ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಇಮಾಜಿ ವ್ಹಾಪಾರುನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ವಿಚಾರ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಗುಂಡಾಯೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕರುಯೆತಾ. ಜೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಪದಾಂ-ಘಡ್ಪಿ ಅಸಲಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ ತರ್ ತಿ ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮನ್ ಯೆತಾ.

ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ, ಪದಾಂ-ಘಡ್ಪಿ ಜೋನ್ ಆರ್. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಕರೆಜ್ಮ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ತತ್ವಾಂಚೆರ್ ಎಕೊಡೊ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾನಾ, ಹಾಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

 - ಸಂ.

 

ಉದ್ಕಾ ಥೆಂಬೊ

ಆಳ್ವಾ ಪಾನಾರ್ ಉದ್ಕಾ ಥೆಂಬೊ
ಕಾಲ್ವಾ ರುಕಾರ್ ಜೆಜು ಉಬೊ
ಥೊಡ್ಯೊಚ್ ಘಡಿ ಥೆಂಬ್ಯಾಕ್ ಪಾನಾರ್
ನಿಮಾಣ್ಯೊ ವೊಡಿ ಜೆಜುಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್.

ಆಳ್ವಾ ಪಾನಾರ್ ಧರ್ಣಿ ಥಾವ್ನ್ ಉಭಾರ್
ಮೆಜ್ತಾ ಅವ್ಕ್ ಥೆಂಬೊ ವಾರ್‍ಯಾರ್
ರುಕಾ ಖುರ್ಸಾರ್, ದೇವ್ ಪೂತ್ರ್ ದೊಂಗ್ರಾರ್
ಸೊಡ್ವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನ್ಶಾ ರುಪಾರ್

ಪಾನ್ ಹಾಲ್ತಾ, ಥೆಂಬೊ ಗಳ್ತಾ
ಧರ್ಣಿರ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ವಿಲೀನ್ ಜಾತಾ
ಪೃಥ್ವಿ ಕಾಂಪ್ತಾ, ಜೀವ್ ಉಭ್ತಾ
ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಡ್ವಣ್ ದಿತಾ.!!

- ಜೋನ್ ಆರ್. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಜೆರಿಮೆರಿ [ಎಪ್ರಿಲ್, 2017]

 

ಜೋನ್ ಆರ್. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್: ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಿಮೆರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೆಂ ನಾಂವ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂನಿ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್, ನಟ್, ಪದಾಂ-ಘಡ್ಪಿ, ಗಾವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ, ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ಕಾಳ್ಜಿ ಆಸ್ಚೊ ಶಿಕ್ಪಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್. ಅಪ್ರೂಪಾಯೆನ್ ತರ್‌ಯೀ ಥೊಡಿಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ.

कविता

सांकेतीक इमाजी व्हापारून आध्यात्मीक विचार कवितेंनी आयल्यार ताचो गुंडायेचो अर्थ करुयेता. जेदनां एक काण्येगार, पदां-घडपी असली कविता घेवन येता तर ती कविता फकत एक पावटीं मात न्हय, बगार परत परत वाचुंक मन येता.

अपरूप कवी, पदां-घडपी जोन आर. मसकरेन्हस असलिच्च एक कविता हांगासर घेवन आयला, करेज्म, आनी ह्या काळाक कारण जाल्ल्या जेजुच्या मूळ तत्वांचेर एकोडो आर्सो धर्चें प्रेतन हांगासर केल्लें दिसून येताना, हाचो स्वाद चाकुंक तुमकांच सोडतां.

- सं

 

उदका थेंबो

आळवा पानार उदका थेंबो
कालवा रुकार जेजू उबो
थोड्योच घडी थेंब्याक पानार
निमाण्यो वोडी जेजूक खुर्सार.

आळवा पानार धर्णी थावन उभार
मेजता अवक थेंबो वार‍यार
रुका खुर्सार, देव पूत्र दोंग्रार
सोडवण दीवंक मनशा रुपार

पान हाल्ता, थेंबो गळता
धर्णीर मात्येंत विलीन जाता
पृथवी कांप्ता, जीव उभता
क्रीसत मनशाक सडवण दिता.!!


- जोन आर. मसकरेन्हस, जेरिमेरी [एपरील, २०१७]

 

जोन आर. मसकरेन्हस: मुंबयांतल्या जेरिमेरी फिर्गजेंत सर्वांक वळकिचें नांव, वेवेगळ्या तालेंतांनी नांव वेल्लो, काण्येगार, नाटकिसत, निर्देशक, नट, पदां-घडपी, गावपी, संगीत निर्देशक, अपरूप कवी, विचार‌वंत चिंत्पी तशेंच समाजेची काळजी आसचो शिकपी प्रतिभावंत. अपरूपायेन तर‌यी थोडीं अपुर्भायेचीं कविता बरवंक सक्ता.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಕೋಣ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ


ಝುಜ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]