ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)

ಕವಿತಾ

Being in majority is NOT AN OPPORTUNITY
Its A RESPONSIBILITY

’ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮ್ ಬರೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅನಿತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಡುನ್ ಯೆತಾ?’ - ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮ್ ’ಬರೆಂಚ್’ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತರ್, ಸಗ್ಳೆ ಭಕ್ತ್ ’ಬರೆಂಚ್’ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್, ತಾಣಿಂ ’ಬರೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚಾ ವಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚಾ ಸಂಗ್ತೆಂತ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ದುಭಾವ್ ಜಾತಾ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಹೆಂ ನ್ಹಯ್‌ಕಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಹೆಂ ಕೀ - ಬರೆಂಚ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಿತ್ರಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಫಕತ್ತ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಹಕೀಗತ್. ’ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್ ಆಯೆಂಗೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ನಾರೆ ಅಜೂನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಗಾಜೊನ್ ಆಸಾತ್, ತರ್ ಹೆಗೀ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್?

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಅಸ್ಕತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಚೆಂ ರುದಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕತಾ.

 - ಸಂ.

 

ಸುಟ್ಕಾ

ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೆ ಸಾಯ್ಭಾ
ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ
ದೀಸ್ ರಾತ್ ನಾಗ್ಡೆಂ ನಾಚುನ್
ಮಿಟ್ಯೊ ಮಾರ್ಯಾಂ

ಗಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂನಿ
ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳೆಂನಿ ಸೊರೊ ಭರ್ಯಾಂ
ಭರ್ನ್ ಭರ್ನ್
ಆಪ್ಣೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ
ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೆ ಸಾಯ್ಭಾ
ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ

ಹಲ್ಳಿ ಹಳ್ಳೆಂನಿ
ಗರಾಂ ಗರಾಂನಿ
ಇಸ್ಪಿಟ್ ಖೆಳ್ಯಾಂ
ಚೊರಿ ಕರ್ನ್ ಸೊರೊ ಉಕ್ಡೊನ್
ಅಂಗಾಲಾಪ್ ತಿರ್ಸಿಯಾಂ
ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೆ ಸಾಯ್ಭಾ
ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ

ಝಂಡಾ ಊಂಚಾ ರಹೇ ಹಮಾರಾ ಪದಾಂ ಗಾವ್ಯಾಂ
ಹಿಂದು-ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮೊಗಾನ್ - ಘುಟಾನ್ ಕೊಯ್ತಿ ಪಾಜ್ಯಾಂ
ಪಾಜುನ್ ಪಾಜುನ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳವ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ
ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೆ ಸಾಯ್ಭಾ
ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ

ಗಲ್ಲೆ ಗಲ್ಲೆಂನಿ
ನಿರ್ಜನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಯಾಂ
ಸಾಸ್ಪುನ್ ಸಾಸ್ಪುನ್ ಆಂಗ್ ಆಪದ್ನ್
ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕರ್ಯಾಂ
ಅಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೆ ಸಾಯ್ಭಾ
ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ

ಪಾರ್ಟಿ ಗಿರ್ಟಿ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣಿನ್ ವಿಣ್ಗೆ ಜಾವ್ಯಾಂ
ಹಾಂಚೆ ತಾಂಚೆ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಭಯ್ಲೆಂ
ಉಸ್ತುನ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ
ಆಮಿ ಧುಂಯೆಸ್ ಜಾವ್ಯಾಂ
ಅರೆ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೆ ಸಾಯ್ಭಾ
ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ

* ಧುಂಯೆಸ್ (ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಕೀಡ್)

- ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ [ಅಗೋಸ್ತ್, 2017]

 

ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ/ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಂಚ್ವೊ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲ್ ತಶೆಂಚ್ ಭೋವ್ ಮೊವಾಳ್/ಖಾಲ್ತೊ. ಪುಣ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ತಿತ್ಲೊಚ್ಚ್ ಪರಿಪಕ್ವ್. ಸಮಾಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ ನಿಶೆತಾ.

कविता

Being in majority is NOT AN OPPORTUNITY
Its A RESPONSIBILITY

’सर्व धर्म बरेंच करुंक सांग्तात तर ह्या संसारांत अनीत कित्याक चडून येता?’ - हें चिंताप हऱ्येका मनशान चिंतचें भोव गर्जेचें जावनासा. सर्व धर्म ’बरेंच’ करुंक सांग्तात तर, सगळे भक्त ’बरेंच’ कर्तात तर, ताणीं ’बरें’ म्हण चिंतचा वा पात्येंवचा संग्तेंत निजायकी दुभाव जाता. स्वतंत्र हें न्हय‌की कितेंय कर्चें, स्वतंत्र हें की - बरेंच कर्चें.

समाजीक चित्रण दिंवची ही कविता फकत्त उत्रांची रास न्हय, बगार हकीगत. ’अच्चे दीन आयेंगे’ म्हळ्ळे नारे अजून आमच्या कानांनी गाजोन आसात, तर हेगी अच्चे दीन?

साहितीक शिक्षक जोन सुंटिकोप्पची ही कविता कांय असकत अत्म्यांचें रुदान कर्चें आयकता.

- सं

 

सुटका
 


सुटका मेळ्ळ्यारे सायभा
सुटका मेळ्ळ्या
दीस रात नागडें नाचून
मिट्यो माऱ्यां

गांव गांवांनी
हळ्ळी हळ्ळेंनी सोरो भऱ्यां
भर्न भर्न
आपणें सगळें लगाड काड्यां
सुटका मेळ्ळ्यारे सायभा
सुटका मेळ्ळ्या

हलळी हळ्ळेंनी
गरां गरांनी
इस्पीट खेळ्यां
चोरी कर्न सोरो उकडोन
अंगालाप तिर्सियां
सुटका मेळ्ळ्यारे सायभा
सुटका मेळ्ळ्या

झंडा ऊंचा रहे हमारा पदां गाव्यां
हिंदू-मुसलीम मोगान - घुटान कोयती पाज्यां
पाजून पाजून रगत व्हाळवन लगाड काड्यां
सुटका मेळ्ळ्यारे सायभा
सुटका मेळ्ळ्या

गल्ले गल्लेंनी
निर्जन रसत्यांनी चेडवांक धोस्यां
सास्पून सास्पून आंग आपदन
बलत्कार कऱ्यां
अमकां सुटका मेळ्ळ्यारे सायभा
सुटका मेळ्ळ्या

पार्टी गिर्टी एलिसांव म्हणीन विणगे जाव्यां
हांचे तांचे भितरलें भयलें
उसतून काड्यां
आमी धुंयेस जाव्यां
अरे सुटका मेळ्ळ्यारे सायभा
सुटका मेळ्ळ्या

* धुंयेस (गाद्यांत आसची एका थराची कीड)


-
जॊन सुंटिकोप्प [अगोसत, २०१७]

 

जॊन सुंटिकोप्प: कानडि भासेंत अपुर्भायेच्यो कविता/काण्यो बरंच्वो जॊन डि’सॊज, वृत्तेन ऎक शिक्षक. साहित्याचें पद्युत्तर शिकाप जोडुन आस्चो हो ऎक भॊव संवॆदन्‌शील तशेंच भॊव मोवाळ/खाल्तो. पुण चिंत्नांनि तित्लोच्च परिपक्व. समाजिंत्ल्या वांक्ड्यांचेर विमर्शात्मक नदर घाल्चें चिंताप हाच्या चड्ताव बर्पांनि निशेता.

 

   

Creative Writing / Writer / Writersದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ

ಅನ್ಯಾಯ್

ಆಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್

ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್
 


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ


ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ

ಮಟ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ

ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ

ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]