ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ]ಬಜಾರ್ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ [ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್, ತಾಕೊಡೆ]

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ’ಬೂಕ್-ವಿಮರ್ಸೊ’ ವ ’ಬೂಕ್-ಸಮೀಕ್ಶಾ’ ಏಕ್ ಅಥ್ವೊಚ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ್. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅನ್ಭೋಗ್, ಪ್ರಭುದ್ದತಾ, ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸುನ್, ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಬುಕಾಕ್ ವಾಚುನ್, ತಾಚೆರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ದೃಶ್ಟಿಕೋನಾಂತ್ ತುಕುನ್, ತಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಅಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾಂಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಉಟುನ್ ದಿಸ್ತಾ, ಹಾಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್; ’ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ?’, ’ಕೊಣಾಕ್ ಪಡುನ್ ಗೆಲಾಂ?’, ’ಅಪ್ಣಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್.

ವಿಮರ್ಶಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಆಮ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಸಂಪಾದಕ್/ಬರವ್ಪಿ ಹೆರಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಸತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಶೆಡ್ದಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಸಾಂಗ್ತಿತ್?

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ’ಬೂಕ್-ವಿಮರ್ಸೊ’ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಬುಕಾಚೆರ್ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂ, ತೆಂಯ್ ಬುಕಾಚೊ ಲೇಖಕ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದೊರ್‍ಯಾಭಿತರ್ಲೊ ವಾ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ದಿತಲೊ ತರ್ ಮಾತ್ರ್. ನಾಂ ತರ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ’ಮತ್-ಗತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ’ ಭೆರ್‍ಯಾಕರ್ನಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಬುಕಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸುಂ ವಾ ನಾಂ ಆಸುಂ ಪುಣ್ ’ಬಾಜಾರಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ವ್ಹಾಪಾರ್ನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ’. ದೆಕುನ್ ’ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ಚ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಸವಾಲ್.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಆಸಾ ತಸೊ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ, ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಸಬ್ಧ್ ಕಾಡುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಪುಣ್ ಪರತ್ ತೆಂಚ್ ಅಧುರೆಂ ಸವಾಲ್ ’ಕೊಣಾಕ್ ಪಡುನ್ ಗೆಲಾಂ?’

- ಸಂ

[ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ]ಬಜಾರ್ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ [ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್, ತಾಕೊಡೆ]

ಬೂಕ್: ಬಜಾರ್, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
ಪ್ರಕಾರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ, ಲಿಪಿ: ಕಾನಡಿ
ಪ್ರಕಾಶನ್: ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಸ್ತವನಾಂ: ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಅನಿ ಮಾ| ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ
ಪಾನಾಂ: 90, ಮೋಲ್: ರು. 200

ಕವಿಚಿ ಯೆಣೆಂ ಆನಿ ಪಾಟ್-ಭುಂಯ್:

ಸಾಂ. ಪೆದ್ರುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್ ನೆಗಾರ್ ಕರುನ್ ಶೆಕಿಂ, ಕ್ರೀಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ. ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಚಿಯೀ ಕವಿತಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಪೊಳ್ನ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪುರೊ.

ಜಲ್ಮಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಂತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಸಂಪಾದಾಕಾನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ವಲ್ಲಿಚಿ ಜಾಪ್ ಪಳೆಯಾ.

’ಹಾಂವ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ನಾ. ಫಕತ್ತ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಬರಯ್ತಾಂ’

ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಚಿಂ ಶೆತಾಂ ವಿಕಸಿತ್ ಜಾವುನ್ ಹೆರಾಂ ಭಾಶೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಿಂಯೀ ಪಾಟಿಂ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂನಿ ರುಜು ಕರುನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಚೆ ತಸಲೆ ಥೊಡೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ವಾವ್ರಾಡಿ ಮೊಂವಾಚ್ಯಾ ಮುಸಾಂ ಬರಿಂ ನಿರಂತರಿ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ರಾಣಿ ಮೂಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ಮುಖೆಲಿ, ತಶೆಂ ಸಂಘಟಿತ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಸಯ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಆಜ್ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚೊ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಏಳ್ಗಿ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ತೆಂ ಹಾಂವೆ ವಾಚುನ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿಶ್ಲೆಷಣ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ ತುಮ್ಚೆ ಹುಜಿರ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಆಪೆಕ್ಶಿತಾಂ.

ಬಜಾರಾಂತ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆನಿ ನವಾಲಾಂ:

ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ - ಏಕ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಭವ್ತ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್ ವಿಜ್ನಾನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ.
"ಆಮಿ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಯಾಂ, ಆಜ್ ಜಿಯೆವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ನಾಕಾತ್."

ಆನ್ಯೇಕ್ ತತ್ವಜ್ನಾನಿ - ಲಿಯೊ ಟಾಲ್‌ಸ್ಟಾಯ್ ಹೆಂಚ್ ಚಿಂತಾಪ್ ದೈವೀಕ್ ರಿತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ತೊ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ.

"ದೇವ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಸತ್ ಪಳಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಗೊಚ್ ರಾವ್ತಾ." ಪುಣ್ ವಲ್ಲಿ ತಸೊ ನ್ಹಯ್, ತೊ ವಗೊಚ್ ರಾವಾನಾ.

ಬಜಾರಾಂತ್ಲಿ ಕಲಾ:

ಬಜಾರ್ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್, ಅನ್ಭೊಗ್, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್, ಆನಿ ತಾಚಿ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ.

ಸವಾಲಾಂ ವಯ್ರ್ ಸವಾಲಾಂ ಉಟಯ್ತಾ. ಆನಿ ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ನಿದೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ತೊ ಧೊಂಕುಳ್ತಾ. ಆನಿ ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ತಾ.

"ಯೆ ತುಮಿ ಕಸಾಯ್‌ಗಾರಾಂನೊ.
ಗೊಮ್ಟೊ ಕಾತರ್ತಾನಾ ನಿರಪ್ರಾಧಿ
ದೂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ಲಾಂ?

(ಕವಿತಾ : ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್)

ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕವಿಚಾನ್ ತಡ್ವನಾ. ದೆಕುನ್ ಕವಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ದಾಖಯ್ತಾ. ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಹಳೂ ವಿಶಯ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಕಾನಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಅನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ.

ಆನಿ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ಕವಿ ಅಧಿಕಾರಾನ್ ಮಳ್ಳೆ ಬರಿ. ಶೀದಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದೆಂವ್ತಾ.

ಅಳೇ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪೆಟೊ ಮೆಲಾ ಥಂಯ್.

ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸ್ಯೆತ್
ಹ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾನ್‌ಯೀ.
.......
ಕೊಣೆಂಯ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ನಾ ಪಳೆ
ಲೊರಿ ಹಾಂಡ್ಲಿಗೀ ಹ್ಯಾ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಕಾರ್
ಹಾಂಡ್ಲಿಗೀ ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಾಡ್ಲೊಗೀ
ಕೊಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ?

(ಕವಿತಾ : ಅನ್ಯೇಕ್ ಪೆಟೊ ಮೆಲಾ ಪಳೆ)

ಹರ್ಯೇಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಶೆತಾ, ಪುಣ್ ಸ್ವತಾಚೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೀ ಚಿಂತಿನಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕವಿ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಚೆರ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲುನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್‌ಚ್ ಬದ್ಲಿ ಕರ್ಚಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿತಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಕೊಣಿ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬದ್ಲಿತ್ ತರ್. ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಬದಲ್ಲೆಲೆ ಬರಿಂ ಕವಿಕ್ ಭಗಾತ್.

ನಲಿಯೊ ವಿಂಚ್ತಾಸ್ತಾಂ
ದೊಗೀ ಚಿಂತ್ತಾತ್
"ಆಪ್ಣೆಂ ಭಿಂಚ್ ವೊಂಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್."

(ಕವಿತಾ : ವಾಂಟೊ ಆನಿ ನಲಿಯೊ)

ಬಜಾರಾಂತ್ಲೊ ಸ್ವಾಸ್:

ಬಜಾರ್ ಏಕ್ ಫಕತ್ ಕವಿತಾ ಬೂಕ್ ನ್ಹಂಯ್, ತಾಂತು ಏಕ್ ಜೀವ್ ಆಸಾ ಅನಿ ತಾಂತುಂ ಸ್ವಾಸ್ ಆಸಾ. ಬಚಾವಿ ಆಸಾ, ಸಡ್ವೊಣ್ ಆಸಾ, ರಗ್ತಾ ಸಂಚಾರ್ ಆಸಾ.

ನ್ಹಂಯ್ತ್ ವಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ಉಪೆಂವ್ಚಿ. ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ತಾನಾ ದಡ್ಬಡ್ಚೆ ಜಿವ್ ಮಾಸ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಬಜಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಕವಿತಾ. ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ತರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಜೀವ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ ಆಕ್ಲಾಸ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯೊ, ಥೊಡ್ಯೊ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಮಯ್ಪಾಸಾಚ್ಯಾ ಯಾದಿಂನಿ ಜಿವಂತ್ ದವರ್ಚ್ಯೊ.

ಹಳೂ ಖಿಳೆ ಮಾರಾ
ಮಾಂಯ್ ಬಾಬಾಚೆಂ ರಗಾತ್ ಯೀ
ತೆ ವಣದಿಂಚ್ಯಾ ರಂಗಾಂತ್ ಲಿಪ್ಲಾಂ.

(ಕವಿತಾ : ಹಳೂ ಹಳೂ)

ಪಳೆಯಾ ಹ್ಯಾ ವೊಳಿಂನಿ ಕವಿಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ. ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮಾತ್ಯೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೊಣ್ತಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಚಿ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ತಾಣಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಖರ್ಚಿ ರೀತ್.

ಆತಾಂ ಗೊಮ್ಟಿ ದಾಂಬಾ
ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್
’ಜಿವಾ ಆಕ್ಲಾಸಾನ್ ಬೊಭಾಟ್ತಾಂ’
ತುಮಿ ತಾಕಾ ಬಂಡಾಯ್ ಮ್ಹಣಾ.

(ಕವಿತಾ : ಬಂಡಾಯ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ)

ಮಾತಿ ಮೋವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಖೊಂಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ ಚೆಂಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕವಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚಿ ಏಕ್ ಮೇರ್ ಆನಿ ಘಡ್ ಕಿತ್ಲಿ ತೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ.

ಜಿಣ್ಯೆ-ಮೊರ್ನಾ ಸಂಘರ್ಶ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ
ವಾಂಕ್ಡಿ ಜಾಲ್ಲಿ ದಿವ್ಟಿ
ಕಾನ್ ದಿತಾ

(ಕವಿತಾ : ಸುಸ್ಕಾರ್)

ಪಾಲ್ವೊಂಚ್ಯಾ ವಾತಿಕ್‌ಯೀ ಕೊಣಾಚೊಗೀ ಜೀವ್ ಉಭ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖಂತ್. ಕವಿ ಏಕ್ ದಿವ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್
ಪಾರ್ಕಿತಾ. ಜೀವ್ ಆಸ್ಲೆ ಆಪ್ಲೆ ಪೆಲೆ ಸಯ್ತೀ ನಿದೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಕವಿ ಜಾಗಯ್ತಾ . ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟೊನ್, ನಿದೆಂತ್ ತಿಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಹೆಂ ಸಂವೇದನ್ ಕರೀತ್‌ಗೀ?

ಬಜಾರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ’ಝರ್’ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸಳ್ಸಳಿ ’ಖರ್’:

ಕೊಣಾಚಿ ತಿ ಪರ್ಸ್?
ಕಂಯ್ ಕಂಯ್ ಹಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಸ್ತೆಲಿ
ಗುರುದ್ವಾರ್, ಮಂದಿರ್, ಇಗರ್ಜ್, ಪಳ್ಳೆಂನಿ.

ಘರ್, ಕಾರ್,
ಜಾತ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ? ವಾ ಜಾತಿ ಭಾಯ್ಲಿ?

(ಕವಿತಾ : ಪರ್ಸ್)

ರಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಪಟ್ಯಾಚೆರ್ ಉದಾರಿ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಪಿಂಜ್ಕರ್ ಪರ್ಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕವಿ ಹಾಂಗಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಿವಿತ್‌ಚ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್ತಾ. ತಿ ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಕುಟ್ಮಾಚಿ, ಸಮಾಜೆಚಿ, ದುಬ್ಳ್ಯಾಚಿ, ಮಂದಿರಾಚಿ, ದೆವಾಳಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುನ್ ಜಾಡ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಖುಂಟೊ ವಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‌ಪಣಾರ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ವಾಟೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಚಾರ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿ ಖಂಯ್ ಕಿಡೊ, ಖಂಯ್ ಸುಕ್ಣೆ ಅನಿ ಖಂಯ್ ಸುರ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪರ್ಯಾಯಾಂತ್ ಘುಸೊನ್ ಹ್ಯೊ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂಚ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಉಬ್ಯೊ ಕರ್ತಾ.

ಆನಿ ಪಾವ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್
ಪಾವ್‌ಚ್ ಸರ್ಗ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್
ನ್ಹಯ್?

(ಕವಿತಾ : ಪಾವ್ ಶೆರ್)

ದಾನ್ಯಾಚೆಂ ವಜನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾ ಮಾಪ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾಡಾಚ್ಯಾ ಪಾವಾಚಿ ಆನಿ ಶೆರಾಚಿ ವಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರಿ ಕವಿ ಪಾವಾ ಶೆರಾಧ್ವಾರಿಂ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಯೀ ಅಶೀರಾಯ್ ಮಾಪುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ.

ಅಖ್ರೇಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ . ಬಜಾರಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾಂ:

ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ವಾರಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಬಜಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾಂ ಹಾತ್‌ಭರ್ ಬೆಗಾಂಚ್ಯಾ ಜಡಾಯೆನ್ ಬಾವ್ಳೆ ತುಟ್ತಾನಾ ಆನಿ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಅಭಾವಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೊ ಹೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಸಂಪಯ್ತಾನಾ. ಬುಕಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಸವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಅಸೊ;

’ಬಜಾರ್’ ಕವಿತಾ ಜಮೊ ಹಾಂವೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯೆದೊಳ್ ವರೆಗ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ. ಹೊ ಬೂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಆನಿ ವಿಂಗಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಆನಿ ಶಯ್ಲೆಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಬಜಾರ್ ಬುಕಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ.?

ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಸಾ, ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಆಸಾ, ಧಯ್ರ್ ಅಸಾ, ದಯಾಳಾಯ್ ಆಸಾ
ದಾಕ್ಶೆಣ್ ನಾ. ನೀತ್ ಆಸಾ, ಸಲ್ವಣ್ ಆಸಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ಜೀಕ್‌ಯೀ ಅಸಾ

ದೆಕುನ್ ಹೊ ಬೂಕ್ ಘೆಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾ ವಾಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಾಕಾ ಬರಿಂ.ಆನಿ ತಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರಾ

ವಲ್ಲಿಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆನಿ ಧ್ಯೇಯ್ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಪಂಕ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಏಕಾ ಹಿಂದಿ ಕವಿ - ದುಶ್ಯಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ. ಹೊ ಹಿಂದಿ ಕವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಜಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೊಳಿಂತ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ.

"ಸಿರ್ಫ್ ಹಂಗಾಮಾ ಖಡಾ ಕರ್ನಾ
ಮೆರಾ ಮಕ್ಸದ್ ನಹಿಂ ಹೈ,
ಮೆರಿ ಪೂರಿ ಖೊಶಿಶ್ ಹೆ.
ಕಿ ಯೆ ಸೂರತ್ ಬದಲ್ನಿ ಚಾಹಿಯೆ"


ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್‌ಯೀ. ಅಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ’ಬಜಾರ್’ ಬುಕಾಧ್ವಾರಿಂ ಹೊಚ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿತಾ.


 - ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್, ತಾಕೊಡೆ. (ಎಪ್ರಿಲ್,2017)

 

ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆ: ನೆರಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ನಜ್ರೆತ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮಿರಾರೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಕವಿ. ’ಗಾಣಾಂ’ ತಾಚೊ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಮುಂಬಯ್ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಚ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ, ತೇಂಯ್ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ವರ್ತಿ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿತಾಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ, ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಸಯ್ತ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೆಸವೆಂ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ/ಸಮೀಕ್ಶಾ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್.

[बूक विमर्सो]बजार कविता जम्याचो विमर्सो [नेरी नज्रेत, ताकोडे]

साहितीक प्रकारांत ’बूक-विमर्सो’ व ’बूक-समीक्षा’ एक अथवोच्च प्रकार. साहितीक अनभोग, प्रभुद्दता, दिश्टावो आनी जाण्वाय आसून, एका निर्दिश्ट बुकाक वाचून, ताचेर समाजीक दृश्टिकोनांत तुकून, तांतलें साहीत समाजेंत कितलें प्रसतूत म्हळ्ळ्याचेर अपली अभिपराय उचार्ची श्याथी भोव थोड्यांक मात्र आसता. कोंकणेंत कांय हांचो बोर्गोळ उटून दिसता, हाचीं सभार कारणां पयकिंत पयलें कारण; ’अपणाक कितें फायदो?’, ’कोणाक पडून गेलां?’, ’अपणान कित्याक वाचुंक जाय?’ म्हळ्ळें सवाल.

विमर्शक सोड्यां, आमचे कितले संपादक/बरवपी हेरांचे बूक वाचतात म्हळ्ळें सवाल सत न्हय म्हण कोशेडदाक खाल जावन कितलेशे सांग्तीत?

अशें म्हणून ’बूक-विमर्सो’ नांवाखाल बुकाचेर होगळाप मात्र उचार्चें, तेंय बुकाचो लेखक अपणाक जाय जाल्लो वा अपल्या दोर‍याभितरलो वा अपणाक कांय फायदो दितलो तर मात्र. नां तर कोणाक‌यी एकल्या ’मत-गत नात‌ल्ल्या’ भेर‍याकर्ना तोंडाक आयिल्लें बरंवचें आनी बुकाक प्रसतूत आसूं वा नां आसूं पूण ’बाजारी बायलांची भास व्हापार्न बरंवचें’. देकून ’बूक विमर्सो’ म्हळ्ळोच्च आज‌काल कोण‌यी करुंक वचाना, प्रामाणीक विमर्सो केल्ल्यांक स्वीकार कर्ची श्याथी सयत कोंकणेंत कितलेश्यांक आसता म्हळ्ळें अन्येक प्रमूक सवाल.

हांगासर हो विमर्सो आसा तसो पर्गट केला, होगळाप दिंवचे थोडे सब्ध काडून पर्गट केला. पूण परत तेंच अधुरें सवाल ’कोणाक पडून गेलां?’

- सं

[बूक विमर्सो]बजार कविता जम्याचो विमर्सो [नेरी नज्रेत, ताकोडे]

बूक: बजार, कवी: वल्ली क्वाड्रस
प्रकार: कोंकणी कविता, लिपी: कानडी
प्रकाशन: आशावादी प्रकाशन
प्रसतवनां: जोन सुंटिकोप्प अनी मा| जो. सी. सिद्दकट्टे
पानां: ९०, मोल: रू. २००

कविची येणें आनी पाट-भुंय:

सां. पेद्रून पयलें क्रीसताक नेगार करून शेकीं, क्रीसताच्या मोगार पडोन पवित्र पुसताक सयत बरोंवच्यांत आपलो वावर दिल्ल्या बरीं. वल्ली क्वाड्रसचियी कविता संसारांत थावन सुर्वेर पोळन धांव‌ल्ली एक काणी तुमकां विज्मीत करुंक पुरो.

जल्माचें देणें घेवन्ंच एक साहिती जावन कांय पांतीस वर्सां आदीं काण्येगार जावन ताणे आपल्या बर्पाची सुर्वात केल्ली.

एक दीस तवळच्या एका मालघड्या संपादाकान ताचेलागीं एक कविता बरवन धाडुंक विनंती केल्ल्या वेळीं वल्लिची जाप पळेया.

’हांव कविता बरयना. फकत्त काण्यो मात्र बरयतां’

आनी सवकास आतां ह्या काळार कोंकणी कविताचीं शेतां विकसीत जावून हेरां भाशें सांगाता आमिंयी पाटीं नांव म्हळ्ळें आमच्या कोंकणी कविंनी रुजू करून संसाराक दाखयलां. कोंकणी कविता ह्या पांवड्याक हाडुंक बोटांनी मेजचे तसले थोडे कोंकणेचे वावराडी मोंवाच्या मुसां बरीं निरंतरी वावर करून आसात. तांतलो एक राणी मूस जावनासा वल्ली क्वाड्रस. कित्याक म्हळ्यार तो एक बरवपीच न्हय आसतां एक मुखेली, तशें संघटीत वावराडी सयत जावनासा.

आज तो कोंकणेचो एक उंचल्या पांवड्याचो कवी जावन ताणें आपली एळगी करून घेतल्या. तें हांवे वाचून समजल्लें म्हजें विशलेषण आनी विमर्सो तुमचे हुजीर दवरुंक आपेक्षितां.

बजारांतलीं सवालां आनी नवालां:

आलबर्ट ऐन‌स्टैन - एक प्रख्यात भवत‌शासत्र विजनानी आपल्या व्याख्यानांत अशें सांग्ता.
"आमी काल्च्या दिसा थावन शिक्यां, आज जियेव्यां आनी फाल्यांचो भर्वसो दवऱ्यां. पूण भोव गर्जेचें कितेंगी म्हळ्यार सवालां विचार्चें रावयनाकात."

आन्येक तत्वजनानी - लियो टाल‌स्टाय हेंच चिंताप दैवीक रितीन आपल्या एका काण्येंत तो अशें सांग्ता.

"देव संसारांत जांवचो अन्याय आनी तांतलें सत पळयता. पूण पळेवन वगोच रावता." पूण वल्ली तसो न्हय, तो वगोच रावाना.

बजारांतली कला:

बजार कविता जम्यांत कवी आपलें चिंताप, अनभोग, व्यक्तित्व, आनी ताची कलात्मक दीश्ट भोव अपुर्भायेन ताच्या कवितेंनी पिंत्रायता.

सवालां वयर सवालां उटयता. आनी केदनां केदनां निदोन पड‌ल्ल्या समाजेक तो धोंकुळता. आनी केदनां केदनां व्यक्तिगत जावन एका व्यक्तिच्या कोशेडदाक सवाल घाल्ता.

"ये तुमी कसाय‌गारांनो.
गोमटो कातर्ताना निरपराधी
दूक तुमकां दिसलां?

(कविता : क्राफर्ड मार्केट)

समाजेंत जांवचो अत्याचार पळेवन कविचान तडवना. देकून कवी पयलें आपली सामाजीक जवाब्धारी दाखयता. आनी समाजेचे दोळे उग्ते कर्ता. मागीर हळू विशय नाजूकायेन कानांत घाल्ता. अनी उपरांत चिंतुंक लायता.

आनी मुकार्सून कवी अधिकारान मळ्ळे बरी. शीदा व्यक्तिच्या काळजांत देंवता.

अळे अन्येक पेटो मेला थंय.

कितल्या विश्वासान दीस काड‌ल्ले आस्येत
ह्या पेट्यान‌यी.
.......
कोणेंय विचारलें ना पळे
लोरी हांडलिगी ह्या मर्सिडीस कार
हांडलिगी या कोणेंय काडलोगी
कोणाक कितें पडोन गेलां?

(कविता : अन्येक पेटो मेला पळे)

हऱ्येक व्यक्ती संसाराची बदलावण आशेता, पूण स्वताचे बदलावणे विश्यांत कोणी चिंतिना. ह्या दिशेन कवी एका मनश्याच्या कोशेडदाचेर सवालां घालून संसाराक‌च बदली कर्ची जाग्वण दिता. ही कविता वाचून कोणी एकलो आपलें जिवीत बदलीत तर. सगळो संसार बदल्लेले बरीं कवीक भगात.

नलियो विंचतासतां
दोगी चिंत्तात
"आपणें भिंच वोंप‌ल्लें तर."

(कविता : वांटो आनी नलियो)

बजारांतलो स्वास:

बजार एक फकत कविता बूक न्हंय, तांतू एक जीव आसा अनी तांतूं स्वास आसा. बचावी आसा, सडवोण आसा, रग्ता संचार आसा.

न्हंयत वा दऱ्यांत उपेंवची. हातांत धर्ताना दडबडचे जीव मासळेपरीं जावनासात बजारांतल्यो चडताव कविता. थोड्यो कविता मोर्च्या म्हनश्याक जीव दिंवच्यो तर थोड्यो कविता जीव वेतासतां आकलास सोडच्यो, थोड्यो सर‌ल्ल्या आत्म्यांक मयपासाच्या यादिंनी जिवंत दवर्च्यो.

हळू खिळे मारा
मांय बाबाचें रगात यी
ते वणदिंच्या रंगांत लिपलां.

(कविता : हळू हळू)

पळेया ह्या वोळिंनी कविची श्याथी. सर‌ल्ल्या व्हडिलांक मात्येच्या त्या वोणतिंतल्यान भायर हाडची ताणीं केल्ल्या, ताणी दिल्ल्या मोगाचें ऋण फारीक खर्ची रीत.

आतां गोमटी दांबा
जेदनां हांव
’जिवा आकलासान बोभाटतां’
तुमी ताका बंडाय म्हणा.

(कविता : बंडाय आनी कविता)

माती मोव आस‌ल्ले कडे खोंडच्या ह्या संसारांत, पंदा पडोन चेंचतेल्यांक कवी सोसणिकायेची एक मेर आनी घड कितली तें दाकवन दिता.

जिण्ये-मोर्ना संघर्श्यांत‌यी
वांकडी जाल्ली दिवटी
कान दिता

(कविता : सुसकार)

पालवोंच्या वातीक‌यी कोणाचोगी जीव उभताना जांवची खंत. कवी एक दिवटी जावन
पार्किता. जीव आसले आपले पेले सयती निदोन पड‌ल्ले वेळीं कवी जागयता . फांत्यार उटोन, निदेंत तिचो प्राण गेला म्हणचो बेजवाब्दार म्हनीस हें संवेदन करीत‌गी?

बजार वयल्यान ’झर’ गुंडायेंत ज्वालामुखी सळसळी ’खर’:

कोणाची ती पर्स?
कंय कंय ही पावल्यासतेली
गुरुद्वार, मंदीर, इगर्ज, पळ्ळेंनी.
.....
घर, कार,
जात आसलेली? वा जाती भायली?

(कविता : पर्स)

रयलाच्या पट्याचेर उदारी पड‌ल्ली पिंजकर पर्स पळेवन कवी हांगा सगळें जिवीत‌च उगडापें कर्ता. ती सांडून घाल्ली पर्स जावंक पुरो कुटमाची, समाजेची, दुबळ्याची, मंदिराची, देवाळाची सेवा करून जाडन उडयिल्लो खुंटो वा म्हातार‌पणार तांक नात‌ल्ल्या, वाटेर पड‌ल्ल्या लाचार म्हनश्याचें जिवीत. ह्या कवितेंत कवी खंय किडो, खंय सुकणे अनी खंय सूऱ्यो जावन जिविताच्या हऱ्येका पऱ्यायांत घुसोन ह्यो विवीध थरांच्यो इमाज्यो उब्यो कर्ता.

आनी पाव चिंत्पांत
पाव‌च सर्ग आनी संसार
न्हय?

(कविता : पाव शेर)

दान्याचें वजन कर्च्या वा मापच्या रुकाडाच्या पावाची आनी शेराची वळोक नात‌ल्ल्या ह्या काळारी कवी पावा शेराध्वारीं स्वार्थी चिंत्पाचियी अशीराय मापुंक सक्ता.

अखरेचीं उत्रां . बजारांतलो भायर पडतां:

सोमारा थावन सन्वारा म्हणासर चल्च्या, ह्या जिविताच्या बजारा थावन भायर पडतां हात‌भर बेगांच्या जडायेन बावळे तुटताना आनी वेळाच्या अभावान धांवताना थोडो वेळ घेवन हांवे केल्लो हो विमर्सो संपयताना. बुकाविशीं आनी कवी वल्ली क्वाड्रासविशीं म्हजो खासगी उल्लेक असो;

’बजार’ कविता जमो हांवे कोंकणेंत येदोळ वरेग वाच‌ल्ल्या वा म्हज्या हाताक मेळ‌ल्ल्या बुकां पयकी. हो बूक दूसऱ्याच आनी विंगड चिंत्पाचो आनी शयलेचो जावनासा.

ह्या बजार बुकांत कितें आसा.?

एक क्रांती आसा, मुखेल्पण आसा, धयर असा, दयाळाय आसा
दाक्षेण ना. नीत आसा, सलवण आसा, सांगाता जीक‌यी असा

देकून हो बूक घेया सांबाळा वाचा पवित्र पुसताका बरीं.आनी ताचो नियाळ करा

वल्लिचें चिंताप आनी ध्येय भारत देशांतल्या उंचल्या कविंच्या पंक्तेर आसच्या एका हिंदी कवी - दुश्यंत कुमार हाच्या चिंत्पाक ताळ पडता. हो हिंदी कवी आपल्या एका गजलांतल्या वोळिंत अशें सांग्ता.

"सीर्फ हंगामा खडा कर्ना
मेरा मक्सद नहीं है,
मेरी पूरी खोशीश हे.
की ये सूरत बदलनी चाहिये"


वल्ली क्वाड्रस‌यी. अमकां ह्या ’बजार’ बुकाध्वारीं होच संदेश दिता.


- नेरी नज्रेत, ताकोडे. (एपरील,२०१७)

 

नेरी नज्रेत ताकोडे: नेरी मेलवीन नज्रेत मुंबयच्या मिरारोड फिर्गजेंत वसती करून आसचो प्रतिभावंत कवी. ’गाणां’ ताचो येदोळ पर्गट जाल्लो कविताजमो. मुंबय तसल्या गडदेच्या शेरांत वसती करून आसा तर‌यी कोंकणी साहित्याची, तेंय कवितेची ताची आसक्त वर्ती. जायत्या कवितागोश्टिंनी भाग घेतला, कविगोश्टी चलवन वेल्यात तशेंच कविता स्पर्ध्यांनी इनामां सयत जोडल्यांत. कविता बरंवचेसवें कवितेंचेर विमर्सो/समीक्षा कर्ची श्याथी सयत आसचो हो पयणारी.कोम अंतर‌जाळिचो पयलो सह-संपादक.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2017
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]