ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ] ರಂಗಾಳ್ ಸಾವ್ಳಿ

'Go not to the temple'; ರಬೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರಾನ್ ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್. ಮನಿಸ್ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ/ಪುತ್ಳ್ಯೊ ಕರ್ಚಾರ್, ತಾಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾ ಪುಣ್ ಜೀವ್ ಆಸುನ್ ವ್ಹಳ್ವಳ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ವ್ಹಳ್ವಳೆ ಜಾಂವ್ ಕಳ್ವಳೆ ಜಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸಾನಾಂತ್, ಕಾನಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ದೇವ್-ಧರ್ಮ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಪುಣ್ ಭಕ್ತ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಪುಟ್ ಸತ್. ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಚಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್, ಆಮಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆಂಚೆರ್ ಎಕೊಡೊ ನಿಯಾಳ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಅರ್ಸೊ ಧಾಖಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜುಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್‌ಯೀ, ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಚೆ ಪಡ್ದೆ ಉಘಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಧುರೆಂ ಸವಾಲ್.

ಡಾ|ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಎಕಾ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ದೊತೊರ್‌ಗಿರಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ, ’ಆಮ್ಚೊ ಸಂಧೇಶ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ಆಧ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್, ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್.

- ಸಂ

ಆಂಕ್ಡೊ - 15. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚನಾಕಾ

ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚನಾಕಾ

ದೆವಾಚಾ ಪಾಂಯಾಥಳಾ
ಫುಲಾಂದವರ್ಚಾಇರಾದ್ಯಾನ್
ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚನಾಕಾ.
ಪಯ್ಲೆಂತುಜೆಂಘರ್
ಮೊಗಾಚಾ ಆನಿ ದಯಾಳಾಯೆಚಾ ಸ್ವಾದಾನ್ ಭರ್.

ದೆವಾಚಾಆಲ್ತಾರಿ ಮುಖಾರ್
ವಾತ್ ಜಳಂವ್ಚಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್
ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚನಾಕಾ.
ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾತ್ಕಾಚೊ, ಹಾಂಕಾರಾಚೊ, ಅಹಂ ಚೊ ಅಂದ್ಕಾರ್
ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್‍ಕರ್.

ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್
ಮಾಗ್ಣೆಕರ್ಚಾಇರಾದ್ಯಾನ್
ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚಾನಾಕಾ.
ಪಯ್ಲೆಂತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ದೀನ್ಪಣಿತಕ್ಲಿ ಬಾಗಯ್
ಆನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿ ಖಾತಿರ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಮಾಗ್.

ದಿಂಬಿ ಮೊಡುನ್
ಮಾಗ್ಣೆಕರುಂಕ್
ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚನಾಕಾ.
ಪಯ್ಲೆಂ ಶೋಷಿತಾಂಕ್ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ದಿಂಬಿ ಮೋಡ್
ತರ್ನಟ್ಯಾಂಕ್‍ಧಯ್ರ್ ದಿ, ಮೊಸ್ತಿನಾಕಾ.

ಪಾತ್ಕಾಂಚೆ ಬೊಗ್ಸಾಣೆ ಮಾಗೊಂಕ್
ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚಾನಾಕಾ.
ಪಯ್ಲೆಂತುಜೆರ್‍ಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್
ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿ

***

[ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಳ್: ರಬೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ, ಕೊಂಕಣಿಕ್: ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರ್]

 

ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರ್: ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ಹೊ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ದೊತೊರ್‌ಗಿರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ’ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್’ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್‌ಪಣ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ಸ್ವತಾ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಶಿವಾಯ್ ತರ್ಜಣ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣೆಂ ಕೆಲಾಂ. ’ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂ ಭಂವಾರಿಂ’ ಹಾಚೊ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ.

[अनुवादित कविता] रंगाळ सावळी

'Go not to the temple'; रबींद्रनाथ टागोरान अजीक कांय शेंभोर वर्साधीं बरयिल्ली कविता आज सयत कितली प्रसतूत. मनीस आज सयत इमाज्यो/पुतळ्यो कर्चार, तांचें रक्षण कर्च्यार वेसत जाला पूण जीव आसून व्हळवळतेल्यांचे व्हळवळे जांव कळवळे जांव ताच्या दोळ्यांक दिसानांत, कानांक आयकानांत. ह्या परिगतेंत देव-धर्म चडल्यात पूण भक्त आनी पात्येणी देंवल्या म्हळ्ळें अपूट सत. आमी चिंतचा चिंत्पाचेर, आमी कर्च्या कर्नेंचेर एकोडो नियाळ दिंवचो अर्सो धाखंवची ही कविता कांय सर्वांक सलीसायेन समजुयेत जाल्ली तर‌यी, कितलेश्यांच्या मतिचे पडदे उघडतात म्हळ्ळें अधुरें सवाल.

डा|विन्सी पांबूर वृत्तेन एका कोलेजिचो प्रिन्सिपाल, साहित्यांत दोतोर‌गिरी आपणायिल्लो, ’आमचो संधेश’ पत्राचो आधलो संपादक, एक नामणेचो बरयणार तशेंच तर्जण‌कार.

- सं

आंकडो - १५. इगर्जेक वचनाका

इगर्जेक वचनाका

देवाचा पांयाथळा
फुलांदवर्चाइराद्यान
इगर्जेक वचनाका.
पयलेंतुजेंघर
मोगाचा आनी दयाळायेचा स्वादान भर.

देवाचाआल्तारी मुखार
वात जळंवचा इराद्यान
इगर्जेक वचनाका.
पयलें पात्काचो, हांकाराचो, अहं चो अंदकार
काळजा थावन पयस‍कर.

तकली बागवन
मागणेकर्चाइराद्यान
इगर्जेक वचानाका.
पयलेंतुज्या पेल्या मुखार दीनपणितकली बागय
आनी केल्ल्या चुकी खातीर भोगसाणे माग.

दिंबी मोडून
मागणेकरुंक
इगर्जेक वचनाका.
पयलें शोषितांक वयर उकल्चा खातीर दिंबी मोड
तर्नट्यांक‍धयर दी, मोसतिनाका.

पात्कांचे बोगसाणे मागोंक
इगर्जेक वचानाका.
पयलेंतुजेर‍चुकलेल्यांक
काळजा थावन भोगशी

***

[इंगलीष मूळ: रबींद्रनाथ टागोर, कोंकणीक: विन्सी पांबूर]

 

विन्सी पांबूर: कोलेजिचो प्रिन्सिपाल जावन वावर कर्चो हो कोंकणिंत एक नामणेचो बरयणार. साहित्यांत दोतोर‌गिरी केल्ल्या हाणें ’आमचो संदेश’ पत्राचें संपादक‌पण चलयलां. स्वता रच‌ल्ल्या साहित्याशिवाय तर्जण सयत हाणें केलां. ’मेल्ल्या पेट्यां भंवारीं’ हाचो पर्गट‌ल्ल्या मटव्या काण‌यांचो जमो.

 

   

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]