ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ನವಿಮುಂಬಯಾಂತ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ನಾಯ್ಟ್

ಅಪ್ರೂಪ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ


[ವ್ಹಡ್ ತಸ್ವೀರೆಖಾತಿರ್ ತಸ್ವೀರೆಚೆರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ]

ವಾಶಿ (ನವಿಮುಂಬಯ್, ಅಕ್ತೋಬರ್ 29): ನವಿಮುಂಬಯಾಂತ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ KONCANA ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‍ಪಣಾಖಾಲ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ’ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ನಾಯ್ಟ್’ ಹೆಚ್ಚ್ ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ನವಿಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ವಾಶಿಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಸಿಡ್ಕೋ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್’ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ನವಿ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಶಿ, ಸಾನ್‌ಪಾಡ, ಘನ್‍ಸೋಲಿ, ಖೋಪರ್‌ಖೈರಾನ್, ಪನ್ವೆಲ್, ನೆರುಲ್, ರಸಾಯನ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ರಿತಿನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕೊಂಕಾಣ’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಹೆಂ ಫುಡ್ಲದ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ.

ಸಾನ್‌ಪಾಡಚ್ಯಾ ’ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಭಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಕ್’ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಗೋವಾ, ಸಾವಂತ್‌ವಾಡಿ, ರತ್ನಗಿರಿ ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯ್ ಆನಿ ನವಿಮುಂಬಯ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೆ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ತಮಿಳ್/ಮಲಯಾಳಂ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್ ’ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ನಾಯ್ಟ್’ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಗಾಯನಾಕ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಜಮ್ಲೆಲೆ.

ಜುವಾನಿತಾ ಬಿಲ್ಡ್‌ಕಾನ್ ಪ್ರಾಯ್ವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ತಶೆಂಚ್ ಶಾಯ್ನಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆನಿ ಲೋಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹ-ಪ್ರಾಯೋಜಕ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಹೆರ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ; ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಸಹ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಿಲ್ಮಾ ಪಿರೇರಾ ಹಿಣೆಂ.

ಹೆಚ್ಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಮುಖೆಲ್ ಪೋಷಕಾನ್ ದಿಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಟಿಂಬ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಹೌಸ್-ಫುಲ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸಂಗೀತಾಸವೆಂ, ನಾಚ್ ಆನಿ ಹಾಸ್ಕುಳೆ ಆನಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಮನರಂಜನ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ಅನಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್; ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹೊ, ಪ್ರಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್, ರೋನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಪ್ರದೀಪ್ ಪಿಂಟೊ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಿಂಟೊ ಅನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್. ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೆಂ ಫಾಮಾದ್ ’ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್’ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ನಾಚ್, ಆನಿ ’ಖುಶಾಲಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ’ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ಕುಳೆ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಉಲವ್ಪಿ/ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾ ಹಾಣೆಂ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿಂನಿ ಅಪ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಶಿಂಚ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ/ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಹಾಣೆಂ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಿ. ಹಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಪವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ರಿತಿನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ;

1. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಸುರತ್ಕಲ್ (ಲೇಖಕ್/ನಿರ್ಮಾಪಕ್: ’ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್)
2. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್)
3. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್/ರಂಗ್‌ಮಂಚ್)
4. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್)

ನವಿಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ನಾಯ್ಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ’ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ವ್ಹಾಳಾಂತ್; ’ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ’, ’ಮಾಂಯ್’, ’ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ’, ’ಪುನ್ವೆಚೊ ಚಂದ್ರೆಮ್’, ’ಕೊಂಕಣ್‌ಗಾರ್’ ಅಶೆಂ ಎಕಾಪ್ರಾಸ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಲಗ್ಬಗ್ ಹಜಾರ್ ಲೋಕ್ ದಾಧೊಶಿ ಜಾಲೊ.

ಕೊಂಕಾಣ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಖಜಾಂಚಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪತ್ರಾವೊಸವೆಂ ನವಿಮುಂಬಯ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಂತ್ ಮೊಟೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ದಿಲೆಲ್ಯಾ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಂತ್ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

- ಭಾತ್ಮಿ: ಕೊಂಕಾಣ

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ

ಭಾಸೆಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಹರ್ಯೇಕ್ ಭಾಸೆಮೋಗಿಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್. ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ನಾಯ್ಟ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಂವ್ಚೆ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಎಕ್ವಟೊನ್ ತಾಂಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಪ್ರದರ್ಷಿತ್ ಕರ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆಲಾ. ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಾಟಿಂ ಉರೊನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಚಿ ಹಿ ಭಿರುದ್.

ತುಮಿ ಕೇವಲ್ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾನ್ ಯಶಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವಾಚುನ್ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲಿ.ತುಮಿ ಸಭಾರ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನಿತ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚುನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಅಶಿಂಚ್ ಮುಖಾರ್‌ಯೀ ಅಸಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್


ಮಾ|ಬಾ|ಜುಜೆ ವಾಸ್, ಎಸ್.ವಿ.ಡಿ (ಇಂಧೋರ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್)

ಹೆರ್ ಲೇಖನಾಂ
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]