ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ] ರಂಗಾಳ್ ಸಾವ್ಳಿ

ನೋವ್ ರಸಾಂಕ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಹ್ಯಾ ನೋವ್ ರಸಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ’ಪ್ರಣಯ/ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ರಸ್, ಆನಿ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ರಸ್. ಮಾಹಾಕಾವ್ಯಾಂನಿ (ಎಪಿಕ್) ಸಯ್ತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೊ ಹೊ ರಸ್ ಕವಿತೆಂನಿ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚಿ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಕಾನಡಿಚಿ ಕವಯತ್ರಿ ರಮ್ಯ ಕೆ.ಜಿ.ಮೂರ್ನಾಡು ಹಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ಆನಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುನ್ ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಎಕೆಕಾ ಇಮಾಜೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ವ್ಹಳ್ಕುಂಕ್ ಅನಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ಆಂಕ್ಡೊ - 8

ಕೃಷ್ಣ-ದೊಳೆ....

ತರ್ನ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಕ್
ಅಹಾ ಸಾಂಜೆದೊಳ್ಯಾಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್
ತಳ್ಹಾತಾಕ್ ಪೊಶೆಲ್ಲೆತಿತ್ಲೆಂಚ್
ಕುಡಿಭಿತರ್ ಪ್ರಸಾರ್...

ಫುಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರೆಕಾ ರಂಗಾಭಿತರ್‌ಯೀ
ಶೆಂಬೊರ್-ಶೆಂಬೊರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೊಳೆ ಮೆಳ್ಚೊ
ಸಂಭ್ರಮ್....
ಪರ್ಜಳಿತ್ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ...

ಹೆ ನಿಳ್ಶೆ, ಪಾಚ್ವೆ, ಗೊಬ್ರಾ, ಕಾಳೆ ರಂಗ್ ಸರ್ವ್
ಫುಲಾಂ ಫುಲಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಲಿಂಕ್,
ಆರಾವ್ನ್ ವೆಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಭಾಂದಾಂಕ್
ರಾವಾನಾಸ್ಚಿ ನವಿ ವೊಡ್ಣಿ...

ತುಂ ಮೊರಾನ್ ಸಾಂಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬೆಶ್ಟೆಂ
ಪಾಕ್ ನ್ಹಯ್...
ಅಗಾಧ್ ನಿಳ್ಶೆಂ ಮೊಳೊಬ್
ತುಂ...

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂಚ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ದರ್‌ಯೊ...
ಪಾಚ್ವ್ಯಾಕ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚೊ ರೂಕ್, ವಾಲ್,
ಫುಲ್, ಫಳ್ ತುಂ...
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಗೀತ್...
ಕಾಳ್ಯಾಭಿತರ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೊ
ಪರ್ಜಳಿತ್, ವಿಣ್ಗೊ
ಗಾದೊ ತುಂ..

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚೊ ರಂಗ್..
ಗೊಬ್ರಾಳ್ ಗೊಬ್ರಾಳ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ತುಂ..
ತಾಣೆಂ ಪೆಟಂವ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಪಣ್ತಿ..
ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊಚ್ಚ್ ಮಾತಿಯೆ ವಾಸ್..

ಉಸ್ವಾಸ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೌನ್ ತಾಳೊ
ತುಂ..
ಬಾಂಸುರೆ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಜೀವ್ ಭಾವ್
ತುಂ..

[ಕಾನಡಿ ಮೂಳ್: ರಮ್ಯ ಕೆ.ಜಿ, ಮೂರ್ನಾಡು. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

 

ರಮ್ಯ ಕೆ.ಜಿ, ಮೂರ್ನಾಡು: ಪ್ರಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನ್ 9 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಹಿ ಕಾನಡಿಂತ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಕವಯತ್ರಿ. ಸಭಾರ್ ತಾಲೂಕು ತಶೆಂಚ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಹಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕವಯತ್ರಿ.

[अनुवादित कविता] रंगाळ सावळी

नॊव रसांक कवितेंनि चड्ताव जाव्न पळेंव्क मेळ्ता, ह्या नॊव रसां पय्किंत ’प्रणय/रोम्यान्स’ म्हळ्ळो ऎक रस, आनि भॊव महत्वाचो रस. माहाकाव्यांनि (एपिक) सय्त तवळ तवळ उटोन दिस्चो हो रस कवितेंनि व्हाळंव्चि श्याथि आस्चि भॊव थोड्यांक. हांगासर ऎक असलेंच कविता कानडिचि कवयत्रि रम्य के.जि.मूर्नाडु हि घेव्न आय्ल्या, आनि हि कविता परत परत वाचुन कांय ह्या कवितेंनि एकेका इमाजें पाट्ल्यान लिपयिल्ल्यो काण्यो व्हळ्कुंक अनि सम्जुंक तुम्चेर सोड्तां.

आंकडो ७

कृष्ण दोळे....

तर्न्या तर्न्या पिंतुराक
अहा सांजेदोळ्यांचो उज्वाड
तळ्हाताक पोशेल्लेतित्लेंच
कुडिभितर प्रसार...

फुल्‌ल्ल्या हरेका रंगाभितर्‌यी
शेंबोर-शेंबोर पाव्टिं दोळे मेळ्चो
संभ्रम....
पर्जळित पोक्रिपणां...

हे निळ्शे, पाच्वे, गोब्रा, काळे रंग सर्व
फुलां फुलंव्च्या वालिंक,
आराव्न वेंग्‌ल्लें अत्म्या भांदांक
रावानास्चि नवि वोड्णि...

तुं मोरान सांड्‌ल्लें बेश्टें
पाक न्हय...
अगाध निळ्शें मोळोब
तुं...

उप्रांत तेंच भर्‌ल्लो दर्‌यो...
पाच्व्याक उम्कळ्चो रूक, वाल,
फुल, फळ तुं...
उप्रांत सुक्ण्याचें गीत...
काळ्याभितर दोळ्यांक पावंव्चो
पर्जळित, विण्गो
गादो तुं..

उप्रांत तोच्च म्हज्या बापाय्च्या आंगाचो रंग..
गोब्राळ गोब्राळ म्हजि आवय तुं..
ताणें पेटंव्चि ल्हान पण्ति..
उप्रांत तोच्च मातिये वास..

उस्वास आस्चो मौन ताळो
तुं..
बांसुरे गोम्ट्याक जीव भाव
तुं..

[कानडि मूळ: रम्य के.जि.मूर्नाडु, कोंकणीक: वल्लि क्वाड्रस]

 

रम्या के.जि. मूर्नाडु: प्रथमिक इस्कोलाचि शिक्षकि जाव्न ९ वर्सां थाव्न वाव्र करुन आस्चि हि कानडिंत प्रतिभावंत कवयत्रि. सभार तालूकु तशेंच जिल्ला कविगॊश्टिंनि तशेंच दसरा कविगॊश्टिंत वांटो घेत्‌ल्लि हि अपुर्भायेचि कवयत्रि.

 

   

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ


ಸಂತೋಷ್ ಅಲೆಕ್ಸ್


ಸತೀಶ್ ಕಾಜೂರು


ಗುಲ್ಜಾರ್


ಬಿದಲೋಟಿ ರಂಗನಾಥ


ನೂರುಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು


ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ


ಯಂಶ ಬೆಂಗಿಲ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]