ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನುಇಸಮ್ (ನಾನು ಮರೋಲ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ] ರಂಗಾಳ್ ಸಾವ್ಳಿ

ಜೆದ್ನಾಂ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ಚಿಂತಾಪ್ ನಾಂತ್ ತೆದ್ನಾಂ ಮನಿಸ್ ಜಿತ್ಲೊ ಶಿಕ್ಪಿ ಜಾತಾಗೀ, ತಿತ್ಲೊಚ್ಚ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾತಾ ’ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ’; ಜನ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊರ್ನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಿತ್ಲಿಂ ಆಚರಣಾಂ ಕರ್ತಾ, ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಳಾವೊ ಅರ್ಥ್ ವಾ ಸಮ್ಜಣಿ ಸಯ್ತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಆಚರಣಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಆಚರಣಾಚೆರ್ ವಿಚಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿ. ನವೆಂಸಾಂವ್ ಬರೆಂಚ್, ಜೆದ್ನಾಂ ತೆಂ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಬರೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ ತೆದ್ನಾಂ. ಪುಣ್ ನವೆಂಸಾಂವಾಕ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಗಳ್ಸುನ್, ತೊಚ್ಚ್ ರಾಗ್-ಜಿದ್ದ್ ಆನಿ ಹಗೆಂ-ಮೊಸೊರ್ ಮತಿಂತ್ ದವ್ರುನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನವೆಂಸಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಪೊಕೊಳ್ ಅರ್ಥ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಕವಿ ಉತ್ರಾಯ್ತಾ.

ಯಂಶ ಬೆಂಗಿಲ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಚೊ ಸಮೀರ್ ಬೆಂಗಿಲ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಕಾನಡಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಪ್ರತಿಭೆಕ್ ವ್ಹಳ್ಕಿಚೊ.

ಹಾಂಗಾಂ ದಾಕ್ಡ್ಯಾಂನಿ/ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾಸ್ಚೆಂ ಆಸಾ, ಭುರ್ಗಿಂ ಅಜೂನ್ ವಿಣ್ಗ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತೆಖಾತಿರ್ ಖಚ್ರೊ ವಿಂಚ್ತಾತ್, ಅನಿ ಹೊ ನವೆಂಸಾಂವಾಚೊ ದಭಾಜೊ ಕರ್ನ್ ಮಹಾತ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಮಾಲ್ ಸೆವ್ನ್ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ಪಿಟೊ ಕರುನ್ ವೆತಾತ್. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖೊಂವ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ತೊಪಾನಾ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಕವಿನ್ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಆಂಕ್ಡೊ - 1

ಹೊಸ ವರುಶ

ತಾನೇ ಸೃಶ್ಟಿಸಿದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರನ್ನು
ತಾನೇ ಹರಿದು ಹಾಕಿದ ಮನುಜ
ಹೊಸ ವರುಶವೆಂದು ಕುಣಿದ!

***

ಗೋಡೆಯೂ ಹಳೆಯದೆ
ಮೊಳೆಯೂ ಹಳೆಯದೇ
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು ಮಾತ್ರ ಹೊಸದು!!

***

ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು
ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ!
ದಿನ ರಾತ್ರಿಗಳೂ
ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ
ಮನುಜನೂ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ
ಬರೀ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರನ್ನು ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸಿ
ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡಿದ!

***

ಹೊಸ ವರ್ಸವಂತೆ!
ಹಳೆಯದೇ ಅಲ್ಲವೇ
ಚಿಂದಿ ಆಯುವ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ!?

***

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ
ರದ್ದಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ
ದಿನದ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿದ;
"ಹೊಸ ವರ್ಷ"!
ಅನಾಸಕ್ತ ನಗು ಬೀರಿ
ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದ

***

ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ
ನನ್ನದೊಂದು ಧಿಕ್ಕಾರವಿದೆ!
ಮಹಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನ
ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದ
ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟಲಿಗಳು
ಮುಬ್ಬು ಮುಂಜಾನೆ
ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಚಿಂದಿ ಆಯುವ
ಮಕ್ಕಳ ಪಾವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ
ತರಚದಿರಲಿ!!

[ಕನ್ನಡ ಮೂಲ: ಯಂಶ, ಬೆಂಗಿಲ, ಕೊಂಕಣಿಗೆ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ]

   

 

ಯಂಶ ಬೆಂಗಿಲ: ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಾಟ್ಸ್‍ಆಪ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚೊ ಉಪೇಗ್ ಕರ್ನ್ ಥೊಡೆ ಬರೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್, ತಾಂತುಂ ಕವಿತಾ/ಕಾಣ್ಯಾಂಚೆರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆ ಪಂಗಡ್ ಏಕ್. ’ಕವಿಯಲ್ಲದವರ ದನಿಗಳು’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಂಗಡ್ ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಆನಿ ಸತೀಶ್ ಕಾಜೂರು ಹಾಣಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಎಕಾಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಭೆಚೆ ಕವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾತ್. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಯಂಶ ಬೆಂಗಿಲ ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

 

ನವೆಂ ವರಸ್

ಅಪ್ಣಾನ್‌ಚ್ಚ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾಕ್
ಅಪ್ಣಾನ್‌ಂಂಚ್ ಪಿಂಜುನ್ ಘಾಲುನ್ ಮನಿಸ್
ನವೆಂ ವರಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾಚಾಲಾಗ್ಲೊ!

***

ವ್ಹಣದ್‌ಯೀ ಪರ್ನಿ
ಖಿಳೊಯೀ ಪರ್ನೊಚ್
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮಾತ್ರ್ ನವೆಂ!!

***
ಸುರ್ಯೊ ಚಂದ್ರ್
ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ!
ದೀಸ್ ರಾತಿ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾಂತ್
ಮನಿಸ್‌ಯೀ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ
ಫಕತ್ತ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾಕ್ ಬದ್ಲುನ್
ಉಡಾಲಾಗ್ಲೊ

***

ನವೆಂ ವರಸ್ ಕಂಯ್!
ಪರ್ನ್ಯೊಚ್ಚ್
ಚಿಂದಿ ವಿಂಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಖಂತಿ?

***
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾಂಕ್ ಸರ್ವ್
ಪಿಂಜುನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ದಿಸಾಳಿ ಖಬಾರ್ ಪಳೆತಾ;
"ನವೆಂ ವರಸ್"!
ನಿರಾಸಕ್ತ್ ಹಾಸೊ ಫಾಂಕಯಿತ್
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ

***
ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್
ಮ್ಹಜೊ ಏಕ್ ಧಿಕ್ಕಾರ್ ಆಸಾ!
ಮಹಾತ್ಮಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ
ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್
ಪಿಟೊ ಪಿಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯೊ
ತೆಲಾ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ
ಫಾಂತ್ಯಾ ಫರಾರ್
ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಚಿಂದಿ ವಿಂಸ್ಚಾ
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪಾಂಯಾಂನಿ
ತೊಪಾನಾಂತ್ ಜಾಂವ್

[ಕಾನಡಿ ಮೂಳ್: ಯಂಶ ಬೆಂಗಿಲ, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

   

[अनुवादित कविता] रंगाळ सावळी

जेद्नां विचार्‌वंत चिंताप नांत तेद्नां मनिस जित्लो शिक्पि जातागी, तित्लोच्च गुलाम जाता ’पारंपरिक चिंत्पाचो’; जन्मा थाव्न मोर्ना पर्यांत जित्लिं आचरणां कर्ता, चड्ताव जाव्न मुळावो अर्थ वा सम्जणि सय्त नास्ताना त्या आचरणांत वांटेलि जाता. आनि असल्याच एका आचरणाचेर विचारात्मक चिम्टो काड्चि कविता हि. नवेंसांव बरेंच, जेद्नां तें नवेंसांव कांय बरें घेव्न येता तेद्नां. पुण नवेंसांवाक सांकॆतिक रितिन गळ्सुन, तोच्च राग-जिद्द आनि हगें-मोसोर मतिंत दव्रुन कर्च्या नवेंसांवांत आस्चो पोकोळ अर्थ अपुर्भायेन कवि उत्राय्ता.

यंश बेंगिल लिख्णे नांवार बरंव्चो उप्पिनंगडिचो समीर बेंगिल, प्रस्तुत बेंग्ळुरांत वस्ति करुन आसा, कानडिंत आप्ल्या कविताप्रतिभेक व्हळ्किचो.

हांगां दाक्ड्यांनि/शेक्ड्यांनि बद्लोंक नास्चें आसा, भुर्गिं अजून विण्ग्या पांयांनि पोटाच्या व्याप्तेखातिर खच्रो विंच्तात, अनि हो नवेंसांवाचो दभाजो कर्न महात्मांच्या नांवाच्या रस्त्यांचेर आमाल सेव्न बोत्ल्यो पिटो करुन वेतात. आनि त्या खोंव्च्यांनि कांय ह्या भुर्ग्यांच्या पांयांक तोपाना जांव म्हळ्ळें अपुर्भायेचें संवॆदनात्मक चिंताप कविन उटंव्चें दिस्ता.

 

यंश बेंगिल: आय्लेवार वाट्स्‌~आप, फॆस्‌बुकाच्या सक्तेचो उपॆग कर्न थोदे बरे प्रयॊग जातॆ आसात, तांतुं कविता/काण्यांचेर एकामेकाचे विचार सम्जुंचे पंगड ऎक ’कवियल्लदवर दनिगळु’ म्हळ्ळो पंगड जॊन सुंटिकोप्प आनि सतीश कजूरु हाणिं सुर्वात केल्ल्या ह्या पंग्डांत एकाप्रास ऎक प्रतिबेचे कवि आप्ल्या अपुर्भायेच्या कवितेंक व्हाळय्तात. बेंग्ळुरांत वस्ति कर्चो हो तांत्लो एक्लो.

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]