ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಬೂಕ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ] ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ - ಸಮೀಕ್ಶಾ [ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್]

[ಬೂಕ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ] ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ - ಸಮೀಕ್ಶಾ [ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್]

ಬೂಕ್: ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ
ಪ್ರಕಾರ್: ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ
ಸಂಪಾದನ್: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್
ಪಾನಾಂ: 94
ಮೋಲ್: ರು. 200
ಪ್ರಕಾಶನ್: ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಲೆಂ ವರಸ್: 2017

"ಮುಗ್ದನಾತ್ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ" ಮಾತಾಳೊ ಘೆವ್ನ್ 2017 ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ ಅಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ 32 ವೊ ಬೂಕ್ ಉಗ್ತಾವಾಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ಖಳನಾಸ್ತಾಂ ಬೆಸೊರ್ ಕರ್ಚೊ ಥಕಾನಾತ್ಲ್ಲೊ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮುಗ್ದನಾತ್ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂಚೊ ಲೇಖಕ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖಾಸ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ 25 ಕವಿಚಿಂ ಕವನಾಂ/ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೊ ತೀರ್ಲ್.

ಮುಗ್ದನಾತ್ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂತ್ ಜೆ ಕಿತೆಂ ಲಿಖ್ಲಾಂ ತೆಂ ಫಕತ್ತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಬೊಗಾಂತ್ ಭೊಗ್ಲ್ಲಿಂ ಅನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಘಡ್ಚಿಂ ವಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಪಾಟ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ದವ್ರುನ್ ಅಶೆಂಯೀ ವಿಷ್ಲೇಶಣಾಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ದಿಶಾ ದಾಖಯ್ಲ್ಯಾ, ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಪರ್ಭಿಂ ಪಾಟಯ್ತಾಂ. ಅಶಾವಾದಿಚ್ಯಾ 32 ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ, ವಲ್ಲಿ 16 ಬೂಕ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ವ್ಹಾಖಣೆಚೊ.

"The child is the father of Man"; wordsorth ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಅರ್ಥ್ಹಾತ್ ಮೂಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಪ್ರಾಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಝರ್ ಚಡ್ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ತಶೆಂ ಮೂಳ್ ಕವಿನಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ವಿಷ್ಲೆಶಾಣಾಚೊ ವಾಳೊ ಚಡ್ ದಿಶಾನಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾ.

ವಲ್ಲಿ ವೃತ್ತೆನ್, ಪ್ರವೃತ್ತೆನ್, ಚಿಂತ್ಪಾನ್, ಕಾಲೆತಿನ್, ಜಾತಿನ್, ಕುಳ್ಯೆನ್, ಧರ್ಮಾನ್, ಕಶೆಂ ಜೊಕ್ಲ್ಯಾರೀ ಫಕತ್ತ್ "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ" ಏಕ್ ಸೊಜೆರ್ ದಿವ್ಟಾಣೆಚೊ ನಿಶಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಅಸ್ಚೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ 3-4 ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ಅಸ್ತಿತ್, ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ವಲ್ಲಿ ಎಕ್ಲೊ, ಆನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥರಾರ್ ಸ್ಥಿರ್.

ಮುಗ್ದಾನಾತ್ಲ್ಲಾ ಗಿತಾಂತ್ ಕವಿ ಪ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ತಾಳೊ, ದಣ್ಸಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊಂ ಆವಾಜ್, ಧರ್ಮ್ ರಾಜಕಿಯಾಂತ್ ತಾತ್ಸಾರ್, ಕಾಮೆಲ್ಯಾಚೊ ಸಂಘರ್ಶ್, ಕುಟ್ಮಾ ಮದ್ಲೊ ಬಾಂದ್, ಮೊಗಾಚೆ ಅಟೆವಿಟೆ, ಪರಿಸರಾಂತ್ ಚಲ್ಚಿ ನಿಷ್ಟುರಾಯ್, ಗೊಡ್ಶ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊಡ್ಶ್ಯಾ ಘಟನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಳ್ನ್ ಪೀಳ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲಿಂ ಸತಾಂ, ಉತ್ರಾಂನಿ ಕವಿನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೌಕಟಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಿಶ್ಲೆಷಕಾನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮೂಳ್ ಕವಿಕ್ಚ್ಚ್  ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಅಶಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಯ್ತಾ.

ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂತ್ ಗಿದಾಚಿ ನದರ್, ಬೊಕ್ಲಾಚಿ ಚಾಣಾಕ್ಶಾ, ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ಯ್ ರೂಚ್ ಚಾಕ್ಚಿ ಚಾಲಾಕಿ, ಶಿರೊತೆರ್ ವಾಡ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಕ್ವಾನಾಬರಿ ದಾಧೊಸ್ ಕರ್ತಾ.

ಅಮಿಂ ವಾಸ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ. ಖುದ್ದ್ ಬರಯ್ಲೆಲೆಂ ಸಯ್ತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ನಂಯ್. ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ನ್ಹಯ್ವೆ ನವೆಂಪಣ್ ... ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ರಾವ್ಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್.!

ವಲ್ಲಿನ್ ಜೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ಏಕ್ ಉಗ್ತೆ ಜನೆಲ್ ಮಾತ್ರ್. ಹೆರಾಂನಿ ದಾರಾಂ ಉಘಾಡುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಅಸಾ. ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಅಶೆಂಯೀ ಅಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಿಶಾರೊ ಮಾತ್ ಹಾಂಗಾ ಸಕಾಳಿಕ್.

ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ವಲ್ಲಿ ಬರಯ್ತಾ: "ಜಿವಿತ್ ಎಕ್ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ, ತಾಂತು ಪ್ರಾಸ್ ಆಸಾ, ಆಲಂಕಾರ್ ಆಸಾ, ಇಮಾಜಿ ಆಸಾತ್, ಲಿಸಾಂವಾಂ ಆಸಾತ್. "ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್, ಏಕ್ ಪರೀಕ್ಶಾ... ಸರ್ವಾಂಕ್ ಎಕ್ಚ್ಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಾನಾ. ಹರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೆವೆಗ್ಳೊ ಆನ್ಬೊಗ್, ಮುಗ್ದನಾತ್ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾತಾ.

ವಲ್ಲಿ 5 ಭಾಸಾಂನಿ ಪ್ರವೀಣ್ಯತಾ ಜೊಡುನ್ 5 ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಯ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತರ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾ ದಿಶಾ ಆಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾ.

ವಲ್ಲಿನ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ "ಕವಿತಾಪಾಠ್", "ದರ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್", "ಕಾಳೊಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 3 ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ; ಮುಗ್ದನಾತ್ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ-ತ್ ಮೌಲ್ಯಾದಾರಿತ್ ವಾಚಾಪ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ.

ವಲ್ಲಿ ಅನಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯೀ ಉಶ್ಟ್ಯಾಕ್ ಲಬ್ದಾನಾಶೆಂ ಆಪ್ಲೆಪಣ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಫಾನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ, ತೆಂ ಸ್ವತಾ: ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಶೆಂಬೊರಾನಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆತರ್ವಾಣಾಂಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊನ್ ಅಂಡ್ರ್ಯು ಡಿಕುನ್ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ "ನೀದ್ ಅನಿ ಸುಣೆಂ" ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ತಾ. ವಲ್ಲಿ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ದಣ್ಸಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಜಾಲಾ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ "ತೊಂಡಾಂ ದಾಂಪುಂಕ್ ಎಡಾಂ ಖಾವಂವ್ಚಿ" ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾ ಆಣ್ವ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ತಾತ್ಸಾರ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕರ್ಚೊ ಘಾತ್... ಮುಗ್ದನಾತ್ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ ವಾಚ್ತಾಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ.

ವಲ್ಲಿ "ಬಿಜಿ. ಬೀ", ಎಚ್ ಹೆಮ್ ಹಾಚಿ ಸಾದ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸೊಭಯ್ಲಿಲಿ ಕವಿತಾ ಹರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜಿ ಸಂಸರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ ಪಳೆಯಾ...

ಹಾಂವ್ ಫೊನ್ ಕರ್ತಾನಾ

ತುಂ ಬಾತ್ ರುಮಾಂತ್...

ತೂಂ ಪಾಟಿಂ ಫೊನ್ ಕರ್ತಾನಾ

ಹಾಂವ್ ಬಾತ್ ರುಮಾಂತ್...

.....

ವೇಳಾಕಿ ಆತಾಂ ಅದ್ಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ

ಪೊಟಾಚಿ ಬುಕ್ ಅನಿ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್. (ಕವಿ: ಎಚ್ಚೆಮ್)

 ಇತ್ಲ್ಯಾ ದಬಾವಾಚೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಭುಕ್ (ಇನ್ ಪುಟ್) ಆನಿ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜೆ(ಔಟ್ ಪುಟ್) ಮಧ್ಲೆ ಜಂಜಾಟ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಝರ್ಕಾಟ್ತಾನಾ ಖರಿ ಸೃಜನಶೀಲತಾ ಫುಲ್ತಾ, ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸಮಾಜೆಕ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಉಲ್ಲೆಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಉಚಾರ್ಲಾ.

 ವಲ್ಲಿಚಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಿ: ಜೊನ್ ಸುಂಠಿಕೊಪ್ಪಚೆ "ಕಾಮುಕತೆ" ಕವಿತಾಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ನಶ್ವರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೊರ್ನಾ ಗೀತ್ ದೆಖ್ತಾ. ಮೌನ್ಪಣಿಂ ಜಿಣ್ ಸರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಅರುಣಾ ವಿಶಿಂ ಕಸಲಿ ಕಸಲಿ ಮುಖೊಟಿಂ ಘೆವ್ನ್, ಲಾನ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮನಿಸ್ ಭಿತರ್ ಕಾಳೊಕ್ ದವರ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದೊಡ್ತೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತಾ. ವಿಶ್ಲೆಶಾಕಾಚಿ ದೃಷ್ಟ್ಕೋಣ್ ಬಂಡಾಯ್ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಲಾಗಿ ಅಸಾ.

ಬಾಯ್ ಶೀಲಾ ಬಂಡಾರ್ಕಾರ್ ಹಿಣೆ ಬರಯ್ಲೆಲಿ ಲಾನ್ ಕವಿತಾ ಉಂಚ್ಲೆ ಪಾಠ್ ಶಿಕಯ್ತಾ;

ಝಡೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ

ಸುಕ್ಯಾ ಕೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಲ್ತಾನಾ

ಹಳ್ತಾರ್ ಮೆಟಾಂ ದವರಾ

 

ಆದಿಂ ಕೆದ್ನಾ ತರಿ

ಖರ್ಕಾಟ್ಯಾ ವೊತಾನ್

ಆಮ್ಚಿ ಕಪಾಲಾಂ ತಾಪಾಯ್ತಾಸ್ತಾಂ

ತಾಣಿಂಚ್ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾವ್ಳಿ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ಯೆತ್

ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಪಾವೊ ಮಾನ್, ಗೌರವ್, ಮರ್ಯಾದ್ ಹರ್ ಎಕೆಕಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ಉಭೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ಯೆತಾನಾ ಕವಿತಾಪ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಚಡ್ ಪ್ರಭುದ್ದ್ ದಿಸ್ತಾ.

ವಲ್ಲಿ ಅಸಂತುಶ್ಟಿ: ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಸುಖಾಚೆ, ಥೊಡೆ ದುಖಾಚೆ, ಹಾಸ್ಕುರೆ ಆನಿ ರಡ್ಕುರೆ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್ಗಿರಿಚೊ ಆರ್ಸೊ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭಂವಾರಾಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ತಾ. ಆಜ್ ತೊ ಉಡಾಸ್, ಜಿವಿತ್ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆದಲ್ ಬದಲ್ ಮುಖೊಟಿಂ.

ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿತಾಯ್ ತೆಂ ಸಮಾಜ್ ತುಕಾ ದಿತಾ. ಅಸಂತುಷ್ಟಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಖೊಟೆಂ ದೀವ್ನ್ ಲಾಬ್ ಕರ್ನ್ ಜಿವಿತ್ ಫುಲೊಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತರಿ, ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬರೆಂ ದಿಂವ್ಕ್ ಪೆಂಕಾಡ್ ಭಾಂಧ್ಲ್ಲೊ ಖರೊ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಕವಿ ಜೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಾಂಗಾನಾ, ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ತಾಕಾ ನವ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ದಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾ.

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಪ್ರತಿಭಾ, ಕವಿತಾ ಭಂಡಾರ್. ಸಮಾಜೆಕ್ ಕೊಂಕಿತ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆನಿಂ ನೀತ್ ಸತ್ ಉತ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಖೊವೊವ್ನ್ ಕವನಾಂ ರಚ್ತಾ. ತಾಚಾ ತೆಂಕ್ಡೆಕ್ ತೆಲ್ಕೆಂ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಫಳಾಂ ಖುಂಟ್ಚೊ, ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ವರ್ತ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ಉಬ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ವಿಷ್ಲೆಶಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಥೈಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆತರ್ವಣಾಂ, ಜೆಂ ತಾಣೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿಂ ಅಸ್ತಾನಾ ಬೊಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ತಾ. ಕವನ್ ವಿಡಂಬಾನಾತ್ಮಕ್ ತರಿ ತಾಂತ್ಲೊ ಸಾರ್ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ಆನಿ ಗೋಡ್. ವಲ್ಲಿಕ್ ಅನ್ಯೆಕ್ ನಾಂವ್ ಅಶಾವಾದಿ, ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ತೊ ಅಶಾವಾದಿ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ ದಿತಾ.

ವಲ್ಲಿ ಥಕಾನಾತ್ಲೊ ವಾವ್ರಾಡಿ: ಬರ್ಪಾಂ, ಸಂಘಟನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚಿ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಪ್ರೇತನಾ, ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ಆನಿ ಸಂವಾದ್, ತಾಂಚೆಂ ವಿಶಿಂ ಸ್ಫಂದನ್, ಕುಮೊಕ್ ಆನಿ ವಿವಿದ್ ಯೋಜನಾಂ, ತ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಆಪ್ಲೊ ಪೊಟಾಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಐಟಿ ಕಾಮ್.. ದೀಸಾಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ಪಂದ್ರಾ-ಸೊಳಾ ಘಂಟೆ ವಾವ್ರ್ ವಲ್ಲಿಚೊ, ಫಕತ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್.

ಎಕಾ ಕವಿಚಿ/ಬರಯ್ಣಾರಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಸವಾಲ್ ಕರ್ಚಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಅನಿ ವಾಯ್ಟ್- ಸಮಾಜೆ ದೃಶ್ಟೆನ್, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ನವೆಂ ಚಿಂತಾಪ್, ತಿದ್ವಾಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚದುಣೆಂ ವೀಸ್-ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿಚ್ಚ್ ವಾಟ್ ಕರಿತ್ತ್ ವೆತಾ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಅಶಾವಾದ್ ಜೀವ್ ಅಸಾ.

ಕೊಣಾಕ್ ಬನಾಂವ್ಚೆಂ, ಕೊಣಾಕ್ ಲುಟ್ಚೆಂ, ಕೊಣಾಕ್ ಫಾರ್ಚೆಂ, ದುಡ್ವಾದಾರಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ಚೆ, ರಾಯಾಂಕ್ ಧುಂಪಂವ್ಚೆಂ, ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ವ್ಹಖಾಣಿ, ಫುಗಾರ್ಚೆಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ಅನಿ ದುಬ್ಳಿ ಕರ್ತಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಕಾಚಿ " ನವಿ ರಚ್ನಾಂ" ಕವನಾಕ್ ಲಿಖ್ಲೆಲೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ.

ವಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಅನಿ ಜಾಗತೀಕರಣಾಚೊ ಅಖಂಡ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್: ಜೊಸಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಚಿ ಗಿರ್ಬುಜ್, ಜೆದ್ನಾ ವಲ್ಲಿಚಾ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಗಿದಾ ನದ್ರೆಕ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಆಪ್ಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಜಾಗತೀಕರಣಾಚೊ ಆನ್ಬೊಗ್ ಸಂಗಿಂ ಘಾಲುನ್ ನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಮಾಸುಮ್ಪಣ್ ಕಶೆಂ ಬಲಿ ಜಾತಾ ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ. ಹಾಂಗಾ ವಲ್ಲಿನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೊಗಾಪ್ ಅದ್ಭುತ್.

ವಲ್ಲಿ ಅನಿ ಧರ್ಮ್: ವಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಕರಣ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಠಾಳೊನ್ ಗೆಲಾ. ಪುಣ್ ತೊ ಧರ್ಮ್ ವಿರೊಧಿ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆರಾಂಕ್ ದಭಾವ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಪ್ರವೃತಿಯೀ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ನಾ. ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಧ್ಲೆ ಸಂಘರ್ಶ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಲಾಭ್ಲ್ಲೆ ಅನ್ಬೋಗ್ ತಾಳ್ ಕರುನ್ ದೆವಾಕ್ಚ್ಚ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾ. "ದಿಸಾನಾಸ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚೊ ಮೊಗ್ ಕಸೊ ಕರ್ಚೊ" ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಗ್ಳಾಚೆ ಕವಿತೆಕ್ ವಲ್ಲಿನ್ ಅತ್ಮೊ ಭರ್ಲಾ. ಪಾತ್ಕಾಂ, ಸಯ್ತಾನಾಚೆ ಚಿಂತಾಪ್ ಉಲ್ಲೆಕ್ ಕರಿತ್ತ್ ದೇವ್ಯೀ ಚೂಕ್ ಕರ್ತಾ ತ್ಯಾ ಮಾಫಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಘಾಲಾಂ. ವಲ್ಲಿ ದಿಸ್ಚಾ ಗರ್ಜೆವಂತಾ ಥಂಯ್ ದೆವಾಕ್ ದೆಖ್ತಾ.

ವಲ್ಲಿ ಯುನೀಕ್: ಪಾದ್ರಸಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತೆತ್ವ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸರಿ ಕರುಂಕಿ ನ್ಹಜೊ. ಜರ್ ವಲ್ಲಿ ಅಶಾವಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಕರ್ತಾ ಕುಸ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾನಿಂ ಜಾಪ್ ದಿತೆ ಅಸಾ. ವಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ. ಏಕ್ ಲೈಬ್ರೆರಿ. ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ವ್ಹಳೊಕ್ ಜಾಲಿ ತರ್ ಖಾಸ್ ಅಮಿಗ್. ತಾತ್ವಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಿ, ಲೌಕಿಕ್ ಅನ್ಬೊಗ್, ಭರ್ತಿ ಆನಿ ಸುಕ್ತೆಂತ್ ಉಪೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್, ಘಮಂಡಾಯ್ ನಾ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಹುದ್ದೆ ಖಾತಿರ್ ಲೊಬಿ ಕರುಂಕ್ ನೆಣಾಂ. ತೆ ಆಂವ್ಡೆಯ್ ನಾಂತ್.

ವಲ್ಲಿ ಎಕೆ ವಿಷಯಾವಯ್ರ್ ವಿಮರ್ಸೊ, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಆನ್ಬೊಗ್, ಆಪ್ಲೊ ಸ್ವ- ವಿಮರ್ಸೊ ಕರುನ್ ವರವ್ನ್ ಲಿಖ್ತಾ. ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಕವಿಂಚಿಂ ಕವನಾಂ ಮುಗ್ದಾನಾತ್ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರಯ್ತಾತ್.

ವಲ್ಲಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಭುತ್ ಲಾಗ್ಲಾ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಯೊಜನಾಂ ಘಾಲ್ನ್, ನಾಂವಾಕ್, ಹುದ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಲೋಬಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಹಾ ಝುಜಾಂತ್ ಜರ್ ಕಾಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಆನಿ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಫಾಯ್ದೊ ನಾಸ್ತಾ ವಾವುರ್ಚೊ ಕೊಣಿ ಆಸಾ ತರ್ ವಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಸೊ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ಯೆತ್. ತೊ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ವೊಡುನ್ ನೆಣಾಂ. ವೊತುನ್ ಜಾಣಾ...

ಮುಗ್ದಾನಾತ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ - ವಲ್ಲಿಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ 25 ಕವಿಂಚಿ ಕವನಾ/ಕವಿತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಲ್ಲಿನ್ ಹರ್  ಕವಿಚಿ ವಳಕ್ ತೊ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕವಿತೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಕರುನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರಿತ್ತ್ ಗೆಲಾ. ಹಾಂಗಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆ ನ್ಹಯ್ ತರಿ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಿಮರ್ಸೊ, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಲೇಖಕ್ ತಯಾರ್ಚ್ ನಾಂತ್ ತೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ವಿಷ್ಲೇಶಣಾಂತ್ ಖಾಸ್ ವಳ್ಕಿಚೆಂ ಬಾಯಸ್ಪಣ್ ಆಸಾ ತರಿ ತೆಂ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಗ್ಯ್.

ಹರ್ ಕವಿತಾ ಆಶೆಂಚ್ ಸಮ್ಜಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ, ಆಶೆಂಯ್ ಸಮ್ಜೊವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮೂಳ್ ಉದ್ದೆಶ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಲೇಶಣಾಚೊ.

ವಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಬಾಂದ್ಪಿ: ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿನ್ಶಾಂ ವಯ್ರ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಕಡೆಂ, ಸಂಪಾದಕಾಂ ಕಡೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ಯಾಂ ಕಡೆಂ ಸಂಬಂದ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮೊಕ್ ವಲ್ಲಿಚೆ ಥೊಡೆ ಲಿಪ್ತೆ ಗೂಣ್ ಆನಿ ಹೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂನಿ ಖಂಯ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ತೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ಹರ್ ಕವಿತೆನಿಂ ನವಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣ್ ಸಾದಾರ್ ಕೆಲಾ.

ವಲ್ಲಿಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ, ಶೈಲಿ ಆನಿ ಸಾದಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಆಸೊನ್ ಫುಡೆಂ ಅನಿಕೀ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪೀಕ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಪರತ್ ಪರ್ಬಿಂ ಪಾಟವ್ನ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

- ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್ (ಮಾಯ್, 2017)

 

ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಪ್ರವೃತ್ತೆನ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ, ಅಂಕಣ್‌ಕಾರ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್, ವಿಶ್ಲೇಷಕ್/ಸಮೀಕ್ಶಕ್. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್/ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖನಾಂ/ಕವಿತೆಂಚೆ ಬೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣೆಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್.

[बूक समीक्षा] मुगदनातलीं गितां - समीक्षा [जियो आग्रार]

[बूक समीक्षा] मुगदनातलीं गितां - समीक्षा [जियो आग्रार]

 बूक: मुगदनातलीं गितां
प्रकार: कविता विशलेषणां
संपादन: वल्ली क्वाड्रस
प्रसतावन: जियो आग्रार
पानां: ९४
मोल: रू. २००
प्रकाशन: आशावादी प्रकाशन
पर्गटल्लें वरस: २०१७

"मुगदनात‍ल्लीं गितां" माताळो घेवन २०१७ फेबरेरांत मुंबयांत भुंय पड‌ल्लो अशावादी प्रकाशनाचो ३२ वो बूक उग्तावाण कर्चें भाग म्हाका फावो जाल्लें. वल्ली क्वाड्रस, म्हजो मित्र कोंकणी शेतांत खळनासतां बेसोर कर्चो थकानात‍ल्लो वावराडी, यशस्वी कारबारी आनी ह्या मुगदनात‍ल्लीं गितांचो लेखक. कोंकणेंत आपणाक खास लाग‌ल्ल्या २५ कविचीं कवनां/कवितेंचेर विशलेशणां ह्या बर्पाचो तीरल.

मुगदनात‍ल्लीं गितांत जे कितें लिखलां तें फकत्त बरयणारान ताच्या चिंत्पाची, ताणें आपल्या आनबोगांत भोग‌ल्लीं अनी समाजेंत घडचीं वासतावीक घडितां पाट पडद्यार दवरून अशेंयी विषलेशणां कऱ्येत म्हण एक दिशा दाखयल्या, बरयणाराक पर्भीं पाटयतां. अशावादिच्या ३२ प्रकटीत पुसतकां पयकीं, वल्ली १६ बूक अर्पण कर्ता तर ताचो वावर व्हाखणेचो.

"The child is the father of Man"; wordsorth चीं उत्रां, अर्थ्हात मूळ चिंत्पा प्रास उपरांतलीं झर चड प्रभावान व्हाळता तशें मूळ कविनीं दिल्ल्या चिंत्पाक उपरांतलो विषलेशाणाचो वाळो चड दिशानीं उज्वाड फांकयता.

वल्ली वृत्तेन, प्रवृत्तेन, चिंत्पान, कालेतीन, जातीन, कुळ्येन, धर्मान, कशें जोकल्यारी फकत्त "कोंकणी साहिती" एक सोजेर दिवटाणेचो निशान स्पषट असचो. कोंकणी साहितीक वर्तुलांत कांय ३-४ विशलेषक असतीत, त्या पयकी वल्ली एकलो, आनी पयल्या स्थरार स्थीर.

मुगदानात‍ल्ला गितांत कवी प्रास विशलेषक समाजीक ताळो, दणसल्ल्यांचों आवाज, धर्म राजकियांत तात्सार, कामेल्याचो संघर्श, कुटमा मदलो बांद, मोगाचे अटेविटे, परिसरांत चल्ची निषटुराय, गोडश्या आनी कोडश्या घटनां थावन गाळन पीळन काड‍ल्लीं सतां, उत्रांनी कवीन घाल्ल्या चौकटा भायर विशलेषकान पिंत्रायल्यांत. मूळ कवीक‍च्च  चिंतुंक लावन आपली कविता अशी आस‍ल्ली‍गी म्हण चिंत्पाक लायता.
विशलेषणांत गिदाची नदर, बोकलाची चाणाक्षा, दोळे दांपून‍य रूच चाकची चालाकी, शिरोतेर वाडलेल्ल्या पकवानाबरी दाधोस कर्ता.

अमीं वासचें उणें. खुद्द बरयलेलें सयत दूसऱ्यांक अपणाक नंय. वाचल्यार न्हय‍वे नवेंपण ... देकून आमी कोंकणेचे राव‌ल्लें उदाक.!

वल्लीन जें बरयलां तें एक उग्ते जनेल मात्र. हेरांनी दारां उघाडुंक आवकास असा. विशलेषण अशेंयी अस्येत म्हळ्ळो हिशारो मात हांगा सकाळीक.

प्रसतावनांत वल्ली बरयता: "जिवीत एक सुंदर कविता, तांतू प्रास आसा, आलंकार आसा, इमाजी आसात, लिसांवां आसात. "जिवीत एक पयण, एक परीक्षा... सर्वांक एक‍च्च मापान आसाना. हर एकल्याक वेवेगळो आनबोग, मुगदनात‍ल्लीं गितांत वेवेगळो संसार उग्तो जाता.

वल्ली ५ भासांनी प्रवीण्यता जोडून ५ भासांनी बरयता जाल्ल्यान इतर बरयणारांचीं चिंत्पा दिशा आयात जाल्लो बर्पांनी स्पश्ट दिसता.

वल्लीन ह्या पयलें "कवितापाठ", "दऱ्याक उदाक", "काळोक नात‌ल्लो गांव" म्हळ्ळ्या ३ पुसतकांनी कविता विशलेषण यशस्वी रितीन केलां आसतां; मुगदनात‍ल्लीं गितां-त मौल्यादारीत वाचाप लाभलां.

वल्ली अनी जवाभदारी: व्यक्ती कोणाच्यायी उश्ट्याक लब्दानाशें आपलेपण कितल्या माफान हेरांक उपकाराचें जायजे, तें स्वता: जिण्येंत शेंबोरानी जांवच्या आतर्वाणांक कांठाळोन अंडऱ्यू डी’कुन्हाची कविता "नीद अनी सुणें" विशलेषण कर्ता. वल्ली सभार पावटी दणसल्ल्यांचो ताळो जाला, समाजीक काळजी, सकारात्मक चिंताप व्यक्त कर्तेल्याक "तोंडां दांपुंक एडां खावंवची" व्यक्तित्वां उटोन दिसतात. तसल्या आण्व्या वयर तात्सार समाजेक कर्चो घात... मुगदनात‍ल्लीं गितां वाचताच कळीत जाता.

वल्ली "बिजी. बी", एच हेम हाची साद्या उत्रांनी सोभयलिली कविता हर व्यक्ती कितल्या बिजी संसरांत जियेता पळेया...

हांव फोन कर्ताना
तूं बात रुमांत...
तूं पाटीं फोन कर्ताना
हांव बात रुमांत...
.....
वेळाकी आतां अदळोंक लागल्या
पोटाची बूक अनी कुडिची गर्ज. (कवी: एच्चेम)

 इतल्या दबावाचे जिवितांत भूक (ईन पूट) आनी कुडिची गर्जे(औट पूट) मधले जंजाट, ह्या वर्तुलांत झर्काटताना खरी सृजनशीलता फुल्ता, त्या मधें समाजेक, कोंकणेक बरयणारान दिंवचो वावर उल्लेक नासतां उचारला.

 वल्लिची समाजीक काळजी: जोन सुंठिकोप्पचे "कामुकते" कवितांत बरयणार नश्वर संसारांत एक मोर्ना गीत देख्ता. मौन‌पणीं जीण सर‌ल्ल्या अरुणा विशीं कसली कसली मुखोटीं घेवन, लान काळजाचें व्हड मनीस भितर काळोक दवर्न संसाराक उज्वाड दिंवचें दोडतें व्यक्तित्व खंडन कर्ता. विशलेशाकाची दृषट‌कोण बंडाय बर्पांक भोव लागी असा.

बाय शीला बंडार्कार हिणे बरयलेली लान कविता उंचले पाठ शिकयता;

झडोन सकला पड‍ल्ल्या
सुक्या कोल्यांचेर चल्ताना
हळतार मेटां दवरा
 
आदीं केदना तरी
खर्काट्या वोतान
आमची कपालां तापायतासतां
ताणिंच्च तुमकां सावळी दिल्ली आस्येत

व्हडिलांक दिवंक पावो मान, गौरव, मऱ्याद हर एकेका सब्दाक उभे जाल्ल्यो इमाज्यो उग्तें करून येताना कवितापरास विशलेषण चड प्रभुद्द दिसता.
वल्ली असंतुश्टी: जिण्येंत सभार पावटीं आमीं चिंत‌ल्लें जायना. थोडे दीस सुखाचे, थोडे दुखाचे, हासकुरे आनी रडकुरे, मेलवीन कोळल‍गिरिचो आर्सो अमच्या भंवाराक आर्सो धर्ता. आज तो उडास, जिवीत कांय वेगळें न्हय. आदल बदल मुखोटीं.
तो म्हणता तूं कितें समाजेक दिताय तें समाज तुका दिता. असंतुषटी विशलेषक हांवें म्हेळें खोटें दीवन लाब कर्न जिवीत फुलोवंक अवकास आस‍ल्लो तरी, समाजेंतले म्हेळें पळेवन बरें दिवंक पेंकाड भांध‌ल्लो खरो वावराडी. कवी जें स्पश्ट सांगाना, विशलेषक ताका नव्या रसत्यार दांवडायता.

विल्सन कटील कोंकणी शेतांत एक अदभूत प्रतिभा, कविता भंडार. समाजेक कोंकित्त आपल्या कवितेनीं नीत सत उत्रां मधें खोवोवन कवनां रचता. ताचा तेंकडेक तेल्कें बांदच्या आदीं फळां खुंटचो, सांगोंक आसचें संप्या उत्रांनीं सांगोन वर्त्यो इमाजी उब्यो केल्ल्यो विषलेशक अमच्या संघ संस्थे, थैं जांवची आतर्वणां, जें ताणें वेवेगळ्या संघ संस्थ्यानीं असताना बोगल्यांत तीं व्यक्त कर्ता. कवन विडंबानात्मक तरी तांतलो सार तीक्ष्ण आनी गोड. वल्लीक अन्येक नांव अशावादी, ह्या बर्पांत तो अशावादी जाला आनी भर्वसो दिता.

वल्ली थकानातलो वावराडी: बर्पां, संघटन, कोंकणी बरयणारांक सांगाता हाडची वेवेगळीं प्रेतना, मालघड्या बरयणारांक भेट आनी संवाद, तांचें विशीं स्फंदन, कुमोक आनी विवीद योजनां, त्या बराबर आपलो पोटासो ग्रास जोडुंक ऐटी काम.. दीसाक उण्यार उणें पंद्रा-सोळा घंटे वावर वल्लिचो, फकत्त कोंकणेक.

एका कविची/बरयणाराची पयली जवाब्दारी ’सवाल कर्ची’ सार्कें अनी वायट- समाजे दृश्टेन, बदलावण हाडचें नवें चिंताप, तिद्वाण पाटल्या चदुणें वीस-पंचवीस वर्सां थावन वल्ली आपलिच्च वाट करित्त वेता. सकारात्मक अशावाद जीव असा.
कोणाक बनांवचें, कोणाक लुटचें, कोणाक फार्चें, दुडवादाराचे पांय धर्चे, रायांक धुंपंवचें, धार्मिकांक व्हखाणी, फुगार्चें समाजेक अनी दुबळी कर्ता, मेलवीन लुद्रिकाची " नवी रचनां" कवनाक लिखलेलें विशलेषण उग्त्यान पाचार्ता.

वल्ली तांत्रीक अनी जागतीकरणाचो अखंड पाटलावदार: जोसी सिद्दकट्टेची गिरबूज, जेदना वल्लिचा तीक्ष्ण चिंत्पाक आनी गिदा नद्रेक मेळता, आपले तांत्रीक आनी जागतीकरणाचो आनबोग संगीं घालून नव्या चिंत्पाक मासूम‍पण कशें बली जाता तें वाचून काडल्यार चड बरें. हांगा वल्लीन विशलेषणांत व्यक्त केल्लें बोगाप अदभूत.
वल्ली अनी धर्म: वल्ली धार्मीक संसकार, धार्मीक व्यापारिकरण, धार्मीक व्यवसता थावन कांठाळोन गेला. पूण तो धर्म विरोधी भिल्कूल न्हय, हेरांक दभाव घाल्ची प्रवृतियी ताचे थंय ना. धर्म आनी व्यक्ती मधले संघर्श, आपल्या जिण्ये वाटेर लाभ‍ल्ले अनबोग ताळ करून देवाक‍च्च सबार पावटीं सवाल कर्ता. "दिसानासच्या देवाचो मोग कसो कर्चो" चिक्क पांगळाचे कवितेक वल्लीन अत्मो भरला. पात्कां, सयतानाचे चिंताप उल्लेक करित्त देव‍यी चूक कर्ता त्या माफान देवाक पाटीं सवाल घालां. वल्ली दिसचा गर्जेवंता थंय देवाक देख्ता.

वल्ली युनीक: पाद्रसाक धरुंक जायना. एके व्यक्तिचें व्यक्तेत्व आन्येका व्यक्तीक सरी करुंकी न्हजो. जर वल्ली अशावादी जावन नवेसांव कर्ता कुसकल्ल्या समाजेंत पयलें तें नात‌ल्लें म्हण खोडी काडतेल्यांक वल्ली आपल्या कामानीं जाप दिते असा. वल्ली एक संस्थो. एक लैबरेरी. एक साहितीक नेट‌वर्क. व्हळोक जाली तर खास अमीग. तात्वीक चिंत्पी, लौकीक अनबोग, भर्ती आनी सुक्तेंत उपेवंक तयार, घमंडाय ना, पुरसकार आनी हुद्दे खातीर लोबी करुंक नेणां. ते आंवडेय नांत.

वल्ली एके विषया‍वयर विमर्सो, विशलेषण कर्ताना पयलें आपलो आनबोग, आपलो स्व- विमर्सो करून वरवन लिख्ता. पंचवीस कविंचीं कवनां मुगदानात‌ल्लीं गितां पंचवीस वेवेगळ्या संसारांत पयण करयतात.

वल्लीक कोंकणेचो भूत लागला: कोंकणेंत फायद्याक योजनां घालन, नांवाक, हुद्द्यांक लोबी कर्च्या महा झुजांत जर कांय कोंकणेचें पिशें लागलां आनी खळमीत नासतां, फायदो नासता वावुर्चो कोणी आसा तर वल्ली महान कोंकणी पिसो म्हण वोलाव्येत. तो कोंकणे थावन वोडून नेणां. वोतून जाणा...

मुगदानात‌लीं गितां - वल्लीक लागशिल्या २५ कविंची कवना/कविता जाल्ल्यान वल्लीन हर  कविची वळक तो समजाल्ल्या प्रकार कवितेक लग्ती करून विशलेषण करित्त गेला. हांगा साहितीक दृषटेन हें सार्के न्हय तरी, कोंकणेंत विमर्सो, विशलेषण स्विकार करुंक लेखक तयार‌च नांत तें पळेताना विषलेशणांत खास वळकी‍चें बायस‍पण आसा तरी तें स्विकार करुंक योग्य.

हर कविता आशें‍च समजाजाय म्हण ना, आशेंय समजोव्येत म्हळ्ळो मूळ उद्देश ह्या विषलेशणाचो.

वल्ली कोंकणी काळजां बांदपी: शिंपडोन गेल्ल्या तिनशां वयर बरयणारां कडें, संपादकां कडें, कोंकणी कार‍बार‍यां कडें संबंद, गर्जेवंताक आर्थीक कुमोक वल्लिचे थोडे लिप्ते गूण आनी हे आपल्या विशलेषणांनी खंय उल्लेक करुंक साध्य तें प्रेतन बर‍यान केलां. हर कवितेनीं नवी दृषटिकोण सादार केला.

वल्लिची प्रतिभा, शैली आनी सादार कर्ची रीत प्रबुद्ध आसोन फुडें अनिकी उंचलें साहितीक पीक आशेवन परत परबीं पाटवन ताका बरें माग्तां.

- जियो आग्रार (माय, २०१७)

 

जियो आग्रार: वृत्तेन शिक्षण शेतांत वावराडी, प्रवृत्तेन बरयणार, अपरूप कवी, अंकण‌कार, नाटकिसत, विचार‌वंत, विशलेषक/समीक्षक. अपल्या इंगलीश/कोंकणी लेखनां/कवितेंचे बूक सयत हाणें पर्गटल्यात.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ವಿಮರ್ಶೆ/ಸಮೀಕ್ಶಾ


ಬಜಾರ್ | बजार

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2017
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]