮಾನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನ್ಹಯ್’. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮಾನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಂವ್ಚೊ ಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್, ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಮಾನ್‌ಪತ್ರಾಂ ವಾಚ್ಲಿಂ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲಾನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಮಯ್ಸೂರ್ (ಸಾಹಿತ್ಯ್ - ಕಾಣಿಯೊ) ಹಾಂಕಾಂ, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ದೊ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು (ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್-ಮನಿಸ್) ಹಾಂಕಾಂ, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಆಯ್ರಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ - ಮಾಧ್ಯಮ್) ಹಾಂಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್‌ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ದೊ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಸಾಹಿತ್-ಲೇಕನಾಂ) ತರ್ಫೆನ್ ’ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್’ ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೋನಿ ಪಿರೇರಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ (ಸಾಹಿತ್ - ಅನುವಾದ್) ತರ್ಪೆನ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಆಧ್ಲ್ಯ್ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಟೋನಿ ಫೆರೋಸ್ ಜೆಪ್ಪು ಹಾಣಿಂ ಮಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಹೊ ಮಾನ್; ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್, ಕಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪ್ತಾ.

ಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಯಿತ್ತ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುನ್ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್’ ಕರುಂಕ್ ಆಜ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಅಜೀಕ್ ಚಾಳಿಸ್-ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಸಯ್ತ್ ಕಶ್ಟ್ ಆಸ್ಲೆ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಭೊ ದೀವ್ನ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತರ್‌ಯೀ ಹಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಥೊಡೆ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್‌ಚ್ ಆಸಾತ್. ಆಜ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಫಕತ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ ತೃಪ್ತೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

T3 ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿನ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಿಂ; ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ ಕೆಲರಾಯ್ (ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ), ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಮೋರಸ್, ಪಾವ್ಲ್ ಮೋರಸ್ (ಲೇಕನಾಂ), ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಆನಿ ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ (ಕವಿತಾ), ತಶೆಂಚ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ’ಚಿತ್ರಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ’ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಳೆ ಕವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಆಧ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋಬರ್ಟ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಸಾಸ್ತಾನ್, ಪಾಸ್ಕಲ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆನ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

ಪ್ರಮುಕ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರವ್ಪಿ/ಉಲವ್ಪಿ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಚೇತನ್ ಲೋಬೊನ್ ’ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಕಸಲಿ?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಸತ್, ನಯ್ತಿಕ್ ಮವ್ಲ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಆಮಿಂ ಸುಕಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯೆಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಲಗ್ತಿ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಆಮಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಹಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಧಿಂ ಆಮಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಜಾಯ್ ’ಲಿಖ್ಣಿ ತಾಲ್ವಾರೆಚ್ಯಾಕೀ ಭಳಿಶ್ಟ್ ಹಾತೆರ್’ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಆಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚೊ ಬರೊ ಉಪೇಗ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜೆವಿಶಿಂ ದಾಕ್ಲೆ ದಿವುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್‍ಪಣಾಖಾಲ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕವಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಂಡ್ರು ಎಲ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್, ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಆನಿ ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ.

ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ’ಕಾವ್ಯ - ಕಥಾರಂಗ್’ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಯುವನಿರ್ದೇಶಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ನೀನಾಸಂ ಆನಿ ಪಾದ್ವಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆಕೋಸ್ತಾ, ಟಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ನಟನ್,

ತಶೆಂಚ್ ಬಾತ್ತಿ ಕೆಲರಾಯ್ ಹಾಚೊ ’ಘಡ್ಗಡೊ’ ತಶೆಂಚ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ’ಸಛ್ ಕಾ ಸಾಮ್ನಾ’ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಕಥಾರಂಗ್ ಖೆಳವ್ನ್, ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಭೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಭರ್‍ಪೂರ್ ದಾಧೊಸ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾವ್ಯ-ಕಥಾರಂಗಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾನ್ ಇನಾಮ್ ವಾಂಟ್ತಚ್, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ಕಾಫಿ-ಫಳಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರಾನ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ.  ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು.ಕೊಮ್, ಸಾರಂಗ ರೇಡಿಯೊಚೆ ಭಾತ್ಮಿದಾರಾಂಸವೆಂ ಸಭಾರ್ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

- ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[khobor:] koleann‌purant voibhovik konkonni sombhrom'

’sahitea mukhantr somaz‌seva’ mholl'llea iradeachem sohomilon ’konkonni sombhrom'’, dosembor 17 tariker, koleann‌purantlea milagris kolejichea salant adesachem kar‍yem bhovo voibhovik thoran chol'lem. Namnnecho konknni boroinnar daijivorldd middiacho sonchalok manest valttor ddi’soz nondolliken kar‍yachem ugtaunn kelem, mukhel soire zaun do|asttin ddi’soz probhu, udhyomi, songhottok manest paskol bi. Pintto permude, soire zaun ujvadd pondralleache sompadok ma|ba|cheton lobo kapujin toxench milagris kolejiche prinsipal manest vinsi pambur vedicher hazor asle.

Kareache sur‍vater namnnecho karyem choloinnar manest jio agraran prostavik utramni aichea kareachi toxench vaurachi kiteak gorz mholl'llevixim sangtoch, oikofachea yuvozonnamni svagot gitachem magnnem kelem. Vinsi pamburan svagot uloup uloilo. Udhghattokachea utramni uloun valttor nondolliken, ojik ponchvis-tis vorsadhim konknni borpachi pisai/hoveas koso aslo ani oplea tera vorsanchea prayer‌ch poilim; sovalam-zapi thaun survat korun uprant kanneo borounko suru kelem mholl'llevixim adhle uddas jivall kele. Tea vellar tantrik soktecho pattimbo jitlo natlo jitlo az asa, punn az ominch boroupi, ominch sompadok, ominch vimorxok ani ominch vachpi mholl'lli poristhiti ailea mhonnalo.

Hilori ddi’silva (proson'no nidd'ddoddi)n mokllik zaunko aschea bukanchi sovistar vollok korun ditochch; namnnechi konknni boroupinn manestinn airin pintton ’poinnari krismos vixes onko’chi mokllik keli tor, sahity okaddemi proxosti jikpi manest melvin ludrigan zon sunttikoppacho fuddlod kovitazomo ’moni bob’chi mokllik keli, raxttri-i proxosthi jikpi adorx xikxok nokrecho manest zorz keastolinon vol'li kvaddrosacho dusro sompadokiyancho zomo ’mukhamukhi’ mokllik kelo, tea uprant manest asttin probhun divyodipo prokaxonan porgott kel'lo vinsi pamburacho fuddlod mottvea kanniancho zomo ’mel'lea pettea bhomvarim’ bukachi mokllik kortoch, oplim bhognnam ucharun zon sunttikoppon koxem opunn ek konknni bhaxik zaun soit mongllur‌chea konknni lokamlagim konknni uloitana bhogcheaa attevitteamvixim, toxench aplea sahitik poinnacher opnnak adhar dil'le, toxench dimvchea sor‍vancho upkar attoilo.

’sadhokank porgott man’ kareache survater adhlea poinnari vixes onko kareavellar amchesovem asun az amchethaun sasnnak odheus magun gel'lea konknni boroupeanchea otmeak xanti magon ek minuttachem moun magnnem zatoch uloun, amchea bhasecher man yemvchim kamam aminch korunk zai, dekun tea manak aminch yogy zaunko zai, heranchim kamam pollemvchi nodor amchethoim asunk zai ani ’ami man diunko xikazoi xivai man kaddunk nhoi’. Konknnechea vevegllea xetamni mohotvachi denngi dilelea hea sadhokank dimvcho man, amchea konknnek man dil'leporim, amkam dimvcho man mholl'lleporim mhollem. Jio agrar, hilori ddi’silva ani vol'li kvaddrosan man‌potram vachlim. Manest jem'ma poddilan manest vol'li voggo moisur (sahity - kannio) hankam, manestinn gleddis regon manest do|asttin probhu (ontor‌raxttri-i konknni man-monis) hankam, manestinn airin pintton manestinn konseptta fernanddis allvo (konknni vaur - madhyom') hankam porgott‌man kelo. Manest do|eddvordd nojret (sahit-lekonam) torfen ’buddkulo.Kom'’ cho sompadok manest ddoni pireran toxench manest jeraldd vi. Karlo (sahit - onuvad) torpen raknno potracho adhly soho-sompadok manest ttoni feros jeppu hannim man svikar kelo. Ho man; man‌potr, kannik ani yadistika attapta.

Man apnnayil'leam torfen uloyit't asttin probhun ’konknni vaur’ korunk az matr nhoi, ojik challis-pon'nas vorsadhim soit koxtt asle, tea vellar soit amchea choddtavo lokak konknni vaurak pattimbho diun kollit na. Tor‌yi hottan mholl'lleporim thodde ho vaur korun‌ch asat. Az ami konknni vaur korizai fokot't amchea atm' triptek matr xivai konknnethaun kosolench zoddunk sadhy na bogar hogddaunko‌ch poddchem chodd mhonnalo.

T3 prayojit poinnari sahitik spordheant inamam zodd‌l'leanchim namvam proson'no nidd'ddoddin ghoxit kelim; melvin je. Vas kelorai (mottvi kanni), zuliett moros, paul moros (lekonam), melvin je. Vas, ani zon sunttikoppo (kovita), toxench poinnari.Kom' cher asa kel'lea moineallea ’chitram vichitram’ spordheant moinealle kovi zal'leank songit samratt manest henri ddi’soz, adhlo amcho yuvok sompadok manest robortt furttaddo sastan, paskol pintto ani valttor nondolliken inamam vanttlim.

Promuk uloupant namnnecho boroupi/uloupi manadhik cheton lobon ’aichea kallar eka boroupeachi zovabhdari kosoli?’ mholl'llevixim sovistar ritin uloilo. Sot, noitik mouleamvixim amim sukim utram boromvchyepras poilem amim pramannik zaun tim amchea jinnyek kitlim logti zatat mholl'llem parkunchi gorz mhonnalo. Ami boroyil'lem sokkodd sahit zaina dekun ami boromvcheadhim ami somzunk zai ’likhnni talvarecheaki bhollixtt hater’ zaunastam, amim hea soktecho boro upeg korchi gorjevixim dakle divun uloilo.

Tea uprant vol'li kvaddrosachea odhyokx‍ponnakhal chol‌l'lea kovitagoxttint namnneche kovi manest anddru el ddi’kunha, zon sunttikoppo, melvin je. Vas, richchi pirer, keathorin roddrigos kottpaddi ani anttoni barkur hannim aplim kovita prostut kelim.

Okhrechea ’kauyo - kotharong’ kareant, namnnecho yuvonirdexok kristti ninasom ani padva kolejichea nattok pongddathaun cha.Fra.Dekosta, ttoittos noronha hanchea kovitencher notton, toxench bat'ti kelorai hacho ’ghoddgoddo’ toxench vol'li kvaddrosachea ’sochh ka samna’ kanniecher kotharong khelloun, hazor as‌l'lea xembhoram voir lokank bhor‍pur dadhos kelem. Kauyo-kotharongant vantteli zal'leank anddru el. Ddi’kunhan inam' vantt'toch, vol'li kvaddrosan upkar attoilo.

Kareak hazor zal'leank sokallim kafi-follar toxench donparam jeunnachi vilevari kel'li. Jio agraran hem sogllem karyem opurbhayen choloilem.

- amcho bhatmi

[खबर:] कल्याण‌पुरांत वैभवीक कोंकणी संभ्रम

’साहित्या मुखांत्र समाज‌सेवा’ म्हळ्ळ्या इराद्याचें सहमिलन ’कोंकणी संभ्रम’, दसेंबर १७ तारिकेर, कल्याण‌पुरांतल्या मिलाग्रीस कोलेजिच्या सालांत आदेसाचें कार‍यें भोव वैभवीक थरान चल्लें. नामणेचो कोंकणी बरयणार दायजिवरलड मीडियाचो संचालक मानेसत वाल्टर डी’सोज नंदळिकेन कार‍याचें उग्तावण केलें, मुखेल सयरे जावन दो|आसटीन डी’सोज प्रभू, उध्यमी, संघटक मानेसत पासकल बी. पिंटो पेर्मुदे, सयरे जावन उज्वाड पंद्राळ्याचे संपादक मा|बा|चेतन लोबो कापुजीन तशेंच मिलाग्रीस कोलेजिचे प्रिन्सिपाल मानेसत विन्सी पांबूर वेदिचेर हाजर आसले.

काऱ्याचे सूर‍वातेर नामणेचो काऱ्यें चलयणार मानेसत जियो आग्रारान प्रसतावीक उत्रांनी आयच्या काऱ्याची तशेंच वावराची कित्याक गर्ज म्हळ्ळेविशीं सांग्तच, ऐकफाच्या युवजणांनी स्वागत गिताचें मागणें केलें. विन्सी पांबूरान स्वागत उलवप उलयलो. उधघाटकाच्या उत्रांनी उलवन वाल्टर नंदळिकेन, अजीक पंचवीस-तीस वर्साधीं कोंकणी बर्पाची पिसाय/हव्यास कसो आसलो आनी अपल्या तेरा वर्सांच्या प्रायेर‌च पयलीं; सवालां-जापी थावन सुर्वात करून उपरांत काण्यो बरवंक सुरू केलें म्हळ्ळेविशीं आधले उडास जिवाळ केले. त्या वेळार तांत्रीक सक्तेचो पाटिंबो जितलो नातलो जितलो आज आसा, पूण आज अमिंच बरवपी, अमिंच संपादक, अमिंच विमर्शक आनी अमिंच वाचपी म्हळ्ळी परिस्थिती आयल्या म्हणालो.

हिलरी डी’सिलवा (प्रसन्न निड्डोडी)न मोकळीक जावंक आसच्या बुकांची सविसतार वळोक करून दितच्च; नामणेची कोंकणी बरवपीण मानेसतीण आयरीन पिंटोन ’पयणारी क्रिस्मस विशेस अंको’ची मोकळीक केली तर, साहित्य अकाडेमी प्रशसती जिकपी मानेसत मेलवीन लुद्रिगान जोन सुंटिकोप्पाचो फुडलद कविताजमो ’मोनी बोब’ची मोकळीक केली, राश्ट्रीय प्रशस्थी जिकपी आदर्श शिक्षक नक्रेचो मानेसत जोर्ज क्यासतलिनोन वल्ली क्वाड्रसाचो दुस्रो संपादकीयांचो जमो ’मुखामुखी’ मोकळीक केलो, त्या उपरांत मानेसत आसटीन प्रभून दिव्यदीप प्रकाशनान पर्गट केल्लो विन्सी पांबूराचो फुडलद मटव्या काणियांचो जमो ’मेल्ल्या पेट्या भंवारीं’ बुकाची मोकळीक कर्तच, अपलीं भगणां उचारून जोन सुंटिकोप्पन कशें अपूण एक कोंकणी भाशीक जावन सयत मंगळूर‌च्या कोंकणी लोकांलागीं कोंकणी उलयताना भगच्याआ आटेविट्यांविशीं, तशेंच आपल्या साहितीक पयणाचेर अपणाक आधार दिल्ले, तशेंच दिंवच्या सर‍वांचो उपकार आटयलो.

’साधकांक पर्गट मान’ काऱ्याचे सुर्वातेर आधल्या पयणारी विशेस अंको काऱ्यावेळार आमचेसवें आसून आज आमचेथावन सासणाक अधेवस मागून गेल्ल्या कोंकणी बरवप्यांच्या अत्म्याक शांती मागोन एक मिनुटाचें मवन मागणें जातच उलवन, आमच्या भासेचेर मान येंवचीं कामां आमिंच करुंक जाय, देकून त्या मानाक आमिंच योग्य जावंक जाय, हेरांचीं कामां पळेंवची नदर आमचेथंय आसुंक जाय आनी ’आमी मान दीवंक शिकाजय शिवाय मान काडुंक न्हय’. कोंकणेच्या वेवेगळ्या शेतांनी महत्वाची देणगी दिलेल्या ह्या साधकांक दिंवचो मान, आमच्या कोंकणेक मान दिल्लेपरीं, आमकां दिंवचो मान म्हळ्ळेपरीं म्हळें. जियो आग्रार, हिलरी डी’सिलवा आनी वल्ली क्वाड्रसान मान‌पत्रां वाचलीं. मानेसत जेम्मा पडीलान मानेसत वल्ली वग्ग मयसूर (साहित्य - काणियो) हांकां, मानेसतीण ग्लेडीस रेगोन मानेसत दो|आसटीन प्रभू (अंतर‌राश्ट्रीय कोंकणी मान-मनीस) हांकां, मानेसतीण आयरीन पिंटोन मानेसतीण कन्सेपटा फेर्नांडीस आळव (कोंकणी वावर - माध्यम) हांकां पर्गट‌मान केलो. मानेसत दो|एडवर्ड नज्रेत (साहीत-लेकनां) तर्फेन ’बुडकुलो.कोम’ चो संपादक मानेसत डोनी पिरेरान तशेंच मानेसत जेरालड वी. कारलो (साहीत - अनुवाद) तर्पेन राकणो पत्राचो आधल्य सह-संपादक मानेसत टोनी फेरोस जेप्पू हाणीं मान स्वीकार केलो. हो मान; मान‌पत्र, काणीक आनी यादिसतिका आटाप्ता.

मान आपणायिल्ल्यां तर्फेन उलयित्त आसटीन प्रभून ’कोंकणी वावर’ करुंक आज मात्र न्हय, अजीक चाळीस-पन्नास वर्साधीं सयत कश्ट आसले, त्या वेळार सयत आमच्या चडताव लोकाक कोंकणी वावराक पाटिंभो दीवन कळीत ना. तर‌यी हटान म्हळ्ळेपरीं थोडे हो वावर करून‌च आसात. आज आमी कोंकणी वावर करिजाय फकत्त आमच्या आत्म तृप्तेक मात्र शिवाय कोंकणेथावन कसलेंच जोडुंक साध्य ना बगार होगडावंक‌च पडचें चड म्हणालो.

T३ प्रायोजीत पयणारी साहितीक स्पर्ध्यांत इनामां जोड‌ल्ल्यांचीं नांवां प्रसन्न निड्डोडीन घोशीत केलीं; मेलवीन जे. वास केलराय (मटवी काणी), जूलियेट मोरस, पावल मोरस (लेकनां), मेलवीन जे. वास, आनी जोन सुंटिकोप्प (कविता), तशेंच पयणारी.कोम चेर आसा केल्ल्या मयन्याळ्या ’चित्रां विचित्रां’ स्पर्ध्यांत मयन्याळे कवी जाल्ल्यांक संगीत साम्राट मानेसत हेनरी डी’सोज, आधलो आमचो युवक संपादक मानेसत रोबर्ट फुर्टाडो सासतान, पासकल पिंटो आनी वाल्टर नंदळिकेन इनामां वांटलीं.

प्रमूक उलवपांत नामणेचो बरवपी/उलवपी मानाधीक चेतन लोबोन ’आयच्या काळार एका बरवप्याची जवाभदारी कसली?’ म्हळ्ळेविशीं सविसतार रितीन उलयलो. सत, नयतीक मवल्यांविशीं आमीं सुकीं उत्रां बरंवच्येपरास पयलें आमीं प्रामाणीक जावन तीं आमच्या जिण्येक कितलीं लग्ती जातात म्हळ्ळें पार्कुंची गर्ज म्हणालो. आमी बरयिल्लें सक्कड साहीत जायना देकून आमी बरंवच्याधीं आमी समजुंक जाय ’लिखणी तालवारेच्याकी भळिश्ट हातेर’ जावनासतां, आमीं ह्या सक्तेचो बरो उपेग कर्ची गर्जेविशीं दाकले दिवून उलयलो.

त्या उपरांत वल्ली क्वाड्रसाच्या अध्यक्ष‍पणाखाल चल‌ल्ल्या कवितागोश्टिंत नामणेचे कवी मानेसत आंड्रू एल डी’कुन्हा, जोन सुंटिकोप्प, मेलवीन जे. वास, रिच्ची पिरेर, क्याथरीन रोड्रिगस कटपाडी आनी आंटनी बार्कूर हाणीं आपलीं कविता प्रसतूत केलीं.

अखरेच्या ’काव्य - कथारंग’ काऱ्यांत, नामणेचो युवनिर्देशक क्रिसटी नीनासं आनी पाद्वा कोलेजिच्या नाटक पंगडाथावन चा.फ्रा.देकोसता, टयटस नोरोन्हा हांच्या कवितेंचेर नटन, तशेंच बात्ती केलराय हाचो ’घडगडो’ तशेंच वल्ली क्वाड्रसाच्या ’सछ का साम्ना’ काणियेचेर कथारंग खेळवन, हाजर आस‌ल्ल्या शेंभोरां वयर लोकांक भर‍पूर दाधोस केलें. काव्य-कथारंगांत वांटेली जाल्ल्यांक आंड्रू एल. डी’कुन्हान इनाम वांटतच, वल्ली क्वाड्रसान उपकार आटयलो.

काऱ्याक हाजर जाल्ल्यांक सकाळीं काफी-फळार तशेंच दनपारां जेवणाची विलेवारी केल्ली. जियो आग्रारान हें सगळें काऱ्यें अपुर्भायेन चलयलें.


- आमचो भात्मी

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ವಟ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]