ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ] ರಂಗಾಳ್ ಸಾವ್ಳಿ

’ಧುಳಿಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್ ತುಂ ಧುಳಿಕ್ ವೆತಲೊಯ್’ ಹೆಂಚ್ ತತ್ವ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಆಮಿ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್, ತರ್‌ಯೀ ಹೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ವಾ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವೀದ್-ವಾವ್ಳಿ ಆಸ್ತಿನಾ, ಭಾವ್ ಭಾವಾಚೆರ್, ಪೂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ತಾನೆತೊನಾ. ಹೆಚ್ಚ್ ಮಾತಿಯೆಚೆರ್ ಜಿಯೆತಲೊ ಮನಿಸ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ, ಮಾತಿಯೆಕ್ ಜಾತ್ ನಾ, ಕುಳಿ ನಾ, ಧರ್ಮ್ ನಾ, ದೇವ್ ನಾ.

ಸಂತೋಷ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮುಳಾಚೊ ಕವಿ ತರ್‌ಯೀ ಹಿಂದಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಜಾಲಾ. ಆನಿ ಹಾಚೆಂ ಏಕ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬಾಯ್ ಶೀಲಾನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಿಣೆ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಮಿನತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚೆತಸಲಿ.

ಆಂಕ್ಡೊ - 7

ಮಾತ್ತಿ

ಗಾಂವಾ ತುಲೆನ ಶಹರಾಕ
ಪಾವ್ಚೆ ಭಿತ್ತರಿ ಬದಲ್ ಜಾತ್ತಾ ಮಾತ್ತಿ.
ಚಿಕ್ಲಾನ ಭರ್ಲೆಲಿ ಆಸ್ತಾ
ಶಹರ್ ಚಿ ಮಾತ್ತಿ.
ಗಾಂವ್ಚಿ ಮಾತ್ತಿ ಚಾಬ್ಬುನ ಬಸ್ತಾ
ಮೆಗೆಲೆ ಹಾತ್ತಾಕ ಆನಿ ಪಾಯ್ಯಾಕ.

ಮಾತ್ತಿ ಧುಲ್ಲೇರಿ ತಾಯ್
ತಾಜ್ಜೊ ಪೊರಂಬೋಳ ವಚ್ಚೆ ನಂಯಿ.
ಮಾತ್ತಿ ಶ್ವಾಸು ಮೆಗೆಲಿ
ಮಾತ್ತಿ ಮೆಗೆಲಿ ಶಕ್ತಿ.
ಮಾತ್ತಿ ಮೆಗೆಲ್ ಒಳೋಕ ಜಾವ್ನಸ.

ಮೆಗೆಲೆ ಪಾವ್ಲಾ ಪಂದಾಚಿ ಮಾತ್ತಿ
ಹಾಂವೆ ವರಸ ತುಲೆನ ರಾಕ್ಕುನು ದವರ್ಲೆ.
ಮಾತ್ತಿ ಚಿ ನಾ ಖಂಚಿಯಿ ಜಾತ್
ನಾ ಖಂಚೋಯ್ ಧರ್ಮು.
ಹಾಂವ , ತು
ತೊ, ತೇ....
ಕೋಣ ಪಳ್ಳೆರಿಯಿ ಮಾತ್ತಿ
ಆಪ್ಣೆಲೆ ವೇಂಗೇಂತ್ ಘೆತ್ತಾ.
ಆವ್ಸುನ್ ಆಪ್ಣೇಲೆ ಚೆರ್ಡಾಕ
ಘೆತ್ತಿಲ್ ವರಿ.

[ಹಿಂದಿ ಮೂಳ್: ಸಂತೋಷ್ ಅಲೆಕ್ಸ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್]

 

ಸಂತೋಷ್ ಅಲೆಕ್ಸ್: 1971 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಸಂತೋಶ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ತಶೆಂಚ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಸೆಂನಿ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಕವಿ, ಅಣ್ಕಾರ್‌ಕಾರ್. ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಸ್ವತಾಚೆ ಭಾರಾ ಬೂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಅನುವಾದಾಚೆ ಸ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ವೃತ್ತೆನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಫಿಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹಾಕಾ ’ಪಂಡಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ದೇವ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್’, ’ಧಿವಗೀಶ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಅಸಲೆ ಸಭಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಇನಾಮಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

[अनुवादित कविता] रंगाळ सावळी

’धुळिथाव्न आयिल्लोय तुं धुळिक वेतलोय’ हेंच तत्व हरयेका वरसा आमि सिंजिच्या बुध्वारा आय्कुन आय्ल्यांव, तर्‌य़ी हें सम्जुंक वा सम्जुंक प्रॆतन केल्लें तर, ह्या संसारांत वीद-वावळि आस्तिना, भाव भावाचेर, पूत बापाय्चेर एकामेकाच्या रगताक तानेतोना. हेच्च मातियेचेर जियेतलो मनिस केदिंच ह्या मातियेच्या तत्वांक सम्जुंक सक्‌ल्लो ना, मातियेक जात ना, कुळि ना, धर्म ना, दॆव ना.

संतॊष अलेक्स मलयाळं मुळाचो कवि तर्‌य़ी हिंदि भासेंत आप्ल्या बरपांक लागोन व्हळ्केचो जाला. आनि हाचें ऎक विंच्णार कविता हांगासर घेव्न आय्ल्या बाय शीला भंडार्‌कर. आय्लेवार्‌च्या दिसांनि बाय शीलान करुन आस्चो साहितिक वाव्र भॊव महत्वाचो, कोंक्णि साहित्याक ग्रॆस्त कर्च्याक तिणे करुन आस्चि मिनत उल्लॆक कर्चेतसलि.

आंकडो ७

मात्ती.

गांवा तुलेन शहराक
पावचे भित्तरी बदल जात्ता मात्ती.
चिकलान भरलेली आसता
शहर ची मात्ती.
गांवची मात्ती चाब्बून बसता
मेगेले हात्ताक आनी पाय्याक.

मात्ती धुल्लेरी ताय
ताज्जो पोरंबोळ वच्चे नंयी.
मात्ती श्वासू मेगेली
मात्ती मेगेली शक्ती.
मात्ती मेगेल ओळोक जावनस.

मेगेले पावला पंदाची मात्ती
हांवे वरस तुलेन राक्कुनू दवरले.
मात्ती ची ना खंचियी जात
ना खंचोय धर्मू.
हांव , तू
तो, ते....
कोण पळ्ळेरियी मात्ती
आपणेले वेंगेंत घेत्ता.
आवसून आपणेले चेर्डाक
घेत्तील वरी.

[हिंदी मूळ: संतॊष अलेक्स, कोंकणीक: शीला भंडार्‌कर]

 

संतॊष अलेक्स: १९७१ इस्वेंत कॆरळांत जल्मल्लो संतॊश अलेक्स मलयाळं तशेंच हिंदि भासेंनि कविता बरंव्चो कवि, अण्कार्‌कार. एदोळ्‌च्च स्वताचे भारा बूक तशेंच हेरांच्या अनुवादाचे स बूक पर्गट केल्यात. वृत्तेन सीनियर टेक्निकल आफिसर जाव्न वाव्र कर्च्या हाका ’पंडित नारायण दॆव पुरस्कार’, ’धिवगीश पुरस्कार’ असले सभार पुरस्कार तशेंच इनामां फावो जाल्यांत.

 

   

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ


ಸತೀಶ್ ಕಾಜೂರು


ಗುಲ್ಜಾರ್


ಬಿದಲೋಟಿ ರಂಗನಾಥ


ನೂರುಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು


ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ


ಯಂಶ ಬೆಂಗಿಲ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]