ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Kollounni] DKA-n Devnagrintlim Don Pustokam Romint Uzvaddailim

Ponnje, Jyun 2: Ekech torecho lok asche, ekuch rong ascho, ekuch somaz ascho, oxem asonk zainam bogor vividtai somarombhunk zai, tech borabor ekvott rakhunk zai, oxem khorponnan Datta Damodar Naik hannem sanglem. To Dalgado Konknni Akademin (DKA) ghoddoun haddlolea pustok dobajea vellar uloitalo. Tache borabor DKA-cho Odheokx Tomazinho Cardozo, pustokanche borovpi Damodar Mauzo ani Dr. Jayanti Naik toxech DKA-cho Chittnis ani lipiantorkar Vincy Quadros ani Bhanddari Celso Fernandes hajir asle. Hi karyavoll 02 Jun 2018 disa Ravindra Bhovonachea Conference Hall-ant Moddganvam zali.

(Davean thaun) Vincy Quadros, Damodar Mauzo, Tomazinho Cardozo, Datta Damodar Naik, Dr. Jayanti Naik, Celso Fernandes

‘Sunami Saimon’ hem mull Devnagri lipintlem Sahitya Akademi Puroskar vijeto Damodar Mauzo hachem bhurgeanchem pustok Vincy Quadros hannem lipiantor kelam zalear ‘Gorjon’ hem mottvia kannianchem Sahitya Akademi Pusroksar vijeti Dr. Jayanti Naik hichem pustok Prof. S. M. Borges hannem lipiantor kelam. Hea donui pustokanchi uzvaddaunni fanki Konknni borovpi ani Sahitya Akademi Puroskar vijeto Datta Damodar Naik hanchea hatantlean zali.

Monis ho ‘unique’ asta dekhun to tiech toren ghoddtta oxem mhunnttanam Damodar Mauzo kallngam bhoxen rosall ani unddea bhoxen kurkurit bhas vaprun aplem sahitya ghoddoita mhunnon tannem ek vegllench vixv toyar kela oxem Datta Naikan mukhar sanglem. Tachea borpant Kristi somazachem chitronn chodd dixtti poddtta jem Hindu somazak khoboruch nasta, hich tachie bhaxechi girestkai mhunnonui tannem sanglem. Dr. Jayanti Naikachem borovp lokveda koddem sor korun Ramayanantlie Ahilyachi ani tin xikyanchio kannio sangun tichem borovop bhoujonacho ‘pulse’ vollkhun sorollponnan vachpiank bhavpa sarkem tharta mhunn Dattan sanglem. Ganesh Devichie ankddeanchea bhaxecho vichear manddttanam Dattan tem upkarak poddchem nam kiteak taka lagun ekuch bhas nhoi tor sogllio bhaso morun vochunk xoktat oxi bhirant ugtaun Romintlim pustokam Goa Konknni Akademi (GKA) lipiantor kortoli mhunn ravonastanam tim DKA-nuch lipiantor korchim osoi sol’lo tannem dilo. Lipi poros bhas vhoddli ani bhaxeporos somaz vhoddlo oxem-i tannem aplea ulovpant mhunnlem.

Damodar Mauzo hannem aplem monogot veokt kortanam GKA ani DKA hannim hatant hat ghalun mukhar vochunk zai oxi bhavna ugtaili. Vad monant asum-ieta, to bhaxe koddem asunk zainam, tor vad koddek dovrunk tannem ulo marlo ani pustokam vachun zatoch borovpiak tacho ‘feedback’ diunk vinonti keli.

Dr. Jayant Naik hinnem Romi ani Devnagri lokamni apnnak khub voir kaddloleacho obhiman ballgilo ani aplim pustokam jednam jednam uzvaddak yetalim, tednam tednam Devnagri lipintlea vachpiank diunk pustok astalem ani Romi lipintlea vachpiank kainch diunk xokonaslem hi khont ugtaun aiz aplem ‘Gorjon’ pustok uzvaddaun hi khont bhorun kaddpak vatt meklli zali mhunn tinnem khos veokt keli.

DKA-cho odheokx Tomazinho Cardozo hannem aplea yeukarachea ulovpant lipiantora vorvim donui Konknni somaza koddem pavpak ek bori vatt asa dekhun DKA je porim Devnagri lipintlim pustokam Romi lipint uzvaddaita toxim Konknnichea her sonsthamni Romintlim pustokam Devnagrint uzvddaunchim mhunn ulo marlo.

Kednr Bal Sahitya Puroskar vijeto, boreach pustokancho lipiantorkar ani DKA-cho Chittnis Vincy Quadros hannem ‘Sunami Saimon’ hem-i pustok lipiantor kelam, tannem donui pustokanchi vollokh korun dili.

Bhanddari Celso Fernandes hannem upkarachem ulovp kelem zalear Konknni Borovpi Menino Alemida hannem sutrsonchalon kelem. Raxttrgit mhunnon karyavoll sompli.

Bhatmi: Vinsi Kvaddros

[कळवणी] गोयांत ’सुनामी सैमम’ आनी ’गर्जन’ बुकांची मोकळीक

पणजी, ज्यून २: एक‌च तरेचो लोक आसचे, एक‌च रंग आसचो, एकूच समाज आसचो, अशें आसंक जायनां बगर विविदताय समारंभुंक जाय, तेच बराबर एकवट राखुंक जाय, अशें खरेपणान दत्ता दामदार नायक हाणें सांगलें. तो दाल्गादो कोंकणी आकादेमीन (द.को.अ.) घडवन हाडलल्या पुसतक दबाज्या वेळार उलयतालो. ताचे बराबर द.को.अ.चो अध्यक्ष तमाजिन्हो कार्डोजो, पुसतकांचे बरवपी दामदार मावजो आनी डा| जयंती नायक तशेच द.को.अ.चो चिटनीस आनी लिपियांतर्कार विन्सी क्वाड्रोस आनी भांडारी चेल्सो फेर्नांदेस हाजीर आसले. ही काऱ्यावळ ०२ जून २०१८ दिसा रविंद्रा भवनाच्या कानफरेन्स हालांत मडगांवां जाली.

‘सुनामी सांयन हें मूळ देव‌नागरी लिपिंतलें साहित्या आकादेमी पुरसकार विजेतो दामदार मावजो हाचें भुर्ग्यांचें पुसतक विन्सी क्वाड्रोस हाणें लिपियांतर केलां जाल्यार ‘गर्जन हें मटविया काणियांचें साहित्या आकादेमी पुस्रक्सार विजेती डा| जयंती नायक हिचें पुसतक प्रो. एस. एम. बोर्जस हाणें लिपियांतर केलां. ह्या दोन‌यी पुसतकांची उज्वाडावणी फांकी कोंकणी बरवपी आनी साहित्या आकादेमी पुरसकार विजेतो दत्ता दामदार नायक हांच्या हातांतल्यान जाली.

मनीस हो ‘Unique' आसता देखून तो तेच तरेन घडटा अशें म्हणताना दामदार मावजो काळंगां भशेन रसाळ आनी उंद‌ड्या भाशेन कुर्कुरीत भास वापरून आपलें साहित्या घडयता म्हुणन ताणें एक वेगळेंच विश्व तयार केला अशें दत्ता नायकान मुखार सांगलें. ताच्या बर्पांत क्रिसती समाजाचें चित्रण चड दिश्टी पडटा जें हिंदू समाजाक खबरूच नासता, हीच ताचिये भाशेची गिरेसत्काय म्हुणनूय ताणें सांगलें. डा| जयंती नायकाचें बरवप लकवेदा कडें सर करून रामायानांतलिये आहिल्याची आनी तीन शिक्यांचियो काणियो सांगून तिचें बरवप भवजनाचो ‘पुल्से' वळखून सरळपणान वाचपियांक भावपा सार्कें थार्ता म्हूण दत्तान सांगलें. गानेसह देविचिये आंकड्यांच्या भाशेचो विच्यार मानडटानां दत्तान तें उपकाराक पडचें नां कित्याक ताका लागून एक‌च भास न्हय तर सगळियो भासो मरून वचुंक शक्तात अशी भिरांत उग्तावन रोमिंतलीं पुसतकां गा कोंकणी आकादेमी (ग्का) लिपियांतर कर्तली म्हूण रावनासतानां तीं द.को.अ.नूच लिपियांतर कर्चीं असय सल्लो ताणें दिलो. लिपी परस भास व्हडली आनी भाशेपरस समाज व्हडलो अशेंय ताणें आपल्या उलवपांत म्हुणलें.

दामदार मावजो हाणें आपलें मनगत व्योक्त कर्तानां ग्का आनी द.को.अ. हाणीं हातांत हात घालून मुखार वचुंक जाय अशी भावना उग्तायली. वाद मनांत आसुंयेता, तो भाशे कडें आसुंक जायनां, तर वाद कडेक दवरुंक ताणें उलो मारलो आनी पुसतकां वाचून जातच बरवपियाक ताचो ‘फेेदबाचक' दीवंक विनंती केली.

डा| जयंती नायक हिणें रमी आनी देवनाग्री लकांनी आपणाक खूब वयर काडलल्याचो अभिमान बाळगिलो आनी आपलीं पुसतकां जेदनां जेदनां उज्वाडाक येतालीं, तेदनां तेदनां देव‌नागरी लिपिंतल्या वाचपियांक दीवंक पुसतक आसतालें आनी रमी लिपिंतल्या वाचपियांक कायंच दीवंक शकनासलें ही खंत उग्तावन आयज आपलें ‘गर्जन पुसतक उज्वाडावन ही खंत भरून काडपाक वाट मेकळी जाली म्हूण तिणें खस व्योक्त केली.

द.को.अ.चो अध्यक्ष तमाजिन्हो कार्डोजो हाणें आपल्या येवकाराच्या उलवपांत लिपियांतरा वर्वीं दनूय कोंकणी समाजा कडें पावपाक एक बरी वाट आसा देखून द.को.अ. जे परीं देव‌नागरी लिपिंतलीं पुसतकां रमी लिपिंत उज्वाडायता तशीं कोंकणिच्या हेर सन्स्थांनी रोमिंतलीं पुसतकां देव‌नागरिंत उज्व्डावंचीं म्हूण उलो मारलो.

केंद्र बाल साहित्या पुरसकार विजेतो, बऱ्याच पुसतकांचो लिपियांतर्कार आनी द.को.अ.चो चिटनीस विन्सी क्वाड्रोस हाणें ‘सुनामी सांयन हेंय पुसतक लिपियांतर केलां, ताणें दनूय पुसतकांची वळख करून दिली.

भांडारी चेल्सो फेर्नांदेस हाणें उपकाराचें उलवप केलें जाल्यार कोंकणी बरवपी मेनिनो आलेमिदा हाणें सुत्र्संचालन केलें. राश्ट्र्गीत म्हुणन काऱ्यावळ संपली.

भात्मी: विन्सी क्वाड्रोस

[ಕಳವ್ಣಿ] ಗೊಯಾಂತ್ ’ಸುನಾಮಿ ಸೈಮಮ್’ ಆನಿ ’ಗರ್ಜನ್’ ಬುಕಾಂಚಿ ಮೊಕ್ಳೀಕ್

ಪಣಜಿ, ಜ್ಯೂನ್ 2: ಎಕ್‌ಚ್ ತರೆಚೊ ಲೋಕ್ ಆಸ್ಚೆ, ಎಕ್‌ಚ್ ರಂಗ್ ಆಸ್ಚೊ, ಎಕುಚ್ ಸಮಾಜ್ ಆಸ್ಚೊ, ಅಶೆಂ ಆಸಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಬಗರ್ ವಿವಿದ್ತಾಯ್ ಸಮಾರಂಭುಂಕ್ ಜಾಯ್, ತೆಚ್ ಬರಾಬರ್ ಎಕ್ವಟ್ ರಾಖುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಅಶೆಂ ಖರೆಪಣಾನ್ ದತ್ತಾ ದಾಮದಾರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ದಾಲ್ಗಾದೊ ಕೊಂಕಣಿ ಆಕಾದೆಮಿನ್ (ದ.ಕೊ.ಅ.) ಘಡವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕ್ ದಬಾಜ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ದ.ಕೊ.ಅ.ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಮಾಜಿನ್ಹೊ ಕಾರ್ಡೊಜೊ, ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಬರವ್ಪಿ ದಾಮದಾರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಆನಿ ಡಾ| ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ತಶೆಚ್ ದ.ಕೊ.ಅ.ಚೊ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ಆನಿ ಲಿಪಿಯಾಂತರ್ಕಾರ್ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್ ಆನಿ ಭಾಂಡಾರಿ ಚೆಲ್ಸೊ ಫೆರ್ನಾಂದೆಸ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಹಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ 02 ಜುನ್ 2018 ದಿಸಾ ರವಿಂದ್ರಾ ಭವನಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲಾಂತ್ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂ ಜಾಲಿ.

‘ಸುನಾಮಿ ಸಾಂಯ್ನ್ ಹೆಂ ಮುಳ್ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಆಕಾದೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೆತೊ ದಾಮದಾರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಹಾಚೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್ ಹಾಣೆಂ ಲಿಪಿಯಾಂತರ್ ಕೆಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ‘ಗರ್ಜನ್ ಹೆಂ ಮಟ್ವಿಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಆಕಾದೆಮಿ ಪುಸ್ರಕ್ಸಾರ್ ವಿಜೆತಿ ಡಾ| ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಮ್. ಬೋರ್ಜಸ್ ಹಾಣೆಂ ಲಿಪಿಯಾಂತರ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ದೊನ್‌ಯೀ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ಉಜ್ವಾಡಾವ್ಣಿ ಫಾಂಕಿ ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಆಕಾದೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೆತೊ ದತ್ತಾ ದಾಮದಾರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಲಿ.

ಮನಿಸ್ ಹೊ ‘Unique' ಆಸ್ತಾ ದೆಖುನ್ ತೊ ತೆಚ್ ತರೆನ್ ಘಡ್ಟಾ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ದಾಮದಾರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಕಾಳಂಗಾಂ ಭಶೆನ್ ರಸಾಳ್ ಆನಿ ಉಂದ್‌ಡ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಕುರ್ಕುರಿತ್ ಭಾಸ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಘಡಯ್ತಾ ಮ್ಹುಣನ್ ತಾಣೆಂ ಎಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ವಿಶ್ವ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ ಅಶೆಂ ದತ್ತಾ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಸಮಾಜಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಚಡ್ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ಟಾ ಜೆಂ ಹಿಂದು ಸಮಾಜಾಕ್ ಖಬರುಚ್ ನಾಸ್ತಾ, ಹಿಚ್ ತಾಚಿಯೆ ಭಾಶೆಚಿ ಗಿರೆಸ್ತ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹುಣನುಯ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಡಾ| ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕಾಚೆಂ ಬರವ್ಪ್ ಲಕ್ವೆದಾ ಕಡೆಂ ಸರ್ ಕರುನ್ ರಾಮಾಯಾನಾಂತ್ಲಿಯೆ ಆಹಿಲ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ತಿನ್ ಶಿಕ್ಯಾಂಚಿಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗುನ್ ತಿಚೆಂ ಬರವಪ್ ಭವ್ಜನಾಚೊ ‘ಪುಲ್ಸೆ' ವಳ್ಖುನ್ ಸರಳ್ಪಣಾನ್ ವಾಚ್ಪಿಯಾಂಕ್ ಭಾವ್ಪಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಥಾರ್ತಾ ಮ್ಹುಣ್ ದತ್ತಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಗಾನೆಸ್ಹ್ ದೆವಿಚಿಯೆ ಆಂಕ್ಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೊ ವಿಚ್ಯಾರ್ ಮಾನ್ಡ್ಟಾನಾಂ ದತ್ತಾನ್ ತೆಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ನಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಲಾಗುನ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಭಾಸ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಸಗ್ಳಿಯೊ ಭಾಸೊ ಮರುನ್ ವಚುಂಕ್ ಶಕ್ತಾತ್ ಅಶಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ರೊಮಿಂತ್ಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಗಾ ಕೊಂಕಣಿ ಆಕಾದೆಮಿ (ಗ್ಕಾ) ಲಿಪಿಯಾಂತರ್ ಕರ್ತಲಿ ಮ್ಹುಣ್ ರಾವನಾಸ್ತಾನಾಂ ತಿಂ ದ.ಕೊ.ಅ.ನುಚ್ ಲಿಪಿಯಾಂತರ್ ಕರ್ಚಿಂ ಅಸಯ್ ಸಲ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ದಿಲೊ. ಲಿಪಿ ಪರಸ್ ಭಾಸ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಆನಿ ಭಾಶೆಪರಸ್ ಸಮಾಜ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಅಶೆಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಮ್ಹುಣ್ಲೆಂ.

ದಾಮದಾರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮನಗತ್ ವ್ಯೊಕ್ತ್ ಕರ್ತಾನಾಂ ಗ್ಕಾ ಆನಿ ದ.ಕೊ.ಅ. ಹಾಣಿಂ ಹಾತಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುನ್ ಮುಖಾರ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅಶಿ ಭಾವ್ನಾ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ. ವಾದ್ ಮನಾಂತ್ ಆಸುಂಯೆತಾ, ತೊ ಭಾಶೆ ಕಡೆಂ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ, ತರ್ ವಾದ್ ಕಡೆಕ್ ದವ್ರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಾಚುನ್ ಜಾತಚ್ ಬರವ್ಪಿಯಾಕ್ ತಾಚೊ ‘ಫೆೆದ್ಬಾಚ್ಕ್' ದೀವಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ.

ಡಾ| ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಣೆಂ ರಮಿ ಆನಿ ದೆವ್ನಾಗ್ರಿ ಲಕಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖುಬ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾಚೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಬಾಳ್ಗಿಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಜೆದ್ನಾಂ ಜೆದ್ನಾಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೆತಾಲಿಂ, ತೆದ್ನಾಂ ತೆದ್ನಾಂ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಿಯಾಂಕ್ ದೀವಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ರಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಿಯಾಂಕ್ ಕಾಯಂಚ್ ದೀವಂಕ್ ಶಕನಾಸ್ಲೆಂ ಹಿ ಖಂತ್ ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ಆಯ್ಜ್ ಆಪ್ಲೆಂ ‘ಗರ್ಜನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾವ್ನ್ ಹಿ ಖಂತ್ ಭರುನ್ ಕಾಡ್ಪಾಕ್ ವಾಟ್ ಮೆಕ್ಳಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹುಣ್ ತಿಣೆಂ ಖಸ್ ವ್ಯೊಕ್ತ್ ಕೆಲಿ.

ದ.ಕೊ.ಅ.ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಮಾಜಿನ್ಹೊ ಕಾರ್ಡೊಜೊ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೆವ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಲಿಪಿಯಾಂತರಾ ವರ್ವಿಂ ದನುಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜಾ ಕಡೆಂ ಪಾವ್ಪಾಕ್ ಎಕ್ ಬರಿ ವಾಟ್ ಆಸಾ ದೆಖುನ್ ದ.ಕೊ.ಅ. ಜೆ ಪರಿಂ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ರಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ತಾ ತಶಿಂ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸನ್ಸ್ಥಾಂನಿ ರೊಮಿಂತ್ಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ದೇವ್‌ನಾಗರಿಂತ್ ಉಜ್ವ್ಡಾವಂಚಿಂ ಮ್ಹುಣ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ.

ಕೇಂದ್ರ್ ಬಾಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೆತೊ, ಬರ್ಯಾಚ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೊ ಲಿಪಿಯಾಂತರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ದ.ಕೊ.ಅ.ಚೊ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್ ಹಾಣೆಂ ‘ಸುನಾಮಿ ಸಾಂಯ್ನ್ ಹೆಂಯ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಲಿಪಿಯಾಂತರ್ ಕೆಲಾಂ, ತಾಣೆಂ ದನುಯ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

ಭಾಂಡಾರಿ ಚೆಲ್ಸೊ ಫೆರ್ನಾಂದೆಸ್ ಹಾಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರಾಚೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಕೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಮೆನಿನೊ ಆಲೆಮಿದಾ ಹಾಣೆಂ ಸುತ್ರ್ಸಂಚಾಲನ್ ಕೆಲೆಂ. ರಾಶ್ಟ್ರ್ಗಿತ್ ಮ್ಹುಣನ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಸಂಪ್ಲಿ.

ಭಾತ್ಮಿ: ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]