ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ] ರಂಗಾಳ್ ಸಾವ್ಳಿ

ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ತೀಸ್-ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ, ಚಡ್ತಾವ್ ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ವಾ ನಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾಲ್ಹಾನ್ ಘರಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಿನತ್ ಕರ್ನ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ. ಜಶೆಂ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಗಾಯ್ರಾಂ, ಪೆಟೆ, ಮಾಜ್ರಾಂ, ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ, ಆನಿ ಪೆಟೆ-ಮಾಜರ್-ಗಾಯ್ರಾಂಕ್ ನಾಂವಾಂ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ, ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಉಲಂವ್ಚಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭಾಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಜ್ಯಾ-ಅಜಿಯೆಕ್ ಕಶಿಗೀ ಸಮ್ಜತಾಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ತಿ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ವ್ಹಯ್ ತಿ ಮೊಗಾಚೊ ಭಾಸ್, ಭರ್ಪೂರ್ ಹುಸ್ಕೊ ಅನಿ ದಯಳಾಯ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ಕಾಳ್.

ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ ಬೊರ್ಗೊಲ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತೆಲ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಲ್ವಾಚಿಂ ಪಾಕಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚಿಂನಾಂತ್, ನಳ್ಯಾಚಿಂ ಪಾಕಿಂ ಆಸ್ಚಿಂ ಘರಾಂ ಭೋವ್ ಉಣಿಂ, ಜಯ್ತಾಚೆ ರಾಜ್ ಬಂಗ್ಲೆ, ಪುಣ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂನಿ ರಾಂವ್ಚಿಂ ಬೊಡಾಂ ಭೋವ್ ಥೊಡಿಂ, ಘರಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂಚ್ ಉಣಿಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಗಾಯ್ರಾಂಕ್ ವಾಗಾನ್ ವೆಲಾಂ ಕುಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಕೊಲ್ಯಾಂನಿ ವೆಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಅಸ್ತಾನಾ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತೆಲಿಂ ಕೊಣ್ ಸಮ್ಜತೆಲಿಂ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್.

ಪುಣ್ ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಂಚ್ ಮಾಜರ್ ಆನಿ ಆವಯ್ ದೋನ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಫಕತ್ತ್ ಜೀವಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ತತ್ವಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆತಾತ್ ಆನಿ ಖರೆಂಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ತಾ.

- ಸಂ

ಆಂಕ್ಡೊ - 9

ಆವಯ್ ಆನಿ ಮಾಜರ್....


ಆವಯ್ನ್ ಮಿನತ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ
ಆತಾಂ ರಾಜ್ ಕೆಲಾಂ ವ್ಹಾಳಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟಾಂನಿ..

ತಿಣೆಂ ಪೊಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾಜರ್
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್
ಸೊಧುನ್ ಗೆಲಾಂ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ಸೆಜಾರ್
ಭರ್ವಸೊ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್
ಯೆತೆಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಜ್ ನ್ಹಯ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತರ್

ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಬಸ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ
ದಿಷ್ಟ್ ತಾಚಿ ಘರಾ ಕುಶಿನ್‌ಂಚ್
ಲೋವ್ ಚೋರ್-ಮಾಜ್ರಾಪರಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜಿಚ್ಚ್
ಬೋಂಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಭಾಸೆನ್.

ಆವಯ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂಚ್
ಘುಂವ್ತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾ ಭಂವಾರಿಂಚ್
ಆನ್ಕಿಟೆಕ್‌ಚ್ಚ್ ನಿಶಾನಿ ಲಾಗಂವ್ಚೆಪರಿಂ
ಅಖ್ರೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಿಶಿಯೊ ಹಾಲವ್ನ್
ರಾಗಾನ್ ದಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ಪಳೆತಾ
ಕಾಡ್ ಬೀಗ್, ಪುಸ್ ದರ್ನ್
ಎಕ್ ತಣ್‍ಯೀ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ನಿತಳ್ ಕರ್ ಆಂಗಣ್
ಪಯ್ಲೆಂಚೆಚ್ಚ್ ಭಾಸೆನ್..

ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ಚ್
ಪಾಂರ್ಕಿತಾ ಧರ್ಣಿಕ್
ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಯೆತಾ ಪಯ್ಸ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್
ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಚಡ್ ಅಂತರ್ ಜಾತಚ್ಚ್
ಆವೇಶಾಚೊ ರಾಗ್ ಬಾಕಿ ದವರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ

ಸದಾಂಯ್ ರಾತಿಂ ಜಿವಾಚೆ ಭಿರಾಂತೆಪರಿಂ
ಧೊಸ್ತಾ ಆತಾತಾಂ ಮಾಜರ್
ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಸ್ವಪಾಣ್
ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಘಾಮೆವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಬೊಸ್‌ಲ್ಲೆಕ್
ಮೆಲ್ಲಿ ಆವಯ್‌ಹೀ, ಯಾ ಮಾಜರ್‌ಗಿ
ಗಯ್ರೆಂ ಗಯ್ರೆಂ

ಆವಯ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಶಿನ್
ಅಮ್ಕ್ಯಾ-ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಫಿಕಿರ್‌ಚ್ ನಾಸ್ತಾಂ
ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾವಿಶಿಂ
ಮಾಜ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಘರಾಕ್‍ಯೀ
ವಿಸರ್ನ್..

[ಕಾನಡಿ ಮೂಳ್: ರೇಣುಕಾ ರಮಾನಂದ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ರೋಶು ಬಾಬಾ]

 

ರೇಣುಕಾ ರಮಾನಂದ್: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಚ್ಯಾ ’ಅಂಕೋಲಾ’ ತಾಲುಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೆಟಗೇರಿಚಿ ರೇಣುಕಾ ರಮಾನಂದ್, ಎಮ್.ಎ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲಲಿ ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಿಕಾಂಚೊ ಸಂಘ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ’ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ 2014 ಆನಿ 2015’ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಿಣೆ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾತ್, ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾವ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2014 ತಶೆಂಚ್ ಜೀವನ ಪ್ರಕಾಶನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಣಿಂ ರಾಜ್ಯ್ ಪಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ’ಯುಗಾದಿ ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ದೊ 2015’ ಹಾಂತುಂ ಹಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ.

[अनुवादित कविता] रंगाळ सावळी

अजीक कांय तीस-पन्नास वर्साधिं, चड्ताव कोल्वाचें वा नळ्यांच्या पाक्यांच्या ल्हाल्हान घरांनि जाय्तो मनिस जियेतालो आनि आप्ल्या जाग्यांत भर्पूर मिनत कर्न जियेतालो. जशें मनिस जियेतालो तशेंच गाय्रां, पेटे, माज्रां, कुंक्डां आस्तालिं, आनि पेटे-माजर-गाय्रांक नांवां सय्त आस्तालिं, आनि ताणिं उलंव्चि विचित्र भास आम्च्या अज्या-अजियेक कशिगी सम्जतालि आनि आम्कांय ति सम्जांव्क प्रॆतन कर्तालि. व्हय ति मोगाचो भास, भर्पूर हुस्को अनि दयळाय राज्वट्कि करुन आस्चो तो काळ.

सग्ळ्यांनि मन्शापणाचो बोर्गोल उटोन दिस्तेल्या आय्च्या काळार कोल्वाचिं पाकिं पळेंव्क मेळ्चिंनांत, नळ्याचिं पाकिं आस्चिं घरां भॊव उणिं, जय्ताचे राज बंग्ले, पुण बंग्ल्यांनि रांव्चिं बोडां भॊव थोडिं, घरांनि जियेंव्चिं मन्शांच उणिं आनि तांकांय एकामेका उलंव्क वॆळ नात्‌ल्ल्या काळार गाय्रांक वागान वेलां कुंक्डांक कोल्यांनि वेलां. अशें अस्ताना हि कविता वास्तविक जाव्न घेतेलिं कोण सम्जतेलिं कोण म्हळ्ळें पय्लें सवाल.

पुण ह्यॆ कवितेंच माजर आनि आवय दॊन भळ्वंत इमाज्यो फकत्त जीवि जाव्न उरानांत बगार तत्वां जाव्न उदेतात आनि खरेंच्च जाव्न ह्या कवितेचि गुंडाय परत परत ह्या कवितेक पोट्लुन धरुंक प्रॆरित कर्ता.

- सं

आंकडो ९

आवय आनि माजर....


आवय्न मिनत काड्‍ल्ल्या गाद्यांनि
आतां राज केलां व्हाळयांच्या पट्टांनि..

तिणें पोस्‌ल्लें माजर
आप्ल्या पोटाग्रासा खातिर
सोधुन गेलां लाग्शिलें सेजार
भर्वसो ताका म्हज्या आवय्चेर
येतेलि म्हणुन आज न्हय फाल्यां तर

आट्व्या कुशिन बस्लें तर्‌यी
दिष्ट ताचि घरा कुशिन्‌ंच
लॊव चॊर-माज्रापरिं येंव्च्या म्हजिच्च
बॊंट करुंक आयिल्ले भासेन.

आवय बद्लाक हांव आयिल्लोंच
घुंव्ता म्हज्या पांया भंवारिंच
आन्किटेक्‌च्च निशानि लागंव्चेपरिं
अख्रॆक पाव्टिं मिशियो हालव्न
रागान दांत चाबोन पळेता
काड बीग, पुस दर्न
एक तण्‍यी सोडिनास्तां नितळ कर आंगण
पय्लेंचेच्च भासेन..

पाटिं येंव्चिं खुणां दिस्ल्यार्‌च्च
पांर्किता धर्णिक
पाट्लाव करुन येता पय्स म्हणासर
आम्चे मधें चड अंतर जातच्च
आवॆशाचो राग बाकि दवर्न पाटिं येता

सदांय रातिं जिवाचे भिरांतेपरिं
धोस्ता आतातां माजर
मेल्ल्याबरिं स्वपाण
काव्जेव्न घामेव्न उटोन बोस्‌ल्लेक
मेल्लि आवय्‌ही, या माजर्‌गि
गय्रें गय्रें

आवय निद्ल्या म्हज्या कुशिन
अम्क्या-त्या लोकाचि फिकिर्‌च नास्तां
खबर नास्तां ह्या संसाराविशिं
माज्राक आनि घराक्‍यी
विसर्न..

[कानडि मूळ: रॆणुका रमानंद, कोंकणीक: रॊशु बाबा]

 

रॆणुका रमानंद: उत्तर कन्नडच्या ’अंकॊला’ तालुकांत्ल्या शेटगॆरिचि रॆणुका रमानंद, एम.ए शिकप जोड्ललि वृत्तेन प्राथमिक शिक्षकि. कर्नाटक लॆखिकांचो संघ बेंग्ळुर हांचेथाव्न ’गुडिबंडे पूर्णिमा उदयॊन्मुख प्रशस्थि २०१० आनि २०१५’ इस्वेंत हिणे जोड्ल्यात, संक्रमण काव्य पुरस्कार २०१४ तशेंच जीवन प्रकाशन चिक्कबळ्ळापुर हाणिं राज्य पट्टाच्या ’युगादि कवितास्पर्दो २०१६’ हांतुं हिच्या कवितेक पय्लें इनाम लाभ्लां.

 

   

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ


ರಮ್ಯ ಕೆ.ಜಿ. ಮೂರ್ನಾಡು


ಸಂತೋಷ್ ಅಲೆಕ್ಸ್


ಸತೀಶ್ ಕಾಜೂರು


ಗುಲ್ಜಾರ್


ಬಿದಲೋಟಿ ರಂಗನಾಥ


ನೂರುಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು


ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ


ಯಂಶ ಬೆಂಗಿಲ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]