ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] "ಲಿಂಬೆ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್" ಅನ್ಯೇಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗ್.

ವಾಶಿ, ನವಿಮುಂಭಯ್ (ಜೂನ್ 2): ಕೊಂಕಣಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ಕೊಂಕಾಣ) ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ "ಲಿಂಬೆ ಅನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್" ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಹಾಣೆಂ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್, ವಿಶ್ಣುದಾಸ್ ಭಾವೆ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಸಾಲಾಂತ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಜೂನಾಚ್ಯಾ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 8:30 ವರಾರ್, ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ.

ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಜುನಾಚಾ 2 ತಾರಿಕೆ ಬಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ವೊ ಸಂಭವ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೊ, ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ದೀಸ್ ಸುಕ್ರಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೊ ತರೀ, ಸಾಲ್‌ಭರ್ ಲೊಕ್ ಅಸೊನ್, ಲೊಕಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಅನಿ ಸಂತೊಸ್ ಪಳೆತಾನಾ, ವಾಶಿಂತ್ ಅನ್ಯೆಕ್ ಪ್ರಧರ್ಶನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರೀ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಅತಿಶಯ್ ಜಾಯ್ಶಿನಾ.

ಸರ್ವ್ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ತಾಂ’ತಾಂಚೆಂ ನಟನ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಅಡೇಜ್ ವೊರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಕಸೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ ತೆಂ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಕಳ್ಳೆಂನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್, ಅಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಲೊಕ್‌ಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಸುರು ಥಾವ್ನ್ ಅಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬರ್ಫೂರ್ ಮನೊರಂಜನ್ ಅನಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಮೆಳ್ಚಾಬರಾಬರ್ ಬರೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚಾಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಅನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚಾಂತ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ’ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ’ ನವೊ ಪಾತ್ರ್ ಹಾಂತುಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಅನಿ ತೊ ಮಜೆದಾಯೆಕ್ ಅನಿ ಹಾಸ್ಯ್‌ಮಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.

"ಲಿಂಬೆ ಅನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್" ಹೊ ನಾಟಕ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆರಿಮೆರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೃದ್ಧಿ ಕರ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ನಾಟಕಾ ರುಪಾರ್ ಸುಮಾರ್ 2,000 ಲೊಕಾಮುಕಾರ್ ಪರತ್ ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಸಂಘಾಚಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿಕ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನಿ ಅತಾಂ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ವೃದ್ಧಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಶಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಸರ್ವ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ನಟನ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಅನಿ ಮಾಂಯ್-ಸುನೆಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್ ಮಳ್ಳೆಂ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಚಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ತಸೆಂಚ್ ನಾಚ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ತೆಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಪ್ರಶಂಸೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚಿಂ ಪದಾಂ, ಸಂಗೀತ್ ಅನಿ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣಾನ್ ನಾಟಕಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತಕಾಯ್ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ವಾಡಯ್ಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಗ್ರೇಸಿ ತಾವ್ರೊ, ಸೆವ್ರಿನ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಎಲಿಜಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಜೊನ್ ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಸ್, ಮೆಲನಿ ಕೊರ್ಡೆರೊ, ಜೊಸೆಫ್ ಡಿಸೊಜಾ, ವಿಕ್ಟರ್ ಪಿರೇರಾ, ಜುಲಿಯಾನಾ ಮಸ್ಕರೇನಸ್, ಲಿಯೊ ಡಿಸೊಜಾ, ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ಜೊಯ್ಸನ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಶೆರೆಲ್ ತಾವ್ರೊ, ಬೆಬಿ ಮೆಲಿಟಾ, ಜೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮಾಯ್ಕಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಎಲಿಯಾಸ್ ಪಿಂಟೊ ಅನಿ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಲೊಬೊ ಹಾಣಿಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಜೋನ್, ನೆಫಿ ಅನಿ ಮ್ಯೂರೆಲ್ ಹಾಣಿಂ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಸೊನ್, ಬೆಂಜಾಮಿನಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಅನಿ ಜೊಯ್ಸ್‌ಟನ್ ಹಾಣಿಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಹಾಯ್ ಪಾಟಯ್ಲಿ.

ವೆದಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಜೊಸೆಫ್ ಪತ್ರಾವೊ, ಲೆನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ವಿಲ್ಮಾ ಪಿರೇರಾ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಯಾಜೆಕಾಂಕ್ ಫಾ. ಮೊಸೆಸ್ ಅನಿ ಫಾ.ಲುವಿಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ ಅನಿ ತಶೆಂಚ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೊನ್ ಅರ್. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಕಾ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದಿವ್ನ್ ಉಲ್ಲಾಸಿಲೆಂ.

"ಕೊಂಕಣಾ ಎಸೋಸಿಯೆಶನ್" ಹಾಂಕಾಂ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಜಯ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಘಾಚಿಂ ಫುಡ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಜಾವ್ನ್, ’ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಅನಿ ’ಸೊಫಿಯಾ’ ಫಿಲ್ಮಾಂ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಘಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ. 8:30 ವೊರಾರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜುಸ್ತ್ 11:10 ವೊರಾರ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮಧೆಗಾತ್ 15 ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವಿರಾಮ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ’ಗುಣ್‌ಮಟ್ಟಾಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್’, ತೇಯ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ ವಾ ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ’ಲಿಂಬೆ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಭಾವ್ ನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರಾಂನಿ ವಾಖಣ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಭಾತ್ಮಿ: ಉರ್ಬನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ - ಸಾನ್‌ಪಾಡಾ.

 
 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]