ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 

[ಖಬಾರ್:] ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕಥಾಪಾಠ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳ್

(ಮುಂಬಯ್, 14 ಫೆಬ್ರೆರ್): ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅದೇಸಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕಾಮಾಸಾಳ್, ಹೆಚ್ಚ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್, ಮಿರಾ ರೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಕಾಮಾಸಾಳಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುನ್ ಮಾ|ಜೋಕಿಮ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ; "ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಭಂವ್ಲಾಂ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಉಲಯ್ಲಾಂ ತರ್‌ಯೀ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಅಜೂನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಆನಿ ತಿ ಮೊರಾಪಾಸೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್‌ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಲಿ"

ಸ್ವಾಗತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಂಯೋಜಕ್ ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ "ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ತ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ದೆಖೊನ್ ಬೊಸ್ಚೆಪ್ರಾಸ್, ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಮಾಚೊ ಇರಾದೊ ತಶೆಂಚ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ ತರ್, ತಸಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಪ್ರಮುಖ್ ಉಲವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚಿ ವ್ಹಳೊಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್ಚ್, ಡಾ|ನಜ್ರೆತಾನ್ ’ಹಾಂವ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಕಶ್ಯೊ ಬರಯ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತಾನ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ವ್ಹಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ, ಆನಿ ’ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕಶ್ಯೊ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೆ ವರ್ಗ್, ಪ್ರಕಾರ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾ ಖಾತಿರ್ ಹಿಂದಿಂತ್ಲಿ ’ನಮಕ್ ಕ ದರೊಗಾ (ಮುನ್ಶಿ ಪ್ರೇಮ್‌ಚಂದಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ)’, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ಲಿ ’ದ ಬೆಟ್ (ಆಂಟೊನಿ ಚೆಕೋಫಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ)’ ತಶೆಂಚ್ ಕಾನಡಿಚಿ ’ಕೊನೆಯ ಗಿರಾಕಿ (ನಿರಂಜನಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ)’ ವಿಂಚ್ಲ್ಯೊ ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಲೊ.

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂತ್ ಅನಂತ್ ಅಮೆಂಬಳ್, ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ, ಗ್ರೆಗೊರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಆನಿ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಹಾಣಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ದಿವೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ, ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸುಜಾನಾ ಕುವೆಲ್ಹೊ, ಹ್ಯಾರಿಬೋಯ್, ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಕಮಾನಿ, ಜೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾಸವೆಂ ಲಗ್ಬಗ್ ಚಾಳೀಸ್ ಜಣಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಕವಿಸಮ್ಮೇಳ್ (ಕವಿಸಂವಾದ್ ಆನಿ ಜೆ.ಬಿ.ಸಿಕ್ವೇರಾ ಸ್ಮಾರಕ್  ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಆನಿ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಯೋಗಾಂತ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಡೆಲಿಶಾ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಪದಾನ್ ಲೆವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಲಿರೋನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ.

ಕವಿಸಮ್ಮೇಳಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುನ್ ಮಾ|ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾನ್ ಜಶೆಂ ರಿಲೆ ಖೆಳಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಬೇಟನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ಆಮಿ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಹಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಜಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಆಮ್ಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ದೆಕುನ್ ಖಂಯ್ಚರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಟುವಟಿಕೊ ಜಾತಾತ್, ತಾಕಾ ಪುರ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಡೆಲಿಶಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ.

ಕೊಂ.ಭಾ.ಮಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗೊನ್ ಜೆ.ಬಿ.ಸಿಕ್ವೇರಾಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿತೆಚ್ಚ್, ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವ್ಹಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತೆಚ್ಚ್, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಸಂವಾದಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕವಿ ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾಚಿ ವ್ಹಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೊ.

ಸಂವಾದ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ಜೆ.ಬಿ.ಸಿಕ್ವೇರಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಮಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ:

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ (3000 ನಗದ್ ಆನಿ ಬೂಕ್): ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆ
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ (2000 ನಗದ್ ಆನಿ ಬೂಕ್): ಅಶೋಕ್ ಡಾಯಸ್ ಬೈಂದೂರ್
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ (1000 ನಗದ್ ಆನಿ ಬೂಕ್): ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ
ಭುಜ್ವಣೆಚೆಂ ಇನಾಮ್ (ಬೂಕ್): ಲೆವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

’ಕಾವ್ಯ’, ’ಭಾಸ್’, ’ಪ್ರಸ್ತುತಿ’ ಆನಿ ’ಸೃಜನಶೀಲತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿ ವೊರಾವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ಸವೆಂ ತಿಸ್ರೊ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಂತ್ ಅಮೆಂಬಳಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚಿ ವಾಖಣ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ಸಂಧರ್ಭ್ ಆಸ್ಚೆ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರ್ಭಾ ಕೆದಿಂಚ್ ನಿಂವಾನಾಯೆ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಆನಿ ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳಾನಾ, ಪುಣ್ ಖೊಡಿ ಚಡ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಾಳಿಜ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ನ್ ಬೊಸ್ಚ್ಯಾಕೀ, ಚಡಿತ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ಸೊಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ಜಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾತಾ ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ದವರ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ತಸಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾನ್ ಹಿಂ ದೊನೀಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿಂ.

- ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್

[खबार]: मुंबयांत कथापाठ आनि कोंकणी कविसम्मॆळ


(मुंबय, १४ फेब्रेर): प्रगतिशील कोंकणी बरय्णारांच्या एक्ताराच्या मुखॆल्‌पणाखाल कोंकणी मट्व्या काण्यांचेर अदॆसाचें अध्ययन कामासाळ, हेच्च फेब्रेराच्या १४ तारिकेर, मिरा रॊड फिर्गजेच्या सभासालांत मांडुन हाडलें.

कामासाळाचें उग्तावण करुन मा।जॊकिम रोड्रिगस म्हणालो; "म्हज्या मिसांवाक लागोन हांव संसाराच्या वेवेग्ळ्या दॆशांनि भंव्लां, वेवेग्ळ्यो भासो उलय्लां तर्‌यी, म्हज्या काळ्जांत्लि भास अजून कोंकणि जाव्नासा, आनि ति मोरापासोन म्हजि आवय्‌भास जाव्न उर्तलि"

स्वागत उत्रांनि, प्रगतिशील कोंकणी एक्ताराच्या मुंबय पंग्डाचो मुखेल संयॊजक जॊय पालड्का म्हणालो "बद्लोन येंव्च्या परिगतेंत आनि फकत त्या बद्लावणेक देखोन बोस्चेप्रास, एक्वटित जाव्न कोंकणी कामाचो इरादो तशेंच मिसांव हातिं घेत्लें तर, तसलो वाव्र कोंकणी साहित्याक उप्कार्तलो" म्हणालो.

प्रमुख उलव्पि जाव्न आयिल्ल्या डा।एड्वर्ड नज्रेताचि व्हळोक वल्लि क्वाड्रसान करुन दितच्च, डा।नज्रेतान ’हांव मट्व्यो कथा कश्यो बरय्तां’ म्हळ्ळ्या विश्याचेर सविस्तार रितिन आप्लि जाण्वाय आनि माहेत वांटुन घेत्लि.

उप्रांत नेरि नज्रेतान वल्लि क्वाड्रसाच्या काण्यांच्या वाव्राचि व्हळोक कर्न दिलि, आनि ’साहित्य म्हळ्यार कितें, मट्व्यो काण्यो तांत्रिक रितिन कश्यो आसुंक जाय, मट्व्या काण्यांचे वर्ग, प्रकार विश्यांत सविस्तार जाण्वाय आटाप्चें अध्ययन वल्लि क्वाड्रसान चलव्न वेलें. ह्या अध्ययना खातिर हिंदिंत्लि ’नमक क दरोगा (मुन्शि प्रॆम्‌चंदाचि मट्वि कथा)’, इंग्लिशांत्लि ’द बेट (~आंटोनि चेकॊफाचि मट्वि कथा)’ तशेंच कानडिचि ’कोनेय गिराकि (निरंजनाचि मट्वि कथा)’ विंच्ल्यो तशेंच ह्या काण्यांनि साहितिक तशेंच सामाजिक शेतांत उटयिल्ल्या चिंत्पाचेर आर्सो धर्लो.

त्यॆ उप्रांत्‌ल्या संवादांत अनंत अमेंबळ, जॊय पालड्का, ग्रेगोरि निड्डॊडि आनि हिलरि डि’सिल्वा हाणिं भाग घेत्लो. दिवो पत्राचो संपादक मानेस्त लारेन्स कुवेल्हो, आनि मानेस्तिण सुजाना कुवेल्हो, ह्यारिबॊय, ~आन्सि पालड्का, लारेन्स डि’सॊज कमानि, जॊन क्रास्तासवें लग्बग चाळीस जणांनि वांटो घेत्लो.

हिलरि डि’सिल्वान उप्कार बावुड्लो.

कविसम्मॆळ (कविसंवाद आनि जे.बि.सिक्वॆरा स्मारक कवितास्पर्धो)

कोंकणि भाशा मंडळ आनि प्रगतिशील कोंकणी बरय्णारांच्या एक्ताराच्या जॊड आयॊगांत दन्पारां उप्रांत्ल्या कार्यांत, डेलिशा डि’सॊजाच्या संगीतांत ’कोंकणी आम्चि मांय, कोंकणी आम्कां जाय’ म्हळ्ळें अपुर्भायेच्या पदान लेविन फेर्नांडिस आनि लिरॊन फेर्नांडिस हाणिं सुर्वात केलि.

कविसम्मॆळाचें उग्तावण करुन मा।मेल्विन डि’कुन्हान जशें रिले खेळांत सर्व सांद्यांनि त्या बॆटन एक्ल्या थाव्न दुस्र्याक पाशार करुंक आस्चेपरिंच आमि सय्त आम्च्या मुख्ल्या पिळ्गेक हि कोंकणी भास, जि आम्चि माय्‌भास पावंव्चि व्हड जवाभ्दारि आम्चि जाव्नासा, देकुन खंय्चर कोंकणी चटुवटिको जातात, ताका पुर्तो पाटिंबो दींव्क लोकांक उलो दिलो.

डेस्मंड सल्डान्हा आनि डेलिशा डि’सॊजा हाणिं अपुर्भायेचिं कोंकणी पदां गाय्लिं.

कों.भा.मं. अध्यक्ष मानेस्त जॊन डि’सिल्वान स्वागत मागोन जे.बि.सिक्वॆराचि सविस्तार वळोक कर्न दितेच्च, हिलरि डि’सिल्वान कविताशेतांत वल्लि क्वाड्रसान केल्ल्या वाव्राचि सविस्तार व्हळोक करुन दितेच्च, वल्लि क्वाड्रसान संवादित जांव्क आस्च्या कवि ~आन्सि पालड्काचि व्हळोक कर्न दिलि तशेंच ताचेलागिं सविस्तार रितिन संवाद चलव्न वेलो.

संवाद चलोन आस्चेपरिंच जे.बि.सिक्वॆरा स्मारक कवितास्पर्ध्यांत भाग घेत्‌ल्ल्या कविंनि आपाप्लिं कविता वाच्लिं. आनि ह्या स्पर्ध्यांत जिक्लेल्यांक इमामां वांट्लिं:

पय्लें इनाम (३००० नगद आनि बूक): नेरि नज्रेत ताकोडे
दुस्रें इनाम (२००० नगद आनि बूक): अशॊक डायस बैंदूर
तिस्रें इनाम (१००० नगद आनि बूक): प्रसन्न निड्डॊडि
भुज्वणेचें इनाम (बूक): लेविन फेर्नांडिस

’काव्य’, ’भास’, ’प्रस्तुति’ आनि ’सृजनशीलता’ म्हळ्ळ्या च्यार प्रकारांनि ह्या कवितास्पर्ध्याचि वोराव्णि केल्ल्या ~आन्सि पालड्का, वल्लि क्वाड्रस्सवें तिस्रो वोरय्णार जाव्नास्‌ल्ल्या अनंत अमेंबळान स्पर्ध्यांत आयिल्ल्या कवितेंचि वाखण्णि केलि.

मुखेल सय्रो जाव्न मंग्ळुर थाव्न आयिल्लो डा।एड्वर्ड नज्रेतान आप्ल्या उलव्पांत कोंकणी साहित्याचो वाव्र करुंक सूक्त संधर्भ आस्चे भॊव उणें जाल्ल्या ह्या काळार सय्त कोंकणी मॊगिंनि कोंकणी उर्भा केदिंच निंवानाये पळेंव्चि जवाभ्दारि घेंव्क जाय, आनि तो वाव्र कर्तेल्यांक जोक्तो पाटिंबो मेळाना, पुण खोडि चड मेळ्तात म्हणुन काळिज ल्हान कर्न बोस्च्याकी, चडित प्रॆरित जांव्च्यो वाटो सोधुंक जाय आनि हें काम तित्लें सलीस न्हय. जशें मंग्ळुरांत जाता तशेंच मुंबयांत सय्त कोंकणी वाव्र कर्तेल्यांनि एकामेका स्पंदन कर्न, एकामेका आधार दीव्न कोंक्णेच्या बरेपणाचो शेवोट दवर्न वाव्र केलो तर तसलो वाव्र कोंक्णेच्या उदर्गतेक उप्कार्ता म्हणालो.

जॊय पालड्कान हिं दोनीं कार्यिं चलव्न वेलिं.

- आम्चो भात्मि, प्रगतिशील कोंक्णि बरय्णारांचो एक्तार

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]