ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ] ರಂಗಾಳ್ ಸಾವ್ಳಿ

ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಗುಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಅರ್ಥ್ಯಾಚ್ಯೊ ಸಭಾರ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಸಾಂಗೊನ್ ವೆಚಿ ಕಲಾ ಫಕತ್ತ್ ಎಕಾ ಕವಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳ್ತಾ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಲೆಚಿ ಗೊವಾಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ. ಎಕೆಕಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಪಳೆಯಾ; ಕಾಳೊಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಯ್ ಅಗ್ಯಾನ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಪೆಟಂವ್ಚೊ ಆಶಾವಾದ್. ಅಮಾಸೆಚೆ ಕಾಜುಲೆ ಹಾಂಗಾ ಅಮಿಂಚ್ ಸುರ್ಯೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಗಾಜಯ್ತಾತ್, ಸಂಸಾರಾಕ್ ತೊಪಿ ದಿಲ್ಲೆಚ್ಚ್ ಪಾಟೊಸಾರ್ ಸೊಭ್ತಾತ್, ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಚುನೊ/ಕರಿ ಪುಸುನ್ ಹರ್ಧೆಂ ಪೆಟುನ್ ಬಾದೂರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಬಾಂಯ್ತ್‌ಲೆ ಮಾಣ್ಕೆ ದರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಕಾಜೂರು ಸತೀಶ್ ತಸಲೆ ಥೊಡೆ ಕವಿ ಮೌನಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗೊನ್ ವೆತಾತ್.

ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ಕಾಜೂರು ಸತೀಶ್, ಕಾನಡಿಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾನಡಿ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಳ್ತಾ. ಲೋಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕವಿಕ್ ವಳ್ಕತಾ ಆಸ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖರೊ ಕವಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್, ಮನ್ಶಾಗೂಣ್ ಆಸ್ಚೆ ಕವಿ ಕಾಂಯ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತಾ, ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಕಾ ಲೆಖ್ತಾಂ. ’ಗಾಯದ ಹೂವುಗಳು’ ಹಾಚೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ.

ಆಂಕ್ಡೊ - 6

ದಿವೊ (ಉಜ್ವಾಡ್) ಪೆಟಯ್ತಾಂ

ಕಾಳೊಕಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೊನಾ
ಉಜ್ವಾಡ್ ಪೆಟಯ್ತಾಂ

ಕಾಡಿ ನಾಂ ತರ್
ಫಾತ್ರಾಂಕ್ ಗಶ್ಟುನ್
ಫಾತೊರ್‌ಚ್ಚ್ ನಾಂತ್ ತರ್
ಆಯ್ದಾಂಕ್ ಗಶ್ಟುನ್

ಆಯ್ದಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಳಾಂನಿ.

ಕಾಳೊಕಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೊನಾ
ಉಜ್ವಾಡ್ ಪೆಟಯ್ತಾಂ
ಪೆಟಯ್ತಾಂ ಉಜ್ವಾಡ್

[ಕಾನಡಿ ಮೂಳ್: ಕಾಜೂರು ಸತೀಶ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ]

 

ಕಾಜೂರು ಸತೀಶ: ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ಕಾಜೂರು ಸತೀಶ್, ಕಾನಡಿಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾನಡಿ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಳ್ತಾ. ಲೋಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕವಿಕ್ ವಳ್ಕತಾ ಆಸ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖರೊ ಕವಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್, ಮನ್ಶಾಗೂಣ್ ಆಸ್ಚೆ ಕವಿ ಕಾಂಯ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತಾ, ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಕಾ ಲೆಖ್ತಾಂ. ’ಗಾಯದ ಹೂವುಗಳು’ ಹಾಚೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ.

[अनुवादित कविता] रंगाळ सावळी

भॊव थोड्या उत्रांनि कांय गुंडायेच्या अर्थ्याच्यो सभार काण्यो सांगोन वेचि कला फकत्त एका कविक मात्र कळ्ता. आनि त्या कलेचि गोवाय हि कविता. एकेका उत्रांनि लिपोन आस्चि गुंडाय पळेया; काळोक म्हळ्याय अग्यान, उज्वाड पेटंव्चो आशावाद. अमासेचे काजुले हांगा अमिंच सुर्ये म्हणुन गाजय्तात, संसाराक तोपि दिल्लेच्च पाटोसार सोभ्तात, कोणा कोणाच्या तोंडाक चुनो/करि पुसुन हर्धें पेटुन बादूर म्हण्तात, बांय्त्‌ले माण्के दर्यांत्ल्या मास्यांक उप्येंव्क शिकंव्चेविशिं उलय्तात, पुण काजूरु सतीश तसले थोडे कवि मौनांत सर्व सांगोन वेतात.

वृत्तेन शिक्षक जाव्न वाव्र कर्चो काजूरु सतीश, कानडिंत्लो ऎक भर्वश्याचो कवि म्हणुन पाट्ल्या थोड्या वर्सांनि कानडि कवितेंचेर अध्ययन कर्तेल्यांक विचार्लें तर कळ्ता. लॊक उत्रां पळेव्न कविक वळ्कता आस्येत, पुण संसारांत खरो कवि जाव्नास्चो पय्लो ऎक उंच्लो वेक्ति जाव्नास्ता. आनि असलें प्रामाणिक वेक्तित्व, मन्शागूण आस्चे कवि कांय बोटांनि मेज्येता, आनि तांत्लो एक्लो म्हण हांव हाका लेख्तां. ’गायद हूवुगळु’ हाचो आय्लेवार्चो कविताजमो.

आंकडो ६

उज्वाड पेटय्तां

काळोका विश्यांत उलंव्चोना
उज्वाड पेटय्तां

काडि नां तर
फात्रांक गश्टुन
फातोर्‌च्च नांत तर
आय्दांक गश्टुन

आय्दां आस्तेलिंच सर्व काळांनि.

काळोका विश्यांत उलंव्चोना
उज्वाड पेटय्तां
पेटय्तां उज्वाड

[कानडि मूळ: काजूरु सतीश. कोंक्णेक: वल्लि क्वाड्रस]

 

काजूरु सतीश: वृत्तेन शिक्षक जाव्न वाव्र कर्चो काजूरु सतीश, कानडिंत्लो ऎक भर्वश्याचो कवि म्हणुन पाट्ल्या थोड्या वर्सांनि कानडि कवितेंचेर अध्ययन कर्तेल्यांक विचार्लें तर कळ्ता. लॊक उत्रां पळेव्न कविक वळ्कता आस्येत, पुण संसारांत खरो कवि जाव्नास्चो पय्लो ऎक उंच्लो वेक्ति जाव्नास्ता. आनि असलें प्रामाणिक वेक्तित्व, मन्शागूण आस्चे कवि कांय बोटांनि मेज्येता, आनि तांत्लो एक्लो म्हण हांव हाका लेख्तां. ’गायद हूवुगळु’ हाचो आय्लेवार्चो कविताजमो.

 

   

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ


ಗುಲ್ಜಾರ್


ಬಿದಲೋಟಿ ರಂಗನಾಥ


ನೂರುಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು


ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ


ಯಂಶ ಬೆಂಗಿಲ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]