ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
 
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಂಪಾದಕೀಯ್ - 11.  ಎಕ್ವಟ್, ಬಳ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್


ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಬಳ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ, ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ; ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ’ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾರ್ವೆ ಎಕಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕತಾತ್, ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ತೊ ಶಿಕಾರೆಗಾರ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ತೆ ಸರ್ವ್ ಪಾರ್ವೆಂ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಜಾಳಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಭೊನ್ ವೆತಾತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಣಿ ಆಸ್ಯೆತಾ, ವಾ ’ಎಕ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಏಕ್ ಬೊಡಿ ದೀವ್ನ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತೊ ಪೂತ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಖಿಣಾನ್ ತಿ ಬೊಡಿ ಮೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಬಾಪುಯ್ ದೋನ್, ತೀನ್, ಚ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಎಕೆಕ್ ಬೊಡಿ ಚಡವ್ನ್ ದೀವ್ನ್, ತ್ಯೊ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೊಡುಂಕ್ ಪುತಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಪೂತ್ ಚಡಿತ್ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ತ್ರಾಣ್ ಘಾಲುನ್ ತ್ರಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯೊ ಮೊಡ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಬಾಪುಯ್ ಸಭಾರ್ ಬೊಡಿಯಾಂಚೊ ಕಾಟ್ ದೀವ್ನ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಪೂತ್ ಸಲ್ವತಾ.

ತೆದ್ನಾಂ ಬಾಪುಯ್ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಪುತಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ತಾ; ’ಪುತಾ ಆಮಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಎಕೆಕ್ಲಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಮೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಪುಣ್ ಆಮಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾ’.

 

ಹ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಲಗ್ತಿ ಜಾತಾತ್ ನ್ಹಯ್? ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಿತೆಂ? ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ದೊರೆ, ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೆ ದೊರೆ, ಗಾಂವಾಚೆ ದೊರೆ, ಫಿರ್ಗಜೆಂಚೆ ದೊರೆ. ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ದೊರ್‍ಯಾಂಭಿತರ್ ಪರತ್ ಆಡ್/ಉಭೆ ದೊರೆ, ಸರ್ವಾಂಕ್ ’ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೆವಾ’ ಕರ್ಚೊ ಇರಾದೊ ತರ್‌ಯೀ, ಹೆ ಸಮಾಜೆಚೆ ಚ್ಯುರಾನ್ ಚ್ಯುರೆ ಕಶೆ ಜಾತಾತ್? ಕೊಣ್ ಕರ್ತಾ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತಾ? ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಮಿಂ ಆಟೊವ್ ಕರ್ಚೊ ಗರ್ಜ್ ನಾ?

ಸಮಾಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್? ಆಮಿ ಸಮಾಜೆಚೊಚ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ತರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ’ವೆಕ್ತಿ/ಹಾಂವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಹಂಭಾವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಸಲೆಂ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಥಾವ್ನ್ ಘೆವುನ್ ಗೆಲಾ/ವೆತಾ?, ಜೊ ಮನಿಸ್ ಜೀಣ್‌ಭರ್ ಅಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ’ಥಿರ್’ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೊ, ಮೆಲ್ಲೆ ಘಡ್ಯೆಚ್ಚ್ ತೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ, ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಪುರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ’ಮೊಡೆಂ ನ್ಹಾಣಯಾ, ಮೊಡೆಂ ಪುರಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ತ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಅಡ್ಹೂಕ್ ಸತ್ ನ್ಹಯ್?

ದೆಕುನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಜೊಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೊಡುಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ? ಹೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎಕೆಕ್ಲೆ ಅಪಾಪ್ಲೆ ದೊರೆ ಉಭಾರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಅಪಾಪ್ಲೆಂ ಬೊಳ್ಕೆಂ ಭರ್ತಾತ್, ಅಪ್ಣಾಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಸಂಸಾರ್, ಅಪ್ಣಾಚೊಚ್ಚ್ ದಳ್ಬಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಬಾಂಯ್ ಖೊಂಡುನ್ ತ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಮಾಣ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ನಿಬಾನ್ ತರ್‌ಯೀ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಕಸಲಿಂ? ಕಿತ್ಲಿಂ ಪ್ರೇತನಾ ಹ್ಯಾ ಆಧಿಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್.

’ಕಾಳೊಕಾಕ್ ದುರ್ಸೊಂಚ್ಯಾಕೀ ವಾತ್ ಪೆಟಯ್’ - ಏಕ್ ಭೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಸಾಂಗಪ್, ಎದೊಳ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ತರ್‌ಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರಿನಾಯೆ? ಹೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ’ಎಕ್ವಟ್’ ಮಿಸಾಂವಾಚೆಂ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಸಂಚಾಲನ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹುದ್ದೆ/ಅಧಿಕಾರ್ ನಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ಸರ್ವಾಂ ಎಕಾಮನಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಮಾತ್. ಹ್ಯೇವಿಶಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೊಚ್ಚ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಆಶೆಂ ಲಗ್ಬಗ್ ಪಂದ್ರಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಜಮ್ಲೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಚೊ ಬುನ್ಯಾದ್ ಜಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಕಸ್ಲೆಚ್ಚ್ ಹುದ್ದೆ ನಾಂತ್, ಸಗ್ಳಿಂ ಆಮಿಂ ಏಕ್ ಸಮಾನ್, ಪುಣ್ ಥೊಡಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲಿ, ಆನಿ ಹ್ಯೇ ಪಾಸತ್ ಬರೆಂ ಮನ್ ಧಾಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಚಾಲಕಾಂಕ್, ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಚಾಲನಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಭಾರಿಂಕ್, ಪಯ್ಣಾರಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್, ಸರ್ವ್ ಜಾಹೀರಾತ್‌ದಾರಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಖಾಲ್ತೆ ಧಿನ್ವಾಸ್.

’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ವಟ್’ ಹಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಹೊ ನ್ಹಯ್ ಕೀ, ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾತಲಿ/ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆಂ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮಾತ್ರ್, ಹಿ ಏಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾತ್ರ್, ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮುಖಾರುನ್ ವರಿಜಾಯ್, ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಬರೆ ರಿತಿನ್, ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಹೆಂ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾ ವೇದಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾಜಯ್ ಶಿವಾಯ್ ’ಸಂಚಾಲನ್ ವಾ ಕಸಲೇಂಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಚೆಂ, ವಾ ನಾಂವ್/ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್’ ಕೊಣೆಂಯ್ ಗಳ್ಸಿಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಯೆ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ ನ್ಹಯ್ ಕೀ; ’ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಬಾಳ್ತಾ?’, ಸವಾಲ್ ಹೆಂ ಕೀ; ’ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್?’.

ಫಿರ್ಗಜೆಮಟ್ಟಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಬರೆಂಚ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಭಾಯ್ರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಟ್ಟಾರ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರ್‌ಯೀ ಮೆಳುಂಕ್, ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ಕ್, ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್, ಕೊಣಾಯ್ಚೆಯ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟುಂಕ್, ಕೊಣಾಚ್ಯೊಯ್ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುಂಕ್, ಕೊಣಾಚೆಯ್ ನಾಟಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುಂಕ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಚಾಲನಾಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೆಳುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ದೀಸ್. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾಮಾಚೆಂ ಮುಖೇಲ್‍ಪಣ್ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಘೆತ್ಲಾಂ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾಮಾಚೆಂ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಾಂದೆ ಘೆತೆಲೆ, ಅಶೆಂ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಮೆತೆರ್‌ಪಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್, ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಅಪ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಖೆಳಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಕೊಣಾಕ್ ಪರಾತ್ತಿಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ, ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಅಪ್ಲಿ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ವಿಖುಂಕ್ ಸೇಲ್ಸ್‌ಬೋಯ್‌ಪರಿಂ ಕೊಣಾಕೊಣಾಕ್ ಪರಾತ್ತಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ, ಏಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಅಪ್ಲೊ ಬೂಕ್ ವಿಖುಂಕ್ ಕೊಣಾಕೊಣಾಕ್ ವೊತ್ತಾಯ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ. ಬಗಾರ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕುಯಾಂ ಆನಿ ಬರೆ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿವ್ಯಾಂ.

’ಎಕ್ವಟ್’ ಹಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ’ಪಯ್ಣಾರಿ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಖೊ’ ಧ್ವಾರಿಂ ಆಮಿ ಕಾಡ್ಲಾಂ, ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಖ್ಯಾಚೊ ಇರಾದೊ, ಪಾಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೊ. ಆನಿ ಹೆ ಪಾಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬುಕಾಂನಿ ಮೆಳ್ಚೊ ಆದಾಯ್, ಆಮಿ ಎಕಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್/ಕಲಾಕಾರ್ ಜೊ ಭೋವ್ ಕಶ್ಟಾರ್ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಉಪೇಗ್ ಕರ್ಚೊ. ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ’ನಾಂವ್/ದುಡು’ ಕಮಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿಂ ಸಭಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಫಕತ್ತ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ತೆಲಿಂ/ವಾಚ್ತೆಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಂವ್ಕ್/ವಾಚುಂಕ್ ನೆಣಾಸ್ಚೆ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಆಮಿ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಲಿಪಿಯೆಕ್, ಎಕಾಚ್ಚ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಕ್, ಎಕಾಚ್ಚ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಶೀರ್ ಚಿಂತಾಪ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಸಂಘಟಿತ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಹೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಸಂಪೆಂ ತತ್ವ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ತ್ರಾಸ್ ನಾಕಾತ್, ಫಕತ್ತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆನಿ ಮನಾಂತ್ ಬರೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಆಂಬೊಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ್ಯಾಕಡೆ ಲಾಸ್ಚೆಪರಿಂ ಕೊಣಾಕ್ ತರ್‌ಯೀ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸೊಸಿನಾ ತರ್, ತಸಲ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಆಮಿ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ಯೆತಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೊಂದೆರ್ ಉಭಾರುಂಕ್ ಅಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರ್ ನಾಕಾತ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಸ್ಥಾಪಕ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ’ಸೆವಕ್/ಚಾಕೊರ್’ ಜಾಯ್. ಆಜ್ ಆಮಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಭಾಸೊ ಶಿಕ್ತಾಂವ್, ಚಡಾವತಾಂ ದೊನಾಪ್ರಾಸ್ ಭಾಸೊ ಶಿಕ್ತಾ, ಚಡಿತ್ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಭಾಸೊ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಬಾಧಕ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಅಪ್ಲಿ ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಭಾಸೊ ಶಿಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಪಿಸಾಂಟ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತುಮಿಂಚ್ ವಿಚಾರ್ ಕರಾ.

ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ, ಆಮಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೊಂದೆರ್ ಉಭಾರುಂಕ್ ಆಸಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೊಂರ್ಗೊ ಉಭಾರುಂಕ್ ಆಸಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿಂ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಕಶೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ’ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಭಾರ್ ಜಾಂವ್’, ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಆಮ್ಚಿ ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂ ಸದಾಂ; ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲವ್ಯಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಿಣಿಚ್ಚ್ ಜಿಯೆವ್ಯಾಂ’

ಕೊಂಕಣಿ ಥಂಯ್ ತುಮ್ಚೊ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಚಾಕೊರ್,

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
[ಸಂಪಾದಕ್: ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್]

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ [ಫೆಬ್ರೆರ್, 2017]

 

ಹೆಚ್ಚ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ 2017 ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್

 

   

 

valleyquadros@gmail.com

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: 1984 ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, 2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಕಾಣಿಕ್, ಉದೆವ್, ಆಮ್ಚೊ-ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆ ’ಕುವೇಯ್ಟ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ಝೆಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ’, ’ದಿವೊ-ದಾಯ್ಜ್’, ’ಮಿತ್ರ್-ದಾಯ್ಜ್’ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ’ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ’ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲಾಂ. MBA ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲಲೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ IBM ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

संपादकीय - ११. एकवट, बळ आनी समाज

म्हज्या भुरग्यापणार एकवटांत बळ आसच्या विश्याचेर जायत्यो काणियो वाच्‌ल्ल्यो, आयकल्ल्यो, इसकोलांत शिकल्ल्यो; जांव्क पुरो ’ऎक पावटिं थोडे पार्वे एका जाळांत शिरकतात, आनी जेदनां तो शिकारेगार लागिं येता, तेदनां ते सर्व पारवें एकवटित जाव्न, त्या जाळाक्‌च्च घेव्न उभोन वेतात’ म्हळ्ळि काणि आसयेता, वा ’एक्लो बापुय, अपल्या पुताक ऎक बोडि दीवन मोडुंक सांगताना तो पूत एकाच्च खिणान ति बोडि मोडुंक सकता, उपरांत तो बापुय दॊन, तीन, च्यार अशें एकेक बोडि चडवन दीवन, त्यो एक्‌च्च पावटिं मोडुंक पुताक सांग्ताना, पूत चडित आनी चडित त्राण घालुन त्रास घेवन त्यो मोडता. अखॆरिक तो बापुय सभार बोडियांचो काट दीव्न मोडुंक सांगताना, पूत सलवता. तेद्नां बापुय ऎक लिसांव पुताक समजाय्ता; ’पुता आमि जिणयेंत सय्त एकेक्लिं आसल्यांव तर, आम्कां कोण्‌य़ी मोडुंक सक्ता, पुण आमि एकवटित जाव्न रावल्यांव तर, आम्कां कोण्‌यी कितेंच करुंक सकाना’.

ह्यो काणियो आमच्या जिणयेक कितल्यो लगति जातात न्हय? पुण आमच्या समाजेंत प्रस्तुत कितें? एका गांवांत सभार दोरे, प्रांत्याचे दोरे, गांवाचे दोरे, फिर्गजेंचे दोरे. फिर्गजेच्या दोयांभितर परत आड/उभे दोरे, सर्वांक ’समाज सेवा, कोंकणी सेवा’ कर्चो इरादो तर्‌यी, हे समाजेचे च्युरान च्युरे कशे जातात? कोण कर्ता? कित्याक कर्ता? ह्या विश्यांचेर आमिं आटोव कर्चो गरज ना?

समाज म्हळ्यार कोण? आमि समाजेचोच ऎक वांटो तर, हांगासर ’वेक्ति/हांव’ म्हळ्ळो अहंभाव कित्याक? कसलें तें नांव कोण्‌यी ह्या संसाराथाव्न घेवुन गेला/वेता?, जो मनिस जीण्‌भर अप्लें नांव ’थिर’ करुंक पेचाड्चो, मेल्ले घड्येच्च तें होग्डाय्ता, देकुन ताका पुरुंक आयिल्लो लॊक ’मोडें न्हाणया, मोडें पुरा’ म्हण्ता शिवाय त्या मेल्ल्याचें नांव काडिना म्हळ्ळें कित्लें अड्हूक सत न्हय?

देकुन समाजेंत एकामेका जोडुंक प्रॆतन करच्याकी चडित मापान एकामेका मोडुंक कित्याक कोण प्रॆतन कर्ता? हेंच सवाल म्हज्या मतिंत आस्‌ल्लें. एकेकले अपापले दोरे उभारतात आनी अपापलें बोळ्कें भरतात, अप्णाथाव्न्‌च संसार, अपणाचोच्च दळबार म्हळ्ळिं बांय खोंडुन त्या बांय्त माणके जाव्न जियेतात शिवाय आमि सर्वां ऎक ना ऎक निबान तर्‌यी एकवटित जाव्यां म्हळ्ळे चिंत्पान कसलिं? कित्लिं प्रॆतना ह्या आधिं मुंबयांत जाल्यांत म्हळ्ळें व्हड सवाल.

’काळोकाक दुर्सोंच्याकी वात पेटय’ - ऎक भॊव अर्थाभरित सांगप, एदोळ जाय्नातलें आतां तर्‌यी कित्याक आमि सुर्वात करिनाये? हेंच चिंतपाचि बुन्याद ’कोंकणी एकवट’ मिसांवाचें. हें ऎक संचालन न्हय, हांगासर हुद्दे/अधिकार नांत बगार सर्वां एकामनाच्या वाव्राक, कोंक्णेच्या वाव्राक ऎक मॆट काड्चें प्रामाणिक प्रॆतन मात. ह्यॆविशिं संपर्क केल्लोच्च, मुंबयांत्ल्या चडावत कोंकणी संस्थ्यांनि तांचिं कब्लात दिलि आनी आशें लगबग पंद्रा संस्थ्याचे मुखेलि जम्ले आनी ह्या मिसांवाचो बुन्याद जालि. ह्या मिसांवांत कस्लेच्च हुद्दे नांत, सग्ळिं आमिं ऎक समान, पुण थोडि जवाभ्दारि आमि एकामेका वांटुन घेतलि, आनी ह्यॆ पासत बरें मन धाखयिल्ल्या सर्व संचालकांक, मिसांवांत वांटेलि जाल्ल्या सर्व संचालनाच्या कार्भारिंक, पय्णारि संपादकीय पंग्डाक, सर्व जाहीरात्‌दारांक म्हजे खाल्ते धिन्वास.

’कोंकणी एक्वट’ नांव देकुन हाचो मत्लब हो न्हय की, मुंबयांत कोंकणी उद्दार जातलि/जालि म्हणुन न्हय, हें ऎक मॆट मात्र, हि ऎक सुर्वात मात्र, हें चिंताप मुखारुन वरिजाय, हाच्याकी बरे रितिन, हाच्याकी चडित संस्थ्यांनि ह्या मिसांवांत वांटेलि जायजय, हें फकत्त ऎक मिसांव वा वॆदि जाव्न उराजय शिवाय ’संचालन वा कसलॆंय राजकीय करच्या इराद्याचें, वा नांव/दुडु कमांव्च्याक’ कोणेंय गळ्सियेत जाल्लें जाव्नाये. हांगासर सवाल हें न्हय की; ’हें मिसांव कित्लो तॆंप बाळता?’, सवाल हें की; ’ह्या मिसांवांत आमि कितलिं बरिं कामां करुंक सकतांव?’.

फिर्गजेमट्टार हरयेक संघटन आपापल्या तांकिचो वावर करुन आसा, बरेंच. पुण हें मिसांव, आम्कां फिर्गजेभाय्र, कोंकणी मट्टार वर्साक ऎक पाव्टिं तर्‌यी मेळुंक, संवाद चलंव्क, आम्चे फिरगजेच्या तालेंताक प्रॊतसाह दींव्क, आम्च्या फिर्गजेच्या कोंकणी कलाकारांक मान करुंक, कोणाय्चेय बूक पर्गटुंक, कोणाच्योयी संगीत कोवळ्यो उग्तावण करुंक, कोणाचेय नाटक उग्तावण करुंक, मुंबयांत आस्च्या सर्व संचालनांक एकामेका मेळुंक म्हण आसा केल्लो दीस. साहितिक कामाचें मुखॆल्‍पण साहितिंनि घेतलां, सांस्कृतिक कामाचें मुखॆल्‌पण सांस्कृतिक सांदे घेतेले, अशें सर्वांचें मेतेर्‌पण आम्कां पळेंव्क मेळतलें. अशें जालें तर, ऎक कलाकार अप्लो नाटक खेळंव्क कोणाकोणाक परात्तिजय म्हणुन ना, ऎक संगीत्‌कार अप्लि ऎक संगीत कोव्ळि विखुंक सॆल्स्‌बॊय्‌परिं कोणाकोणाक परात्तिजाय म्हणुन ना, ऎक बरय्णार अप्लो बूक विखुंक कोणाकोणाक वोत्ताय करिजाय म्हणुन ना. बगार आमि सर्वां आम्चा कोंकणी कलाकारांक व्हळ्कुयां आनी बरे अर्थाभरित रितिन तसल्यांक पाटिंबो दिव्यां.

’कोंकणी एक्वट’ हाचें पय्लें मॆट ’पय्णारि विशॆस अंक २०१७ओ’ ध्वारिं आमि काड्लां, ह्या विशॆस अंक्याचो इरादो, पांच कोंक्णी बूक पर्गटचो. आनी हे पांच कोंकणी बुकांनि मेळ्चो आदाय, आमि एका गर्जेवंत कोंकणी बरय्णार/कलाकार जो भॊव कश्टार आसा, ताका कुमोक कर्च्या इराद्यान उपॆग कर्चो. हें मिसांव ’नांव/दुडु’ कमांव्चें न्हय बगार, साहित्यामुखांत्र समाज सेवा कर्चि. मुंबयांत्लिं सभार संघटनांनि फकत्त कानडि लिपियेंत कोंकणी बरय्तेलिं/वाच्तेलिं मात्र न्हय, कोंकणी बरंव्क/वाचुंक नेणास्चे सय्त आसात आस्तां, ह्या बुकांत थोडिं बर्पां इंग्लिशांत आसात म्हण्तच, आमि एकाच्च लिपियेक, एकाच्च प्रांत्याक, एकाच्च वर्गाक कोंकणी लग्ति जाल्लि म्हळ्ळें अशीर चिंताप दवरिनास्ताना, संघटित चिंत्पान हें मॆट काड्लां. हें संपें तत्व सम्जुंक कांय चड त्रास नाकात, फकत्त काळ्जांत आनी मनांत बरें चिंताप मात्र आस्ल्यार पुरो. पुण आंबोट केल्ल्यांक गळ्याकडे लास्चेपरिं कोणाक तर्‌यी हें मिसांव सोसिना तर, तसल्यां पासत आमि देवालागिं माग्येता शिवाय हेर कितेंच न्हय.

कोंकणी बोंदेर उभारुंक अम्कां व्हड व्हड मुंडास्‌गार नाकात, अध्यक्ष, स्थापक न्हय, बगार ’सेवक/चाकोर’ जाय. आज आमि जागतिक भासो शिकतांव, चडावतां दोनाप्रास भासो शिकता, चडित आनी चडित भासो शिक्‌ल्ल्यांत कोणाक्‌च्च कितेंच बाधक ना, पुण अप्लि माय्‌भास उलय्ल्यार हेर भासो शिकुंक जाय्ना म्हळ्ळिं पिसांट चिंत्नां कित्याक म्हणुन तुमिंच विचार करा.

भिल्कुल पाटिं पळेंव्क ना, आमिं कोंकणी बोंदेर उभारुंक आसा, कोंकणी सोंर्गो उभारुंक आसा, कोंक्णेंत्लिं अनिक्‌य़ी बरिं कामां करुंक आसात. कितेंय जांव, कशेंय जांव ’कोंक्णेचें नांव उभार जांव’, आम्चि अस्मिताय कोंकणी, आम्चि माय्‌भास कोंकणी, देकुन आमिं सदां; ’कोंकणी उलव्यां, कोंकणी उरव्यां आनी कोंकणी जिणिच्च जियेव्यां’

कोंकणि थंय तुम्चो विश्वासि चाकोर,

वल्लि क्वाड्रस
[संपादक: पय्णारि.कोम]

[हेच्च फेब्रेर मय्न्याच्या २६ तारिकेर उगतावण जांव्क आस्च्या ’पय्णारि.कोम विशॆस अंको २०१७’ हांतुं पर्गटुन येंव्चें संपादकीय]

 

valleyquadros@gmail.com

वल्लि क्वाड्रस: १९८४ थाव्न कोंक्णेंत मट्व्यो काण्यो, कादंबरि, कविता, लॆखनां बरव्न आयिल्लो, २००४ थाव्न २०११ म्हणासर दाय्ज.कोम अंतर्‌जाळिचो संपादक जाव्न वाव्र केला. काणिक, उदेव, आम्चो-युवक पत्रांनि संपादकीय वाव्र केल्ल्या हाणे ’कुवॆय्ट्‌गारांचो झेलो विशॆस अंको’, ’दिवो-दाय्ज’, ’मित्र-दाय्ज’ तशेंच कर्नाटक कोंक्णी साहित्य अकाडेमिच्या ’शेक्ड्यांच्यो मट्व्यो काण्यो’ बुकाचें संपदन केलां. MBA शिकाप जोडुन सद्द्याक IBM कंपेनिंत ग्लॊबल ट्रान्सिशन प्रॊजेक्ट म्यानेजर जाव्न वाव्र करुन आसा.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]