ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಬೂಕ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ] ಪಡ್‌ಬಿಂಬ್ - ಸಮೀಕ್ಶಾ [ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ]

 

[ಬೂಕ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ] ಪಡ್‌ಬಿಂಬ್ - ಸಮೀಕ್ಶಾ [ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ]

ನಾಂವ್: ಪಡ್‌ಬಿಂಬ್
ಪ್ರಕಾರ್: ಕವಿತಾಜಮೊ, ಲಿಪಿ: ಕಾನಡಿ/ನಾಗರಿ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಕಮಾನಿ
ಪ್ರಕಾಶನ್: ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪಾನಾಂ: 92
ಮೋಲ್: 150

ಮುಂಬಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ರೀಟಾ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಹಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕಿಚೆಂ. ಮುಂಬಯ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾನಿಂ ತಸೆಂ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶಧೆಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾನಿ ತಿ ಖಳನಾಸ್ತಾಂ ಭಾಗ್ ಘೆತಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ’ದಿವೊ’ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ತಿಚೊ ಆನ್ಬೊಗ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೊ. ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬೋಟ್ ದಾಖಂವ್ಚ್ಯೊ, ಆನಿ ಕಾಳಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ತಸಲ್ಯೊ. ’ಪಡ್‍ಬಿಂಬ್’ ತಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ತಿಣೆ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಸಾದಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಶೈಲಿ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ತಸಲಿ. ಸುಮಾರ್ ಪಾಂತ್ತಿಸ್ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ’ಪಡ್‍ಬಿಂಬ್’ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಏಕ್ ಆರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.

ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ರೀಟಾ ಬಾಯೆನ್ ಕವಿತಾ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್, ಜಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಅನೀತ್, ಆನ್ಯಾಯ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಅವ್ಕಾಸ್‍ವಾದ್, ಅತ್ಯಾಚಾರ್, ಕುಟ್ಮಾ ಮೌಲ್ಯಾಂ, ಧರ್ಮ್, ತಸೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ತಿಣೆ ಭಾರ್ಕಾಯೆಚಿ ನದರ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಭಾರಾತಾಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಅನೀತ್ ಘಟನಾಂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ:

ಧಾರುಣ್ ಕರ್ತುಬಾಂ ದಳ್ದಿರ್‍ಯಾಂಚಿಂ
ಕಾಳಿಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಸಪ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ
ಕಸಲಿ ಬಹದ್ದೂರಿ ಭಿಂವ್ಕುರ್‍ಯಾಂಚಿಂ
ಲಿಪೊನ್ ಗೋಳ್ ಕರ್ತಾತ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿಂಚಿಂ
’. (ನಿರಾಪ್ರಾಧಿಚೊ ಗೋಳ್).

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಭರ್ಲಾ, ಅನ್ಯಾಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಮೆಟಾರ್ ದೊಸ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ಸಾಂಗ್ತಾ:

ಮನಿಸ್ ಲಾಚಾರ್ ಭುಕೆನ್
ಭಿಜೊನ್ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿನ್
ಭಿರ್ಮತ್ ಚಿಂತ್ಲಿನಾ ದೆಂವ್ಚಾರಾನ್
ಸಂತೊಸ್ತಾ ಸರ್ವಸ್ವ್ ತಾಂಚೆಂ ಲುಟುನ್
’ (ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ದೆಂವ್ಚಾರ್)

ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ ತಿಚಿ ಭಾರ್ಕಾಯೆಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಆವ್ಕಾಸ್‍ವಾದಾ ವಯ್ರ್ ಆಸಾ. ಸಂದರ್ಭ್ ಆನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ರಾಜಕೀಯ್ ನೆತಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಹಾತೆರ್ ಆನಿ ಹಾಚೆರ್ ತಿಚಿ ನದರ್ ವೆತಾ:

ಪ್ರಚಾರಾ ವೆಳಾರ್ ವ್ಹಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಜ್ಯೊರಾನ್
ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿಚಿಂ ತಕ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಹುನ್
ಎಕ್ಲೊ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಖೆಂಡುನ್-ಬೆಂಡುನ್
ಲಜ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಉತ್ರಾನಿಂ ಸಾಂಡುನ್
’ (ರಾಜಕೀಯಾಚೆ ಘೊಡೆ).

ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಡಾತ್ ವೆತಾತ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್, ದುಬ್ಳೆ ಆನಿ ದಲಿತಾಂಚೆರ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಪ್ಲೊ ಪೆಲೊ ಕೋಣ್ ನಾಂ, ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಕೀಡ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಿ ಧಯ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾ:

ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ತುಜಿ ಅಪಾರ್
ಸೊಸುನ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಕರಿನಾಕಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಾಚಾರ್
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧಿ ತರ್
ವಿಸ್ರನಾಕಾ ಸೊಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್
’ (ಆತ್ತ್ಯಾಚಾರ್).

ಆಜ್ ಕುಟ್ಮಾ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್? ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ರಗ್ತಾ ಸಂಬಂಧ್ ಖೊಟೊ ಜಾಲಾ. ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್ ದುಡು ಹಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ರಗ್ತಾ ಬಾಂಧಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಖೊಡೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್.

"ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ದುಡು ವಕಿಲಾಂಚೊ ಫಾಯ್ದೊ
ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ ದೆವಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ
ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮೆಟಾರ್ ವಿಸರ್ತಾತ್ ಸಂಬಂಧ್ ರಗ್ತಾಚೊ
ಆಸ್ತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾತಾ ಬದ್ನಾಮ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ದುದಾಚೊ
’ (ರಗ್ತಾ ಸಂಬಂಧ್).

ಧರ್ಮಾಚೆಂ ನೀಬ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಜ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಚಲ್ತಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ. ಶಿಕಾಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಯಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಜಾಣಾರಿ ಜಾಂವ್ ನೆಣಾರಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾತಾಂದ್ಳೆಚ್ಚ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿಯಿತ್ರಿ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾ;

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ಲೆ ದೇವ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್
ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ತಾಂಚಿ ಮೆಜುನ್
ಸರ್ಕಾರಿ ಮನಿಸ್ ಗೆಲೆ ಥಕೊನ್
ಎಕ್ಲೊ ಸಾಂಗ್ತಾ ದುಡು ಭರೊನ್
ವರ್ತಾತ್ ಸದಾಂ ಗೊಣಿಯಾಂನಿ
ಭಾರಾತಾಂತ್ಲೆ ದೇವ್ ಇತ್ಲೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ತರೀ
ಪರ್ಜಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದುಬ್ಳಿ?
’ (ದೆವಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್)

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್‌ಯ್ ಕವಿಯಿತ್ರಿ ಆಪ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಜಸೆಂ ’ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್’, ’ವೆಲೆಂಟಯ್ನ್ ದೀಸ್’, ’ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್’, ’ಎಲಿಸಾಂವಾಚೊ ಸರ್ಕಸ್’, ’ಕಲಾಮ್ ತುಕಾ ಸಲಾಮ್’, 'ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ’, ಇತ್ಯಾದಿ. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ತಿಚಿ ನದರ್ ಆಸಾ.

ಸಾದಿ ಭಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಚಡ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ಸಬ್ದಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚೊ ವಾಪಾರ್ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ಬರೆಥರಾನ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಕವಿಯಿತ್ರಿನ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ಹೊ ಕವಿತಾ ಜಮೊ ಆನಿಕೀ ಊಂಚ್ ಜಾತೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕವಿ/ಕವಿಯಿತ್ರಿಚಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾ ತಾಣಿ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಆನಿ ಧ್ಯೇಯ್ ಆಪ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ತೊ/ತಿ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಣಾ.

ವಾಚ್ಪಿಚ್ ಉಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ/ಕಾಣ್ಯೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್. ಚಡ್ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕೃತಿಯೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಉತ್ತೆಜಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಶೆನಾಸ್ತಾಂ ಫಕತ್ತ್ ಲೆಖಕಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ತಾ. ಜರ್ ಆಮಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನಿಂ ಹೆಂ ಮತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಡೊಂಕ್ ಸಕತ್.

ಹೊ ಕವಿತಾ ಜಮೊ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೀಟಾಬಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶಾನಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಫಾವೊ, ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಜಯ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.


- ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ

 

ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: 'ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ' ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಕವಿತಾ, ಕಾಣ್‌ಯೊ, ಲೇಕನಾಂ/ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಬರಂವ್ಚೊ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರಾಡಿ. ’ತಾನ್’ ತಾಚೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಮೊವಾಳ್ ಅನಿ ಸಾದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಹೊ ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ, ರಂಗ್‌ಮಂಚ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್.

[बूक समीक्शा] पड्‌बिंब - समीक्शा [प्रसन्न निड्डॊडी]

[बूक समीक्शा] पड्‌बिंब - समीक्शा [प्रसन्न निड्डॊडी]

नांव: पभ्‌बिंब
प्रकार: कविताजमो, लिपि: कानडि/नागरि
प्रस्तावन: लारेन्स डि’सॊज, कमानी
प्रकाशन: आशाबादी प्रकाशन
पानां: ९२
मॊल: १५०

मुंबय कोंकणी कविता शेतांत रीटा अल्बुकर्क हिचें नांव सर्वांक व्हळ्किचें. मुंबय्त जांव्च्या कवि सम्मॆळनानिं तसें अखिल भारतीय कोंकणी परिशधेच्या चडावत कवि सम्मॆळनानि ती खळनास्तां भाग घेता. तित्लेंच न्हय आस्तां, तिच्यो कविता ’दिवो’ पत्राचेर पाय्स जातॆ आसात. कविताशेतांत तिचो आन्बोग सभार वर्सां आद्लो. तिच्यो कविता समाजेक बॊट दाखंव्च्यो, आनि काळाक लग्ति जाल्ल्यो तसल्यो. ’पड्‍बिंब’ तिचो पय्लो कविता जमो, तिणे वापार्‌ल्लि सादि भास आनि शैलि हर्‍येका वाच्प्याक सम्जोंचे तसलि. सुमार पांत्तिस कविता ह्या जम्यांत आसात. ’पड्‍बिंब’ आय्च्या समाजेक ऎक आर्सो म्हळ्यार चूक जांव्चि ना.

हर्‍येका विषयाचेर रीटा बायेन कविता रच्ल्यात, जांव समाजेंत जांव्चि अनीत, आन्याय, राजकीय अव्कास्‍वाद, अत्याचार, कुट्मा मौल्यां, धर्म, तसें प्रस्तुत घडितांचेर तिणे भार्कायेचि नदर घाल्या. आज भारातांत घड्च्या अनीत घटनांक सोसुंक सकानास्तां ती म्हण्ता:

धारुण कर्तुबां दळ्दिर्‍यांचिं
काळिज नात्‍ल्ल्या कासप्प्यांचिं
कसलि बहद्दूरि भिंव्कुर्‍यांचिं
लिपोन गॊळ कर्तात निराप्राधिंचिं
’. (निराप्राधिचो गॊळ).

आय्च्या संसारांत सग्ळ्यान अन्याय भर्ला, अन्याय मन्श्याक आप्ल्या हर्‍येका मेटार दोस्ता आनि हाका लग्ति जाव्न ती सांग्ता:

मनिस लाचार भुकेन
भिजोन कांप्च्या कुडिन
भिर्मत चिंत्लिना देंव्चारान
संतोस्ता सर्वस्व तांचें लुटुन
’ (संसारांत्ले देंव्चार)

राजकीय पाट्‍थळार तिचि भार्कायेचि दीष्ट राजकीय आव्कास्‍वादा वय्र आसा. संदर्भ आनि आव्कास राजकीय नेताचें प्रमुख हातेर आनि हाचेर तिचि नदर वेता:

प्रचारा वेळार व्हारें व्हाळ्ता ज्योरान
राज्‍कारणिचिं तक्लि जाल्या हुन
एक्लो दुस्र्याक खेंडुन-बेंडुन
लज मर्याद उत्रानिं सांडुन
’ (राजकीयाचे घोडे).

आज्‍काल अत्याचार चडात वेतात, भुर्ग्यांचेर, स्त्रीयांचेर, दुब्ळे आनि दलितांचेर. हांगासर आप्लो पेलो कॊण नां, मन्श्यापणाक कीड लाग्ल्या. ह्या विशिं ती धय्र दीव्न स्त्रियांक फुड करुंक प्रॆरण दिता:

स्त्रीये सोस्णिकाय तुजि अपार
सोसुन अन्न्याय करिनाका समाजेक लाचार
अन्न्याय केल्लो अप्राधि तर
विस्रनाका सोस्‍ल्लो ताचे बराबर
’ (आत्त्याचार).

आज कुट्मा मौल्यां खंय पाव्ल्यांत? कुट्मांत रग्ता संबंध खोटो जाला. आस्त बदिक दुडु हाचेर होंद्वोन आसा. रग्ता बांधाच्या हातांक खोडे पड्ल्यात.

'कष्टांचो दुडु वकिलांचो फाय्दो
एकामेकाचो मॊग करा देवाचो काय्दो
कोड्तिच्या मेटार विसर्तात संबंध रग्ताचो
आस्तिक लागोन जाता बद्नाम आवय्च्या दुदाचो
’ (रग्ता संबंध).

धर्माचें नीब घेव्न हांगा आज वेव्हार चल्ता. देवाच्या नांविं सक्कड चल्ता बॊट जोक्‍ल्लो तो पाड जाता. शिकाप आस्‍ल्ले या नात्‍ल्ले, जाणारि जांव नेणारि सक्कड मातांद्ळेच्च, हांगासर कवियित्रि सवाल कर्ता;

आम्च्या देशांत्ले दॆव भारिच्च ग्रॆस्त
ग्रॆस्त्‍काय तांचि मेजुन
सर्कारि मनिस गेले थकोन
एक्लो सांग्ता दुडु भरोन
वर्तात सदां गोणियांनि
भारातांत्ले दॆव इत्ले ग्रॆस्त तरी
पर्जा कित्याक दुब्ळि?
’ (देवाचि ग्रॆस्त्‍काय)

प्रस्तुत घड्च्या विविध घडितांचेर्‌य कवियित्रि आप्लि सूक्ष्म दीष्ट घाल्ता. जसें ’भांगाराचें मॊल’, ’वेलेंटय्न दीस’, ’रक्षा बंधन’, ’एलिसांवाचो सर्कस’, ’कलाम तुका सलाम’, 'आम्चि संस्क्रति’, इत्यादि. हर्‍येका विषयाचेर तिचि नदर आसा.

सादि भास जाल्ल्यान वाच्प्यांक सम्जोंक चड त्रास जांव्चेनांत म्हण माका भग्ता. सब्दांचि विंचव्ण तशेंच तांचो वापार अनिक्‌यी बरेथरान ताळ पड्च्या परिं कवियित्रिन इल्लिशि चत्राय घेत्‍ल्लि तर हो कविता जमो आनिकी ऊंच जातो म्हळ्ळि म्हजि अभिप्राय. कित्याक कवि/कवियित्रिचि अभिव्यक्ति या ताणि विंच्‍ल्लो विशय आनि ध्यॆय आप्लो जाव्नासा आनि तो/ती सार्कि जाणा.

वाच्पिच उणे जाव्न येंव्च्या ह्या काळार ऎक कोंकणी कविता/काण्ये पुस्तक काड्चें व्हड काम. चड वाच्पि आनि वाच्प्यांचो पाटिंबो आस्ल्यार मात्र बरय्णारांक उत्तीम कृतियो काडुंक उत्तेजित कर्ता. ह्या परिस्थितेंत जाल्यारी आशावादि प्रकाशन कितेंच फाय्दो आशेनास्तां फकत्त लेखकांक उत्तॆजन दिंव्च्या इराद्यान बूक फाय्स करुंक मुखार सर्ता. जर आमिं कोंकणी वाच्प्यानिं हें मतिंत घेव्न तांचे बूक घेव्न तांकां प्रोत्साहान दिल्यार कांय कोंकणी वाडोंक सकत.

हो कविता जमो काड्‍ल्ल्या रीटाबायेक आनि आशावादि प्रकाशानाक उल्लास फावो, आनि तांका जय्त माग्तां.

- प्रसन्न निड्डॊडी

 

प्रसन्न निड्डॊडी: 'प्रसन्न निड्डॊडी' लिख्णेनांवार कविता, काण्‌य़ो, लॆकनां/विश्लॆषणां बरंव्चो हिलरी डि’सिल्वा मुंबयांत्ल्या कोंकणी वर्तुलांत नामणेचो वाव्राडि. ’तान’ ताचो आय्लेवार पर्गट्‌ल्लो कविताजमो. संय्बान मोवाळ अनि सादो जाव्नास्चो हो सभार साहितिक स्पर्ध्यांनि इनामां आप्णायिल्लो, रंग्‌मंच तशेंच कोंकणी वाव्रांत सय्त कार्याळ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ವಿಮರ್ಶೆ/ಸಮೀಕ್ಶಾ


ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती


ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती


ಮೊನಿಬೋಬ್ | मोनी बॊब ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ
मुग्दनात्लीं गितां


ಬಜಾರ್ | बजार

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2017
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]