ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ರಾಡ್ರಸ್)

[ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ] ರಂಗಾಳ್ ಸಾವ್ಳಿ

ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ತ್ರಾಸ್ ನಾಕಾತ್ ಪುಣ್ ಸಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಗುಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ತೀರ್ಳ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಮಾತ್ಸೊ ಆಟೊವ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಅಸ್ಕತ್ ಮನ್ಶಾ ಸಂಯ್ಬ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಥಾವ್ನ್ ಮೊರ್ನಾಪರ್ಯಾಂತ್‌ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್, ಕಿತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಆಚರಣ್/ದಭಾಜೊ ಕರ್ತಾ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಪೊಕೊಳ್ ಆಚರಣಾಂ ಮಧೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಹಕೀಗತ್, ಮನೋಗತ್, ತಶೆಂಚ್ ಕುಳಿಯೊ ಕುಸ್ಕತಾತ್, ಕುಸ್ಕೊನ್‌ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಹಿ ಫಿಕಿರ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೋವ್ ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟಾಪ್ಚಿ ಹಿ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಮೆರೆಕ್ ಉತ್ರೊನ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್, ಕಾಂಯ್ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ (ಜಾಗತಿಕ್) ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕವಿತಾ ಚಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಕಾಂಯ್ ಮಯ್ಲಾಫಾತೊರ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್.

ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತೆಂಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ಭೋವ್ಶಾ ’ಕವಿತಾದಾಯ್ಜ್’, ಜೆಂ 2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಕವಿಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವ್ಹಳೊಕ್, ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ಅನುವಾದಾಂ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹೆಂ ತಸಲೆಂಚ್ ಅಂಕಣ್ ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮಿ ಮೂಳ್ ಕವಿತೆಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರ್ಜಣೆಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಹತ್ತರಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾಂ, ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ನಿಘೂಡ್ ಮಿಸತೆರ್ ಮ್ಹಣುನ್‌ಂಚ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಲೆ, ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತೆಲೆ ಆಸಾತ್. ಬರೆ ಕವಿತಾಜಮೆ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಪುಣ್ ಜೆರಾಲ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಅಜೂನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೆರೊ ಉತ್ರೊನ್ ವಚಾನಾಂತ್, ಜಾಗತಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೊ ಕವಿತೆಂಚ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸುಕಿಧಾಡ್ ಆಸ್ಚಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಹಾಚಿಂ ಮೂಳ್ ಕಾರಣಾಂ ಸಭಾರ್ ಆಸ್ತಿತ್, ತಾಂತುಂ ಥೊಡಿಂ;

1. ಕೊಂಕ್ಣೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ.
2. ಹೆರ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಭೋವ್ ಉಣ್ಯೊ ವ ನಾಂತ್.
3. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂ, ತ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜುಂಚಿ ಖಾತಡ್.
4. ಕವಿತಾ ಸಾಂಗೊನ್ ವೆಚಿ ಕಲಾ ನ್ಹಯ್, ಭಗುನ್ ವಾಂಟ್ಚೆ ತಸ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ - ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಖಾತಡ್.
5. ಸಂಸಾರಿ ಬಜಾರಾಂತ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಖಾತಡ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‌ಪಣಾಚೊ ಜೀವ್ ಭರ್ಚಿ ಕಲಾ ಭೋವ್ ಉಣಿ ವ ನಾ.

ಹ್ಯೇ ದಿಶೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಆಮಿ ಸುರು ಕೆಲಾಂ, ಎಕೆಕಾ ಆಂಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಎಕೇಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ, ಆನಿ ತ್ಯೇ ಕವಿತೆಚೆಂ ಅನುವಾದ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಚಾವಾಕ್ ಉಗ್ತೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ.

 

   

[अनुवादित कविता] रंगाळ सावळी

पय्लें कोंक्णि अनुवादित कवितेंचें अंकण भॊव्शा ’कवितादाय्ज’, जें 2004 इस्वेंत सुरु केल्लें. ऎक कविचि सविस्तार व्हळोक, तशेंच ताच्या एका कवितेचें कोंक्णेंत तर्जण केल्ल्या अंकणांत कांय पांत्तीस अनुवादां पर्गट्‌ल्लिं. हें तसलेंच अंकण पुण हांगासर आमि मूळ कवितेक, ताच्या कोंक्णि तर्जणेक पर्गट कर्तेल्यांव.

कोंक्णि कविताशेतांत पाट्ल्या पंद्रा वर्सा थाव्न महत्तराचि बद्लावण जाल्या म्हणुंक धय्र घेतां, एका तेंपाधिं कविता म्हळ्यार कांय निघूड मिसतेर म्हणुन्‌ंच चड्ताव पात्येताले, पुण आज कोंक्णेंत सय्त अपुर्भायेच्यो कविता बरय्तेले आसात. बरे कविताजमे सय्त कोंक्णेंत पर्गट जाल्यात, पुण जेराल रितिन सांग्चें तर, अजून कोंक्णेच्यो कविता कोंक्णि मेरो उत्रोन वचानांत, जागतिक चिंत्पाच्यो कवितेंच्यो कोंक्णेंत सुकिधाड आस्चि उग्त्यान दिसोन येता. हाचिं मूळ कारणां सभार आस्तित, तांतुं थोडिं;

१. कोंक्णे भाय्ल्या कवितेंचें वाचाप भॊव उणें.
२. हेर भासेंत्ल्यो अनुवादित जाल्ल्यो कविता पत्रांनि वाचुंक मेळ्च्यो भॊव उण्यो व नांत.
३. भाय्ल्या कवितेंचेर विश्लॆषण कर्चें, त्यो कविता लाग्शिल्यान सम्जुंचि खातड.
४. कविता सांगोन वेचि कला न्हय, भगुन वांट्चे तस्लें जाव्नासा - असल्या चिंत्पाचि खातड.
५. संसारि बजारांत उत्रांचि खातड ना देकुन उत्रांनि प्रामाणिक्‌पणाचो जीव भर्चि कला भॊव उणि वा ना.

ह्यॆ दिशेंत कांय वाव्र कर्चे इराद्यान हें अंकण आमि सुरु केलां, एकेका आंक्ड्यांत आमि एकॆक अपुर्भायेचि कविता, आनि त्यॆ कवितेचें अनुवाद घेव्न येतेल्यांव. तुम्च्या सुचावाक उग्तो स्वागत आसा.

 

   

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ


ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರ್


ನೀರಜ ಧುಲೇಕರ್


ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ


ಮಮತಾ ಅರಸೀಕೆರೆ


ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್


ಲಡಾಯಿ ಬಸು


ರೇಣುಕಾ ರಮಾನಂದ


ರಮ್ಯ ಕೆ.ಜಿ. ಮೂರ್ನಾಡು


ಸಂತೋಷ್ ಅಲೆಕ್ಸ್


ಸತೀಶ್ ಕಾಜೂರು


ಗುಲ್ಜಾರ್


ಬಿದಲೋಟಿ ರಂಗನಾಥ


ನೂರುಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು


ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ


ಯಂಶ ಬೆಂಗಿಲ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]