ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಬೂಕ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ - ಸಮೀಕ್ಶಾ [ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ]

[ಬೂಕ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ - ಸಮೀಕ್ಶಾ [ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ]

ನಾಂವ್: ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ
ಪ್ರಕಾರ್: ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ, ಲಿಪಿ: ಕಾನಡಿ/ನಾಗರಿ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ಉದಯ್ ಭೆಂಬ್ರೆ
ಪ್ರಕಾಶನ್: ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪಾನಾಂ: 156
ಮೋಲ್: 250

ಸುಕತೀ - ಭರತೀ ಮ್ಹಣಟನಾಚ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಏಕ್ ಚಿತ್ರ್ ಉಭೆಂ ಜಾಲೆಂ: ಹಾಂವ್ ದರಯಾ ಕಿನಾರೆರ್ ಬಸಲ್ಯಾಂ; ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಎದೊ ವ್ಹಡಲೊ ದರಯ; ದರಯಾಕ್ ಆಯಲೆಲೀ ಸುಕತೀ; ಸುಕತೆರ್ ದಿಸಪೀ ಕಾಳೀಂ ಕೀಟ್‌ಟ ಖಡಪಾಂ; ಖಡಂಪಾಚೆರ್ ಆದಳಪೀ ಲ್ಹಾರಾಂ;..... ಖಡಪಾಂಚೆರ್ ಆದಾಳತಾನಾ ಲ್ಹಾರಾಂಕ್ ದುಖತಾ ಆಸತಲೆಂ ಕಾಯ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಶ್ಟ್ ಯೆತಾತ್ ತೆನ್ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಖತಾ ತಶೆಂ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಎವಪೀ ಹೀಂ ಚಿಂತನಾಂ.

ಆನೀ ಖಿಣಾಂತೂಚ್, ಏಕ್ ನವೆಂ ಚಿತ್ರ್ ದಿಸೂಂಕ್ ಲಾಗತಾ: - ದರಯಾಕ್ ಭರತೀ ಯೆಂವಕ್ ಲಾಗತಾ. ಪಯಸ್ ಪಯಸ್ ಆಸಲೆಲೀಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಮ್ಹಜೆ ವೆಸಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವಂಕ್ ಲಾಗತಾತ್, ಯೇತ್ ರಾವತಾತ್, ಖಡಪಾಂಕ್ ಬುಡಯತಾತ್, ಖಡಪಾಂಕ್ ನಪಯತ್ ಕರತಾತ್ - ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಕೂಯ್ ನಪಯತ್ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಶೆನ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸುಖಾಚೀ ಭರತೀ ಹಾಡ್‌ಲೆಲೆ ಭಾಶೆನ್.

ಅಶೀಚ್ ಶೀ ಎಕ್ 27 ಕವಿಂಚ್ಯಾ ವಿಚರಾಂಚೀ ಸುಕತೀ ಭರತೀಚ್ಯಾ ರೂಪಾಂತ್ ಅಪಲ್ಯಾ "ಸುಕತೀ ಭರತೀ" ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ವಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಆಮಕಾಂ ವಾಚೂಂಕ್ ಮೆಳಟಾ. ದರಯಾಕ್ ಜಶೆಂ ವಾದಳ್-ಮಡ್ ಯೆತಾ, ತೆಚ್ ತರೆಚೆಂ ವಾದಳ್ ತುಫಾನ್ ಹ್ಯಾ 27 ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನೀಂಯ್ ಬೀ ಯೆತಾ - ವಿಚಾರಾಂಚೆಂ ತುಫಾನ್; ಚಿಂತನಾಂಚೆ ತುಫಾನ್. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ವಲ್ಲಿ ಬಾಬಾನ್ ಫುಡೊ ಕೆಲಾ, ಆನೀ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತನಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರೂನ್ ವಾಚಕಾಂ ಫುಡ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಡಲಾಂ. ವಾಚಕಾಂಕ್ ಸ್ವತಾ ತುಫಾನಾಂಕ್ ಫುಡೊ ಕರೂಂಕ್ ಸೊಂಪೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಸೊಂಪ್ಯಾ ಉತರಾಂನೀ. ಪದ್‌ದತಶೀರಪಣಾನ್.

ಸ್ವರ್ಗೇಸ್ತ್ ಬಾಬ್ ಆರ್. ವಿ. ಪಂಡಿತ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತಲ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ವಳೀ ಹಾಂವೆಂ ಆದೀಂ ವಾಚಲೆಲ್ಯೊ. ಆತಾಂಯ್ ವಾಚಲ್ಯೊತ್. ಆತಾಂ ವಾಚತಾನಾ ಅನೀಕೂಯ್ ಜಾಯತೆ ದಿಶ್ಟೀಕೋನ್ ನದರೆಕ್ ಪಡಲೆ. ವಲ್ಲಿ ಬಾಬಾನ್ ನದರೆಕ್ ಹಾಡೂನ್ ದಿಲೆತ್:-

"ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಮ್ಹಕಾಯ್ ಹಾಂವ್ ವಿಕಪಾಚೊ ಆಸಾಂ’
ದರ್ ನಾ ದೆಖೂನ್ ಉಲ್ಲಾಂ.
"

ಹ್ಯಾ ವಳೀಂನೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚ್ ಭೂಲ್ ಘಾತಲ್ಯಾ.

ಆತಾಂ ವಲ್ಲೀ ಬಾಬ್ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಮ್ಹಣಟಾ, "... ಆನೀ ದುಡೂಚ್ ಆಯಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಜಾಲಾಸತಾಂ ಮನೀಸ್ ಆನಿ ಮನಶಾಪಣಾಕ್ ಕೊಣ್ ಹುಂಗತಾ?" ವಾಹ್, ವಾಹ್.

ಡಾ| ಜಯಂತೀಬಾಯ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಚಾರ್ ವಳೀ, "ಜ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮಾತಯೆಂತ್, ತುಜ್ಯೊ ಆಸತೀ ವಿಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ; ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾನ್, ಮಾತೀ ಮ್ಹಜೀ ಆವಯ್ ಜಾಲೀ," ಕಿತಲೆಂ ಕಿತಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗತಾ. ಕಾಳಜಾಕ್ ಪೀಳ್ ಘಾಲಪೀ ವಳೀ ಹ್ಯೊ. ಆವಯಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೀ ವೋಡ್ ಜಾಣೆವನ್ ದಿವಪೀ ವೊಳೀ ಹ್ಯೊ. ವಲ್ಲಿಬಾಬ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಣಟಾ, "..... ಮಾತೀ ತೆದೊಳ್ ಪರಯಾಂತ್ ಪಾಯಾಂಪಂದಲೀ ಮಾತರ್ ಜಾವನ್ ಆಸಲ್ಲೀ, ಆತಾಂ ಮಾತಯೆಂತ್ ಸಯತ್ ಜೀವ್ ಭರಲಾ, ಮಾತೀಚ್ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಲಾ, ಮಾತಯೆಂತ್ ಆಪಲೀ ಆವಯ್ ಮೆಳಳ್ಯಾ ದೆಖೂನ್ ಆತಾಂ ತೀ ಮಾತೀಚ್ ಆಪಲೀ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ." ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ..

ಅಶೆಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಕವಿತೆಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳಚೊ ಆಸ್ವಾದ್ ಖರೊಚ್ ಜಾವನ್ ಎಕಾ ವಾಚಪ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ವರುನ್ ವೆತಾ.

ಮಂಗಳೂರ್, ಕೇರಳ್, ಮಾಲವಣ್, ಮುಂಬಯ್, ಗೊಯಾ ಅಶ್ಯಾ "ಕೊಂಕಣಗಾರ್" ಕವೀಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಸಪಾವತಾತ್. ಕೊಂಕಣೀಚ್ಯಾ ಧಾಗ್ಯಾನ್ ಸಗಳೆ ಕವೀ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಯೆಯಲ್ಯಾತ್. ವಲ್ಲೀ ಬಾಬಾನ್ ಲಾಗೀಂ ಹಾಡಲ್ಯಾತ್. ಲಾಗೀಂ ಹಾಡೂಂಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಯತ್ನ್ ಸುಫಳ್ ಥಾರಲ್ಯಾತ್. ಸುಕತೀ ನಪಯತ್ ಕೆಲ್ಯಾ, ಭರತೀಚ್ ಭರತೀ ಹಾಡಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಂತಲ್ಯಾ ದರಯಾಚ್ಯಾ ಸುಕತೇ ಭರತೆ ಭಾಶೆನ್.

ವಲ್ಲೀ ಬಾಬಾಕ್ ಖೂಪ್ ಖೂಪ್ ಯಶ್ ಆಂವಡೆತಾಂ. ತುಮಚ್ಯಾ "ಮುಂಬಯ್ ಕೊಂಕಣೀಂ ಅಭಿಯಾನಾಕೂಯ್ ಯಶ್ ಆಂವಂಡೆತಾಂ. ಕೊಂಕಣೀ, ಆಮಚೀ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಅನೀಕೂಯ್ ಫುಲೊಂಕ್, ಫಳೆಂವಕ್ ಸಾರಖೀ ದಿಶೆಂತಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹರಪೀ ಹೀ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಜಾವನ್ ಆಸಾ, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸತಾ. ಅಭಿನಂದನ್ ವಲ್ಲೀ ಬಾಬ್.


- ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ, ಮುಂಬಯ್

 

ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ, ಕವಿತಾ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್; ಮ್ಹಜೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ, ವೊಂಪ್ತಾ ತೆಂ ಪಿಕ್ತಾ, ಟುಂಟುನಿಚ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ (ತರ್ಜಣ್), ಹುಂಬನ್ಯಾವಯಲಿ ಪಣ್ಟಿ, ಗುಲ್‌ಮೊಹರ್. ಕವಿಸಮ್ಮೇಳಾಂನಿ, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂ, ಪರಿಶದಿ ತಶೆಂಚ್ ಬಹುಭಾಶಾ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಚಿ - "ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ" [ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬರೊ]

"ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ" ಹೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾವಿಶ್ಲೆಷಣಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಹಾಲೀಂಚ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾತಲೆ ನಾಮ್ನೆಚೆ ಲೆಖಕ್ ಆನಿ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಣಿ ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಾಠಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕೂಣ್ 27 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವೀಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆ ವಿಶ್ಲೆಷಣ್ ಕೆಲಾಂ. ನಾಮ್ನೆಚ್ಯಾ ಕವೀವಾಂಗಡಾಚ್ ಉದೆತ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಕವೀಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೊಯ್ ಆಸ್ಪಾವ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಸಾ.

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾಂಚೊ ಆಪ್ರೊಸ್ ಆನಿ ಮುಳ್ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಾತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್ ಕವಿತಾಂಚೆರ್ ಸಮಿಕ್ಷಾ ಬರೊವಂಕ್ ನಾ. ಎಕಾಚ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ವೆಗ್ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೈಲೀಂತ್ ಬರೊವ್ಪಿ, ವೆಗ್ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ತಾವೀಸ್ ಕವೀಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಎಕೆಚಕಡೆ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ಸಂದ್ ಮೆಳ್ಟಾ. ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಭೌಮಾನೆಸ್ತ್ ಉದಯ್ ಭೆಂಬ್ರೊ ಹಾಂಣಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ.

ವಲ್ಲೀನ್ ಹಾಚೆಆದೀಂಯ್ ಅಶಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲ್ಯಾ. ತಾಂಚಿ ಆಯ್ಜವೆರ್ ಸುಮಾರ್ ಸತ್ರಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಲೀಂಚ್ ತಾಂಚೊ "ಬಜಾರ್" ಹೊ ಕವಿತಾಸಂಗ್ರಹ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಂಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾದಮೀಚೊ ಪುರ್ಸ್ಕಾರ್ ದೊನ್ ವೆಗ್ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ದಿವೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರ್ಸ್ಕಾರೂಯ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಮೆಲನಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತೆ ಸಕ್ರೀಯ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತಾತ್. "ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ" ಹ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೆಷಣಾತ್ಮಕ್ ಪುಸ್ತಕಾವರವಿ ವೆಗ್ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಾಠಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಂಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರಪ್ ವಾಚ್ಕಾಕ್ ಸೊಪೆ ಥಾರ್ತಲೆ

ಸುಮಾರ್ 154 ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೆಷಣಾತ್ಮಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ದೆವ್ನಾಗರಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪೀಂತ್ ವಾಚ್ಪಿ ದೊನೂಯ್ ವಾಚ್ಕಾಂಚಿ ವೆವ್ಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಕಾಗದ್ ಆನಿ ಬಾಂದಾವ್ಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಛಾಪ್ಣಾವಳ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಆಸಾ. ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಮೊಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ದೊನ್ಶೆ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪ್ಯಾ.

- ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬರೊ

 

ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊ: ಗೊಂಯ್ಚೊ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಲೇಕಕ್, ಕವಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್. ’ಹಾಯ್ ಸಾಯ್ಭಾ’, ’ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸೋಧಾಂತ್’ ಹಾಚೆ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್.

[बूक समीक्षा] सुकती भरती - समीक्षा [फिलोमेना सांफ्रान्सिसको]

[बूक समीक्षा] सुकती भरती - समीक्षा [फिलोमेना सांफ्रान्सिसको]

नांव: सुक्ती भर्ती
प्रकार: कविता विशलेषणां, लिपी: कानडी/नागरी
प्रसतावन: उदय भेंबरे
प्रकाशन: आशावादी प्रकाशन
पानां: १५६
मोल: २५०

सुकती - भरती म्हणटनाच, म्हज्यां दोळ्यां सामकार एक चित्र उभें जालें: हांव दरया किनारेर बसल्यां; सामकार एदो व्हडलो दरय; दरयाक आयलेली सुकती; सुकतेर दिसपी काळीं कीट‌ट खडपां; खडंपाचेर आदळपी ल्हारां;..... खडपांचेर आदाळताना ल्हारांक दुखता आसतलें काय? म्हज्या जिवितांत कश्ट येतात तेन्ना म्हाका दुखता तशें? म्हज्या मनांत एवपी हीं चिंतनां.

आनी खिणांतूच, एक नवें चित्र दिसूंक लागता: - दरयाक भरती येंवक लागता. पयस पयस आसलेलीं ल्हारां म्हजे वेसल्यान येंवंक लागतात, येत रावतात, खडपांक बुडयतात, खडपांक नपयत करतात - म्हज्या कश्टांकूय नपयत केलेले भाशेन. म्हज्याय जिवितांत सुखाची भरती हाड‌लेले भाशेन.

अशीच शी एक २७ कविंच्या विचरांची सुकती भरतीच्या रूपांत अपल्या "सुकती भरती" पुसतकांक वल्ली बाबाचें विशलेशण आमकां वाचूंक मेळटा. दरयाक जशें वादळ-मड येता, तेच तरेचें वादळ तुफान ह्या २७ कविंच्या कवितांनींय बी येता - विचारांचें तुफान; चिंतनांचे तुफान. ह्या पुसतकाक वल्ली बाबान फुडो केला, आनी ह्या चिंतनाचें विशलेषण करून वाचकां फुड्यांत मांडलां. वाचकांक स्वता तुफानांक फुडो करूंक सोंपें केलां. सोंप्या उतरांनी. पद‌दतशीरपणान.

स्वर्गेसत बाब आर. वी. पंडीत हांच्या कवितेंतल्यो ह्यो वळी हांवें आदीं वाचलेल्यो. आतांय वाचल्योत. आतां वाचताना अनीकूय जायते दिश्टीकोन नदरेक पडले. वल्ली बाबान नदरेक हाडून दिलेत:-

"आतां म्हजे म्हकाय हांव विकपाचो आसां’
दर ना देखून उल्लां.
"

ह्या वळींनी म्हाका सदांच भूल घातल्या.

आतां वल्ली बाब शेवोटाक म्हणटा, "... आनी दुडूच आयच्या काळार सर्वस्व जालासतां मनीस आनी मनशापणाक कोण हुंगता?" वाह, वाह.

डा| जयंतीबाय नायक हांच्या कवितेच्यो ह्यो चार वळी, "ज्या दीस मातयेंत, तुज्यो आसती विलीन जाल्ल्यो; त्या दिसाच्यान, माती म्हजी आवय जाली," कितलें कितलेंच सांगता. काळजाक पीळ घालपी वळी ह्यो. आवयच्या मोगाची वोड जाणेवन दिवपी वोळी ह्यो. वल्लिबाब हांगासर म्हणटा, "..... माती तेदोळ परयांत पायांपंदली मातर जावन आसल्ली, आतां मातयेंत सयत जीव भरला, मातीच संसार जाला, मातयेंत आपली आवय मेळळ्या देखून आतां ती मातीच आपली आवय जाल्या." व्हा व्हा..

अशेंच सभार कवितेंनी वाचुंक मेळचो आस्वाद खरोच जावन एका वाचप्याक एका नव्या संसाराक‌च्च वरून वेता.

मंगळूर, केरळ, मालवण, मुंबय, गोया अश्या "कोंकणगार" कवींच्यो कविता ह्या पुसतकांत आसपावतात. कोंकणीच्या धाग्यान सगळे कवी लागीं लागीं येयल्यात. वल्ली बाबान लागीं हाडल्यात. लागीं हाडूंक तांचें यत्न सुफळ थारल्यात. सुकती नपयत केल्या, भरतीच भरती हाडल्या. म्हज्या चित्रांतल्या दरयाच्या सुकते भरते भाशेन.

वल्ली बाबाक खूप खूप यश आंवडेतां. तुमच्या "मुंबय कोंकणीं अभियानाकूय यश आंवंडेतां. कोंकणी, आमची मांय भास अनीकूय फुलोंक, फळेंवक सारखी दिशेंतल्यान व्हरपी ही एक वाट जावन आसा, अशें म्हाका दिसता. अभिनंदन वल्ली बाब.

- फिलोमेना सांफ्रान्सिसको, मुंबय

 

फिलोमेना सांफ्रान्सिसको: भुर्ग्यांचें साहीत, मटव्यो काण‌यो, कविता, विशलेषणां बरंवची बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिसकोचे पर्गट जाल्ले बूक; म्हजो दिश्टावो, वोंप्ता तें पिक्ता, टुंटुनिच्यो काण‌यो (तर्जण), हुंबन्यावयली पणटी, गूल‌मोहर. कविसम्मेळांनी, अखील भारतीय कोंकणी साहीत सम्मेळनां, परिशदी तशेंच बहुभाशा कविसम्मेळनांनी भाग घेतला.

वल्ली क्वाड्रस हांची - "सुकती भरती" [उदय मांबरो]

"सुकती भरती" हें  कोंकणी कविताविश्लेषणांचे पुस्तक मुंबयच्या आशावादी प्रकाशनान हालींच उजवाडायलां. मंगळुरातले नामनेचे लेखक आनी कवी वल्ली क्वाड्रस  हांणी देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या एकूण २७ कोंकणी कवींच्या कवितांचे विश्लेषण केलां. नामनेच्या कवीवांगडाच उदेत्या नव्या कवींच्या कवितांचोय आस्पाव ह्या पुस्तकांत आसा.

वल्ली क्वाड्रस हांणी कवितांचो आपरोस आनी मुळ कविता ह्या संग्रहात घेतल्या. पूण कवितांचेर समिक्षा बरोवंक ना. एकाच पुस्तकांत वेगवेगळ्या शैलींत बरोवपी, वेगवेगळ्या पिळगेंतल्या सत्तावीस कवींच्यो कविता एकेचकडे वाचपाची संद मेळटा. पुस्तकाक भौमानेस्त उदय भेंब्रो हांणी प्रस्तावना बरयल्या.

वल्लीन हाचेआदींय अशीं पुस्तकां उजवाडायल्या. तांची आयजवेर सुमार सतरा पुस्तकां उजवाडाक  आयल्यात. हालींच तांचो "बजार" हो कवितासंग्रह उजवाडाक आयिल्लो. तांका कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो पुरस्कार दोन वेगवेगळ्या पुस्तकांक फावो जाला. तशेंच दिवॊ साहित्य पुरस्कारूय फावो जाला. कोंकणी साहित्य तशेंच संमेलनाच्या वावरांत ते सक्रीय वांटो घेतात. "सुकती भरती" ह्या तांच्या कोंकणी कवितेच्या विश्लेषणात्मक पुस्तकावरवी वेगवेगळ्या वाठारांतल्या कोंकणी कवितांचो अभ्यास करप वाचकाक सोपे थारतले

सुमार १५४ पानांच्या ह्या विश्लेषणात्मक पुस्तकांत देवनागरी आनी कन्नड लिपींत वाचपी दोनूय वाचकांची वेवस्था केल्या. पुस्तकाचो कागद आनी बांदावळ तशेंच छापणावळ अप्रतिम आसा. पुस्तकाचे मोल जावन आसा दोनशे पन्नास रुपया.

- उदय मांबरो

 

उदय मांबरो: गोंयचो एक नामणेचो लेकक, कवी, वावराडी तशेंच पदां घडणार. ’हाय सायभा’, ’मनशाच्या सोधांत’ हाचे एदोळ पर्गट जाल्ले बूक.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ವಿಮರ್ಶೆ/ಸಮೀಕ್ಶಾ


ಮೊನಿಬೋಬ್ | मोनी बॊब ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ
मुग्दनात्लीं गितां


ಬಜಾರ್ | बजार

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2017
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]