ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಂಪಾದಕೀಯ್ - 9. ಆಸ್ತ್ ವ ವಸ್ತ್?

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಧ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ’ದೋನ್ ಸಂಸಾರ್’ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಚೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ರಿತಿನ್ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸಾಹಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತೆಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ ದೆಕುನ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗಾಚಿಂ ಕಾಪಾಂ ಉತ್ರಾಂನಿ ಗುಂತುನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಭೋವ್ಶಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ಸಿ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ಭಗ್ಲಿ. ದೋನ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಭಾಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹರುಂ ತರ್; ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸ್ತ್ (Asset) ತರ್ ಕೊಣಾಕ್ ದಯಿತ್ವ್ (liability). ಅನ್ಯೇಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗೊಂ ತರ್; ’ಕೊಂಕ್ಣೆನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ದಿಲಾಂ ವಾ ದಿತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತೆಲೆ ಯಥೇಶ್ಟ್ ತರ್, ’ಅಪ್ಣಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಕಿತೆಂ ದಿಲಾಂ?’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತೆಲೆ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ ಪುಣ್ ಆಸಾತ್.

ಕಾಂಯ್ ಪಾಂತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ (ವ ಪಿಸಾಯೆರ್ ಮ್ಹಣಾ) ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ/ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾನಾನ್/ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಲೆಖ್ಲಾಂ/ಲೆಖ್ತಾಂ, ಜಾಂವ್ ಕೊಣ್ ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ ವಾ ನಾಸ್ಚೆ ತೆಂ ತಾಂತಾಂಚೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. ಪಾಂತೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಂವಡ್ಲಿ ತರ್ ತಾಚೊ ಗಾಂವ್, ಪಾತ್ತೊ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಕಾ ಮೆಳುನ್, ತಾಕಾ ಆಯ್ಕುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆಜ್ ಪಾಸುನ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲೊ ರಜೆರ್ ಮಾಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ (ಜಾಂವ್ ಪ್ರಾಯೆನ್/ಅನ್ಭೋಗಾನ್ ಲ್ಹಾನ್/ವ್ಹಡ್) ಭೆಟೊ ದಿಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ ಪಾಳುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಕೊಶೆಡ್ದಾಖಾಲ್ (ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾತ್ಯೆತಲೊಂ ಹಾಂವ್) ಸಾಂಗುಂ ತರ್, ಕಸ್ಲೊಚ್ಚ್ ಗುಪ್ತ್ ಇರಾದೊ hidden agenda ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ನಾತ್ಲೊ/ನಾ/ಆಸ್ಚೊನಾ. ಫಕತ್ತ್ ತೊ/ತಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಾತ್. ಹ್ಯೇ ಬೆಟೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಣ್ವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್/ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ; ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭೆಟೊ ಕರ್ತಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೆಟೊ ನೆ?’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಉತ್ರಾಂ ಸಯ್ತ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಸೊಸ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಸುಂ ತ್ಯೇ ತ್ಯೇ ಮನೋಗತೆಚೆ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಿಂತಾತ್/ಉಲಯ್ತಾತ್.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ವ್ಹಡಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಣ್ ವೆಳಾಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಂತ್, ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್/ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ; ಭೋವ್ ದುಃಖಾಳ್ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಅಪ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಜ್ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆತೆಲಿಂ ನಾಂತ್, ಮೆಳ್ತೆಲಿಂ ನಾಂತ್, ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ಚಿಂ ನಾಂತ್. ಎಕ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಬರವ್ಪಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಟೊನ್ ಬಸೊಂಕ್ ಸಕಾನಾ, ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊಂ, ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಮೊಗಾಳ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ, ತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕಾಫಿ ದಿಲಿ, ಹಾಂವೆಂ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಪತಿಕ್‌ಯೀ ಕಾಫಿ ದಿಲಿ, ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಕೊಪಾಂತ್ ತಿಳುನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಳ್ಳೆಂ, ತಿ ದುದಾವಿಣೆ ಆಸ್ಚಿ ಕಾಫಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಥೆಂಬೆ ದೂದ್ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಫಿಯೆಕ್ ವೊತುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ಚೆಪರಿಂ ಕೆಲೆಂ. ಮುಂಬಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಭಾವಾಕ್ ಭಾವ್ ನಾ, ಕೊಣಾಕ್ ಕೊಣ್ ನಾ, ತರ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ತರ್‌ಯೀ ಕಶೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ? ದುಡು ಆಸ್ಚೊಚ್ಚ್ ದಟ್ಟು ಜಾಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಪಡುನ್ ಗೆಲಾಂ ಕೊಣ್ ಕಸೊ ಜಿಯೆತಾ ಮ್ಹಣುನ್, ತೊ ಜಿಯೆತಾ ವಾ ಮೊರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂ ಚಿಂತಿಜಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತಿನಾಂತ್?

ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪರಿಗತ್ ಅಥ್ಬಿಚ್ಚ್ ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚಿ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಕುರುಃ ಸಯ್ತ್ ದಿಸ್ಲಿನಾ. ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ತಾಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜೊಕ್ತಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ನಾತ್ಲಿ, ಶಿಕಪ್ ನಾತ್ಲೆಂ ವಾ ಹೆರ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಉಣೊ ಆಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಮೋಗ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಯಾ-ಮೊಗಾಕ್ ತರ್‌ಯೀ ವ್ಹಳ್ಕುಯಾಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಅಮೃತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚೆ ಯಂತ್ರ್-ತಂತ್ರಾಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆ ವೆಗ್ಳೆ ಆಸಾಂವ್? ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತೆ ಉಪಲಬ್ದ್ಯೊ ಆಜ್ ಆಸಾತ್, ಜಾಯ್ತೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್, ಶಿಕಾಪ್, ಸಮ್ಜಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮಾಯಾಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ದೊಳೆ ಅಸೊನ್‌ಯೀ ಕುರ್ಡೆ, ಕಾನ್ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ಕೆಪ್ಪೆ ಆನಿ ಮತ್ ಅಸೊನ್‌ಯೀ ಭೆರೆ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್. ಹೆಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಚಡ್ತಾವಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಸ್ಲಿಗೀ ದೂಃಖ್, ಕಿತೆಂಗೀ ಘಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚುರ್ಚುರೆ, ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಿರಸ್ಕೃತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮಧೆಂಚ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಉದೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ತ್?.

ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಗಾಂವಾರ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬುಕಾಂಚೆಂ ವೊಜೆಂ ವ್ಹಾವವ್ನ್, ಲೊಕಾಕ್ ಮೆಳುನ್ ಬೂಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಯಾ, ಕೆಸೆಟ್ಯೊ/ಸಿಡಿ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಯಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ’ಮುಳಾವಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ’ ಜಾಗಯ್ತೆಲಿ ಬರವ್ಪಿಣ್ ಎಕಾ ಆಶ್ರ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ, ತಿಕಾ ಚ್ಯಾರ್ ವೊಣದಿ ಮಧೆಂ ಸಯ್ತ್, ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಟೊನ್/ಚಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬುಕಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ. ಕಾಂಯ್ ತಿ ಚಡಿತ್ ಶಿಕ್ಪಿ ನ್ಹಯ್, ತಿಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಕಾಂಯ್ ’ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರಾಚೆಂ’ ಸಾಹಿತ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ ನಖ್ಖೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ; ’ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ವಸ್ತ್ ಕರುನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಕತ್ತ್ ನಾಂವ್/ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ/ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಲುಟುನ್ ಖಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮಾಪಾನ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲೆಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಹಜಾರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಹಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮಾನ್ ಫಾವೊ’.

ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿವಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಡೊಂಬರಾಟ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ತಾ, ಪುಣ್ ತೊ ಡೊಂಬರಾಟ್ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳಿತ್ ಅಸಾ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಹುದ್ದೇದಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹರ್ದೆಂ ಪೆಟ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ, ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್; ’ತುಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ನವೊ ನ್ಹಯ್?’ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಲಜ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾ. ಆಸುಂ. ಆನಿ ಹೊ ಡೊಂಬರಾಟ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ಚ್ ರಾವಾನಾ, ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕಿತೆಂ, ಕಾನಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಯಾರದೋ ದುಡ್ಡು ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಯಾತ್ರೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಗಾದಿಯೆಪರಿಂ, ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನ್, ಕೊಣಾಕ್‌ಗೀ ವೆದಿಚೆರ್ ಬಸಂವ್ಚಿ, ವೆದಿಸಮೊರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಬೊಡಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ ಪುಣ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಧಾ-ವೀಸ್ ಮಾನ್ ಮನ್ಶಾಂ, ಫುಲಾಂ ತುರೆ ಕಿತೆಂ, ವಾಖಣ್ಣಿ ಕಿತೆಂ, ವರ್ದಿ-ತಸ್ವೀರೆಖಾತಿರ್ ಧಾಂವ್ಣಿ ಕಿತೆಂ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ಬೊಡಾಂಕ್ ಆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ತೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಠ್ ಖರೆಂಪಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಕರ್ತಾ ’ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತೀಸ್ ಕಾಸಾಂಚೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಮೋಲ್ ಆಸಾ?, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಚೆಪರಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್?’

ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಕ್ಕರ್ ಆಸಾ - ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮತ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆ, ಜೆದ್ನಾಂ ತೊ ಕಶ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಅಂತರ್ಲೊ ತರ್ ಪಳೆಯಾ ಡೋಂಗ್, ಕಿತೆಂ ಕವಿತಾ, ಕಿತೆಂ ಫುಗಾರ್ಣಿ ಆನಿ ಮಾರ್ನೆಮಿಚ್ಯಾ ವೆಸಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಕಿತೆಂ ವೇಸ್.

ಆತಾಂ ತುಮಿ ವಿಚಾರಾ ’ತುಂ ಕೋಣ್?’, ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸಾದೊ ಮನಿಸ್. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ನ್ಹಯ್, ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊಯ್ ನ್ಹಯ್, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಹುದ್ದೇದಾರ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ವಿಜಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾ, ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ನಾ, ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ನಾ. ಆತಾಂ ಕಶ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಮಜತ್ ಕೊಣೆ ಕರಿಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ? ಕಾಂಯ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚ್ಯಾರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರುನ್ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಥೊಡೊ ಐವಜ್ ದಿತಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಸಂಪ್ತಾ?

ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಹಾಣಿಂ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಇತ್ಲೊಚ್ಚ್ ಮಾಪಾನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್, ಆಜ್ ಹಿಂ ಖಂಯ್ ಆಸ್ತಿಂ? ಪುಣ್ ’ಲಾಭ್’ ಚಿಂತುನ್ ಸರ್ವಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ದೆಂವಾನಾಂತ್. ತರ್ ಅಸಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆಸ್ತ್ ವಾ ವಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಯಾ.

ಕಾಳೊಕಾಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಬಸ್ತೆಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ ನ್ಹಯ್, ಕೊಣೆ ಕರಿಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಸವಾಲ್ ಕರಿ ’ಹಾಂವೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತೆಂ?’ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಜತೆಕ್ ಲಾಗುನ್, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಆದಾಯ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಿಸಾಯೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಕತ್ತ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಣಾಸೊನ್‌ಯೀ ಹೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ’ನಾಂವ್/ದುಡು’ ಕಮಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಜರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ದಿಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಶೆಡ್ದ್/ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಭಗ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ,

ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ [ನವೆಂಬರ್, 2016]

2015 ವರ್ಸಾ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್’ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಂಜೆಲೋರ್ ಹಾಕಾ ಮಜತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿವರ್

ಬರ್ಪಾಚೆರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ

ಮೊಗಾಳ್ ವಲ್ಲಿಬಾಬ್, ಕೊಂಕಣಿ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚಿ ತುಜಿ ಅಲೋಚನ್ ಬರಿ. ಪುಣ್ ತುವೆಂಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಜೊಡ್ಲಲೊ ದುಡು ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಯೆವ್ಜಣೆಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಫಂಡ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ಫಂಡಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಹ್ಜೆಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ದಯಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಲೆಖಾರ್ 5000 ರುಪಯ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್. ಹರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಲಾಭ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.

- ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ (ಮುಂಬಯ್)

 

   

 

valleyquadros@gmail.com

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: 1984 ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, 2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಕಾಣಿಕ್, ಉದೆವ್, ಆಮ್ಚೊ-ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆ ’ಕುವೇಯ್ಟ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ಝೆಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ’, ’ದಿವೊ-ದಾಯ್ಜ್’, ’ಮಿತ್ರ್-ದಾಯ್ಜ್’ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ’ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ’ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲಾಂ. MBA ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲಲೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ IBM ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

संपादकीय - 9.  आस्त व वस्त?

म्हज्या आध्ल्या मय्न्यांत्ल्या ’दॊन संसार’ संपादकीयाचेर थोड्यांनि पर्गट रितिन तर थोड्यांनि खास्गेन म्हाका बरयिल्लें. साहित काळ्जाचि भास म्हण मांद्तेल्यांत्लो हांव्‍यी एक्लों देकुन जिण्ये अन्भॊगाचिं कापां उत्रांनि गुंतुन पिंत्रायिल्लिं भॊव्शा थोड्यांच्या काळ्जाक पाव्लिं म्हण मात्सि दाधोस्काय भग्लि. दॊन संसाराचि भास हांगासर मुखारुन व्हरुं तर; कोंक्णि कोणाक आस्त (Asset) तर कोणाक दयित्व (liability). अन्यॆका उत्रान सांगों तर; ’कोंक्णेन अप्णाक कितें दिलां वा दिता’ म्हण चिंतेले यथॆश्ट तर, ’अप्णान कोंक्णेक कितें दिलां?’ म्हण चिंतेले भॊव थोडे पुण आसात.

कांय पांतीस वर्सां थाव्न कोंक्णि साहित्याच्या मोगार (व पिसायेर म्हणा) पडोन आस्च्या म्हाका खंडित जाव्न कोंक्णि आस्त म्हण भग्ता, कोंक्णि साहितिक वाव्र केल्ल्या/कर्तेल्यांक कोंक्णेचि आस्त म्हणुन मानान/अभिमानान लेख्लां/लेख्तां, जांव कोण त्या अभिमानाक फावो जाल्ले वा नास्चे तें तांतांचेर सोड्तां. पांतीस वर्साधिं सय्त एका बरव्प्याचि काणि आंवड्लि तर ताचो गांव, पात्तो सोधुन काड्न, ताका मेळुन, ताका आय्कुन येंव्चि पिसाय आज पासुन आसा. देकुन पर्गांवांत्लो रजेर माय़्‌गांवाक येताना सय्त कोंक्णि बरव्प्यांक (जांव प्रायेन/अन्भॊगान ल्हान/व्हड) भेटो दिंव्चि सवय आज पासोन पाळुन आय्लां. पुण कोशेड्दाखाल (कोशेड्द आसा म्हणुन पात्येतलों हांव) सांगुं तर, कस्लोच्च गुप्त इरादो hidden agenda म्हजेलागिं नात्लो/ना/आस्चोना. फकत्त तो/ति कोंक्णेचि आस्त म्हळ्ळें चिंताप मात. ह्यॆ बेटेक लागुन आण्व्या चिंत्पाच्या वेक्तिं थाव्न पाट्ल्यान/मुख्ल्यान आय्कुंक जाय्तें मेळ्ळां; ’कोंक्णि भेटो कर्तलो कोंक्णि पेटो ने?’ म्हळ्ळिं पर्गट उत्रां सय्त मोवाळायेन सोस्ल्यांत. आसुं त्यॆ त्यॆ मनॊगतेचे अप्ल्या चिंत्पाक सरि जाव्न चिंतात/उलय्तात.

आय्लेवार एका तेंपाधिं कोंक्णि वाव्र व्हडा अभिमानान केल्ल्या पुण वेळाकाळाच्या बद्लावणेंत, प्रायेस्त/पिडॆस्त जाव्न आस्च्या थोड्या बरव्प्यांक मेळुंक गेल्लों; भॊव दुःखाळ स्थितेंत थोडिं आस्लिं. एका तेंपार कोंक्णि पत्रांनि अप्लो साहितिक वाव्र केल्ले आज कोन्शांत आसात, तांकां पळेतेलिं नांत, मेळ्तेलिं नांत, कसो आसाय म्हण विचार कर्चिं नांत. एक्लो माल्घडो बरव्पि सार्कें उटोन बसोंक सकाना, हांव ताका मेळ्ळों, ताच्या तोंडार मोगाळ हासो उदेल्यो, तिच्या प्रायेस्त बाय्लेन म्हाका पियेंव्क काफि दिलि, हांवें पियेल्ल्या थोड्या वेळा उप्रांत तिणें तिच्या प्रायेस्त पतिक्‌यी काफि दिलि, हांव त्या कोपांत तिळुन पळेताना कळ्ळें, ति दुदाविणे आस्चि काफि. म्हळ्यार आस्लें थोडे थेंबे दूद तिणें म्हज्या काफियेक वोतुन दिल्लें. हांव्‌यी कितेंच सम्जनास्चेपरिं केलें. मुंबय तसल्या श्हेरांत भावाक भाव ना, कोणाक कोण ना, तर मन्शापण तर्‌यी कशें आस्तेलें? दुडु आस्चोच्च दट्टु जालेल्या ह्या काळार कोणाक कितें पडुन गेलां कोण कसो जियेता म्हणुन, तो जियेता वा मोर्ता म्हण कोणें चिंतिजय आस्लें? कित्याक चिंतिनांत?

मांय्‌गांवांत कांय परिगत अथ्बिच्च ना, कित्याक्‌गी म्हाका मांय्‌गांवांत मायामोगाचि कुस्कुट कुरुः सय्त दिस्लिना. त्या तेंपार ताणिं कोंक्णि साहित बरंव्क सुर्वात कर्ताना जोक्ति सव्लताय नात्लि, शिकप नात्लें वा हेर गिन्यान उणो आस्लो. पुण तांच्या काळ्जांत कोंक्णिचो मॊग भर्पूर आस्लो. तांच्या माया-मोगाक तर्‌य़ी व्हळ्कुयां, तांच्या साहिताक अमृत म्हण्चि गर्ज ना. पुण आय्चे यंत्र-तंत्राच्या आधुनिक काळार जियेव्न आस्चे आमि कित्ले वेग्ळे आसांव? आम्कां जाय्ते उपलब्द्यो आज आसात, जाय्तें गिन्यान, शिकाप, सम्जणि आम्कां आसा. पुण इत्लें आसोन्‌यी आम्चेथंय कोंक्णेचो मायामॊग म्हळ्ळो ना. देकुन आमि दोळे असोन्‌यी कुर्डे, कान आसोन्‌य़ी केप्पे आनि मत असोन्‌यी भेरे जाव्न जियेतांव. हेच्च खातिर जाय्जय चड्तावांच्या काळ्जांत कस्लिगी दूःख, कितेंगी घडुंक न्हजो जाल्लें घड्लें न्हय म्हळ्ळे चुर्चुरे, हेरां थाव्न तिरस्कृत जाल्लिं भग्णां, अप्ल्या मधेंच पर्कि जाव्न जियेंव्चि परिगत उदेल्या म्हळ्यार सार्कें जाय्त?.

एका तेंपाधिं गांवार तशें पर्गांवांत कोंक्णि बुकांचें वोजें व्हावव्न, लोकाक मेळुन बूक मोलाक घेया, केसेट्यो/सिडि मोलाक घेया म्हणुन कोंक्णि लोकाचि ’मुळावि जवाभ्दारि’ जागय्तेलि बरव्पिण एका आश्र्यांत आसा, तिका च्यार वोणदि मधें सय्त, सार्कें उटोन/चलुंक जाय्ना तर्‌यी कोंक्णि बुकांचो हुस्को, कोंक्णि साहित्याचो हुस्को. कांय ति चडित शिक्पि न्हय, तिचें साहित कांय ’शॆक्स्‌पियराचें’ साहित न्हय जाव्येत. पुण ऎक मात नख्खें सांग्तां; ’कोंक्णेक वस्त करुन, कोंक्णेंत फकत्त नांव/दुडु कमांव्क आयिल्ल्या/जियेतेल्या, कोंक्णेच्या नांवान अप्ल्यांक्‌च्च लुटुन खांव्क्‌यी पाटिं सरानास्च्या यथॆश्ट मापान भरोन गेलेल्या बरव्प्यांच्याकी हजार वांट्यांनि हिच्या कोंक्णि वाव्राक मान फावो’.

वर्सान वरस ’कोंक्णि दिवस’ म्हळ्ळो डोंबराट सग्ळ्यांनि चल्ता, पुण तो डोंबराट चलय्तेल्या कित्लेश्यांक कोंक्णि वाव्र म्हळ्यार कितें म्हणुन कळित असा? कोंक्णि संस्थ्याचे हुद्दॆदार म्हणुन हर्दें पेट्तेल्यांक कोंक्णि बरव्प्यांचि वळोक सय्त ना, इत्लेंच न्हय; ’तुं कोंक्णेक नवो न्हय?’ म्हणुन विचारुंक सय्त कुस्कुटाचि लज तांकां ना. आसुं. आनि हो डोंबराट इत्ल्यार्‌च्च रावाना, वर्सान वरस वेदि कार्यिं कितें, कानडिंत्ल्या ’यारदॊ दुड्डु यल्लम्मन यात्रे’ म्हळ्ळे गादियेपरिं, कोणाच्या दुड्वान, कोणाक्‌गी वेदिचेर बसंव्चि, वेदिसमोर च्यार बोडां आस्ल्यारी व्हड ना पुण वेदिचेर कांय धा-वीस मान मन्शां, फुलां तुरे कितें, वाखण्णि कितें, वर्दि-तस्वीरेखातिर धांव्णि कितें, आनि ह्या च्यार बोडांक आट संस्थे, एक्ल्याक पळेल्यार एक्ल्याक जाय्ना, तो आस्ल्यार हांव ना म्हळ्ळें हठ खरेंपणिं म्हाका विचारुंक कर्ता ’असल्या चिंत्पाच्या वेक्तिं थाव्न कोंक्णेक तीस कासांचें तर्‌यी मॊल आसा?, कोंक्णेक लोकान कांठाळ्चेपरिं केल्ल्या असल्यांक कितें करिजाय?’

अन्यॆक मक्कर आसा - जीव आस्ताना मत भाड्याक दिल्ले, जेद्नां तो कश्टार आस्चो कोंक्णि बरव्पि अंतर्लो तर पळेया डॊंग, कितें कविता, कितें फुगार्णि आनि मार्नेमिच्या वेसाक सय्त लजेक घाल्चो कितें वॆस.

आतां तुमि विचारा ’तुं कॊण?’, हांव सांग्तां, हांव ऎक सादो मनिस. खंच्याय संस्थ्याचो मुखेलि न्हय, अकाडेमिचो सांदोय न्हय, खंच्याय मंडळिचो हुद्दॆदार न्हय, म्हजेलागिं विजिटिंग कार्ड ना, लेटर हेड ना, सत सांग्चें तर, कोंक्णेचि पिसाय सोड्ल्यार दुस्रें कितेंच म्हजेलागिं ना. आतां कश्टार आस्च्या गर्जेवंत कोंक्णि बरव्प्यांचि मजत कोणे करिजाय आस्लि? कांय जिण्येंत ऎक पाव्टिं च्यार गांवांनि दांग्रो मारुन जमो केल्लो थोडो ऐवज दितच्च आम्चि जवाभ्दारि संप्ता?

कोंक्णेशिवाय हाणिं हेर खंच्याय भासांनि इत्लोच्च मापान वाव्र केल्लो तर, आज हिं खंय आस्तिं? पुण ’लाभ’ चिंतुन सर्वां कोंक्णि वाव्राक देंवानांत. तर असलिं कोंक्णेक आस्त वा वस्त म्हळ्ळें तुमिंच चिंतुन पळेया.

काळोकाक दुर्सोन बस्तेल्यांत्लो हांव तर्‌यी न्हय, कोणे करिजाय आस्लें कित्याक करिनांत म्हणुन सवालां विचार्चे बद्लाक हांव जाव्न म्हाकाच्च सवाल करि ’हांवें जाव्न कितें कर्येतें?’ आनि ह्या बरव्प्याच्या मजतेक लागुन, आशावादि प्रकाशनाच्या वेगिंच पर्गटुन येंव्च्या बुकांचो सग्ळो आदाय असल्या कश्टार आस्च्या बरव्प्याक दींव्क मॆट काडुंक मुखार सर्तां, ह्या म्हज्या पिसायेक लागुन परत म्हाका फकत्त लुक्साण जातेलें म्हणुन जाणासोन्‌य़ी हें मॆट काड्चें गर्जेचें म्हण दिस्ता. कित्याक म्हळ्यार ’नांव/दुडु’ कमांव्क हांव कोंक्णेक यॆंव्क ना, फाल्यां जर हांवें कोंक्णेक दिलेल्या कांय इल्ल्या चिल्लर वाव्रांत म्हजें कोशेड्द/अंतस्कर्न संतोस भग्तेलें म्हळ्ळो भर्वसो म्हाका.

हाच्याकी चड्तिक कितेंच म्हाका नाका,

मायामोगान

- वल्लि क्वाड्रस (नवेंबर, २०१६)

 

valleyquadros@gmail.com

वल्लि क्वाड्रस: १९८४ थाव्न कोंक्णेंत मट्व्यो काण्यो, कादंबरि, कविता, लॆखनां बरव्न आयिल्लो, २००४ थाव्न २०११ म्हणासर दाय्ज.कोम अंतर्‌जाळिचो संपादक जाव्न वाव्र केला. काणिक, उदेव, आम्चो-युवक पत्रांनि संपादकीय वाव्र केल्ल्या हाणे ’कुवॆय्ट्‌गारांचो झेलो विशॆस अंको’, ’दिवो-दाय्ज’, ’मित्र-दाय्ज’ तशेंच कर्नाटक कोंक्णी साहित्य अकाडेमिच्या ’शेक्ड्यांच्यो मट्व्यो काण्यो’ बुकाचें संपदन केलां. MBA शिकाप जोडुन सद्द्याक IBM कंपेनिंत ग्लॊबल ट्रान्सिशन प्रॊजेक्ट म्यानेजर जाव्न वाव्र करुन आसा.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]