ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್] ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಯುವಸಮ್ಮೇಳ್

(ಕಾಂದಿವಲಿ, ಮುಂಬಯ್) 1 ದಸೆಂಬ್ರ್: ಪಯ್ಲೆಂ ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಯುವಸಹಮಿಲನಾಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚೆ ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯ್ಚೆ ಯುವಜಣ್ ದಸೆಂಬ್ರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಾಂದಿವಲಿಚ್ಯಾ ಅಸಂಪ್ಶನ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಲೆಜಿನ್ ಅಸಂಪ್ಶನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಕವಿತಾಪಾಠ್ - ಏಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್, ಮುಂಬಯ್ ದರ್ಶನ್ - ಮುಂಬಯ್ ಕೊಂಕಣಿವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಝಳಕ್, ಶಯ್ಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕಣೀ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ, ತಶೆಂಚ್ ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜಾಸವೆಂ ಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಆನಿ ’ಸಾಂಗಾತ್’ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳೆಚೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಹಮಿಲನಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಧ್ಘಾಟನ್ ಕರುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಸಮ್ಜುಂಚ್ಯಾಧಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೂಳ್ ಆನಿ ಅಪ್ಲೆ ಸಕ್ತೆಕ್ ಸಮ್ಜುಂಚಿ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಒಚ್ ಮುಖೇಸ್ತ್ ದೊತೊರ್ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಚ್ಯಾರಿ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ವೆದಿಚೆರ್ ಎ.ಕೆ.ಎಸ್.ಸಂಘಟನಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಯ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಪಿರೇರಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿ.

ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮಲಾಡ್ ಮುಳಾಚೊ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟೀವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ’ಸಾಂಗಾತ್’ ಹೆಚ್ ವೆಳಾರ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಆನಿ ದೊತೊರ್ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಚ್ಯಾರಿ ಹಾಣಿಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಿ.

’ಮುಂಬಯ್ ದರ್ಶನ್’ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್, ಸಂಗೀತ್, ರಂಗ್‌ಮಾಂಚ್, ಚಳ್ವಳೆವಿಶಿಂ ಮಟ್ವೊ ಪುಣ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿವುನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಪರಿಗತೆಚೆರ್ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೆ.

’ಕಲಾಕಾರಾಂಸವೆಂ ಸಂವಾದ್’ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜಾಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕವ್ನ್ ದಿತಚ್, ದೊತೊರ್ ಪೂರ್ಣಾದಂದ ಚ್ಯಾರಿನ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ಮ್ ವೆಲೊ.

2003-4 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’ವಿಶಿಂ ಮಟ್ವೊ ವಿವರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಯ್ಡನ್ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಕವಿತಾಪಾಠಾವಿಶಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನಾಂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಂವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆಟಾಪ್ಚಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ. ’ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಏಕ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಕವಿ, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ನಾಡಿಂಕ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೊ ಕವಿ. ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಸಮಾಜೆಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಉತ್ರಾವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಕವಿ’ ಕವಿತಾಪಾಠಾಚೆರ್ ಬಾಬ್ ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆಚ್ಯಾ ’ಕಾವ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಶ್ರಾದ್ದ್’ ತಶೆಂಚ್ ’ಮೋಗ್ ಕಿನಾರಿ’ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತೆಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನ್ ಬಾಯ್ ಲಿನೆಟ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ಎಕಾ ಕವಿಚಿ ಮುಳಾವಿ ಅರ್ಹತಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ ’ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲತಾ’, ಆನಿ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲತಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್‌ಪಣಿಂ ಕವಿ. ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಬ್ ಶಯ್ಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾನ್ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರುನ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆ’ಕೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ದೊತೊರ್ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಚ್ಯಾರಿನ್ ಬಾಬ್ ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ತಶೆಂಚ್ ಗಾಣಾಂಚೆರ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬಾಭು ವೆಳಿಪಾನ್ ಆನಿ ದೊತೊರ್ ಮಿತಿಲ್ ಪಾಲ್‌ದೇಸಾಯ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿಂ, ಶಾರಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ’ಬಜಾರ್’ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಂತ್ಲಿ ’ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್’ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ.

ಸಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ರೇಲಿಯಸ್ ಪಿರೇರಾ, ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಶಯ್ಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾ, ದೊತೊರ್ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಚ್ಯಾರಿ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. 2019 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ತಶೆಂಚ್ ಯುವಸಹಮಿಲನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಸಹಮಿಲನಾಚ್ಯಾ ಸಂಯೋಜಕಾನ್ ವಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ಶಾರಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಾಂದಿವಲಿ ಆನಿ ರೋಯ್ಡನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಜೆರಿಮೆರಿ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

- ಭಾತ್ಮಿ

[खबर] मुंबयांत अंतर राज्य कोंकणी युवसम्मेळ(कांदिवली, मुंबय) १ दिसेंबर: पयलें अंतर राज्य कोंकणी युवसहमिलनांत गोंयचे तशेंच मुंबयचे युवजण दसेंबर १ तारिकेर आयतारा कांदिवलिच्या असंपशन इगर्जेच्या सभासालांत आशावादी प्रकाशन आनी श्री मल्लिकार्जून कोलेजीन असंपशन कोंकणी संघटनाच्या मजतेन मांडून हाडलें. कवितापाठ - एक अध्ययन, मुंबय दर्शन - मुंबय कोंकणिविशीं एक मटवी झळक, शयलेंद्र मेहताच्या अध्यक्ष‌पणाखाल कोंकणी कविगोश्टी, तशेंच रंग‌मांची आनी संगीत शेतांत महत्वाचो वावर केल्ल्या मानेसत फ्रान्सीस फेर्नांडीस कास्सिया तशेंच संगीत साम्राट हेनरी डी’सोजासवें संवाद काऱ्यें, आनी ’सांगात’ कोंकणी संगीत कोवळेचें मोकळीक काऱ्यें ह्या सहमिलनाचो वांटो जावनासलो.

प्रशांत पिरेरान ह्या काऱ्याचें उधघाटन करून अपल्या उलवपांत कोंकणी युवजणांनी अपल्या जिविताचो शेवोट समजुंच्याधीं पयलें आपलें मूळ आनी अपले सक्तेक समजुंची भोव चड गर्ज आसा म्हणालो. फ्रान्सीस फेर्नांडीस कास्सिया, हेनरी डी’सोज, श्री मल्लिकार्जून कोलेजिच्या कोंकणी विभागाओच मुखेसत दोतोर पूर्णानंद च्यारी मुखेल सयरे जावन हाजर आसले. वेदिचेर ए.के.एस.संघटनाची अध्यक्ष बाय हिलडा पिरेरा हाजर आसली.

मुंबयच्या मलाड मुळाचो सद्द्याक बाह्रेयनांत वावर करून आसच्या स्टीवन डी’सोजाची संगीत कोवळी ’सांगात’ हेच वेळार हेनरी डी’सोज आनी दोतोर पूर्णानंद च्यारी हाणीं मोकळीक केली.

’मुंबय दर्शन’ काऱ्यांत वल्ली क्वाड्रसान मुंबयांत सुरू जाल्ल्या कोंकणी पत्रिकोध्यम, संगीत, रंग‌मांच, चळवळेविशीं मटवो पूण सविसतार माहेत दिवून मुंबयांत प्रसतूत कोंकणी भाशेची परिगतेचेर अपले विचार प्रसतूत केले.

’कलाकारांसवें संवाद’ काऱ्यांत वल्ली क्वाड्रसान फ्रान्सीस फेर्नांडीस कास्सिया आनी संगीत साम्राट हेनरी डी’सोजाची सविसतार वळोक करून कोंकणी रंग‌मांची आनी संगीत शेतांत ताणीं केल्ल्या वावराचेर उज्वाड फांकवन दितच, दोतोर पूर्णादंद च्यारीन संवाद चलवम वेलो.

२००३-४ इस्वेंत कुवेयटांत वल्ली क्वाड्रसाथावन सुर्वात जाल्ल्या ’कवितापाठ’विशीं मटवो विवर दिल्ल्या रोयडन मिनेजसान कवितापाठाविशीं तशेंच ह्या अध्ययन लेखनांक पर्गट केल्ल्या बुकांविशीं माहेत आटापचीं प्रसतावीक उत्रां उचारलीं. ’अरूण साखर‌दांडे एक समाजेचो कवी, समाजेच्या एकेका मनशाच्या नाडिंक पार्किल्लो कवी. देकून ताच्या कवितेंनी समाजेचे आटेविटे अपुर्भायेन उत्रावणी केल्लें दिसून येता जाल्ल्यान तो सामान्य मनशांचो कवी’ कवितापाठाचेर बाब अरूण साखर‌दांडेच्या ’कावळ्याचें श्राद्द’ तशेंच ’मोग किनारी’ कविताजम्यांतल्या विंचणार कवितेंक विंचून वल्ली क्वाड्रसान बरयिल्लें अध्ययन लेखन बाय लिनेट डी’सोजान वाचून सांगलें.

"एका कविची मुळावी अऱ्हता जावनासा ’संवेदन‌शीलता’, आनी संवेदन‌शीलता नात‌ल्लो कोण‌यी साहीत‌कार जावंक फावो न्हय, प्रत्येक‌पणीं कवी. कविगोश्टिचें अध्यक्ष‌पण घेत‌ल्ल्या बाब शयलेंद्र मेहतान अपले विचार वेक्त करून कविगोश्टिची सुर्वात करून चा.फ्रा.दे’कोसताच्या कवितेचें सादरीकरण केलें तर दोतोर पूर्णानंद च्यारीन बाब अरूण साखर‌दांडेच्या आनी हेरांच्या कवितेंचेर तशेंच गाणांचेर उलयलो. गोंयच्या बाभू वेळिपान आनी दोतोर मितील पाल‌देसाय हाणीं आपलीं कविता वाचलीं, शारल डी’सोजान वल्ली क्वाड्रसाच्या ’बजार’ कविताजम्यांतली ’पयस पयस’ कविता सादर केली.

संपणेच्या काऱ्यांत अवरेलियस पिरेरा, जेम्स डी’सोज, शयलेंद्र मेहता, दोतोर पूर्णानंद च्यारी वेदिचेर हाजर आसले. २०१९ इस्वेच्या सप्तेंबर मयन्यांत मुंबयांत वेवेगळ्या प्रांत्यांनी चल‌ल्ल्या कोंकणी कविता सादर सर्तेंत वांटो घेत‌ल्ल्या समेसतांक शिफारस पत्रां वांटलीं. तशेंच युवसहमिलनांत भाग घेत‌ल्ल्या समेसतांक शिफारस पत्र आनी इनामां वांटलीं. सहमिलनाच्या संयोजकान वल्ली पायसान धिन्वास पाटयले.

शारल डी’सोज कांदिवली आनी रोयडन मिनेजस जेरिमेरी हाणीं काऱ्याचें सुंकाण घेतलें.

- भात्मी

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]