ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
 
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಂಪಾದಕೀಯ್ - 13.  ಹಾದ್‌ಸಾ

1984 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾಯಾನಗ್ರಿ ಮುಂಬಯಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಥೆಂಕ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಚಡುಣೆಂ ಭುರ್ಗೊಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆಪರಿಂಚ್ ತರ್ನೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಮಿನತ್ ಕರ್ನ್, ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್, ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕುನ್ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಜೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೊ ಸೆಜಾರಿ, ತಾಚೆಂ ಮೆಟ್ರಿಕೆಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾಧಿಂಚ್ ಹೆಚ್ಚ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ಶೆರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ, ’ಮಿನತ್‌ಚ್ಚ್ ವರ್ತಿ ಶಿಕ್ಶಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ, ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಲಿಫ್ಟ್ (ಎಲೆವೇಟರ್) ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಾಮ್ ಶಿಕುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ತವಳ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಸ್ ಯೇನಾತ್ಲಿ, ಬಿ.ಎಸ್ಟಿ ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಸವಯ್ ನಾ, ಫಕತ್ತ್ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಕ್ ರಂಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿಂ ಪುಣ್ ಪೊಟಾಕ್ ದೋನ್ ಶಿತಾಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆಜಾರಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಿಶಾರೆಪ್ರಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂ ಘೆಂವ್ಚೊ ಸಿಂಧಿ ಧನಿ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಳೆಂವ್ಚಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅರ್ಧೆಂಕುರೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಯೆತಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಗಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಇಂಟರ್‌ಕೋಮಾಂತ್ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂಗೀ, ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮಾತ್ ತಾಚಿ ನದರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧವ್ಯಾ ಶರ್ಟಾಚೆರ್ ಖಿಮ್ಚಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭಗ್ತಾಲೆಂ.

ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ, ಭಗ್ಣಾಂ, ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಶೆರ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಕೊಣೆಂಗೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಬಾಲ್ದಿ ದಿವುನ್; ’ತೆಂಚ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೆಂ ಬಸ್ಸ್, ತುವೆಂ ಧುಂವ್ಕ್ ಆಸಾ’. ಕೆಬಿನಾಭಿತರ್ ಥಿಯರಿ ತರ್ ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ - ಮತಿಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಖಾಲಿ ಬಾಲ್ದಿ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸೊಧ್ತಾನಾಂಚ್, ಕೆಬಿನಾಭಿತರ್ಲೊ ಸಿಂಧಿ ಬೋಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಿ ಬಾಲ್ದಿ ಥಂಯ್ಚ್ ದವರ್ನ್ ತಾಚೆಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ; ’ತುಂ ಪಾಸ್ ಜಾಲೊಯ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ನೋವ್ ವೊರಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೇ, ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ನೋವ್ ರುಪಯ್ ತುಜೊ ಪಾಗ್, ಆಯ್ತಾರಾ ರಜಾ ಆಸ್ತೆಲಿ ಪುಣ್ ರಜೆಚೊ ಪಾಗ್ ಆಸ್ಚೊನಾ’.

ಮಾಯಾನಗ್ರಿಂತ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣಿ ಆಸಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆ ’ಹಾದ್‌ಸಾ’ ವೆಗ್ಳೆಚ್. ಕಾಂಯ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆತಸ್ಲಿ ಘಾಣ್, ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಚೆ ದಾದ್ಲೆ, ತೆ ಉಟ್ತಚ್ ತೆಚ್ಚ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಬಸುಂಕ್ ದಬ್ಬೆ ಘೆವ್ನ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಆಸ್ಚೆ ಹೆರ್. ಹೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಉಭ್ದೇಸ್ ಭಗ್ತಾಲೆ, ಹಾಂಗಾ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಜ್/ಘಾಣ್/ಕಾಂಠಾಳೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾಂ ಗಾಯ್?. ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ಮತಿಂತ್ ಸವಾಲಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಕ್ ಪರಿಯಾರ್ ’ವೇಳ್’, ಆನಿ ವೆಳಾಪ್ರಕಾರ್ ಎಕೆಕಾಚ್ಚ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜವಾಬಿ ಸಯ್ತ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ.

ಎಕಾ ದಿಸಾ ರೇಯ್ಲ್‌ವೇ ಸ್ಟೇಶನಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ರೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ, ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗುಡಾ ಆಂಗ್ಡೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಉಭೊ ರಾವುನ್ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೊ ಧುಂವರ್ ವೊಡ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಧಡಂಗ್ ಜಿವಾಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲ್ಲೊಂಚ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿಫಿನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಅಸಾ? ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ’ಖಾಲಿ ಟಿಫಿನ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಟಿಫಿನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ಧಾಖಯ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ;

’ತುಜ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಚೇಯ್ನ್ ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವೋಚ್ ಕಾಡ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಟಿಫಿನಾಂತ್ ಘಾಲ್’.

ಹಾಂವೆಂ ’ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ಮ್ಹಣುನ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಜವಾಬ್; ’ವೋ ಥಂಯ್ ದಿಸ್ತಾವೆ ತುಕಾ, ಥೊಡೆ ಲುಟ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲುಟ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ತುಜಿ ಚೇಯ್ನ್ ಆನಿ ವೋಚ್ ಸಯ್ತ್ ಲುಟುಂಕ್ ಆಸಾತ್’. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಧರ್ಚ್ಯಾಧಿಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಟಿಫಿನ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜಿತ್ಲ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ಧಾಂವುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂಗಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂ.

ಹೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಹಾದ್‌ಸಾ - ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾ, ಹ್ಯಾ ಮಾಯಾನಗ್ರಿಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕಿತ್ಲೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂಕಿ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ ಸಯ್ತ್. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಶೆರ್ ಜಿತ್ಲೆ ಮಾಪಾನ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ರಚ್ತಾಕೀ, ತಿತ್ಲೆಚ್ಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಗಳ್ಸುಂಚಿ ವಾಟ್ ಸಯ್ತ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್.

ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಮುಂಬಯ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾಂವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಣಿ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯೀ ಮಾಹೆತ್ ಆಸಾ. ಪೋಯ್ರ್, ಕಾಲ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸಯ್ತ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದ್ಲುನ್ ಗೆಲಾಂ, ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದ್ಲುನ್ ವೆಚೆಪರಿಂಚ್ ನಾ, ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಯಾನಗ್ರಿಕ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಗಲಿ/ಮೊಹಲ್ಲೆಂನಿ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ತಾತ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ತುಟ್ತಾತ್/ಫುಟ್ತಾತ್, ಪೊಟಾಚಿ ದಾವ್ ತಸಲಿ, ಜಾಯ್ತೆ ಅಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾತ್, ಕೊಣ್ ಅಪ್ಲೊ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್, ಕೊಣ್ ಅಪ್ಲೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ಅಪ್ಲಿ ನೈತಿಕತಾ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾ ರಗತ್ ಚಿಂವ್ತೆಲ್ಯಾ ಝಳಾರಿಂಪರಿಂ ಜಿಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಅಜೂನ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಜಿವಿಂಚ್ ಆಸಾತ್, ಸ್ವಪ್ಣಾಂಚ್ ಜಿಣ್ಯೆಶೆವೊಟಾಚೊ ಭರ್ವಸೊ, ದೆಕುನ್ ಜಿತ್ಲೆ ನವೆ ರಸ್ತೆಗೀ ತಿತ್ಲೆಚ್ಚ್ ನವೆ ಗಟಾರ್. ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾ; ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜರ್ ಬರೆಂ ಪಡ್ಲಾಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕತಾ ತರ್ ಖೊಟೆಂ/ವಾಯ್ಟ್ ಮುಡ್ಲಾಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ದೊನೀಂ ಕುಶಿಂನಿ ಚಲ್ತೆಲೆ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಮಾಪನ್ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ಭೋವ್ಶಾ ಹಿ ಮುಂಬಯ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶೆರ್, ಜ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಸುವಾತೆಚೆರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಸಯ್ತ್ ಜಿಯೆತಾ, ದುಬ್ಳೊ ಸಯ್ತ್ ಜಿಯೆತಾ. ಸ ಡಿಜಿಟ್ ಪಾಗ್ ಘೆತಲೊ ಸಯ್ತ್ ಜಿಯೆತಾ, ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಡಿಜಿಟ್ ಪಾಗ್ ಘೆತಲೊ ಸಯ್ತ್ ಜಿಯೆತಾ, ಸತ್/ನೀತ್‌ಯೀ ಜಿಯೆತಾ, ಅಸತ್/ಅನೀತ್‌ಯೀ ಜಿಯೆತನಾ ಖರೆಂಚ್ ಭಗ್ತಾ.

ಪುಣ್ ಆಯ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವ್ ಖಂಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಚಮ್ಕುನ್ ಆಸಾ? ಧಾಖವ್ಪಾಚೊ ಬಜಾರ್‌ಸೊ ದಿಸ್ತಾ, ಚಡ್ತಾವ್ ಸಜವ್ಣಿ, ಧಾಖವ್ಣಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಸರ್ವ್ ನಕ್ಲಿ/ಬನ್ವಾಟಿ ದಿಸ್ಚೆ ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧ್, ಕಾಂಯ್ ಕಾಳಿಜ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ಹಾಸ್ಲೊಂ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ಕಿಮ್ಚುನ್ ಖಾತಿತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಭಾವ್, ಮತ್ಲಭಿ ಸಂಬಂಧ್, ತಾರ್ಲೊ ದೀವ್ನ್ ಬಾಂಗ್ಡೊ ಘೆಂವ್ಚಿ ಕಾಲೆತ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ವಳೊಕ್ ನಾಕಾ, ವಳ್ಕುಂಕ್ ನಾಕಾ, ಫಕತ್ತ್ ಧಾಖವ್ಪ್. ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾ, ಜ್ಯೆಂ ವಾಯ್ಟ್/ಖೊಟೆಂಪಣ್ ಜ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಚಮ್ಕುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಆನಿ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆವಸ್ತೆಂತ್ ಹರ್‌ಯೆಕ್ಲೊ ಅಸ್ಕತ್/ಲಾಚಾರ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ, ಆನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ, ’ಕಾಂಯ್ ರೆತಿರೆಂನಿ, ಆಂಜ್ ಭಡ್ವೆ ಸರ್ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವುನ್ ಯೆತಿತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿಣೆಂ ಸುಧ್ರಾಯ್ತ್ ಕೊಣ್ಣಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭೃಮಿದೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಗ್ತಾ - ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹಿ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಭೃಮಿದ್.

1984 ಇಸ್ವೆಂತ್‌ಚ್ ಅಕ್ತೋಬರಾಂತ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ಬೊಂಬೊಂಯ್ತ್ (ಮುಂಬಯಾಂತ್) ಜಾಲ್ಲೊ ದಂಗೊ ಅಜೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಂತ್ ಜಿವಾಳ್ ಉರ್ಲಾ, ಜಸೊ 2001 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಇರಾಕಾನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ತಸಲೊಚ್ಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಜೀವ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಂತ್ ’ಆಮ್ಚೆಪಯ್ಕಿಚ್ ಆಮಿ ಪರ್ಕಿ’ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಪರಿಗತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಮಾಯಾನಗ್ರಿಂತ್; ಪರ್ಕಿಮಧೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಆಮಿ ’ಅಮಿ’ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಗ್ತಾ. ಹಾಂ! ವ್ಹಯ್, ಜೊ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ’ಹಾದ್‌ಸಾ’ಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೀಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಕರುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆತಾಂ 1983 ಇಸ್ವೆಚೆಂ ’ಹಾದ್‌ಸಾ’ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪದ್ ಯಾದ್ ಯೆತಾ;

’ಹೆ, ಯೆ ಬಂಬಯ್ ಶಹರ್ ಹಾದ್‌ಸೋಂ ಕ ಶಹರ್ ಹೈ
ಯಹಾಂ ಝಿಂದಗೀ ಹಾದ್‌ಸೋಂ ಕ ಸಫರ್ ಹೈ
ಯಹಾಂ ರೋಜ್ ರೋಜ್ ಹರ್ ಮೋಡ್ ಮೋಡ್ ಪೆ
ಹೋತಾ ಹೈ ಕೊಯೀ ನ ಕೊಯೀ
ಹಾದ್‌ಸಾ, ಹಾದ್‌ಸಾ, ಹಾದ್‌ಸಾ, ಹಾದ್‌ಸಾ...’

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ [ಜುಲಾಯ್, 2017]

 
 
 

   

 

valleyquadros@gmail.com

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: 1984 ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, 2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಕಾಣಿಕ್, ಉದೆವ್, ಆಮ್ಚೊ-ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆ ’ಕುವೇಯ್ಟ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ಝೆಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ’, ’ದಿವೊ-ದಾಯ್ಜ್’, ’ಮಿತ್ರ್-ದಾಯ್ಜ್’ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ’ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ’ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲಾಂ. MBA ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲಲೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ IBM ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

संपदकीय १३: हाद‌सा

१९८४ इस्वेंत मायानग्री मुंबयाक पयलें मेट थेंक्ताना हांव चडुणें भुर्गोच जावनासलों. म्हजेपरिंच तर्ने प्रायेर मांय‌गांवा थावन मुंबयाक पाव‌ल्ले जायते मिनत कर्न, दिसाचें काम कर्न, सांजेचें कोलेजिचें शिकप शिकून बरीं कामां जोडुंक पाव‌ल्ले. म्हजो भुर्ग्यापणालो सेजारी, ताचें मेट्रिकेचें शिकाप संपच्याधिंच हेच्च स्वपणांच्या शेराक पावलो, ’मिनत‌च्च वर्ती शिक्षा’ म्हणचेपरीं, पयलें एका लिफ्ट (एलेवेटर) कंपेनिंत मेक्यानीक हेल्पर जावन, काम शिकून उपरांत मेक्यानीक जाल्लो.

म्हाका तवळ उलवंक हिंदी भास येनातली, बी.एसटी बस्सांनी पयण करून सवय ना, फकत्त फिल्माची पिसाय आनी साहित्याची वोड म्हज्या स्वपणांक रंग दीवंक सकलीं पूण पोटाक दोन शितां जोडुंक हांवेंय काम करुंक जाय आसलें देकून म्हज्या सेजारी सांगात्याच्या हिशारेपरकार ताच्याच कंपणेंत मेक्यानीक हेल्पर जावन इंटर‌व्यूक गेलों. भुर्ग्यापणार थावन बरें न्हेसुंक म्हज्या आवय-बापायन उणें करुंक नातलें देकून म्हजी इंटर‌व्यू घेंवचो सिंधी धनी सयत म्हाका वयर थावन सकला पळेंवचार पडलो. म्हाका उलवंक अर्धेंकुरें इंगलीश येतालें देकून म्हजें नांव आनी गांव मात्र सांगलें. ताणें इंटर‌कोमांत कोणालागिंगी, कितेंगी सांग्ताना मात ताची नदर म्हज्या धव्या शर्टाचेर खिमचिता म्हळ्ळेपरीं भग्तालें.

सिंतिमेंतां, भगणां, संवेदनांक गर्जेच्याकी चडीत महत्व दितेल्यांक हें शेर जोक्तें न्हय. म्हाका भायर धाडलो आनी कोणेंगी म्हाका भायर आपवन वेलो आनी एक व्हड बाल्दी दिवून; ’तेंच कंपणेचें बस्स, तुवें धुवंक आसा’. केबिनाभितर थियरी तर आतां भायर प्राकटिकल - मतिंत हांवें चिंतलें आनी खाली बाल्दी हातीं घेवन उदाक खंय आसा म्हणून सोधतानांच, केबिनाभितरलो सिंधी बोस भायर आयलो आनी म्हाका आपयलागलो. आनी हांव ती बाल्दी थंयच दवर्न ताचेसर्शीं येताना ताणें म्हळें; ’तूं पास जालोय, फाल्यां नोव वोरांक कामाक ये, एका दिसाक नोव रुपय तुजो पाग, आयतारा रजा आसतेली पूण रजेचो पाग आसचोना’.

मायानग्रिंत एकेकल्याची एकेक काणी आसा, तांच्या जिण्येंतले ’हाद‌सा’ वेगळेच. कांय उस्वास काडुंक त्रास जांवचेतसली घाण, चडताव जाग्यांनी उग्त्यान बसचे दादले, ते उटतच तेच्च जाग्यांनी बसुंक दब्बे घेवन लायनीर आसचे हेर. हें चिंतून जायतेपावटीं सार्कें जेवंक सयत उभदेस भग्ताले, हांगा जियेतेल्यांक लज/घाण/कांठाळो म्हळ्ळो नां गाय?. म्हज्याय मतिंत सवालां आसलीं. पूण सर्वाक परियार ’वेळ’, आनी वेळापरकार एकेकाच्च सवालांक जवाबी सयत मेळुंक लागल्यो.

एका दिसा रेयल‌वे स्टेशनाथावन हांवें रांवच्या कोट्रेच्या वाटेर वेतासताना, रसत्या मधल्या एका गुडा आंगडेच्या मुकार उभो रावून सिग्रेटिचो धुंवर वोडचो एकलो धडंग जिवाचो म्हाका पळेवन, म्हाका आपयलागलो. हांव ताचेसर्शीं गेल्लोंच, म्हज्या हातांत आस‌ल्ल्या टिफिनांत कितें असा? म्हणून विचारिलागलो. हांवें ताका ’खाली टिफीन’ म्हणून सांगलें आनी टिफीन उग्तें करून धाखयलें. ताणें तें ताच्या हातीं घेतलें आनी म्हणालो;

’तुज्या गळ्यार आसची भांगाराची चेयन आनी हातांत आसचें वोच काड आनी ह्या टिफिनांत घाल’.

हांवें ’कित्याक?’ म्हणून सवाल कर्ताना ताची जवाब; ’वो थंय दिसतावे तुका, थोडे लुटकार मेळ‌ल्ल्यांक लुटतात देकून तुजी चेयन आनी वोच सयत लुटुंक आसात’. म्हज्या मतीन चिंतुंक धर्च्याधिंच हांवें ताच्या हातांत आसचें म्हजें टिफीन वोडन घेतलें आनी जितल्या वेगान धांवुंक सक्तांगी तितल्या वेगान धांवलों.

हें अन्येक हाद‌सा - अशें भग्ता, ह्या मायानग्रिंत जियेवन आसताना, कितलें होगडायलांकी, तितलेंच जोडलां सयत. देकून हें शेर जितले मापान होगडांवची वाट रचताकी, तितलेच्च मापान गळसुंची वाट सयत करून दिता म्हळ्ळें सत.

आतां कांय मुंबयचीं मेटां मेटांविशीं समजणी न्हय तर‌यी माहेत आसा. पोयर, काल आनी आज पळेताना सयत, हांगासर जायतें बदलून गेलां, जायतें बदलून वेचेपरिंच ना, जायतें बदलुंक आसा. आज सयत ह्या मायानग्रीक स्वपणां घेवन येतात, जायतीं तांचीं स्वपणां गली/मोहल्लेंनी शिंपडायतात, जायत्यांचीं स्वपणां तुटतात/फुटतात, पोटाची दाव तसली, जायते अपलें असतित्व होगडावन जियेतात, कोण अपलो स्वाभिमान होगडावन, कोण अपलें वेक्तित्व आनी अपली नैतिकता होगडावन मनशा रगत चिंवतेल्या झळारिंपरीं जियेता. पूण अजून स्वपणां जिविंच आसात, स्वपणांच जिण्येशेवोटाचो भर्वसो, देकून जितले नवे रसतेगी तितलेच्च नवे गटार. अशें भग्ता; हांगासर जर बरें पडलाकुशीन चमकता तर खोटें/वायट मुडलाकुशीन चमकताना, ह्या दोनीं कुशिंनी चल्तेले यथेश्ट मापन आसात. देकून भोवशा ही मुंबय एक मात्र शेर, ज्या शेरांत एकाच्च सुवातेचेर ग्रेसत सयत जियेता, दुबळो सयत जियेता. स डिजीट पाग घेतलो सयत जियेता, तीन-च्यार डिजीट पाग घेतलो सयत जियेता, सत/नीत‌यी जियेता, असत/अनीत‌यी जियेतना खरेंच भग्ता.

पूण आयचा काळार आमचो मांय‌गांव खंच्या दिशेन चमकून आसा? धाखवपाचो बजार‌सो दिसता, चडताव सजवणी, धाखवणी, कित्याक‌गी सर्व नकली/बन्वाटी दिसचे मनशा संबंध, कांय काळीज उग्तें करून हासलों तर कांय किमचून खातीत‌गाय म्हळ्ळो दुभाव, मतलभी संबंध, तारलो दीवन बांगडो घेंवची कालेत, एकामेकाची वळोक नाका, वळकुंक नाका, फकत्त धाखवप. अशें भग्ता, ज्यें वायट/खोटेंपण ज्या दिशेन चमकून गेल्लें आतां मांय‌गांवाक पावलां आनी वसती करून आसा. आनी ह्या वेवसतेंत हर‌येकलो असकत/लाचार चिंताप भगुंक लागला, आनी अपल्या तांकिचें कर्च्याकी, ’कांय रेतिरेंनी, आंज भडवे सर्गीं थावन देंवून येतीत कोण्णा आनी आमचें जिणें सुध्रायत कोण्णा’ म्हळ्ळ्या भृमिदेंत जियेवंक लागल्यात कोण्णा म्हणून भग्ता - जावंक पुरो ही म्हजीच भृमीद.

१९८४ इस्वेंत‌च अक्तोबरांत इंदिरा गांधिची खून जाल्लेवेळार बोंबोंयत (मुंबयांत) जाल्लो दंगो अजून म्हज्या मतिच्या पडद्यांत जिवाळ उरला, जसो २००१ इस्वेंत कुवेयटांत इराकान धाड घाल्लेवेळार सयत तसलोच्च अनभोग जाल्लो. पूण कितें जाल्यारी, मुंबयांत एक जीव आसा. अशें भग्ता मांय‌गांवांत ’आमचेपयकीच आमी पर्की’ जावन जियेंवची परिगत. तशें म्हणताना ह्या मायानग्रिंत; पर्किमधें तर‌यी आमी ’अमी’ जावन जियेंवचें चड बरें म्हणून भग्ता. हां! व्हय, जो हांगाच्या ’हाद‌सा’ंक आपल्या दीस्पडत्या जिण्येचो वांटो करून जियेवंक सकचो. निजायकी आतां १९८३ इस्वेचें ’हाद‌सा’ हिंदी फिल्मांतलें एक पद याद येता;


’हे, ये बंबय शहर हाद‌सों क शहर है
यहां झिंदगी हाद‌सों क सफर है
यहां रोज रोज हर मोड मोड पे
होता है कोयी न कोयी
हाद‌सा, हाद‌सा, हाद‌सा, हाद‌सा...’


- वल्लि क्वाड्रस [जुलाय, २०१७]

 

valleyquadros@gmail.com

वल्लि क्वाड्रस: १९८४ थाव्न कोंक्णेंत मट्व्यो काण्यो, कादंबरि, कविता, लॆखनां बरव्न आयिल्लो, २००४ थाव्न २०११ म्हणासर दाय्ज.कोम अंतर्‌जाळिचो संपादक जाव्न वाव्र केला. काणिक, उदेव, आम्चो-युवक पत्रांनि संपादकीय वाव्र केल्ल्या हाणे ’कुवॆय्ट्‌गारांचो झेलो विशॆस अंको’, ’दिवो-दाय्ज’, ’मित्र-दाय्ज’ तशेंच कर्नाटक कोंक्णी साहित्य अकाडेमिच्या ’शेक्ड्यांच्यो मट्व्यो काण्यो’ बुकाचें संपदन केलां. MBA शिकाप जोडुन सद्द्याक IBM कंपेनिंत ग्लॊबल ट्रान्सिशन प्रॊजेक्ट म्यानेजर जाव्न वाव्र करुन आसा.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]