ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ] ರಂಗಾಳ್ ಸಾವ್ಳಿ

ಖುನ್ ಏಕ್ ಕಲಾ - ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಿ ಕಸ್ಲಿ ಖುನ್? ಬೌದ್ದಿಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಖುನ್ ಉತ್ರಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ’ಸಂಪ್ಣಿ’, ವಾ ’ನಾಸ್’. ಹಿ ಕಸ್ಲಿ ಖುನ್? ಸಿದ್ದಾಂತಿಕ್ ಖುನ್? ತಾರ್ಕಿಕ್ ಖುನ್? ಹೆಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆರ್ ಸೊಡುನ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವಾಡುನ್ ವೆತಾ.

ಬಿ.ಎ. ಮಮತಾ ಅರಸೀಕೆರೆ ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ-ಭಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸರಾಗ್ ರಿತಿನ್ ಕಾನಡಿಂತ್ ಕವಿತಾ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಿಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಕವಿತಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಚೆರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂದನಾಚೆರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹಿ ಕವಿತಾ ಹಿಚ್ಯಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಸಂತೆ ಸರಕು’ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಂತ್ಲಿ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ. ಭೋವ್ ಸಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ ತರ್‌ಯೀ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾದಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ; ’ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕ್ರೂರ್‌ಪಣಾಚಿ ಖುನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್’ ಕೆದಿಂಚ್ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್.

- ಸಂ

ಆಂಕ್ಡೊ - 12. ಖುನ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಕಲಾ

ಖುನ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಕಲಾ

ಹಾಂವೆಂ ಖುನ್ ಕರುಂಕ್
ಥರಾಯ್ಲಾಂ
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖುನ್ ಕರ್ಚಿ
ಏಕ್ ಕಲಾ

ಎಕಾಚ್ಚ್ ಮಾರಾಕ್
ಖುನಿ ಕರ್ಚೊನಾ
ಹಂತಾ ಹಂತಾನಿ
ಮೊರಾಜಯ್ ತುಂವೆಂ
ಖುನ್‌ಯೀ ಇತ್ಲಿ
ಸಲೀಸ್ ಮ್ಹಣುನ್
ಭಗುಂಕ್‌ ನ್ಹಜೊ ಪಳೆ
ಕಿತೆಂಚ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್
ಲಾಭುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ

ಆನಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಾಕ್ಸ್
ಮೆಳುಂಕ್‌ ನ್ಹಜೊ
ತುಜೊ ಪಾತ್ತೊಯ್
ಲಾಭುಂಕ್‌ ನ್ಹಜೊ
ತೀಯ್ ಏಕ್ ಚಲಾಕಿ

ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ
ಖುನ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಕಲಾ

ಹೇಯ್ ಪಿಶ್ಯಾ
ಅತ್ಯಾಚಾರೀ
ಖುನ್ ಕರ್ತಲೊಂ
ಕ್ರೂರ್‌ಪಣಾಕ್
ತುಕಾ ಚುಕೊನ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್
ಜಾಯ್ತಿಂ ನಿಬಾಂ ಆಸಾತ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್
ಜಾಯ್ತಿಂ ತರ್ಕಾಂ ಆಸಾತ್.

***

[ಕಾನಡಿ ಮೂಳ್: ಬಿ. ಎ. ಮಮತಾ ಅರಸೀಕೆರೆ. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

 

ಮಮತಾ ಅರಸೀಕೆರೆ: ಬಿ.ಎ. ಮಮತಾ ಅರಸೀಕೆರೆ ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ-ಭಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಹಿಣೆ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಜಮೊ ’ಸಂತೆ ಸರಕು’ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ.

[अनुवादित कविता] रंगाळ सावळी

खुन ऎक कला - हांगासर हि कस्लि खुन? बौद्दिक उत्रांनि खुन उत्राचो अर्थ जाव्नासा ’संप्णि’, वा ’नास’. हि कस्लि खुन? सिद्दांतिक खुन? तार्किक खुन? हें त्या त्या वाच्प्याचेर सोडुन वेतास्तां कवितेचि सोभाय वाडुन वेता.

बि.ए. ममता अरसीकेरे वृत्तेन शिक्षकि, पाट्ल्य धा-भारा वर्सां थाव्न सराग रितिन कानडिंत कविता व्हाळंव्च्या हिच्यो चड्ताव कविता समाजिक काळ्जेचेर तशेंच समाजिक स्पंदनाचेर आस्तात. हि कविता हिच्या आय्लेवार पर्गट जाल्ल्या ’संते सरकु’ कविताजम्यांत्लि विंच्ल्या. भॊव संप्या उत्रांनि विण्ल्या तर्‌य़ी हि कविता सादि जांव्क साध्य ना; ’संसारांत सामाजिक क्रूर्‌पणाचि खुन कर्चें चिंतप’ केदिंच सलीस न्हय.

- सं

आंकडो १

खुन्‌यी ऎक कला

हांवें खुन करुंक
थराय्लां
कित्याक खुन कर्चि
ऎक कला

एकाच्च माराक
खुनि कर्चोना
हंता हंतानि
मोराजय तुंवें
खुन्‌यी इत्लि
सलीस म्हणुन
भगुंक्‌न्हजो पळे
कितेंच सलीसायेन
लाभुंक न्हजो

आनि मार्ल्यारी साक्स
मेळुंक्‌न्हजो
तुजो पात्तोय
लाभुंक्‌न्हजो
तीय ऎक चलाकि

देकुनंच सांग्लें
खुन्‌यी ऎक कला

हॆय पिश्या
अत्याचारी
खुन कर्तलों
क्रूर्‌पणाक
तुका चुकोन काण्गेंव्क
जाय्तिं निबां आसात
म्हाका मारुंक
जाय्तिं तर्कां आसात.

***

[कानडि मूळ: बि. ए. ममता अरसीकेरे, कोंकणीक:
व्यालि क्वाड्रस]

ಕೊಲೆಯೂ ಒಂದು ಕಲೆ (ಮೂಳ್ ಕವಿತಾ)

ನಾನು ಕೊಲ್ಲಲು
ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ
ಏಕೆಂದರೆ ಕೊಲೆಯೂ
ಒಂದು ಕಲೆ

ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ
ಕೊಲ್ಲಲಾರೆ
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ
ಸಾಯಬೇಕು ನೀನು
ಕೊಲೆಯೂ ಇಷ್ಟೊಂದು
ಸರಳವೇ
ಅನಿಸಬಾರದು ನೋಡು
ಯಾವುದೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ
ದಕ್ಕಬಾರದು

ಇನ್ನು ಕೊಂದರೂ ಸಾಕ್ಷಿ
ಸಿಗಬಾರದು
ನಿನ್ನ ಪತ್ತೆಯೂ
ಆಗಾಬಾರದು
ಅದೂ ಒಂದು ಕೌಶಲ

ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು
ಕೊಲೆಯೂ ಒಂದು ಕಲೆ

ಹೇ ದುರಳ
ಅತ್ಯಾಚಾರಿಯೇ
ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ
ಕ್ರೂರತ್ವವನ್ನು
ನಿನಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಬಹಳಷ್ಟು ನೆವಗಳಿವೆ
ನನಗೆ ಕೊಲ್ಲಲು
ಸಾಕಷ್ಟು ತರ್ಕಗಳಿವೆ.

***

 

ममता अरसीकेरे: बि.ए. ममता अरसीकेरे वृत्तेन शिक्षकि, पाट्ल्या धा-भारा वर्सां हिणे कांय शेंभोरां वय्र कविता बरय्ल्यांत, कविगॊश्टिंनि वाच्ल्यांत, कवितास्पर्ध्यांनि इनामां सय्त आप्णाय्ल्यांत. हिच्या कवितेंचो जमो ’संते सरकु’ आय्लेवार पर्गट जाला.

 

   

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ


ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕಾರ್


ಲಡಾಯಿ ಬಸು


ರೇಣುಕಾ ರಮಾನಂದ


ರಮ್ಯ ಕೆ.ಜಿ. ಮೂರ್ನಾಡು


ಸಂತೋಷ್ ಅಲೆಕ್ಸ್


ಸತೀಶ್ ಕಾಜೂರು


ಗುಲ್ಜಾರ್


ಬಿದಲೋಟಿ ರಂಗನಾಥ


ನೂರುಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು


ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ


ಯಂಶ ಬೆಂಗಿಲ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]