ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ವಿಮರ್ಸೊ] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ [ಉಬ್ಬಾ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ]

[ವಿಮರ್ಸೊ] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ [ಉಬ್ಬಾ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ]

ನಾಂವ್: ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ
ಪ್ರಕಾರ್: ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ, ಲಿಪಿ: ಕಾನಡಿ/ನಾಗರಿ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ಉದಯ್ ಭೆಂಬ್ರೆ
ಪ್ರಕಾಶನ್: ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪಾನಾಂ: 156
ಮೋಲ್: 250

ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ ಕವಿತಾವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಹಾತಿ೦ ಘೆವ್ನ್ ಬಸೊನ್ ವಾಚು೦ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆರ್ ಗರ್ವ್ ಭಗ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ೦ಚೊ ಹಾರ್ 27 ಕವಿತೆಂನಿ ನೆಯ್ಲಾ; ಶಿ೦ವ್ತಿ೦, ಅಬೊಲಿ೦, ಕಳೆ, ಅಶೆಂ ಹೊ ಹಾರ್ ಸೊಭ್ತಾ. ಹಿ೦ ಕವಿತೆಂಕ್ ವಾಚ್ತಾನಾ, ತಾ೦ಚೆಲಾಗಿ೦ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ವಿವಿಧತಾ ದಿಸ್ತಾ, ಭಾಶೆಚಿ ರೂಚ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಗಿರೆಸ್ತ್‌ಗಾಯ್ ಆಸಾ.  ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಮಾತಿ ಆಸಾ, ಉದಾಕ್ ಆಸಾ, ಗಾ೦ವ್ ಆಸಾ, ಆವಯ್ ಆಸಾ, ಮೀಟ್ ಆಸಾ, ಜೆಜು, ದೇವ್ ಆಸಾ, ಆಶಾವಾದಿ ಸವೆ೦ ನಿರಾಶಾವಾದಿ ಜಿಯೆತಾ, ಜೀವ್ ಆಸಾ, ಮರಣಾಚಿ ಸಾವ್ಳೀಯ್ ದಿಸ್ತಾ. ಜಿವಿತಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಆಸಾ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಿ೦ತಿಮೆ೦ತಾಚ್ಯಾ, ರಾಜ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ, ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಎಕಾ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಮೆಜಾರ್ ಜೇ೦ವ್ಕ್ ಮಾ೦ಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬರೆ೦ಚ್ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾ೦ತ್ ಹೊ ಹಾರ್ ಸೊಭಾಯ್.

ಹರ್ ಎಕಾ ಕವಿತೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್, ತುಲನಾತ್ಮಾಕ್, ಸೃಜನಾತ್ಮಾಕ್ ಥರಾನ್ ವಲ್ಲಿನ್ ಕವಿತೆಂಚೊ ಹಾರ್ ಭಾಂದ್ಲಾ, ಬಣ್/ರಂಗ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಇ೦ಗ್ಲಿಶಾ೦ತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾ೦ಗ್ಣ್ಯೊ ಕವಿತೆಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಹಾತ್ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಡೆನ್ ಮೂಳ್ ಸಾಂಗ್ಣೆಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಗಾರಾಚೆಂ ನಾ೦ವ್ ದೀಜಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆಕಡೆನ್ ಮೂಳ್ ಸಾಂಗ್ಣೆಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ದಿಲ್ಲೆ೦ ಸಾದ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕೀ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆ೦. ಹೆ೦ ಕಾಮ್ ಹರ್ ಎಕಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಂಕ್‌ಯೀ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ತರ್ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡ್ತಿಮೂ?

ಬಾಬ್ ಉದಯ್ ಭೆ೦ಬ್ರೆ ಹಾಣಿಂ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿ ರೂಚ್ ಚಾಕೊ೦ಕ್ ಕಿತೆ೦ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ ತೆ೦ ಥೊಡ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ವೊಳಿ ದೀವ್ನ್, ತ್ಯಾ ವೊಳಿ೦ಚ್ಯಾ ಕವಿ೦ಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರುನ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ತಾ. ಪದ್ಯ್ ಕಟೀಣ್ ಲಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ೦ ತೆ೦ ಸಾರ್ಕೆ೦. ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಶೆ೦ಭರ್ ವಾಚ್ಪಿ ವಾಚುನ್, ಶೆ೦ಭರ್ ಥರಾಚೊ ಆರ್ಥ್ ಲಾಯ್ತಾತ್, ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಲಾಗು ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ತಸೆ೦ ತಿ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜಾತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ’ಯೋಗ್ಯ್ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜೊವ್ನ್ ಘೆ೦ವ್ಚೆ೦’ ಸಾರ್ಕೆ೦? ಪ್ರಸ್ತಾವಾನಾ೦ತ್ ಹ್ಯಾ ಬೂಕಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರುನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ೦ ದಿಸ್ತಾ? ಚ್ಯಾರ್ ಪುಟಾ೦ಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವಾನಾ೦ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ’ಕ್ವಾಡ್ರಸ್’ (ತೆರಾ ಪಾವ್ಟಿ೦) ಚಡ್ ದಿಸೊನ್, ಬುಕಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಉಣೆ೦ ದಿಸ್ಲೆಂ..

"ಸುಕ್ತಿ" ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಜಿವಿತ್, ಮೊಗಾನ್, ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್, ಮಾತಿಯೆನ್, ಆವಯ್ಪಣಾನ್, ಉದ್ಕಾನ್, ಮಿಟಾನ್, ರಾಗಾನ್, ದುಕಿನ್, ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ "ಭರ್ತಿ" ಕರ್ಚೆ೦ ಪ್ರಯತನ್ ಹಾ೦ಗಾಚ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಕೆಲಾ೦. ಶಾಭಾಸ್!

ವಾಚಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತುನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚಿನಾಯೆ. ಕವಿತೆಚಿ ಪ್ರಶ೦ಶಾ ಕರ್ಚೆ೦ ’ಪ್ರಯತನ್’ ಕರಿನಾಯೆ. ಸರ್‍ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಯಾ ಇಸ್ಟಾ೦ಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್, ಬಸೊನ್ ಕಾಫಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಉಲ೦ಲಂವ್ಚೆಪರಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಫಕತ್ತ್ ಎಕಾ ಕವಿತೆಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್, ಬಸೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್, ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆರ್ಧ್ಯಾ ಮನಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನಾನ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕವಿತಾ ಚಡಾವತ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಆನಿ೦ ಆತ್ಮ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರ೦ವ್ಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.  ಆನಿ೦ ಅಸಲಿ ಕವಿತಾ ಜೇ೦ವ್ಕ್ ಯಾ ಪಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಆನಿ೦ ಆತ್ಮೊ ಜಾಯ್.  ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಬುಧ್ವ೦ತ್ ಆಸೊನ್ ಆನಿ೦ ಥೊಡ್ಯೊ ಗೊಡ್ಶ್ಯೊ. ಥೊಡ್ಯೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರೀ, ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ಮೆಳ್ಳೆಲೆಬರಿ ಭಗಾನಾ, ಕಾಳೊಕಾ೦ತ್ ಸಾಸ್ಪುಂಚೆ ಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹರ್‌ಯೇಕ್ ಕವಿತಾ ’ಅನುಭವ್’ ದಿತಾ.

ಹಾ೦ಗಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ಅನುಭವಿಕ್ ವಿಧಾನ್ ವಾಪರ್ಲಾ೦, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ವಿಧಾನ್ ನ್ಹಯ್. 

ಕವಿತಾ ಚಾಕ್ಚ್ಯಾ, ಲೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ, ಗಿಳ್ಚ್ಯಾ, ಜೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ, ಪಿಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ, ಮೋಗ್ ಕರ್ಚಾ ಹರ್ ಎಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೊಚ್ ಏಕ್ ಪಸ೦ದೆಚೊ ಕವಿ ಆಸೊನ್, ತ್ಯಾ ಕವಿಚಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಲಾಗಿ೦ ಉಲಯ್ತಾ.  ಕವಿತಾ ಬರ೦ವ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಜಾಣಾರ್‍ಯಾನಿ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ಲ್ಯಾರೀ, ಬರಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ಏಕ್ ಅಸಲಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ತಸಲಿ ನಿಯಾಮಾವಳ್ ಕವಿತೆಕ್ ನಾ೦. ಆಸಾ? ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಕಾನೂನ್ ಯಾ ಹುಕುಮ್ ನಾ೦. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಮನಿಸ್, ಯಾ ಮನ್ಜಾತ್ ಯಾ ಸುಕ್ಣೆ೦, ಯಾ ಕ್ರಿಮಿ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾನ್ ಯಾ ಪ್ರಕ್ರತೆನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕವಿತಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭ೦ವ್ತಿ, ರಾಜ್ ಕರ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.!

ಕವಿತೆನ್ ತರ್ ಕಿತೆ೦ ಕರಿಜಾಯ್? ಕವಿನ್ ಕಿತೆ೦ ಕರಿಜಾಯ್? ಬರ್‍ಯಾ ಸ೦ಗಿತಾಬರಿ ಕವಿತೆಕ್ ಸುಖ್, ಖುಶಿ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ೦? ಕವಿತೆಕ್ ವಿಕು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬುಕಾಚೆ ಪ್ರಗಟ್ಣಾರ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾತ್ ತರೀ, ಹಾ೦ಚೆ ಬೂಕ್ ಆ೦ಗ್ಡಿನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ೦ಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್.  ತರ್ ಕವಿತಾ ಕಿತೆ೦ ಕರ್ತಾ? "ಕವಿತಾ ತೂ೦ ಜಿವ೦ತ್ ರಾವ್" ಮ್ಹಣ್ತಾ ಏಕ್ ಪ್ರಗಟ್ಣಾರ್. "ಜಲ್ತೆ ಹೈ ಜಿಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ/ತೆರೆ ಆ೦ಖೋನೆ ಕೆ ದಿಯೆ/ ದೂ೦ದ್ ಲಾಯಾ ಹೂ೦ ವಹೀ/ಗೀತ್ ಮೆ ತೆರೆ ಲಿಯೆ." ಮಜ್‌ರೂ ಸುಲ್ತಾನ್‌ಪುರಿಚಿ ಹಿ ಹವಿತಾ ವೋಳ್, ಗುಲ್ಝಾರ್, ಜಾವೆದ್ ಆಖ್ತರ್, ಚಾ.ಫ್ರಾ, ಅಸಲ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಮೊರ೦ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ?

’ಕವಿತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾ೦ಲಾಗಿ೦ ಪಾವಾಜಾಯ್, ಯೇಜಾಯ್" ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಿ೦ದಿ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ೦ ಸ೦ಸ್ಕ್ರತ್ ಪ೦ಡಿತ್ ರತಿ ಸಕ್ಸೆನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ; "ಕವಿತೆಕ್ ಕಿತೇ೦ಯ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ - ವಿವಾದ್ ಉಟವ್ಯೆತ್, ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸವಾಲ್  ಕರ್ಯೆತ್, ಆನ್ಯಾಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ತಾ ವಿರೋಧ್ ಝಜ್ಯೆತ್, ಲೊಕಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಉಟೊನ್ ರಾವ್ಯೆತ್." ಮ್ಹಣ್ತಾ ದಲಿತ್ ಕವಿಯತ್ರಿ ಮಿನಾ ಕ೦ಡಸಾಮಿ. "ಕವಿತಾ ಸದಾ೦ಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಜಾಯ್" ಮ್ಹಣ್ತಾ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಕವಿ ಆನಿ೦ ಕಾದ೦ಬರಿಗಾರ್ ಸೈಮನ್ ಅರ್ಮಿಟೇಜ್.  "ಕವಿತೆನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸತಾಕ್ ಭ್ಯೆ೦ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿಜಾಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

ಆಸೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಕವಿತೆಕ್ ಉತ್ರಾ೦, ಭಾಸ್ ಮೊಸ್ತು ಗರ್ಜೆಚಿ ಜಾತಾ. "ಎಕ್ ಬರಿ ಕವಿತಾ ಭಾಶೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡಯ್ತಾ ಆನಿ೦ ಭಾಶೆಚಿ ವಿವಿಧತಾ, ನವೆ೦ಸಾ೦ವ್ ದಿತಾ- ಕವಿತಾ ಹೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ." ಮ್ಹಣ್ ತಮಿಳ್ ಕವಿ ಸಲ್ಮಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ.  "ಕವಿತಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಡಂವ್ಚಿ ನ್ಹಂಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ" ಮ್ಹಣ್ತಾ ನೈಜೀರಿಯನ್ ಕವಿ ಆನಿ ಕಾದ೦ಬರಿಗಾರ್ ಬೆನ್ ಒಕ್ರಿ. "ಕವಿತೆ ಥೈ೦ ಜಿಣ್ಯೆಕ್‍ಚ್ ವಾಡಂವ್ಚೆ೦ ಬಳ್ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ ಮೊಳ್ಬಾಬರಿ, ದರ್‍ಯಾ ಬರಿ, ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ" ಆಸೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ ತಮಿಳ್ ಕವಿ ವೈರಮುತ್ತು.

ಹೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ, ಕಾದ೦ಬರಿ, ನೀಳ್ಗತಾ, ಪ್ರಬ೦ಧ್, ಆತ್ಮ್ ಕತಾ ಬರಯ್ತಾನಾ ಪಾನಾ೦ ಪಾನಾ೦ ಬರವ್ನ್ ಏಕ್ ಬೂಕ್‍ಚ್ ರಚುಯೆತ್.  ಪುಣ್ ಹೆ೦ ಕವಿತಾ ಬರ೦ವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಜಾಯ್ನಾ೦. ಕವಿತಾ ಬರ೦ವ್ಚೆ೦ ಕಸ್ಟಾಚೆ೦.

ಕವಿ ಕಾವ್ಯ್ ರಚ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೊ ಕಾವ್ಯ್ ಮೊಗಿ, ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾ. ಕಾವ್ಯ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೊ ಆರ್ಸೊ, ಅಪ್ಲಿ ಗು೦ಡಾಯೆಚಿ೦ ಭಗ್ಣಾ೦, ಚಿ೦ತ್ನಾ೦, ಸಿ೦ತಿಮೆ೦ತಾ, ರಾಗ್, ಆಶಾ-ನಿರಾಶಾ, ಭರ್ವಸೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಕವಿಕ್ ಕಾವ್ಯ್ ವೆ೦ಗ್ತಾ. ಜಾನ್ ಕೀಟಿ೦ಗ್ ಆಸೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ: "ಕಾವ್ಯ್, ಸೊಭಾಯ್, ಮೋಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ೦ಕ್ ಆಮಿ೦ ಜಿತೆತಾ೦ವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾವ್ಯ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾತಾ."

ಕಾವ್ಯ್ ಏಕ್ ಕಲಾ, ಹೆರ್ ಕಲೆಬರಿಂ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಫೆಸ್ತ್, ಉತ್ಸವ್ ಕರು೦ಕ್, ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರು೦ಕ್, ನಾಚು೦ಕ್, ಗಾ೦ವ್ಕ್, ಮೋಗ್ ಕರು೦ಕ್. "ಕಾವ್ಯ್ ಏಕ್ ಕಲಾ, ಆನಿ೦ ಹಿ ಕಲಾ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ವಿ೦ಚ್ತಾ; ಕವಿಚಿ೦ ಭಗ್ಣಾ೦ ಉಚಾರು೦ಕ್. ಕಾವ್ಯ್ ಏಕ್ ಜೀವನ್, ಏಕ್ ಕಾರ್ಯ್ ವಿಧಾನ್ - ಬ೦ಡಾಯ್ ಉಟ೦ವ್ಕ್, ಶೋಶಣ್ ವಿರೋಧ್ ಉಟೊನ್ ರಾವೊ೦ಕ್, ಆನ್ಯಾಯ್ ವ್ಯವಸ್ತಾ ವಿರೋಧ್ ಲಡಾಯ್ ಕರು೦ಕ್ ಕಾವ್ಯ್ ಜಾಯ್" ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾ.

ಹೆ೦ ಪೂರಾ ಮ್ಹಜೆ೦ ರಾಜಾ೦ವ್ ಬರಯಿಲ್ಯಾ ಉಪರಾ೦ತ್ ಅತಾ೦ ಥೊಡೆ೦ ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿಚೆರ್ ದೀಸ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಾ೦.

ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ ’ಹಾ೦ವ್ ಭಾಟ್ಕಾರ್’ ಪದಾ, ಸಬ್ದಾ೦ಕ್ ಉತ್ರೊನ್ ವಾಸ್ತಾವಾಕ್ ಆಪಡ್ತಾ. ವಾಸ್ತವ್ ಭಾರಿಚ್ ಕಟಿಣಾಚಿ. ಆಪುಣ್ ’ನಾಫಾವೊ’ (ವರ್ತ್ ಲೆಸ್) ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಎಕ್ ಚಿ೦ತಾಪ್‌ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ೦, ಪುಣ್ ಹೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್, ಪೊಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಜಿಣಿ ನಾಫಾವೊ ತಸೆ೦ ಜಾತಾ. ಕವಿನ್ ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಪ೦ಗ್ತಿ, ಯಾ ವೊಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ವಚುನ್ ’ಆಶಾವಾದಿ’ ಜಾವ್ಯೆತೆ೦, ರೈತಾ೦ಕ್ ಭರ್ವೊಸೊ ದಿವ್ಯೆತೊ:

ದೆಖೂನ್ ಉಲ್ಲಾ೦,

ಪುಣ್, ಆಶಾವಾದಿ ಆಸಾ೦!

ದುಸ್ರಿ ಕವಿತಾ ’ಕಿತೆ೦ ತರೀ’. ಜಲ್ಮಾ೦ತ್‌ಚ್ ಮರಣ್ ಆಸಾ ಆನಿ೦ ಮರಣಾ೦ತ್ ಜಲ್ಮ್- ಥೊಡೆ೦ ಆಪ್ಣಾ೦ವ್ಕ್ ಇಲ್ಲೆ೦ಶೆ೦ ಸೊಡಿಜಾಯ್ (ಮೊರಾಜಾಯ್) ಹೆ೦ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆ೦ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಾರ್. ಕಸ್ಟಾ೦ ಮಧೆ೦ಚ್ ಸುಖ್ ಮೆಳ್ತಾ. ರುಕವಯ್ಲೆಂ ಪಾನ್ ಪಿಕೊನ್ ಝಡ್ತಾನಾ, ತರ್ನೆ೦ ಪಾನ್ ಅ೦ಖ್ರೆತಾ. ವಲ್ಲಿನ್ ಪಯ್ಲೆ೦ಚೆ೦ ನಿರಾಶಾ(ವಾದ್) ಆನಿ೦ ದುಸ್ರೆ೦ ಆಶಾ(ವಾದ್) ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾ೦.

ತಿಸ್ರಿ ಕವಿತಾ (ನಾ೦ವ್ ನಾ೦) ಬೇ೦ದ್ರೆಚಿ "ಯುಗಾದಿ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಮರಳಿ ಬರುತಿದೆ” ಕವಿತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ. ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾನಾ ಸಕ್ಕಡ್ ನವೆ೦ ಜಾತಾ-ತಣ್,ರೂಕ್,ವ್ಹಾಳ್, ಬಾ೦ಯ್, ಪ್ರಕೃತ್ ಪಾಚ್ವೆ೦ ಜಾತಾ, ಪಾಖಾ೦ ಜಾತಾ- ಪಾಚ್ವೆ೦ ಶಾಲು(ಚಲಿ) ಜಾತಾ. ಚ೦ದ್ರೆಮ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಸ್ತಾ. ರೈತಾ೦ಕ್ ಪಿಶೆ೦ ಸುರು ಜಾತಾ, ರುಕಾನಿ ಫಳಾ೦ ಉದೆತಾತ್, ಸಗ್ಳೆ೦ ವರಸ್ ಸುಖಾಚೆ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಹೆ೦ ಪಿಶೆ೦ ಗರ್ಜೆಚೆ೦. ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಯೆತಾ, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಯುಗಾಯುಗಾಚೆ೦ ಗೀತ್ ಮು೦ದರುನ್ ವೆತಾ, ಪಿಶೆ೦ ಪರ್ತುನ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೆತಾ, ಪಾಕಾಂ ಪುಟೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಅಮೃತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಶೆನ್.

ಚವ್ತಿ ಕವಿತಾ ಬಾಬ್ ಪು೦ಡಲಿಕ್ ನಾಯ್ಕಾಚಿ (ನಾ೦ವ್ ನಾ೦). ಗಿಮಾ೦ತ್ ಘಾಮ್ ದೆ೦ವ್ತಾನಾ ಕುಡಿಕ್ ಥ೦ಡ್ ವಾರೆ೦ ಆಪ್ಟಾತಾನಾ ಜಾ೦ವ್ಚಿ ಉಲ್ಲಾಸಾಬರಿ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕವಿ ಆನಿ೦ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್, ಭ೦ವ್ತಿ೦, ಸಮಾಜಿ೦ತ್, ಆಮ್ಚಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್ತಾ. ಪರಿಸರಾಕ್ ಹೊದ್ವೊನ್, ಮೆಳೊನ್ ಜಿಯೆಜಾಯ್ - ಚಡ್ ಝಡೂ೦ ನಾಕಾ, ಉಣೊ ಪಡೂ೦ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾಬರಿ. ಉಗ್ಡಾಸಾಚ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ರಾವ್, ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ ಪುಣ್ ಕಾಳ್, ತು ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆ ಬರಿ, ಜಾ೦ವ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯಾ ಗರ್ಮಿ ಯಾ ಹಿ೦ವ್ ಬದ್ಲಾತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ೦ ಜಾತಾಮೂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದೂಖ್ ಆನಿ೦ ತ್ಯಾ ದೂಖಾಚಿ೦ ದೋನ್ ಥೆ೦ಭೆ ಗಳ್ತಾತ್.

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ಲಿ ಕವಿತಾ (ನಾ೦ವ್ ನಾ೦). ಆಮಿ೦ ದಿಸಾಕ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಮೊರಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕತೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಾ೦ಗ್ತಾ, ಮೊರಾಜಾಯ್ ನಕರಾತ್ಮಕ್ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಕ್, ರಾಜಾಕ್, ಮೊಸ್ರಾಕ್, ಆಳ್ಶಿಪಣಾಕ್, ಹ೦ಕಾರಾಕ್ ಸದಾ೦ಚ್ಯಾ ಅನ್ನಾಡಿಂಕ್. ಹೆ೦ ಜಾತಾನಾ ಸಕರಾತ್ಮಾಕ್ ಯೆತಾ, ಮೋಗ್, ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್, ನಮೃತಾ ಜೀವ್ ಜಾತಾ. ಕವಿ ನವೆ೦ ಸವಾ೦ಕ್ ಆಪಯ್ತಾ, ನವೆ೦ ಜಾಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ- ಪೆಟೊವನ್ ಯೊ, ಖೊಳೊವನ್ ಯೊ, ಆಳೊವನ್ ಯೊ, ಮೆಳೊವನ್ ಯೊ ಅಸೆ೦ ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾ.

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ಲಿ ಕವಿತಾ (ನಾ೦ವ್ ನಾ೦). ಜೆಜುನ್ ಕಿತೆ೦ ಚಿ೦ತ್‌ಲ್ಲೆಂ? ತಾಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಭಿತರ್ ಭ್ಯೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ? ತಾಣೆ೦ ಚಿ೦ತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಫಾತೊರ್ ಸಕ್ಲಾ ಉಡಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ತಿಚೆರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾತೆ೦? ತಾಣೆ೦ ರೆಂವೆಚೆರ್ ಕಿತೆ೦ ಬರಯಿಲ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಅಜೂನ್ ಕಳಿತ್ ನಾ೦. ಪರ್ತುನ್  ಉಭಿ ರಾವವ್ನ್ ಫಾತೊರ್ ಉಡ೦ವ್ಚಿ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಆಯ್ಲಿ ನಾ೦, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೆಜುನ್ ತಿಕಾ ’ಕೌನ್ಸೆಲಿ೦ಗ್ ’ ದಿಲ್ಲೆ೦, ತಿ ಸುಧಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ಕವಿನ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಸಮಾಜ್ ಕಿತ್ಲಿ ಬರಿ ಜಾಯ್ನಾ೦? ಪುರುಶ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜಿ೦ತ್ ಚಲಿಯೆಚೆ೦ ಬಳ್ ಫಾತೊರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಉಡ೦ವ್ಕ್ ಯೇತ್? 

ಕವಿ ಉತ್ಸಾಹಿತ್ ಅಸಾ, ಆಶಾವಾದಿ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ.

'ಸಾಯ್' ಬಾಪ್ ಪ್ರತಾಪಾಚಿ ದಾಕ್ಟಿ ಕವಿತಾ. ತಕ್ಲಿ ಆಸ್ಚಿ ಆನಿ೦ ನಾ೦ ಆಸ್ಚಿ, ಹಾಚೆರ್ ಜಿಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಚಲ್ತಾ. ಸರ್ವ್ ರಚ್ನ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಬರೀ, ಶ್ರೇಷ್ಟ್, ಉತ್ತಮ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಆನಿ೦ ವಾ೦ಜೆಲಾ೦ತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ರಚ್ನೆಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಲಾ ತರ್, ಮೊಸೊರೀ ದಿಲಾ ತೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾತಾ? ಆದಾ೦ವ್ ಆನಿ೦ ಎವೆನ್ ತಾ೦ಬ್ದೆ೦ ಫಳ್ ಖಾತಾನಾ ದೆವಾಕೀ ಮೊಸೊರ್ ಜಾಲೊಗೀ? ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊಗೀ? ಮನ್ಜಾತಿಚಿ೦ ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ೦ಚಿ೦ ಭಾಸ್ ಜರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸಮ್ಜಾತಿ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ಅರ್ಥ್‌ಚ್ ಮೆಳಾನಾ. ಮನ್ಜಾತಿ ಮಧೇ೦ಯ್ ರಾಗ್, ಹಗೆ೦, ಮೊಸೊರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಜ್ನಾನ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ. ಆಮಿ೦ ಪೆಟ್ಯಾ೦ಕ್, ಮಾಜ್ರಾ೦ಕ್ ಪಳೆ೦ವ್ನಾ?

'ಉದ್ಕಾಚೆ ಥೆ೦ಬೆ' ಕವಿತಾ. ಹೆ೦, ಉದಾಕ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾ, ಬರೆ೦ಚ್ ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಬರೆ೦ ಪಾಡ್ ಆಮಿ೦ ತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚೆರ್, ಮರ್‍ಯಾದಿಚೆರ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಿ ಕೂಡ್, ಚಡ್ ಉದ್ಕಾನ್ (ರಗ್ತಾನ್) ಆಸಾ. ದರ್‍ಯೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದವರ್ತಾ, ಉಪರಾ೦ತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ತಾ. ಕಾವೇರಿ ಉದ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ರತ್ ವಾಳೊ೦ಕ್ ನಾ೦ಗೀ? ಹಿ೦ದೂ ಲೋಕ್ ಮೊರ್ತಾನಾ ಮೊರ್ಚಾ ತೊ೦ಡಾಕ್ ಉದಾಕ್ ದಿತಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಆಗ್ಮೆ೦ತ್ ದಿತಾತ್.

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ಲಿ ಆವಯ್ಚಿ ಕವಿತಾ (ನಾ೦ವ್ ನಾ೦). ಭುಮಿ, ಮಾತಿ ಅದ್ಭುತ್ ಸಕತ್. ಸ೦ಯಮ್, ರುಚಿಕ್, ಸದ್ರಡ್, ಸಾ೦ಕೇತಿಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣಾನಿ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಅಮಿ೦ ಏಕ್ ಲಿ೦ಗ್  ದಿಲಾ೦ ಸ್ರೀಲಿ೦ಗ್. ಆವಯ್ನ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಹ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆ೦ತ್ ನಾ೦? ಮಾತಿ ಉದ್ಕಾಬರಿ ಪಿಯೆತಾ, ಉಜ್ಯಾ ಬರಿ ಲಾಸಿನಾ, ಬದ್ಲಾಕ್ ಜೀವ್ ದಿತಾ. ಖೊ೦ಡ್ ಅನಿ೦ ಖೊ೦ಡ್, ಮಾತಿ ಪರ್ಮಳಿತ್, ಉಪ್ಕಾರಾಚಿ. ಭಿ೦ ಘಾಲ್ - ಖಿರ್ಲಾತಾ. ಪಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಬಾ೦ಯ್ ಉದಾಕ್ ದಿತಾ. ಆ೦ಕ್ರಿ ಪಾಲೆತಾ. ಅವಯ್ ಹೆ೦ಚ್ ಕರ್ತಾಮೂ? ಜೀವ್ ದಿತಾ, ಮೋಗ್ ದಿತಾ. ಪುರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತಿಚ್ ಕರ್ತಾ. ಮಾತಿ ಆವಯ್ಕ್ ಆವಯ್ ಕರ್ತಾ. ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಪುರುಶ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾಜ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಗುಡ್ಡಾಯ್ತಾ. ಸ್ರೀಯೆಕ್ ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಕಸೆ೦ ಪಳೆತಾ? ಹಿ ಕವಿತಾ ಜರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ತರ್ ಕಸಲೊ ಬಣ್/ರಂಗ್ ಘೆತಿ?

ಆತಾ೦ ’ಹಾ೦ವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕವಿತಾ. ಆದ್ಲೆ೦ ಉಸ್ತುನ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಮನ್ ಕೆದಿ೦ಚ್ ಮೊರಾನಾ. ವಿಜ್ನಾನ್ ವಿಸ್ತಾರೂನ್, ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ , ಪರ್ವತಾಬರಿ ಉಭಾರಾಯೆಕ್ ವೆತಾನಾ ಸೂರ್ಯ್‌ವಂಶ್ ಯಾ ರಘುವ೦ಶ್ ಕಿತ್ಲೆ೦ ವಾಸ್ತವ್? ಮನ್ ಯಾ ಮತ್ ಯಾ ಅಮ್ಚಿ೦ ಚಿ೦ತ್ಪಾ೦ ಸದಾ೦ಚ್, ನಿರ೦ತರ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹಾ೦ಗಸಾರ್ ಹ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ಪಾಚ್ಯಾ ನವೆಸಾ೦ವಾ೦ತ್ ಜಿಯೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಚಿ೦ತ್ತಾ೦

ಪಲತಡ್ ನಾ ಕವಿತೆಸರ್ಶಿಂ ಯಾ. ನಾಣ್ಯಾ೦ಕ್ ದೋನ್ ಮುಖಾ೦, ದೋನ್ ತೊ೦ಡಾ೦- ದ್ವ೦ದ್ವ್ ಪ್ರಕಾರ್. ದುರ್‍ಯೊಧನಾಚೆ೦ ಆನ್ಯೆಕ್ ನಾ೦ವ್ ಸುಯೋಧನ್. ರಾಮ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ರಾವಣ್ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಚಡ್ತಾ. ಭಾಯ್ಲಿ ದೀಸ್ಟ್ ಆನಿ೦ ಭಿತರ್ಲಿ ದೀಸ್ಟ್ ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ವಾ೦ ಥೈ೦ ಆಸಾ. ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸ್ಟೆಕ್ ಪಲ್ತಡಿ ಯಾ ಅಲ್ತಡಿ, ನ್ಹ೦ಯ್ ಯಾ ದರ್‍ಯೊ, ವಯ್ರ್ ಯಾ ಸಕ್ಲಾ ಆಸೊ೦ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ದಿಸ್ಟಿಕ್ ನ್ಹಯ್- ಪಾ೦ಡುಕ್ ಹೆರಾ೦ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ದುಬ್ಳೊ ಮನಾನ್. ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಆಮ್ಕಾ೦ಯ್ ಹೆರಾ೦ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ, ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹರ್‌ಯೇಕ್ ಮನಿಸ್ ಖೈ೦ ನಾ೦ ಖೈ೦ "ದುಬ್ಳೊ" ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ.

'ಸಚೇತನ್' ಕವಿತಾ. ಜಿಣಿ೦ಚ್ ಅಜೀಬ್, ಮತ್ಲಭಿ ಆನಿ೦ ಸ೦ಕೀರ್ಣ್. ಸುರ್‍ಯೊ ಉದೆಲ್ಯಾರೀ, ಕಾಳೊಕ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಚ೦ದ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ.. ಹಿ ಆಶಾಚ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಲಾಯ್ತಾ. ಹಾ೦ವೆ೦ ಮರಾಜಾಯ್ ಯಾ ಮರಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮರಾಜಾಯ್ (ಝಡಾಚೆ೦ ಮೌನ್, ಯಾ ಮರಣ್ ಝಡಾ೦ಚೆ೦?). ಮರ್ಣಾ೦ತ್‌ಚ್ ಜೀವ್ ಆಸಾಮೂ? (ಝಡಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಖ೦ದ್ಯಾ೦ನೀ ಸಚೇತನ್). ಮೌನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ (ನಾ ವಾರೆ೦, ನಾ ಪಾನಾ೦ಚಿ ಸಳ್ ಸಳ್). ಮನಾ೦ತ್ ಉತ್ರಾ೦ಚೆ ವಾದಾಳ್ ಜಾಯ್ನಾ೦?

ಮುಖ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ಮನಿಸ್ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ಮಯ್ಪಾಸಿ ತರೀ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೊಸ್ರಿ, ಅಬ್ಲೆಶಿ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ,ಗರ್ವಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೆರಾ೦ಚ್ಯಾ ಕುಜ್ನಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ಶಿಜ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸಮ್ಜೊ೦ವ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಸಹಜ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. (Neighbours garden is greener). ಆಮಿ೦ ಯುನೀಕ್ ಆಸಾ೦ವ್ (ತಾ೦ಚೆ೦ ಮೊಳಬ್ ವೆಗ್ಳೆ೦). ಹೆ೦ ಮ್ಹಡ್ ನಾ೦. ಚಲ್ತಾ. ಪ್ರಗತಿ, ನವೆಸಾ೦ವ್, ನವೆ೦ ಘರ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಯೆತಾನಾ ಮೊಸೊರ್ ಆ೦ಗ್ಣಾ೦ತ್ ಸಹಜ್ (ಆಮ್ಚಾ ಘರಾರ್ ವೀಜ್ ಪಡ್ಟಾ). ಆಮ್ಚಿ ರಾತ್, ದೀಸ್  ಕರುನ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್, ರಾತಿಕೀ ಚಾ೦ದ್ನೆ೦ ಹಾಸ್ಚೆ೦ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಸುಕ್ತಿ ಯೆತಾನಾ, ಭರ್ತಿ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಸ್ವಪಾಣ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಸುರ್‍ಯೊ ಪರ್ಜಳೊನ್ ದಿಸಾಕ್, ರಾತಿಕ್ ಮೊರ್ತಾ, ತಾತ್ಕಾಲಾಕ್, ಪರ್ತುನ್ ಉಟ್ತಾ. ಜಿಣಿ ಅಸೆ೦ಚ್ ಕರುನ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ೦?

'ಪ್ರತಿಬಿ೦ಬ್' ಕವಿತಾ. ಹರ್‌ಯೇಕ್ ಬುರ್ಗೆ೦ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ದೆವಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸರಾಚೆರ್ ಕಾ೦ಟಾಳೊ ನಾ೦ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ನವ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚೆ ಕಸ್ಟ್, ಪ್ರಸೂತೆ ವೆಳಾಚಿ ದೂಖ್ ನಪ೦ಯ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ೦ ಬುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆವಯ್ಚಾ ಹಾತಿ೦ ದಿತಾನಾ?

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ಎಕ್ಸುರ್‌ಪಣ್ ಆನಿ೦ ಎಕ್ಸುರೆ೦ ಹೆ೦ ವಿವಿ೦ಗಡ್. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುರ್‍ಯೊ, ಚ೦ದ್ರ್, ನೆಕೆತ್ರಾ೦, ಗುಲೊಬ್, ಚಲಿ, ಸೊರೊ, ಜೆವಾಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಭಿತರ್ ಕಾ೦ತವ್ಣಿ, ಕಾಳೊಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಫಾಯ್ದೊ? ಕಾಳೊಕಾ೦ತ್ ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ತಿ ಮರೊನ್ ಪರ್ತುನ್ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾಬರಿಚ್. ವಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಕಾಳೊಕ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಆನಿ೦ ಉಜ್ವಾಡ್ ಭಕ್ತ್, ಭರ್ವಸೊ. ಹೆ೦ ಏಕ್ ಮತಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಅಸ್ಕತ್‌ಪಣ್ ಯಾ ಸಕತ್. ಹಾ೦ವ್ ಚಿ೦ತ್ತಾ೦ ದೆಖುನ್ ಆಸಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಮಾಗ್ಣೆ೦,ರಜಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಿಕ್ಪಣ್ ಯೆನಾ೦, ಹೆ೦ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾ೦. ನಾಸ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಿಕ್ಪಣಾಕ್ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦, ಪುಣ್ , ಆಸ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ಪಣಾಕ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಗಾಳಿ೦ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚೆ೦.

ಬಾಬ್ ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್ ದಾ೦ಡೆಚಿ ಕವಿತಾ. (ನಾ೦ವ್ ನಾ೦). ಭಿರಾ೦ತ್ ಏಕ್ ಪಿಡಾ. ಚೀನಿ ಸಾ೦ಗ್ಣೆಪರಿಂ ಪಯ್ಲೆ೦ ಮನಿಸ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾ, ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಸೊರೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್. ಭಿರಾ೦ತ್ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಸ್ತಾಚಿ. ಕೆದ್ನಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ಭಿಂಯಾಚ್ಯಾ ಮು ಟಿ೦ತ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಅರ್ದಿ೦ತಾ, ಹಾ೦ವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ೦ವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕ್ತಾ೦. ಭಿಂಯಾನ್ ಲೋಕ್ ಗಿರೆಸ್ತ್‌ಯೀ ಜಾತಾ, ದುಬ್ಳೊಯ್ ಜಾತಾ. ಗಿರೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ದುಬ್ಳೊಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಭ್ಯೆ೦ ಕದಿ೦ಚ್ ಗಿರೆಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್. ಮೂಡ್ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ- ಕಾಳೆ೦ ಮಾಜಾರ್, ತೆಗಾಂನಿ ಸಾ೦ಗಾತಾ ವೆಚೆ೦, ದೊಳೊ ಲಾಗ್ಲಾ, ವಾಸ್ತು, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಜೆಣ್, ಶಾ೦ತಿ ಕರ್ಚೆ೦, ಇತ್ಯಾದಿ ಭಿಂಯಾನ್‌ಂಚ್ ಜಲ್ಮಾತಾ? ಪರ೦ಪರ್ ಜಾತಾ, ಸಾಮಾಜಿಚಿ ರಿವಾಜ್ ಜಾತಾ- ಧರ್ಮ್ ಹಾಕಾ ಪಾಕಾಟೆ ದೀವ್ನ್ ಉ ಯ್ತಾ ನ್ಹಯ್?

ಆತಾ೦ ’ಎಕ್ ತಾರೂ೦’ ಕವಿತಾ. ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್.ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಕವಿತಾ "ದ ಬ್ರೂಕ್" ಕವಿತಾ ಖೈ೦ ಥೈ೦ ವ್ಹಾಳೊನ್, ಹಾ೦ಗಾ ಥೈ೦ ವಚೊನ್, ಭೆಟ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹೇತುಕ್ ವೆ೦ಗ್ತಾ. ಹಿ ವಾಚುನ್ ’ಎಕ್ ತಾರೂ೦’ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ರುಚೀಕ್ ಜಾತಾ. ಪಯ್ಣಾರ್ ಅಡ್ಕಳಿ ಯೆತಾತ್, ರಸ್ತೊ ಬರೊ ಆಸಾನಾ, ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಯೆತಾ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದೊಸ್ತಾ, ರಾಗ್ ಯೆತಾ, ಸ೦ ಮ್ ಚುಕ್ತಾ. ತರೀ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊ೦ಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರಿಜಾಯಿಚ್, ಜಾ೦ವ್ ಕಾರಾರ್, ಬಸ್ಸಾರ್, ರೈಲಾರ್ ಯಾ ವಿಮಾನಾರ್ ಯಾ ನಾವ್ಯಾರ್(ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಾ೦, ಟೋಲ್ ನಾ೦). ಹೆ೦ ಪಯ್ಣ್ ಸಾ೦ಕೇತಿಕ್.

ಮನಾಚೊ ಸ್ಪಾ೦ನ್ಜ್’ ಕವಿತೆಕ್ ಭೆಟ್ಯಾ೦. ಸ್ಪಾ೦ಜ್ ಚಿ೦ವ್ತಾ, ಜಾ೦ವ್ ರಗಾತ್, ಉದಾಕ್, ದೂದ್, ವೀರ್ಯ್, ಪುಣ್ ಪಿಳ್ತಾನಾ ತೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ? ಕಿತೆ೦ ಚಿ೦ವ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್‌ಮೂ? ಪುಣ್ ವೀರ್ಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆನಾ೦, ಬುರ್ಗೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಪರಿಸರಾ೦ತ್, ವಾತಾವರಾಣಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾತಾ? ಚಿ೦ವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆನಾ೦. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೆ೦ ಆಸ್ಚೆ೦, ದಿಸ್ಚೆ೦, ಮತಿ೦ತ್ ರಿಗೊನ್, ಪೊಟಾ೦ತ್ ಲೊಳೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ, ರಾಗ್, ಮೊಸೊರ್, ಸ್ವಾರ್ಥ್, ಅಬ್ಲೆಶಿ ಜಾತಾ. ಹರ್‌ಯೇಕ್ ಭಾಯ್ಲೆ೦, ಜಾ೦ವ್ ರಾಗಾಚೆ೦, ಕೊಡ್ಶ್ಯೆ೦, ತಿಕ್ಶ್ಯೆ೦, ಅ೦ಬೋಟ್, ಮೊಗಾಚೆ೦, ಮೊಸ್ರಾಚೆ೦, ಮಿಟಾಚೆ೦, ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ, ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಬದ್ಲುನ್ ಯೇಜಾಯ್. ತುಮಿ೦ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?

ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ ಹಿಚಿ ಕವಿತಾ. ಆವಯ್ ತಿ ಆವಯ್ ಮೊಗಾಚಿ, ಸ೦ಯಮಾಚಿ, ಬಳಾಚಿ, ದಾದೊಶಿ, ತ್ಯಾ ಗಾಚಿ ಆನಿ೦ ಕಿತೆ ಆನಿ೦ ಕಿತೆ೦ ತಿ? ಸಾರ್ಕೆ೦, ಬರೆ೦ಚ್. ಪುಣ್ ವಾಸ್ತಾವಾಕ್ ದೊಳೆ ಧಾ೦ಪ್ಚೆ೦ ನಾಕಾ. ಬಾಯ್ಬಲಾಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಇಸಾಯ್ ಪ್ರವಾದಿ, ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಚ್ನೆವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಅಶೆಂ ಸಾ೦ಗ್ತಾ: "ಕೊಣೇ೦ಯ್ ತುಕಾ ಸಾ೦ಡ್ಲ್ಯಾರೀ, ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ, ಜಾ೦ವ್ ಏಕ್ ಆವಯ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸಾ೦ಡ್ಲ್ಯಾರೀ, ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಸಾ೦ಡಿಸೊನಾ." ಆಜ್ ಆವಯೊ ಅಸಲ್ಯೊ ನಾ೦ತ್? ಪುರುಶ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾಜಿ೦ತ್ ದಾದ್ಲೊ ಸ್ರೀಯೆಕ್ ಹ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಪಿ೦ತ್ರಾ ವ್ನ್‌ಚ್ ಶೋಷಣ್ ಕರ್ತಾ? ಹೆ೦ ಸ್ರೀಯಾ೦ಕ್ ದಿಸಾನಾ೦? ಕಳಾನಾ೦? ಹೆ೦ ಏಕ್ ಚುಟುಕ್ ವಾಚಾ:

ಮನಸ್ಸು

ಹೆಸರುಗಳು ತು೦ಬಾ-
ಸೀತಾಮಯಿ, ದುರ್ಗಾ, ಲಕ್ಧ್ಮಿ ,ಸರಸ್ವತಿ
ಗ೦ಗಾ ಯಮುನಾ ಗೋದಾವರಿ.
ಬರೀ ಮಾತಿನಲಿ,
ಗೊಡೆ ಬರಹದಲಿ,
ಶಾಲಾ ಪುಸ್ತಕದಲಿ,
ನಾಯಕರ ಭಾಶಣದಲಿ.
ಆದರೆ....
ನಡೆಯುತಿದೆ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ ಹಗಲಲಿ!
*ಉರ್ಬಾನ್ ಡಿಸೋಜ, (ಪ೦ಜು ಪತ್ರಿಕೆ.)
 

ಕಿನಾರೊ’ ಕವಿತೆಕ್ ಪಳೆತಾ೦. ಸವಾಲ್ ಮತಿಚೊ ಕಿಡೊ. ತಕ್ಲಿ ಗಿರ್ಗಿಟಾಬರಿ ಘು೦ವ್ತಾ, ಸವಾಲಾ೦ ಕರ್ತಾ, ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ವಾಟೆ ದೆಗೆಲೆ ಹರ್‌ಯೇಕ್ ಮನಿಸ್,ಲಾಯ್ಟಾಚೆ ಖಾ೦ಬೆ, ರೂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಾಲ್‌ಚ್ ಜಾತಾ. ಹರ್‌ಯೇಕ್ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಆಸಾ? ತರೀ ತಕ್ಲಿ ಸವಾಲಾ೦ ಕರ್ತಾ. ಜವಾಬ್ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾನಾ, ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ, ಪರ್ತುನ್ ’ಸಾರ್ಕೆ೦ ಯಾ ನಾ೦ ಸಾರ್ಕೆ೦’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸವಾಲಾ೦ ಉದೆತಾತ್. ಸವಾಲ್ ಮತಿಚೊ ಕಿಡೊ- ಕೆದಿ೦ಚ್ ಮೊರಾನಾ, ಜಿ ತಕ್ಲಿ ಜಿವ೦ತ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸಾರ್! ಸವಾ೦ಲಾ೦ಚ್ ವಿಚಾರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಪಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ?

ಮನ್’ ಕವಿತಾ. ಮನ್ ಘೊಡೊ-ಕಿತ್ಲೊ ಹಾ೦ವ್ ಧಾ೦ವ್ಡಾಯ್ತಾ, ಧಾ೦ವ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಮನಾ೦ತ್ ಅಸ್ಚೊ ಉಗ್ದಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದೆವಾಕ್ (ಬರೆ೦, ಸಕಾರಾತ್ಮಾಕ್, ಪಾಚ್ವೆ೦, ಜೀವ್, ಜೆವಾಣ್, ಮೋಗ್, ಸ೦ಬ೦ಧ್) ಆನಿ೦ ದೆ೦ವ್ಚ್ಯಾರಾಕ್ (ಪಾಡ್, ನಕಾರಾತ್ಮಾಕ್, ಸುಖೆ೦, ನಿರ್ಜೇವ್, ಭುಕ್, ಕಾಮುಕ್ಪಣ್, ನಾಸ೦ಬ೦ಧ್) ಕಸೆ೦ ಆಮಿ೦ ಉಟಯ್ತಾ೦ವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊ೦ದ್ವೊನ್ ಆಸಾ ಯಾ ನಾ೦? ಮತಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಪಾಟ್ಲೆ೦ ಚಿ೦ತಾನಾ, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ದುಖ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ದುಕಿಮದೇ೦ಯ್ ಹಾಸೊನ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚೆ೦ ವರ್ತಮಾನ್.

ರುಜಾರಿಯೊಚಿ ’ಫಾತರ್’ ಕವಿತಾ. ಹಿ ಕಾಣ್ಯೆಚಿ ಕವಿತಾ? ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ, ವಾಸ್ತಾವಾಚಿ, ಸದಾ೦ಚಿ? ಫಾತಾರ್ ’ತಿ’ ನ್ಹಯ್ ಹಾ೦ಗಾ, ವ್ಯವಸ್ತಾ, ಫಾತ್ರಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ವ್ಯವಸ್ತಾ, ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಳ್ ದಿ೦ವ್ಚಿ, ಅಧಿಕಾರ್ ದಿ೦ವ್ಚಿ, ಪಿಶೆ೦ ಕರ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ, ಅಸಲ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ತಾ ವಿರೋಧ್ , ಯಾ ವಯ್ರ್ ವಚೊ೦ಕ್ ತಿಕಾ ಜಾವ್ನಾ೦ ಯಾ ಜಾಯ್ನಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚೆ೦ ಮನ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ. ಆಮ್ಚಾ ಮತಿ೦ತ್ಲಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ಯ್ ಎಕಾ ರಿತಿನಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ನ್ಹಯ್? ಬೈಬಲಾ೦ತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆ೦ ರಚನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಸರ್ವ್ ರಚ್ನಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ಅಪ್ರತೀಮ್, ೦ಚಾಯೆಚಿ, ಸೊಭೀತ್, ಕೋಮಲ್, ಮಾಯ್ಪಾಸಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ?  ಹೆ೦ ಕೊಣೆ೦ ಮ್ಹಳಾ೦? ದೆವಾನ್ ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್? ದೇವ್ ಸಯ್ತ್ ದಾದ್ಲೊಮೂ? ಸ್ತ್ರೀ ರಚ್ನೆಕ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ’ಸಮಾನ್’ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊ೦ಕ್ನಾ೦? ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಫಾತೊರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಫಾತೊರ್ ಪೊಡ ಚ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್, ದಾದ್ಲೊ ಪಿಯೆವನ್ ಸದಾಯ್ ಮಾರತಾ, ರಾಗ್ ದಿತಾ, ದಾ೦ಬೂನ್‌ಂಚ್ ದವರ್ತಾ. ನ್ಹಯ್?

ಪಾವಶೀ ಸಾ೦ಜ್’ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಹೆ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಆಯ್ಲೆ೦: ಸಿ೦ಹ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ, ಥೊಡೆ೦ ಚಲೊನ್ ರಾವ್ತಾ, ಆನಿ೦ ಪಾಟಿ೦ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆತಾ. ಕಾನಡಿಂತ್ ಹಾಕಾ ’ಸಿ೦ಹಾವನಾಲೋಕನಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪಾಟಿ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಚೆ೦, ಮುಖಾರ್ ವೆಚೆ೦ ಯಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ? ಚಲಿ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ವೆಚಿ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ’ಮೋಗ್ ಆಸಾ’ , ’ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ’, ಆಸೆ೦ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಆದ್ಲೆ೦ ಬರೆ೦ ಚಿ೦ತೂನ್ ಮೊಟೊ ಜಾ೦ವ್ಚಿ, ಯಾ ಪಾಡ್ ಚಿ೦ತೂನ್ ಬಾರಿಕ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ  ತಕ್ಲಿ ’ಆದ್ಲೆ೦ ಗೆಲಾ೦, ಆಜ್ ಆಯ್ಲಾ೦, ಫಾಲ್ಯಾ೦ಕ್ ರಾಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಾಣಾರ್‍ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಕ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕಾನಾ೦. ಆಮಿ೦ ಪಾಟ್ಲೆ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಪಾತ್ಲೆ೦ ವಾಚೂನ್ ಪರಿಕ್ಶಾ ಬರ೦ವ್ಕ್‌ನಾ? ನವೆ೦ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಪರ್ನ್ಯಾಕ್ , ಜಾ೦ವ್ ಸ೦ಬ೦ಧ್, ಮೋಗ್, ಸೆವಾ, ಕುಮಕ್, ಅನುಭವ್, ಯಾ ಯಾದ್ ಸೊಡು೦ಕ್ ಜಾತಾ? ಪರ್ನ್ಯಾ ಸವೆ೦ ನವೆ೦ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಫಾಲ್ಯಾ೦ಚೊ ಸುರ್‍ಯಾಕ್ ರಾಕ್ಚೆ೦ ಬರೆ೦ಮೂ?

ಯಾದಿ’ ಕವಿತಾಚಿ ಯಾದ್ ಕರ್‍ಯಾ೦.  ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ತಕ್ಲಿ ಆಯ್ಕಾನಾ-ಆದ್ಲೆ೦ ಚಿ೦ತಾ, ಆದ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ರಾವೊ೦ಕ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಖುಶಿ ಮತಿಕ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಥೈ೦ಸರ್ ವಾಸ್ತವ್ ನಾ೦, ಭ್ಯೆ೦ ನಾ೦. ಆಮೆರಿಕಾ೦ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಪಾಂಯಾಕ್, ಹಾತಾಕ್ ಜೊರಾನ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ತೊ೦ಡಾಥಾವ್ ’ಆಯ್ಯೊ ಮಾ೦ಯ್ಗೇ’ ಮ್ಹಣ್ ಯೆತಾಮೂ? ಆದ್ಲೆ೦ ತಕ್ಲೆ೦ತ್ ಜಿವೆ೦ಚ್ ಉರ್ತಾಮೂ? ಲ್ಹಾನ್ ಪಣಾಲಿ೦ ಪೊಕ್ರಿ೦ ಕರ್ತುಬಾ೦, ಪಾವ್ಸ್, ವಾರೆ೦, ಗಾದೆ, ಗಾಯ್ರಾ೦, ಕು೦ಕ್ಡಾ೦, ಗುರೊಂಬ್, ೦ಡಿ, ಚಿ೦ಚಾರೆ,ಆಪೊಳ್, ಭಿಕ್ಣಾ೦, ಆನಿ೦ ಕಿತೆ೦ ಆನಿ೦ ಕಿತೆ೦, ಅಬ್ಬಾ! ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾಲಿ ಯಾದಿ. ಕಾ೦ಕ್ರಿಟಾಚ್ಯಾ ಶೆರಾ೦ತ್ ’ವ್ಹಡ್’, ’ಗಿರೆಸ್ತ್’, ’ಪ್ರಭಾವೀತ್’ ಮನಿಸ್, ಗಾ೦ವಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ವಿಸ್ರೊ೦ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್? ಹಾ೦ವ್ ಸಾ೦ಡ್ಲ್ಯಾರೀ ’ಯಾದಿ’ಕ್ ವಿಸ್ರೊ೦ಕ್ ಜಾತಾ?

ಜಾತ್ರ’. ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಎಕಾ ಜಾತ್ರ್. ಕಿತೆ೦ ಪೂರಾ ಆಸಾ ಥೈ೦- ತಾ೦ಬ್ಡೆ೦ ಗುಳೆ, ಚಾಪ್ಪೆ, ಗೋಡ್ ಗೀಳಿ ಸೊಡಾ, ಚಿರ್ಮುಲ್ಯೊ, ಧುಳ್, ಘಾಮ್, ಚೆಡ್ವಾ೦, ಬೆಲ್ಲದ ಕ್ಯಾ೦ಡಿ, ಐಸ್ ಕ್ಯಾ೦ಡಿ, ಘು೦ವ್ಚಿ೦ ಮ್ಹದ್ಲಿಂ ರೊದಾ೦, ಪುಗ್ಗಾ, ಆವಾಜ್, ಪದಾ೦, ಹಸ್ತ್, ಘೊಡೆ, ವ್ಹಾರೆ ವ್ಹಾ! ಚಡ್ದಿ ಘಾಲುನ್ ಜಾತ್ರಾಕ್ ವೆಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಮ್ಮಾನ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಕರ್ಚಾ ಮಾ೦ಡಾಸಾಬರಿ, ರುಚೀಕ್. ಹ್ಯಾ ಜಾತ್ರಾ೦ತ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ೦ ಸತಾ೦, ಖತಾ೦, ಸುಖ್, ದೂಖ್, ಸಕ್ಕಡ್ ನಾ೦? ದೇವ್ ಆಸಾ, ಮೂರ್ತಿ ಆಸಾ, ಬಣ್ಣ್ ಆಸಾ, ಭುಕ್ ಆಸಾ, ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ಕಾಯ್, ವ್ಹಡ್-ಲ್ಹಾನ್, ಚಲೊ-ಚಲಿ, ಬುರ್ಗಿ೦, ಮ್ಹಾತಾರಿ೦, ಆನಿ೦ ಕಿತೆ೦ ಆನಿ೦ ಕಿತೆ೦. ಜಿಣಿ ಜಾತ್ರೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊಚ್, ಆತಾ೦ಚೊ ನವ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾನ್ ಸೊಬ್ಚೊ, ದ೦ದೊ, ವ್ಯಾಪಾರ್ ಮನೋಭಾವಾಚೊ, ’ಕರಿಜಾಯ್ ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಸಲೊ. ದೇವ್, ಮೂರ್ತಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಕ್ತ್ ನಾ೦, ಖಾಣ್, ಜೆವಾಣ್ , ಚೆಡ್ವಾ೦ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಭುಕ್!. ಕಾರಾ೦ಚಿ ಲಾಯ್ನ್, ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆ೦ ಪ್ರದರ್ಶಣ್, ವ್ಹಡವಿಕಾಯ್, ಧರ್ ಧರ್  ಮ್ಹಣ್ ದಾಖ೦ವ್ಚೊ ಜಾತ್ರೊ. ಹ್ಯಾ ,ಅಸಲ್ಯಾ ಜಾತ್ರಾ೦ತ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾರ್ ಹಾಸೊ ನಾ೦, ಕ್ಯಾ೦ಡಿ ನಾ೦, ಟ್ರಿನ್ ಟ್ರಿನ್ ಸೈಕಲ್ ನಾ೦, ಚಡ್ಡಿ ನಾ೦, ನಿಜಾಯ್ಕೀ "ಜಾತ್ರೊ" ನಾ೦ಚ್.

ದರ್ಯ೦ತಲೀ೦ ದುಕಾ೦’ ಸಾ೦ಕೇತಿಕ್. ಧೋ ಕರುನ್ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತುನ್ ರಾವ್ತಾನಾ, ಟಪ್ ಟಪ್ ಕರುನ್ ಥೆ೦ಬೆ ಪಡ್ತಾತ್, ರೂಕಾ೦ಚ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾ೦ ಥಾವ್ನ್, ನಳ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ, ಕೊಲ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್, ಬಿಜ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಚ್ಯಾ ಪಾಲ೦ವಾಥಾವ್ನ್, ಸತ್ರೆಥಾವ್ನ್- ಪುಣ್ ಥೆ೦ಬೆ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ’ಪಾವ್ಸ್’ ದಿಸ್ಲೊನಾಮೂ? ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾನಾ, ಥೈ೦ ಹಾ೦ಗಾ ಥಾ೦ವ್ತಾನಾ, "ಚತ್ರಾಯ್ ಕರ್" ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ, ಲೋಕ್, ಮೊಗಾಚಿ೦, ಲಾಗ್ಶಿಲಿ೦, ಸೆಜಾರ್ಚಿ೦, ಸಾ೦ಗಿನಾ೦ತ್? ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾನಾ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಅಸಾ? ದೊಳ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೆ೦ಬೆ ದೆ೦ವ್ತಾನಾ "ರಡಾನಾಕಾ" ಮ್ಹಣಾನಾ೦ವ್? ಪಾವ್ಸ್ ವೊತುನ್ ಪಾವ್ಳೆ ದೆ೦ವ್ಚೆಬರಿ, ದೊಳ್ಯಾ೦ತ್ಲಿ೦ ದುಕಾ೦, ಪುಣ್ ತಿ೦ ದುಕಾ೦ ದೆವೊ೦ಕ್ ಕಿತೆ೦ ಕಾರಾಣ್, ಹೇತು ಕೊಣೀ ವಿಚಾರ್ತಾ? ಭಿತರ್ಲೆ೦, ಶಿಜ್ಲೆ೦ಲೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಪೂರಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಯೆತಾ, ಮೀಟ್, ಮಿರ್ಸಾ೦ಗ್, ಕೊಡು, ರಾಗ್, ಅಸಯಾಕತಾ, ನಕರಾತ್ಮಾಕ್, ಹುಲೊಪ್, ಆನಿ೦ ಸಮಾಜಿಕ್,ದರ್‍ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ.

ಅಖ್ರೇಚಿ ’ಮಾತೀ’ ಕವಿತೆಕ್ ಚಾಕ್ಯಾ೦. ಶಿ೦ಜಿಚ್ಯಾ ಬುದ್ವರಾ ಕಿರಿಸ್ತಾ೦ವಾ೦ಕ್ ಮಾತ್ಯೆಚೊ ನೀಜ್ ಬಣ್/ರಂಗ್ ದಿಸ್ತಾ.(ದಿಸ್ತಾ?) ಪೊ೦ಡಾಕ್ ’ಏಕ್ ಮೂಟ್’ ಮಾತಿ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ವೆತಾ೦ವ್. ಮಾತಿ, ಉದಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪಿಯೆತಾ, ಖೊ೦ಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾ೦ಯ್ ಜಾತಾ, ಭಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಶಿತ್ ಶಿಜ್ತಾ. ಬೌಗೋಳಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ದಿತಾ, ನಾ೦ವಾನ್, ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ತಾ. ಲಾಯ್, ಕಿರ್ಲಾತಾ, ಆವಯ್, ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ ಪುರುಶ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾಜ್ ವೊಲಾಯ್ತಾ, ಆನಿ೦ ಉಪರಾ೦ತ್ ಧಮ್ಕಿತಾ, ಲಡಾಯ್ ಕರ್ತಾ, ಖುನಿ ಜಾತಾ, ಆವಯ್ಕ್‌ಚ್ ಆವ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ.  ಮಾತಿಯೆಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್, ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ೦ಲಾಗಿ೦ ತಕ್ರಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹಿ ಮಾತಿ ’ಅಧಿಕಾರ್, ಗರ್ವ್, ಗೌರವ್, ರಾಸ್ಟ್ರೀಯತಾ’ ಪಾಟಿ೦ ಹಾಡು೦ಕ್? ಹಿಚ್ ಮಾತಿ ರೈತಾ೦ಕ್ ಜಿವಾಳ್, ಭುಕೆಚಿ, ಕುಟ್ಮಾಚಿ, ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಜಾತಾ. ದುಡು ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ’ಬಿಲ್ಡಾರಾ೦ಕ್’ "ಟೌನ್ ಶಿಪ್" ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾ೦? ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಸಾರೆ೦ ಆಸಾ, ಜೀವ್ ಆಸಾ, ಬಳ್ ಆಸಾ, ನಿರ೦ತರ್ ಆಸಾ- ಮಾತಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಆವಯ್ ಬರಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಬರಿ!

ಏಕ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್: ಬರ್ಪಾ ರಿತಿನ್ ವ್ಹಾಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಭಾಸ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಮಾತ್ಶಿ ವೆಗ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಭಗ್ತಾ, ಪುಣ್ ಹೆಂ ಹೆರ್ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ (ನಾಗರಿ) ವಾಚುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ದೆಕುನ್ ಸಬ್ಧಾಂಕ್ ವಿಸ್ಕಳಾವ್ನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. (ದಾಕ್ಲೊ: ’ನಿರ್ಮಳ್’ ನಿರಮಳ್, ’ಅತ್ಮೊ’ ಅತಮೊ, ’ಸುರ್ಯೊ’ ಸುರಯೊ, ’ದರ್ಯೊ’ ದರಯೊ...)

ವಲ್ಲಿಚೆ೦ ಪ್ರಯತನ್ ಬರೆ೦ ಆಸಾ. ತಾಣೆ೦ ಹರ್ ಎಕಾ ಕವಿತಾಚೆರ್ ದಿಲ್ಲೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಬೌದ್ದಿಕ್, ತಾತ್ವಿಕ್ ಆನಿ೦ ಗು೦ಡಾಯೆಚೆ೦ ಚಿಂತಪ್ ಜರೂರ್ ಅಸಾ. ತೊ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚೆದಿಶಿಂ ಕಾಡ್ಚಿ೦ ಮೆಟಾ೦ ಹಾ೦ಗಾ ದಿಸ್ತಾತ್. ಬರವ್ಣ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚಿ ಗ೦ಭೀರತಾ ಪಳೆತಾನಾ, ಕೊ೦ಕ್ಣೆಕ್ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ ತೆ೦ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

ಕೊಕ್ಣಿ೦ ಕಾವ್ಯ್ ಸುಕ್ತಿ ನ್ಹಯ್, ಭರ್ತಿ ಜಾ೦ವ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಸಾ೦ವ್ ದಿತಾ೦!

*** - ***

- ಉಬ್ಬಾ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ

 

ಉಬ್ಬಾ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ: ’ಉಬ್ಬಾ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ’ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಉರ್ಬನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾಣ್‌ಯೊ, ಕವಿತಾ, ತರ್ಜಣ್, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್, ಅಂಕಣ್‌ಕಾರ್ ಅಶೆಂ ಮೊಟೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಉಬ್ಬಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಡ್ಯಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ’ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ಪಯ್ಣಾರಿಚೆರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ವಿಮರ್ಶೆ/ಸಮೀಕ್ಶಾ


ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती


ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती


ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ
ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती


ಪಡ್‌ಬಿಂಬ್ | पड्‌बिंब


ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती


ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती


ಮೊನಿಬೋಬ್ | मोनी बॊब  ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ..| मुग्दनात्लीं..


ಬಜಾರ್ | बजार

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2017
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]