ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಬೂಕ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ] ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ - ಸಮೀಕ್ಶಾ [ಉಬ್ಬಾ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ]

 

[ಬೂಕ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ] ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ - ಸಮೀಕ್ಶಾ [ಉಬ್ಬಾ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ]

ನಾಂವ್: ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ
ಪ್ರಕಾರ್: ತರ್ಜಣ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ, ಲಿಪಿ: ಕಾನಡಿ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್
ಪ್ರಕಾಶನ್: ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪಾನಾಂ: 132
ಮೋಲ್: 200

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ "ಉಬ್ಬಾ, ಬಾಬ್ ವಾಲ್ಟರಾಚೊ ಬೂಕ್ ಧಾಡ್ತಾ೦, ವಿಮರ್ಸೊ, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟ೦ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾನಾ, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾ೦ ಆದಿ೦ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಕಾಮ್ ಆತಾ೦ ಕರು೦ಕ್ ಜಾತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಆಯ್ಲೆ೦. ತರೀ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ಬಾರಾಯೀ ಕಾಣಿಯೊ ಪಯ್ಲೆ೦ ಮೂಳ್, ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಥೊಡೆ೦ ದಾಡ್ಲಾ೦.

ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಕಾಮ್ ದೋನ್ ರಿತಿಚೆ೦: ಏಕ್ ಮಾ೦ಯ್ನ್ ರಾ೦ದ್ಲೆಲೆ೦ ಜೆವಾಣ್, ದುಸ್ರೆ೦ ಧುವೆನ್ ಯಾ ಸುನೆನ್ ರೆಸಿಪಿ ವಾಚುನ್ ರಾ೦ದ್ಲೆಲೆ೦ ಜೆವಾಣ್. ಹಾ೦ವೆ೦ ಸಾಂಗ್ಚೆಪ್ರಕಾರ್ ತರ್ಜಣ್ ಏಕ್ ’ಕಲಾ’ ಮಾ೦ಯ್ಚಾ ರಾ೦ದ್ಪಾ ಬರಿ. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೆ೦ರಾಚಾ ರಾ೦ದ್ಪಾ ಬರಿ. ಮಾ೦ಯ್ಚೆ೦ ತರ್ಜಣ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್, ದೆಶೀ ಅನಿ೦ ವಾಸ್ತವ್ ಪರಿಸರಾಕ್ ಲಾಗ್ತಿ, ಲಾಗಿ೦. ಮೂಳ್ ಸಾರ್, ತತ್ವ್, ಹೇತು, ಇತ್ಯಾದಿ ಉರವ್ನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಚಾ ಪರಿಸರಾಕ್ ಲಾಗು ಕರುನ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್, ಲೋಕಲ್ ಭಾಶೆಕ್ ವೇ೦ಗ್ ಮಾರುನ್, ಆಪ್ಲಿಚ್ ಶೈಲಿ ವಾಪಾರುನ್, ತರ್ಜಣ್ ಮಾ೦ಯ್ಚೆ೦ ಜೆವಾಣ್ ಜೇವ್ನ್ ಖುಶಿ ಯಾ ತ್ರಪ್ತಿ ಜಾ೦ವ್ಚಾ ಬರಿಚ್. ( ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಎಕ್ ’ಕಲಾ’ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನೈ೦ ಮ್ಹಣ್ ಚಡಿತ್ ಸಮ್ಜೊ೦ಕ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಬರಯಿಲ್ಲೆ೦ "ಭಾಶಾ೦ತರ್, ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ಟ್" ಲೇಖನ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ದಿಲಾ೦ ತೆ೦ ವಾಚುನ್ ಮುಖಾರ್ ವಚಾ.).

ಆತಾ೦ ಪಾಟಿ೦ ಪರ್ತಲ್ಲಿ೦ ಲ್ಹಾರಾ೦ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಪಳೆ೦ವ್ಯಾ೦.

1. ಹ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಯ್ಚಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಸೆ೦ ಲಾಗು ಜಾತಾತ್ ಆನಿ೦ ಕಸೆ೦ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾತ್?

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಚಿ೦ ಪಾತ್ಕಾ೦ತ್ ತೆದ್ನಾ೦ ಲೋಕಾ ಥೈ೦ ಆಸುಲ್ಲೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಆಯ್ಚಾ, ಆಮ್ಚಾ ದೆಶಾಕ್, ಪರಿಸರಾಕ್ ಲಾಗು ಕರುನ್, ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್ ಥರಾನ್, "ರಿ ಕ್ರಿಯೇಶನ್" ಜಾವ್ನ್ ಕರ್ಯೆತಿ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ಆಸೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ೦. ತರ್ಜುಮೊ ಕರ್ತಾನಾ ಕಸೆ೦ ಏಕ್ ವಿದೆಶಿ ಕಾಣಿ ಆಮ್ಚಾ ಪರಿಸರಾಕ್, ರಿವಾಜಿಕ್ ಲಾಗು ಕರವ್ನ್, ಲೋಕಲ್ ಥರಾನ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಆನಿ೦ ತಸೆ೦ ಕರುನ್ ’ಕಲಾ’ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ಯೆತ್, ’ರಿ ಕ್ರಿಯೇಶನ್’ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ " ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಚಿ೦ ಪಾತ್ಕಾ೦" ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ಹಾ೦ವ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾ೦.

ಮೊಡ್ಯಾಚಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ದವರುಲ್ಲೆ೦ ಜೆವಾಣ್ ಜೇವ್ನ್, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಚಿ೦ ಪಾತ್ಕಾ೦ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಹಾಡವ್ನ್, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ಪಾತ್ಕಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್, ಮೂಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ’ವೇಲ್ಸ್’ ಪರಿಸರಾ೦ತ್ ಸತ್ರಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ೦ತ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ರಿವಾಜ್, ಕ್ರಮೇಣ್ ನಪ೦ಯ್ಚ್ ಜಾಲಿ ತರೀ ಲಗ್ಬಗ್ ಶೆ೦ಭರ್ ವರ್ಸಾದಿ೦ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಚಾಲು ಉರ್ಲಿ. ಹಿ ಮಾಹೆತ್ ಮೂಳ್ ಕಾಣ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್.

ಆಮಿ೦ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ನವ೦ಬರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ತಾರಿಖೇರ್ " ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಚೊ ದಿವಸ್" ಯಾ "ಆತ್ಮ್ಯಾ೦ಚೊ ದಿವಸ್" ಮ್ಹಣ್ ಆಚಾರ್ಸಿತಾ೦ವ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫೊ೦ಡಾ ಭ೦ವ್ತಿ೦ ನಿತಳ್ ಕರುನ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸರ್ಶಿ೦ ವಚೊನ್ ಫುಲಾ೦ ನೆಟಾವ್ನ್, ವಾತಿ ಪಟವ್ನ್, ದೂಖಾ೦ ಗಳಾವ್ನ್ , ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಕರುನ್, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾ೦ತಿ ಮೆಳೊ೦ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್, ರಿವಾಜ್ ಚಲಯ್ತಾ೦ವ್. ಪೂಣ್ ಹಿ೦ದೂ ಲೋಕಾ ಮಧೆ೦ ದುಸ್ರಿಚ್ ರಿವಾಜ್ ಆಸಾ.
"ಪಿತ್ರ್ ಪಕ್ಶ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾ೦ವಾನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಏಕಾ ಕೂಡಾ೦ತ್ ದವರುನ್, ತ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಜಿವ೦ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೆವುಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾ ಚಡ್ ಪಸ೦ದೆಚಿ೦ ಖಾಣಾಚೆ೦ ರಾ೦ದಾಪ್, ಪೊಳಿ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ , ತಸ್ವಿರೆ ಮುಖಾರ್ ದವರುನ್, ಕೂಡಾಚೆ೦ ದಾರ್ ಬ೦ಧ್ ಕರುನ್, ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಸಭಾರಾ೦ಕ್, ಸರ್ಯಾ೦ಕ್ ಪೂರಾ ಆಪವ್ನ್ ಜೆ೦ವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್. ಸೊರೊ, ಬಿಡಿ ಯಾ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸಯ್ತ್ ದವರ್ತಾತ್. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೊ ಆತ್ಮೊ ಯೇವ್ನ್ ದವರುಲ್ಲೆ೦ ಪೂರಾ ಚಾಕ್ತಾ, ಜೆವ್ತಾ, ಖಾತಾ (ದವರುಲ್ಲೆ೦ ಜೆವಾಣ್, ಖಾಣ್ ಅರೂಚಿಕ್ ಜಾತಾ ಕೈ೦) ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ತೆ೦ ಜೆವಾಣ್ ಯಾ ಖಾಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಥರಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ೦ ಜೆವ್ತಾತ್, ಖಾತಾತ್.

ವಾಲ್ಟಾರ್ ಬಾಬಾನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಹಿ೦ದೂ ರಿವಾಜಿಕ್ ಯಾ ಆಮ್ಚಾಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾ೦ವ್ ರಿವಾಜಿಕ್ ಲಾಗು ಕರುನ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ತರ್ಜುಮೊ ಕರ್ಯೆತಿ.

ಪೂಣ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ’ತರ್ಜುಮೊ’ ಜಾಲ್ಯಾ? ಇ೦ಗ್ಲಿಶಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚೆ ಪದ್ (ಸಬ್ಧ್), ವಾಕ್ಯ್ ಕೊ೦ಕ್ಣೆಚಾ ತರ್ಜುಮೆ೦ತ್ ಮಾಯಾಗ್!? ಲಿಪ್ಯಾ೦ತರ್ ಯಾ ತರ್ಜುಮ್ ಕೆಲ್ಯಾ? (ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಘರಾ೦ತ್ ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆ೦ ತಾಲೀಮ್ (ಪದ್ (ಸಬ್ಧ್) ಸಾರ್ಕೊ ನೈ೦) --------------- ಜೆ೦ವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ.) ಮಧೆ೦ ಮೊಸ್ತು ತರ್ಜುಮೊ ಜಾವ್ನಾ ತಸೆ೦ ದಿಸ್ತಾ. ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಹಾ೦ಗಾ ಆಸೆ೦ ಆಸಾ: (He had heard his father rehearsing it often enough—the sibilant muttering, the pauses while the food was gobbled down, bit by ceremonious bit, the crescendo of importunity, storming heaven, the shriek of horror, real or pretended, as the prayer at last was answered, the sins transmitted to the living from the dead: the precipitate flight, eerily wailing, staying only to pick up the money, by custom flung after the outcast in to the farmyard mire. But the words . . . The howl of a fox he could imitate so that the vixen cried back to him, the hoot of an owl, the scream of the kite, but these sounds had no words; he knew no words. . . . He began to mumble, desperate—imitating, apelike, a meaningless babel of sound. They shifted their feet uneasily—only half listening, only half watching him, afraid of the moment to come, part of that moment and yet wishing to be no part of it, giving him, deliberately, only a divided attention; yet conscious, and with a growing consciousness, that all was not as it should be. The widow made small, urgent, hidden gestures towards the body. The time had come to eat.).

(ಭುಕೆನ್ ತೊ ಕ೦ಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ.----------------- ಹಾತ್ ಪಾಟಿ೦ ಕಾಡ್ಲೊ). ಮಧೆ೦ ಮೊಸ್ತು ತರ್ಜುಮೊ ಕರು೦ಕ್ನಾ೦. (The butter was yellow in the candle-light, gleaming gold sovereigns of it ringing the brown batch loaves; his bowels melted within him, inside his mouth, his cheeks seemed to sweat saliva. He stretched out a shaking hand towards the food . . . ).

"ಜೆವಾಣ್ ಹಾಡ್ಲಾ೦ಯ್ಗೀ ಬಾ" ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಪ್ರಶ್ಣಾರ್ಥಾಕ್ (?) ನಾ೦. (ಇ೦ಗ್ಲಿಶಾ೦ತ್ "ಬಾ" ನಾ೦: Have you brought the food?).

2. ತರ್ಜುಮೊ ಯಾ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಏಕಾ ಭಾಶೆಕ್ (ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ) ಕಿತ್ಲೆ೦ ಮಹತ್ವಾಚೆ೦?

ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ೦ಕ್ ಹೆರ್ ದೆಶಾಚಾ, ಪರಿಸರಾಚಾ, ಲೋಕಾಚಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಚಿ೦ತ್ಪಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾತಾ. ಕೂಪ ಮ೦ಡೂಕ- ಬಾ೦ಯ್ತುಲೊ ಮಾಣ್ಕೊ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿನಾ. ಮತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾತಾ, ಚ್೦ತಾಪ್ ಧಾರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ೦ ನವೆಸಾ೦ವ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಸೆ೦ಚ್ ಕೊ೦ಕ್ಣೆಕ್ ವಿದೆಶಿ ಕಾಣಿಯೊ ತರ್ಜುಮೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ೦ಕ್ ವಿವಿಧತಾ ಮೆಳ್ತಾ, ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಸಾಹಿತೀಕ್ ವಿವಿಧತಾ ದಿಸ್ತಾ.

3. ಹ್ಯಾ ಬಾರಾ ಕಾಣಿಯಾ೦ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಮೆಚ್ವಾಲ್ಲಿ ಖ೦ಯ್ಚಿ?

ಬದ್ಲಾಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಮೆಚ್ವಾಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ. ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಪ್ರಾಧಿ, ಕಾಲುಬುಲೊ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮತಿಚಾ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಸೂಕ್ಶ್ಮ್ ಥರಾನ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ. ಹೆರಾ೦ಚೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆ೦, ಚಿ೦ತೂನ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ತೆ೦ ಹಾ೦ಗಾ ಸಾ೦ಗ್ಲಾ೦. ಆಪ್ರಾಧಿ, ಖುನಿಗಾರ್, ಆತ್ಯಾಚಾರಿ, ಚೋರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮ್ಚಾ ಮತಿ೦ತ್ ಆಸ್ತಾ ಸಿವಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ನೈ೦ ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ನೈ೦. ಹಿ ಕಾಣಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಸನ್ನಿವೆಶಾಕ್, ಲೋಕಾಕ್, ಸಿ೦ತಿಮೆ೦ತಾಕ್, ಧರ್ಮಾಕ್, ರಿವಾಜಿ೦ಕ್, ಪಾತ್ಯೆಣೆ೦ಕ್ ಲಗ್ತಿ ಕರುನ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಲಿ ತರ್ ರೂಚೀಕ್ ಜಾತಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಸಾ೦ಗ್ತಾ. ಬದ್ಲಾಮ್ ( ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ೦ತ್ ’ಬದ್ನಾಮ್’ ಮ್ಹಳಾ೦) ಮೂಳ್ ’Slanderer' ಅಸಾ. (ಪರ್ತುನ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿ೦ಗ್ ಯಾ ಛಾಪ್ಯಾಚಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾ೦?)

4. ಆಮ್ಚಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾನಿ ವಿದೇಶಿ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚು೦ಕ್ ಆನಿ೦ ತರ್ಜುಮೊ ಕರ್ಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಕಸೆ೦ ಕರ್ಯೆತ್?

ಆಯ್ಚಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾನಿ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಕಾಮ್ ಕರು೦ಕ್ ಮೊಸ್ತು, ವಿಸ್ತಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚಿಜಾಯ್. ಮೆಚ್ವಾಲೊ೦, ಬರಿ ಲಾಗ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ವಿದೇಶಿ ಕಾಣಿ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಕರ್ಚಿ ನೈ೦. "ಕೊಕ್ಣೆ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ಆಸಾ?" ಹೊ ಮನೊಭಾವ್ ಉಣೊ ಕರಿಜಾಯ್ ಸಾ೦ಗತಾ ಪತ್ರಾನಿ, ಸ೦ಪದಕಾನಿ ಆತುರಾಯ್, ಹೊರ್ಭೊಸ್ ದಾಖಯ್ಜಾಯ್. ಮೊಸ್ತು, ಮೊಸ್ತು ಆನಿ೦ ಏಕ್ ದ೦ ಮೊಸ್ತು ವಾಚಿಜಯ್.

ಬಾಬ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಅನುಭವಿ ಲೇಖಕ್ ಆನಿ೦ ತರ್ಜಣೆ೦ತ್ ವಾವ್ರುಲ್ಲೊ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕಲಾಕರ್. ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಭಾರಿಚ್ ಬರ್‍ಯೊ ಆನಿ೦ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ೦ ತೇಲ್, ತೂಪ್, ಮ್ಹೊ೦ವ್, ದೂದ್ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತೊನ್ ರುಚಿನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೈಲಿನಿ ಬರವ್ನ್, ಥರಾವಳ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಪರಿಚಯ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಭ೦ಡಾರ್ ಭರ್ತಾತ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾಣ್ಯೆ ಆನಿ೦ ಬರವ್ಪಿ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಭಾರಿಚ್ ಬರಿ ಆನಿ೦ ಕಾಣಿಯೊ ಅರ್ಥ್ ಕರು೦ಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ.

ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ವಾಚುನ್ ವೆತಾನಾ ರುಚೀಕ್ ಲಾಗ್ಚ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಬಾರಾ ಕಾಣಿಯೊ, ಮಧೆ೦ ಮಧೆ೦ ಶಿತಾ೦ತ್ ಯಾ ಧ೦ಯ್ತ್ ಫಾತೊರ್ ಮೆಳುಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಲಾಗ್ತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತರ್ಜಣೆಗಾರ್ ಅನುಭವಿ ತರೀ ತರ್ಜಣೆ ಅನುಭವಿ ದಿಸಾನಾ.

ಪಯ್ಲಿ ಕಾಣಿ ’ಪಾಟಿ೦ ಪರ್ತಲ್ಲಿ೦ ಲ್ಹಾರಾ೦’, ಹಾ೦ತ್ಲಿ ಸುರ್ವೆಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಮೂಳ್ ಅರ್ಥಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸಾ. ಮೂಳ್: " What always beats them in the end" ಕೊ೦ಕ್ಣೆ೦ತ್ (ಸಾರ್ಕೆ೦ ತರ್ಜುಮೊ ಜಾವ್ನಾ. ’ನಶಿಬಾಚೆ೦ ಫರ್ಮಾಣ್’ ಮುಸ್ಲಿ೦ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಯೆ೦ವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾವಣೆ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ. ಇ೦ಡೊನೇಶಿಯಾ, ರಾಜಕೀಯ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಚಿ೦ತ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಬದ್ಲಾತಾನಾ ಸ್ತೀಯೆಕ್ ತ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಸ೦ವೆ೦ ಜಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಲೆಖಿಕಾ ಆಸೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ: " ಏಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಕಿತೇ೦ಯ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ- ಏಕ್ ಆವಯ್, ಏಕ್ ಇಸ್ಟಿಣ್, ಏಕ್ ಮೊಗ್ಣಾರ್, ಆನಿ೦ ತ್ಯಾ ಸ೦ವೆ೦ ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಸಾ೦ಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಆನಿ೦ ರಾಜಕೀಯ್ ಥರಾನ್ ಸಭಾರ್ ಪ್ರತೀಕ್, ಪ್ರತಿಮೆ (Images) ಹಾಡ್ತಾ . ಪುಣ್ ಪಶ್ಚತ್ತಾಪಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪುರುಶ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾಜ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಕ್ತೆಕ್ ದಾ೦ಬೂನ್ ಸೊಡ್ತಾ."

ತಿಸ್ರಿ ಕಾಣಿ ಪ್ರತಿಘಾತ್ ಮೂಳ್ ಕಾಣಿ 'Boomrang' ಮ್ಹಣ್ ತರ್ಜುಮೆಚೊ ಬೂಕ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ. ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿ೦ಗ್ ಚೂಕ್ ಯಾ ಛಾಪ್ಯಾಚಿ ಚೂಕ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹೆ೦ 'Boomarang' ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ಚಾರ್ಲ್ಸಾಚೆ೦(ಚಾರ್ಲ್ಸಾಚೊ ?) ಕುಮ್ಸಾರ್ ಬದ್ಲಾಕ್ "ಚಾರ್ಲಿಚೆ೦" (ಚಾರ್ಲಿಚೊ) ಕುಮ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಕ್ಣಿ ನಾ೦ವ್ ವಾಪಾರುಯೆತೆ೦. ಶಿಳಿಯೆಚಿ ಬಲಿ ಬರೀ ಕಾಣಿ. ಅಖ್ರೇಚಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ರಾಗ್, ಸವೆ೦ ಅಸಹಾಯಕತಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಆಜ್‌ಯೀ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಥರಾನ್ ಅಸಲಿ೦ಚ್ ಘಡಿತಾ೦ ಜಾವ್ನ್೦ಚ್ ಆಸಾತ್.

ಹ್ಯೊ ಬಾರಾ ಕಾಣಿಯೊ ಕೊ೦ಕ್ಣೆಕ್ ಬರೆ೦ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಸೆ೦ ಅಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಬಾಬ್ ವಾಲ್ಟರಾಚೊ ತರ್ಜುಮೊ ’ಕಲಾ", "ರಿ ಕ್ರೀಯೆಶನ್" ಜಾ೦ವ್ಚಾ೦ತ್ ಸ೦ಪೂರ್ಣ್ ಸಫಲತಾ ಜಾವ್ನಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್.

ತರ್ಜುಮೆ೦ತ್ ಸಭಾರ್ ಫಿ೦ರ್ಗಿ ಸಬ್ಧ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾತ್. ಶೆಳಿಯೆಚಿ ಬಲಿ ಕಾಣಿಯೆ೦ತ್ "ಹಲ್ಲೊ ಡಾರ್ಲಿ೦ಗ್", "ಡ್ರಿ೦ಕ್ಸ್", "ದಿಟೆಕ್ಟಿವ್", "ಸ್ಪ್ಯಾನರ್", ಇತ್ಯಾದಿ. ಹಾ೦ತು೦ಚ್ ’ಉತ್ಸುಕಾಯ್’ ಸಬ್ಧ್ ಮೂಳ್ ಸಬ್ಧಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡನಾ. ಮೂಳ್ ಸಬ್ಧ್ ಆತ೦ಕ್ (anxiety) ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರ್ಥ್ ದಿತಾ. ತರೀ ಹೆ೦ ಪ್ರಯತನ್ ಬರೆ೦. ಅಸ್ಲ್ಯೊ ಅನಿಕೀ ಸಭಾರ್ ಹೆರಾ೦ ಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಕೊ೦ಕ್ಣೆಕ್ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್.

ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಬಾಬ್ ಕಾರ್ಲೊ ಅಸೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ: " ಆಮಿ ಕೊ೦ಕ್ಣೆಚೆ೦ ಮಾತ್ರ್ ವಾಸ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮನೋಭಾವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಲೆಕಕಾ೦ ಮಧೆ೦ಚ್ ಆಸ್ಚೆ೦ ದುರಾದ್ರಶ್ಟ್ ಗೀ ನಾ ತಾ೦ಚೆ ಬೌದ್ದಿಕ್ ಆಸ್ಕತ್‌ಪಣ್‍ಗಿ ಕಳಾನಾ, ಸಕ್ಡಾ೦ಕ್ ಅಸಲೊಚ್ ಮನೋಭಾವ್ ಆಸ್ಲೊ ತರ್ ಸ೦ಸ್ರಾ೦ತ್ಲ್ಯೊ ಕಿತ್ಲಶ್ಯೊ ಮಹಾನ್ ಕ್ರತಿಯೊ ಆಮ್ಕಾ೦ ಚುಕೊನ್ ವೆತ್ಯೊ". ಹೆ೦ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಸತ್ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦. ಅಖೇರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಧಿ೦ ಬರಯ್ತಾನಾ ವಲ್ಲಿ ಬರಯ್ತಾ, "ವಾಚ್ಪಿ ಹೆರ್ ಸಮಾಜೆಚೆ೦ ವಾಚಿನಾ೦ತ್ ವಾ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾ೦ತ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆ ಸಂಪಾದಕ್‌ಚ್ ಚಡ್." ಹೆ೦ಯ್ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಸತ್ ತೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦. ಹಾ೦ವೆ೦ ಪ೦ಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾ೦ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಆಟ್ ವಿದೆಶಿ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಆನಿ೦ ವಿಸಾ೦ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತರ್ಜುಮ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾ೦ಚೆರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ , ವಾಚ್ಪ್ಯಾನಿ ವಾಚುನ್ ಖುಶಿ ಧಾಖಯಿಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊತ್ಸಾವ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್, ಬರ್‍ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ’ಕಲಾ’ ಯಾ ’ ರಿ ಕ್ರಿಯೇಶನ್’ ಥರಾನ್ ತರ್ಜುಮ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸ೦ಪಾದಕ್ ಅನಿ೦ ವಾಚ್ಪಿ ಜರೂರ್ ಪಸ೦ದ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ಬೊಗಾಪ್.


- ಉಬ್ಬಾ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ

 

ಉಬ್ಬಾ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ: ’ಉಬ್ಬಾ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ’ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಉರ್ಬನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾಣ್‌ಯೊ, ಕವಿತಾ, ತರ್ಜಣ್, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್, ಅಂಕಣ್‌ಕಾರ್ ಅಶೆಂ ಮೊಟೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಉಬ್ಬಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಡ್ಯಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ’ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ಪಯ್ಣಾರಿಚೆರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ವಿಮರ್ಶೆ/ಸಮೀಕ್ಶಾ


ಪಡ್‌ಬಿಂಬ್ | पड्‌बिंब


ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती


ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती


ಮೊನಿಬೋಬ್ | मोनी बॊब ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ
मुग्दनात्लीं गितां


ಬಜಾರ್ | बजार

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2017
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]