ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
 
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

[ಸಂಪಾದಕೀಯ್ - 28]  ಏಕ್ ನವೊ ಸಂಸಾರ್

ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ ಅಶಿ ಆಸಾ; ಗರೀಬ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮುನ್, ಜೊಕ್ತೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ದೀಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುನ್, ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಕುಟಮ್, ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಘರ್ ಕರುನ್ ಜಿಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಗಮನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ನಿರ್ಗತಿಕ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲಿ. ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ತಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಲಿಂ ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಲ್ಮ್, ಶಿಕಪ್ ದಿವುನ್, ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕಸ್ಲೊಚ್ ಆಸ್ರೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಚೆರ್ ಪಿಡೆನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತಿಂ ಪುರ್ತಿಂ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಂಗಾಲ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಡುನ್ ತಾಂಚಿ ಜತನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಥೊಡಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂ ಚಡುನ್ ಗೆಲಿಂ. ಜಾತ್, ಧರ್ಮ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಕ್, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಡುನ್ ತಾಂಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್/ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಚಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಹೊ ತರ್ನಾಟೊ ಅಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಕ್ ರಾವವ್ನ್, ಎಕಾ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಕಶ್ಟ್-ಆಕಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಯ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ಧಯ್ರಾನ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆ/ಚಾಕ್ರೆಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಮರ್ಪುಂಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ಹಿ ಕಸಲಿಚ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್, ಏಕ್ ಜಿಣಿ. ಜಿ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ವತಾಂ ಪಳಯಿಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಆಶ್ರ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಪಶ್ಚಿಮ್ ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಸೆಂಟರ್’. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಟ್-ಆಟ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಳ್-ಸೋಮೇಶ್ವರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಸೆಂಟರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಶೆಂಭೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂ/ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಹೊ ತರ್ನಾಟೊ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕುಟಮ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಶೆಂಭೊರ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಎಕ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಧೀರ್ ಸ್ತ್ರೀ, ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಪರ್ಗಾಂವ್ ಜಾಂವ್ ಗಾಂವ್, ವೋತ್ ಜಾಂವ್ ಸಾವ್ಳಿ, ಪಾವ್ಸ್ ಜಾಂವ್ ಗೀಮ್ ಎಕಾಚಿಯ್ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊನ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಘರ್ ಹೆಂ ’ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಸೆಂಟರ್’ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್-ಸ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ಸರಾಗ್ ರಿತಿನ್ ಮೆಳುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ; "ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ಬಾಯ್, ತುಕಾ ಕಸ್ಲೀಯ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪುಣಿ ಆಸಾ ತರ್ ಮ್ಹೆಜೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ದಾಕ್ಶೆನಾಕಾ". ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ದುಡ್ವಾಚೆಂ ಝಡ್ ಲಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಬರ್‍ಯಾಮನಾಚೆ ಥೊಡೆ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಳಾವಳೆರ್ ಆಸಾತ್, ಕೊಂಕಣಿ ಮೊಗಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಲೆ, ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಫುಲ್ ಯಾ ಫುಲಾಚಿ ಪಾಕ್ಳಿ ತರ್‌ಯೀ ತೆ ದಿತಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಜಶೆಂ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್-ವ್ಹಖ್ತಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಗತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವ್ಹಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಂಜೆಲೋರಾಚ್ಯಾ ಮಜತೆಕ್ ಕಶೆಂ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಮಜತ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಪುಣ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ಬಾಯೆಚಿ ಜವಾಬ್ ಇತ್ಲಿಚ್; "ನಾಕಾಬಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಕಸಲಿಚ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ಮ್ಹಜಿ ಜತನೆಚಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಸರ್ವ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮನಿಸ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ".

ಥೊಡ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾದಿಂ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ಬಾಯೆಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ತಿಕಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಸಕತ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಿಚೆಸವೆಂ ಖರ್ಚಿತಾನಾ ಸಭಾರ್ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಚಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಯೇವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಸೆಂಟರಾಚ್ಯಾ ಬ್ರದರಾಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ದೀ ಮ್ಹಣುನ್ ಧೊಸ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ತೊ ಬಾವ್ಡೊ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಡ್ರಾವರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಯೊ ತಾಂಕಾಂ ದಿವುನ್ ಸಮಧಾನ್ ಕರುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಧಾಡ್ತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ಬಾಯೆಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಪರತ್ ತೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ; "ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ಬಾಯೆ, ತುಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗಿ? ದುಡು ವಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗುಂಕ್ ದಾಕ್ಶೆನಾಕಾ". ತಿಣೆ ಪರತ್ ತಿಚ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ ಅನಿ ಮುಖಾರುನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ; "ತುಕಾ ದೀಜಯ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ ತರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರ್ ರುಪಯ್ ದೀ, ತಿತ್ಲೆಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರೊ". ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಘಡಿ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊಂ, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಫಕತ್ ಶೆಂಭೊರ್ ರುಪಯ್ ಕೊಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾ? ದೆಕುನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ತಿಕಾ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ; "ಫಕತ್ ಶೆಂಭೊರ್ ರುಪಯ್?"

"ವ್ಹಯ್, ತೊ ಬ್ರದರ್ ಪಳೆ, ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಕ್ಸುಟ್ ದಿತಾ ತಶೆಂ ಹೆ ಶೆಂಭೊರ್ ರುಪಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ದಿತಿಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ".

ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಎಕಾ ಅಸ್ಲಿ ಕಲಾಕಾರಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂಚ್ ಹಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಸ್ವತಾ ವೊತಾಂತ್ ಕರ್ಪೊನ್/ಲಾಸುನ್ ತರ್‌ಯೀ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಾವ್ಳಿಚ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್.

ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಆತಾಂ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆನ್ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಧ್ವಾರಿಂ ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ, ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಜಾಂವ್ ವ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್‌ಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಅನಿ ಆತಾಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ವರಸ್ ಭರ್ತಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪಡ್ಚೊ ಹೊರ್ಭೊಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್‌ಯೀ ನಾ. ಬಗರ್ ಆಮಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಲ್ವಲ್ಯಾಂವ್, ಕಿತ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾತೆವ್ಶಿನ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ ಹೆರಾಂಸವೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜಿ ಧಾವ್ಣಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ’ಕಾಲ್’ಸವೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ’ಆಜ್’ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ’ಕಾಲ್’ಚ್ಯಾಕೀ ಬರೊ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ’ಫಾಲೆಂ’ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ’ಆಜ್’ಚ್ಯಾಕೀ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಅನಿ ತೆಂ ’ಬರೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಪ್, ಹೆರಾಂ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾ ತಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಶಿವಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದವ್ಲತ್/ಮಿಂಜಾಸ್ಕೆಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್ - ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಚೆಂ ಸತ್.

ಆತಾಂ ಏಕ್ ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ಅಸೊ ಉದೆತಾ: ಮಾ|ಚೇತನ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಉಲವ್ಪಿ, ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಭಾರ್ ಜಾಣಾಂತ್ ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಪಯ್ಲೊ ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಳ್ಕಿಚೊ. ಎಕಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ತರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚಿ ವಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಧ್ವಾರಿಂ. ಜೆದ್ನಾಂ ತೊ ರೊಮಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೊಂ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್‌ಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್‌ಪಣ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಇತ್ಲೊ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ತರ್‌ಯೀ, ಅಜೂನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ಕೊಂಕಣೆಂತ್ ಕೊಣೇಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ ಫೊನಾರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಹೆಂಚ್ ಸಾಮ್ಗುನ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ’ಕಾಳೊಕಾಕ್ ದುರ್ಸನಾಕಾ, ಬಗರ್ ವಾತ್ ಪೆಟಯ್’ ಹೆಂ ಉತರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೆಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಪರತ್ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕರ್ತಾನಾ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆತಾಂ ಹಕೀಗತೆಂತ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಸಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ಏಕ್ ನವೊ ಸಂಸಾರ್’ ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ಣೆರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಮಾ|ಚೇತನ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್. ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಿ ಆಸ್ಚೊ ಭೋವ್ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲ್ ಯಾಜಕ್. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾಚೊ ಸರ್ವ್ ಖರ್ಚ್ ತೊ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊನ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ’ಪಶ್ಚಿಮ್ ರಿಹ್ಯಾಬ್’ ಸೆಂಟರಾಕ್ ದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ. ಏಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಅನ್ಯೇಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಅಶೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಮುಖಾರುನ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮೋಗಿಂಕ್ ಏಕ್ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನತಿ; "ತುಮಿ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಕ್ ವಾ ಬುಕಾಂಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾ ಪ್ರತಿಯಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್‌ಪಣ್ ಕರ್ಶ್ಯಾತ್ ತರ್, ಹೆಂ ವೊಜೆಂ ಮಾತ್ಶೆಂ ಹಳು ಜಾಯ್ತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಮ್ಚೆಂ"

ಏಕ್ ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ರುತಾಂ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮೇಟ್, ತುಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

ದೇವ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಕರುಂ

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್  [ಒಕ್ಟೋಬರ್,  2019]

 

   

 

valleyquadros@gmail.com

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: 1984 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಟ್‌ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, 2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಕಾಣಿಕ್, ಉದೆವ್, ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ’ಕುವೇಯ್ಟ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ಝೆಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ’, ’ದಿವೊ-ದಾಯ್ಜ್’, ’ಮಿತ್ರ್-ದಾಯ್ಜ್’, ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ’ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್‌ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ’ ಬುಕಾಚೆಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲಾಂ. ’ಮೊಳ್ಬಾವಯ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ (2006)’ ಆನಿ ’ಮುಖಾಮುಖಿ (2011)’ ಹಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂಚೆ ದೋನ್ ಜಮೆ.

[संपादकीय - २८]  एक नवो संसार

एका तर्नाट्याची काणी अशी आसा; गरीब कुटमांत जल्मून, जोक्तें शिकप संपवन दीस्पडतो ग्रास जोडून, अपलेंच कुटम, एक ल्हान घर करून जियेतासताना ताचें गमन थोड्या निर्गतीक प्रायेसतांचेर खंचली. उतर प्रायेक पाव‌ल्ल्या ह्या प्रायेसतांक सांडून तांचीं भुर्गीं पर्गांवांत जियेतालीं पूण तांकां जल्म, शिकप दिवून, व्हड केल्ल्या आवय बापायक कसलोच आस्रो नात‌ल्लो. असल्या निर्गतिकांचेर पिडेन धाड घाल्ताना तीं पुर्तीं कंगाल जालीं आनी असल्या कंगाल प्रायेसतांक आपल्या घरा हाडून तांची जतन कर्चें काम ह्या तर्नाट्यान केलें. अशें थोडीं आसलीं प्रायेसतां चडून गेलीं. जात, धर्म पळेनासताना ह्या तर्नाट्यान असल्या प्रायेसतांक, पिडेसतांक तशेंच निर्गतिकांक आपल्या घरा हाडून तांची चाक्री करुंक सुरू केली. अशें ह्या प्रायेसत/निर्गतिकांचो संको चडून गेल्लेपरिंच हो तर्नाटो अपलें घर ह्या निर्गतिकांक राववन, एका भाड्याच्या घरांत वसती करुंक लागलो आनी कश्ट-आकांत कितलेय आयल्यारी, धयरान फूड करून ह्या तर्नाट्यान अपल्या कुटमासवें ह्या निर्गतिकांच्या सेवे/चाक्रेंत अपलें जिवीत समर्पुंक मेट काडलें.

ही कसलीच काल्पनीक काणी न्हय, एक जिणी. जी हांवें स्वतां पळयिल्ली. आनी ह्या निर्गतिकांच्या आशऱ्याचें नांव ’पश्चीम रिह्याब सेंटर’. मंगळूर थावन साट-आट मयलां पयस आसच्या उल्लाळ-सोमेश्वरांत आसच्या ह्या रिह्याब सेंटरांत आतां शेंभोरां वयर प्रायेसतां/पिडेसतां वसती करून आसात आनी तांची चाक्री करून आसा हो तर्नाटो आनी ताचें कुटम. आनी ह्या शेंभोर प्रायेसतां पयकिंत एकली जावनासा कोंकणिची धीर स्त्री, कोंकणी वावर अपलें हक्क म्हळ्ळे चिंत्पान पर्गांव जांव गांव, वोत जांव सावळी, पावस जांव गीम एकाचीय पर्वा करिनासताना वावर केल्ल्या ग्लेडीस रेगोन सद्द्याक वसती कर्चें घर हें ’रिह्याब सेंटर’ जावनासा.

पाटल्या पांच-स वर्सां थावन तिका सराग रितीन मेळून आयलां, आनी सभार पावटीं तिचेलागीं हांवें विचार‌ल्लें आसा; "ग्लेडीस बाय, तुका कसलीय दुडवाची गर्ज पुणी आसा तर म्हेजेलागीं सांगुंक दाक्षेनाका". अशें म्हणून हांव कांय दुडवाचें झड लावन जियेंवचो न्हय, पूण कांय बर‍यामनाचे थोडे मनीस म्हज्या सळावळेर आसात, कोंकणी मोगी, कोंकणी पाटिंबो दितले, आनी असल्या बर‍या इराद्याक खंडीत फूल या फुलाची पाकळी तर‌यी ते दितले म्हळ्ळ्या भर्वश्यान हांवें हें विचारलें. जशें पयणारी.कोम सुर्वात कर्ताना जेवणाक-व्हख्ताक सयत गत नासताना व्हळवळच्या रोनालड पिरेरा आंजेलोराच्या मजतेक कशें सभार कोंकणी लोकांनी मजत केल्लेपरीं. पूण केदनांय स्वाभिमानी जावनासच्या ग्लेडीस बायेची जवाब इतलीच; "नाकाबा, म्हाका दुडवाची कसलीच गर्ज ना, म्हजी जतनेची विलेवारी सर्व एकलो मान कोंकणी मनीस करून आसा".

थोड्या मयन्यादीं ग्लेडीस बायेक भेटुंक गेल्लेवेळार तिका उगडासाची सकत उणी जाल्लेविशीं आयकून बेजार पावलों. थोडो वेळ तिचेसवें खर्चिताना सभार मतिच्या पिडेचीं ल्हान भुर्गीं परत परत येवन ह्या पश्चीम रिह्याब सेंटराच्या ब्रदराक खावंक दी म्हणून धोसतालीं आनी तो बावडो, अपल्या मेजाच्या ड्रावरांतल्यो बिसकिट्यो तांकां दिवून समधान करून तांकां धाडतालो. अशें ग्लेडीस बायेलागीं हांवें परत तेंच सवाल केलें; "ग्लेडीस बाये, तुका कितेंय गर्ज आसागी? दुडू वा कितेंय जाय तर म्हाका सांगुंक दाक्षेनाका". तिणे परत तीच जवाब दिली अनी मुखारून सांगालागली; "तुका दीजय‌च म्हण आसा तर मयन्याक कांय शेंभोर रुपय दी, तितलेच म्हाका पुरो". हांव‌यी एक घडी चिंतच्यार पडलों, आयच्या काळार फकत शेंभोर रुपय कोण विचार्ता? देकून आतुरायेन तिका पाटीं सवाल केलें; "फकत शेंभोर रुपय?"
"व्हय, तो ब्रदर पळे, त्या भुर्ग्यांक बिक्सूट दिता तशें हे शेंभोर रुपय आसल्यार हांव‌यी दितीं कोण्णा म्हणून विचारले".

हें जावनासा एका असली कलाकाराचें जिवीत. केदनांय हेरांक दिंवचेंच हांचें चिंतप, स्वता वोतांत कर्पोन/लासून तर‌यी हेरांक सावळीच दिंवचें चिंतप.

पयणारी.कोम आतां पांचव्या वर्सुगेच्या तयारायेन आसा. साहित्याध्वारीं समाज‌सेवा, हें चिंतप दायज.कोम जांव व पयणारी.कोम‌च्या सुर्वातेर‌च आसलें अनी आतांय ल्हान मट्टार आसा. एक वरस भर्तच आमची पाट थापडचो होर्भोस म्हाका तर‌यी ना. बगर आमी पाटल्या वर्सांनी कितलेपावटीं सलवल्यांव, कितलेपावटीं पडल्यांव, कितले पावटीं शिकल्यांव आनी कितलें बरें काम करुंक सक्तेल्यांव म्हळ्ळ्या चिंत्पातेवशीन आसा. म्हजी धांवणी हेरांसवें केदिंच न्हय, म्हजी धावणी म्हज्याच ’काल’सवें. म्हजो ’आज’ म्हज्या ’काल’च्याकी बरो जायजय, आनी म्हजें ’फालें’ म्हज्या ’आज’च्याकी बरें जायजय. अनी तें ’बरें’ म्हळ्ळें माप, हेरां कितलेश्यांक उपकाराक पडता ताचेर होंद्वोन आसुंक जाय शिवय म्हज्या दवलत/मिंजासकेक भिल्कूल न्हय - हें म्हज्या कोशेडदाचें सत.

आतां एक नवो संसार असो उदेता: मा|चेतन कापुचीन एक अपुर्भायेचो उलवपी, वयचारीक संपादक आनी मायामोगाळ कोंकणी बरवपी म्हणून सभार जाणांत पूण म्हाका तो पयलो एक काण्येगार जावन व्हळकिचो. एकाच प्रायेचे तर‌यी आमची वळोक जाल्लीच साहित्याध्वारीं. जेदनां तो रोमांत शिकप जोडून आसताना हांव कुवेयटांत काम करून आसलों आनी दायज.कोम‌चें संपादक‌पण चलवन आसलों. इतलो अपुर्भायेचो काणियेगार तर‌यी, अजून हाच्या मटव्या काणियांचो जमो कोंकणेंत कोणेंय कित्याक काडुंक ना म्हळ्ळें चिंतप म्हज्या मतिंत कांय तेंपाथावन धोसून आसलें. आनी तवळ तवळ मुखामुखी मेळताना जांव फोनार उलयताना जांव हांवें ताका हेंच सामगून धोसचें आसलें. ’काळोकाक दुर्सनाका, बगर वात पेटय’ हें उतर म्हाकाच सभार पावटीं केलां देकून परत तें सवाल हांवें म्हाकाच कर्ताना उदेल्लें चिंतप आतां हकीगतेंत बदलून आसा. हाच्या विंचणार पंचवीस मटव्या काणियांचो जमो ’एक नवो संसार’ वेगिंच पर्गटणेर येंवच्यार आसा. पूण मा|चेतन कापुचीन सयत एक कलाकार. समाजीक काळजी आसचो भोव संवेदन‌शील याजक. देकून ह्या बुकांच्या वीकऱ्याचो सर्व खर्च तो ग्लेडीस रेगोन वसती करून आसच्या ’पश्चीम रिह्याब’ सेंटराक दान दीवंक आशेता. एका बरवप्याच्या गर्जेक पांवचें अन्येका बरवप्याचें काम अशें तर‌यी मुखारून आसा. देकून बर‍या मनाच्या कोंकणी मोगिंक एक खाल्ती विनती; "तुमी ह्या बुकाच्या पर्गटणेक वा बुकांक मोलाक घेवन वा प्रतियांचेर प्रायोजक‌पण कर्श्यात तर, हें वोजें मातशें हळू जायत कोण्णा म्हळ्ळें चिंतप आमचें"

एक नवो संसार रुतां कर्चे दिशेन हें एक ल्हान मेट, तुमचो सहकार आशेतांव.

देव तुमचें बरेंच करूं

- वल्ली क्वाड्रस [ओकटोबर, २०१९]

 

valleyquadros@gmail.com

वल्ली क्वाड्रस: १९८४ इस्वे थावन कोंकणेंत मट‌व्यो काण‌यो, कादंबरी, कविता, लेखनां बरवन आयिल्लो, २००४ थावन २०११ म्हणासर दायज.कोम जाळिजाग्याचो संपादक जावन वावर केला. काणीक, उदेव, आमचो युवक पत्राच्या संपादकीय मंडळिंत वावर केल्ल्या हाणें ’कुवेयट‌गारांचो झेलो विशेस अंको’, ’दिवो-दायज’, ’मित्र-दायज’, तशेंच कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमिच्या ’शेकड्याच्यो मट‌व्यो काण‌यो’ बुकाचें संपादन केलां. ’मोळबावयलीं स्वपणां (२००६)’ आनी ’मुखामुखी (२०११)’ हाचे पर्गट जाल्ले संपादकीयांचे दोन जमे.

[Sompadoki-i - 28]   Ek Novo Somsar

eka tornatteachi kanni oxi asa; gorib kuttmant zolmun, zoktem xikop sompoun dispoddto gras zoddun, oplench kuttom', ek lhan ghor korun jietastana tachem gomon thoddea nirgotik prayestancher khonchli. Utor prayek pavo‌l'lea hea prayestank sanddun tanchim bhurgim porgamvant jietalim punn tankam zolm', xikop divun, vhodd kel'lea auy bapaik kosloch asro nat‌l'lo. Osolea nirgotikancher pidden dhadd ghaltana tim purtim kongal zalim ani osolea kongal prayestank aplea ghora haddun tanchi zoton korchem kam' hea tornattean kelem. Oxem thoddim aslim prayestam choddun gelim. Zat, dhorm' pollenastana hea tornattean osolea prayestank, piddestank toxench nirgotikank aplea ghora haddun tanchi chakri korunk suru keli. Oxem hea prayest/nirgotikancho sonko choddun gel'leporinch ho tornatto oplem ghor hea nirgotikank rauvn, eka bhaddeachea ghorant vosti korunk laglo ani koxtt-akant kitley aileari, dhoiran fudd korun hea tornattean oplea kuttmasovem hea nirgotikanchea seve/chakrent oplem jivit somorpunk mett kaddlem.

Hi kosolich kalponik kanni nhoi, ek jinni. Ji hamvem svotam polloyil'li. Ani hea nirgotikanchea axreachem namv ’poxchim' riheab senttor’. Mongllur thaun satt-att moilam pois aschea ul'lall-somexvorant aschea hea riheab senttorant atam xembhoram voir prayestam/piddestam vosti korun asat ani tanchi chakri korun asa ho tornatto ani tachem kuttom'. Ani hea xembhor prayestam poikint ekli zaunasa konkonnichi dhir stri, konkonni vaur oplem hokk mholl'lle chintpan porgamv zamv gamv, vot zamv saulli, paus zamv gim' ekachiy porva korinastana vaur kel'lea gleddis regon sod'deak vosti korchem ghor hem ’riheab senttor’ zaunasa.

Pattlea panch-so vorsam thaun tika sorag ritin mellun ailam, ani sobhar pauttim tichelagim hamvem vichar‌l'lem asa; "gleddis bai, tuka kosli-i duddvachi gorz punni asa tor mhejelagim sangunk dakxenaka". Oxem mhonnun hamv kaim duddvachem zhodd laun jiemvcho nhoi, punn kaim bor‍yamonache thodde monis mhojea sollauller asat, konkonni mogi, konkonni pattimbo ditole, ani osolea bor‍ya iradeak khonddit ful ya fulachi paklli tor‌yi te ditole mholl'llea bhorvoxean hamvem hem vicharlem. Zoxem poinnari.Kom' survat kortana jeunnak-vhokhtak soit got nastana vhollvollchea ronaldd pirera anjelorachea mozotek koxem sobhar konkonni lokamni mozot kel'leporim. Punn kednam-i svabhimani zaunaschea gleddis bayechi zovab itlich; "nakaba, mhaka duddvachi kosolich gorz na, mhoji zotonechi vilevari sorv eklo man konkonni monis korun asa".

Thoddea moineadim gleddis bayek bhettunk gel'levellar tika ugddasachi sokot unni zal'levixim aikun bezar paulom. Thoddo vell tichesovem khorchitana sobhar motichea piddechim lhan bhurgim porot porot yeun hea poxchim' riheab senttorachea brodorak khaunko di mhonnun dhostalim ani to bauddo, oplea mezachea ddraurantleo biskitteo tankam divun somodhan korun tankam dhaddtalo. Oxem gleddis bayelagim hamvem porot tench soval kelem; "gleddis baye, tuka kitem-i gorz asagi? duddu va kitem-i zai tor mhaka sangunk dakxenaka". Tinne porot tich zovab dili oni mukharun sangalagli; "tuka dizoi‌ch mhonn asa tor moineak kaim xembhor rupoi di, titlech mhaka puro". Hamv‌yi ek ghoddi chintchear poddlom, aichea kallar fokot xembhor rupoi konn vicharta? dekun aturayen tika pattim soval kelem; "fokot xembhor rupoi?"
"vhoi, to brodor polle, tea bhurgeank biksutt dita toxem he xembhor rupoi aslear hamv‌yi ditim konn'nna mhonnun vicharle".

Hem zaunasa eka osli kolakarachem jivit. Kednam-i herank dimvchench hanchem chintop, svota votant korpon/lasun tor‌yi herank saullich dimvchem chintop.

Poinnari.Kom' atam panchvea vorsugechea toyarayen asa. Sahiteadhvarim somaz‌seva, hem chintop daiz.Kom' zamv vo poinnari.Kom'‌chea survater‌ch aslem oni atam-i lhan mott'ttar asa. Ek voros bhortoch amchi patt thapoddcho horbhos mhaka tor‌yi na. Bogor ami pattlea vorsamni kitlepauttim solvoleamv, kitlepauttim poddleamv, kitle pauttim xikleamv ani kitlem borem kam' korunk sokteleamv mholl'llea chintpateuxin asa. Mhoji dhamvnni heramsovem kedinch nhoi, mhoji dhaunni mhojeach ’kal’sovem. Mhozo ’az’ mhojea ’kal’cheaki boro zaizoi, ani mhojem ’falem’ mhojea ’az’cheaki borem zaizoi. Oni tem ’borem’ mholl'llem map, heram kitlexeank upkarak poddta tacher hondvon asunk zai xivoi mhojea doulot/minzaskek bhilkul nhoi - hem mhojea koxedd'dachem sot.

Atam ek novo somsar oso udeta: ma|cheton kapuchin ek opurbhayecho uloupi, voicharik sompadok ani mayamogall konkonni boroupi mhonnun sobhar zannant punn mhaka to poilo ek kannyegar zaun vhollkicho. Ekach prayeche tor‌yi amchi vollok zal'lich sahiteadhvarim. Jednam to romant xikop zoddun astana hamv kuveyttant kam' korun aslom ani daiz.Kom'‌chem sompadok‌ponn choloun aslom. Itlo opurbhayecho kanniegar tor‌yi, ozun hachea mottvea kanniancho zomo konkonnent konnem-i kiteak kaddunk na mholl'llem chintop mhojea motint kaim tempathaun dhosun aslem. Ani toull toull mukhamukhi melltana zamv fonar uloitana zamv hamvem taka hench samgun dhoschem aslem. ’kallokak dursonaka, bogor vat pettoi’ hem utor mhakach sobhar pauttim kelam dekun porot tem soval hamvem mhakach kortana udel'lem chintop atam hokigotent bodlun asa. Hachea vinchnnar ponchvis mottvea kanniancho zomo ’ek novo somsar’ veginch porgottnner yemvchear asa. Punn ma|cheton kapuchin soit ek kolakar. Somajik kallji ascho bhovo somvedon‌xil yazok. Dekun hea bukanchea vikreacho sorv khorch to gleddis regon vosti korun aschea ’poxchim' riheab’ senttorak dan diunko axeta. Eka boroupeachea gorjek pamvchem onyeka boroupeachem kam' oxem tor‌yi mukharun asa. Dekun bor‍ya monachea konkonni mogink ek khalti vinoti; "tumi hea bukachea porgottnnek va bukank molak gheun va protiancher prayozok‌ponn korxeat tor, hem vojem matxem hollu zait konn'nna mholl'llem chintop amchem"

ek novo somsar rutam korche dixen hem ek lhan mett, tumcho sohokar axetamv.

Devo tumchem borench korum

- Vol'li Kvaddros [October, 2019]

 

valleyquadros@gmail.com

Vol'li Kvaddros: 1984 isve thaun konknnent mott‌veo kann‌yo, kadombori, kovita, lekhonam boroun ayil'lo, 2004 thaun 2011 mhonnasor daaiz.com' zallizageacho sompadok zaun vaur kela. Kannik, Udevo, Amcho Yuvok potrachea sompadoki-i monddollint vaur kel'lea hannem ’Kuveytt‌garancho jhelo vixes onko’, ’Divo-Daaiz’, ’Mithr-Daaiz’, toxench kornattok konknni sahity okaddemichea ’Xekddeacheo Mott‌veo Kann‌yo’ bukachem sompadon kelam. ’Mollbauylim Svopnnam (2006)’ ani ’Mukhamukhi (2011)’ hache porgott zal'le sompadokiyanche don zome.

 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]