ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಬೂಕ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ] ಮೊನಿಬೋಬ್ - ಸಮೀಕ್ಶಾ [ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್]

ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಳ್ಕಳ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊರ್ನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ ಮೊನಿಬೊಬ್

ಬೂಕ್: ಮೊನಿಬೋಬ್, ಕವಿ: ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ
ಪ್ರಕಾರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ, ಲಿಪಿ: ಕಾನಡಿ/ನಾಗರಿ
ಪ್ರಕಾಶನ್: ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್
: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
ಪಾನಾಂ: 96, ಮೋಲ್: ರು. 125

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖಾಸ್ಕೆನ್ ವಳ್ಕೊಂಚೊ ಎಕ್ ಕವಿ ಮಿತ್ರ್,

ವ್ರತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಶಕ್, ಮನ್ಶಾಪಣಾನ್ ಭರುಲ್ಲೊ ಸಾದೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮಾಯ್ಪಸಿ ಜಿಣೊಸ್ ಅನಿ ಉಣೆ ಉಲೊವ್ಪ್, ಚಡ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಟೊಂವ್ಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸುಂಟಿ ಕೊಪ್ಪಕ್ ಪುರ್ವಜ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ತಾಚಿ ಥೊಡ್ಯಾ ದೀಸಾಚಿಂ ವಸ್ತಿ, ಲಗ್ನ್ ಅನಿ ಅತಾಂ ವಾವ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ ಲಾನ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ತಾಚೆಂ ಬಿಡಾರ್.

ಜೆದ್ನಾ ತಾಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾ ಜಮೊ "ಮೊನಿ ಬೋಬ್" ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲೊ, ತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅನಿ ಘಟಾ ಮದೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್, ಕವಿತಾ ಅನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಎಕ್ ನವೊ ರಸ್ತೊ ರಚ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳ್ಕೊಂಕ್, ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲೊ.

ಜೊನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪಚಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಸಲೀಸ್, ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಚಣೆ. ಹಾಂವೆ ವಾಚುನ್ ಪಳೆಲೆ, ಚಾಬುನ್ ಪಳೆಲೆ, ರೊಂವಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಲಗ್ಬಗ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘೊಳೊವ್ನ್ ಜಾತಾಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಥೊಡಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಹಾಂಗಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಯಾ ತಶೆ ಬೊಗ್ಲೆಂ,

ಮೊನಿ ಬೋಬ್ ಮತಿ ಬಿತರ್ ಖೂಬ್ ದೊಶಿ ಕರ್ತಾ. ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಜಾಪ್ ಕವಿ ದಿನಾ ಪುಣ್ ಉಚಾರ್ಚೆ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಾಂಗೊನ್ ವೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಮೊನಿ ಬೊಬೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೌನ್ ರುದಾನ್, ಗುಪ್ತ್ ರಡ್ಣೆಂ, ಮತಿಂತ್ಲೆ ಗೊಂದೊಳ್, ನಿಸ್ಸಹಾಯಕತಾ, ಹುಸ್ಕಾರ್, ಪಿಂರ್ಗೋಣ್, ಬೊಬಾಟ್, ಅಕ್ರಂದನ್, ಸಳ್ ಅನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ಪೊಟನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ರುಚಿಕ್ ಪಕ್ವಾನ್, ಮತಿಕ್ ವಾಸ್ತಾವಿಕತೆಚೆ  ದರ್ಶನ್, ಅನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೆ ಗುಪಿತ್ತ್ ರುದಾನ್ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ,

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪಣಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ಖಂಚ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಂವೊಂಕ್ ನಾ. ಮೊನಿಬೊಬ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕವಿತೆಂಚೊ ತೀರ್ಲ್‌ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜೂನ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ನಾ. ಸಬಾರಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಣ್ಣಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಅಜೂನ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಮೊನಿ ಬೊಬ್ ಕವಿತಾ ಪುಂಜ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಬರಯ್ಲೆಲೆ ನಾಂ. ಹರ್ ಬರವ್ಪಿ ಲಿಖ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ಪಾಟ್ಥಾಳಾರ್ ರಾವೊನ್ ಅಪ್ಲಿ ಚಿಂತ್ಪಾ, ಕಲ್ಪನಾ ಅನಿ ಅನ್ಬೊಗ್ ಉತ್ರಾಯ್ತಾತ್:

1. ಅಪ್ಲೊ ಧರ್ಮ್ ಅನಿ ಮೌಲ್ಯಾಂ

2, ಅಪ್ಲಿ ಸಮಾಜ್ ಅನಿ ಶಿಕಾಪ್

3, ಅಪ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ಈಶ್ಟ್ ಅನಿ ಪರಿಸರ್

4. ಅಪುಣ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಬೊಗ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೋಗ್, ಹೆರಾಂ ಕಡೆ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಂವಾದ್ ಅನಿ ಬದ್ಲಾಲ್ಲಿ ವಸ್ತಾವಿಕತಾ.

ಕವಿ ಜೊನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆನಿಂ :

1. ಅಪ್ಲಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ

2. ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಅನಿ ಜೊಕ್ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕವಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪುಶ್ಟಿ ದಿತಾತ್

3. ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಅಬಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನೀಜ್ ಜೀವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ಅನ್ಬೊಗ್, ಕೊಡು ತಶೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಬ್ದಾಚೊ ಬರ್ಗಾಳ್ ಕವಿ ಥಂಯ್ ನಾಂ.

4, ಸಬಾರ್ ಕಾನಾಡಿ, ಹಿಂದಿ ತಶೆ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ವಾಪಾರ್ ಸೂಕ್ತ್ ರೀತಿನ್ ಜಾಲಾ.

ಕವಿ ಸೌಮ್ಯ್ ರೀತಿನ್ ಬಂಡಾಯ್ ಉರ್ತಾಂನಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಿಂತ್ಪಾ ನಾಜೂಕ್ ಪಣಿ ಉತ್ರಾಯ್ತಾ,

ಕವಿ ಫಕತ್ತ್ ಉಸ್ತುನ್ ವೆತಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾನಿಂ ವಿಂಚ್ಚೆ ತ್ರಾಣ್,

ಕವಿ ರಡ್ತೆ ವೆತಾ.. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಅಸಾ, ಬುಜೊಂವ್ಕ್, ರಡೊಂಕ್ ಯಾ ರಡೊಂವ್ಕ್.

ಕವಿ ಅಪ್ಲಿ ಅಂತರ್ಮಳಾ ಶಿಂದುನ್ ವೆತಾ,

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಕಸ್ಕೊಸೊಂಕ್, ಕುಸ್ಕೊಂಕ್ ಯಾ ಖುಶಿ ಪಾವೊಂಕ್. ಕವಿ ಸಮಾದಾನ್, ಪೊಕ್ಳಿ ಉತ್ರಾಂ, ಬುಜ್ವೊನ್ ಯಾ ವಕಾತ್ ಅಶೆನಾ, ದಿಶಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಅಸಾ, ಜಿಣಿ ಸಗ್ಳಿ ನಾಕಾರಾತ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಅನಿ ಮರಣ್ ಕವಿಕ್ ಸಾಂತ್ವಾನ್ ದಿತಾ.

ಮರಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಅಧೀಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಉಲ್ಲೆಕ್ ಕರ್ತಾ ಕವಿ.

ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದೇವ್ ಬಿರಾಂತೆಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊಲ್ಲೊ ಜೊನ್, ಕಶ್ಟಿ, ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಮೊಗಿ. ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ.

ಕಶ್ಟ್ , ಜಿಣ್ಯೇಂತ್ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತಾಂ, ದುಖಾಚಿ ಸುನಾಮಿ ಎತಾನಾ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ನಿರಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಬಿನ್ನ್ ಅನ್ಬೊಗ್ ಅಸ್ಚೊ ಕವಿ ಮರಣ್, ಮರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಭೊಗುಲ್ಲೆ ಕೊಡು ಅನ್ಬೊಗ್, ದುಖಾಚೆಂ ದಾಗ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕವಿತೆನಿಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾ:

ಪಾನ್                     ಕವಿತಾ                                  ಉತ್ರಾಂ

೧೪               ಜೀಬ್ ಅನಿ ರೂಕ್         ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಮಾತಿ ಜಾಲ್ಲಿ...ಕೂಡ್ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ಸಲ್ವಾನಾ

೧೫               ದೆವಾಚೆ ರಾಜ್             ಕೊರೊಡ್ ದೆವಾಂಚ್ಯಾ ದೆಸಾಂತ್ ಮೊರ್ಚ್ಯಾಧಿಂ ಹರ್ ಎಕ್ ಜೀವ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ತಾ

೧೫               ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್           ಮೊಡಿಂ ಉಮ್ಕಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ

೧೭               ಅವಯ್                    ಚರಿತ್ರೆಚೆಂ ಪಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾ.. ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಮಾತಿ ಜಾಲಿಗೀ...ತಾನೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿಗಿ,,,?

೧೮               ಕವಿತಾ ಮುಳ್ಯಾರ್        ಕವಿತೆಚೆಂ ಮರಣ್ ಜಾಲಾಂ

೧೯               ಎಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ              ಮಜೊ ಪ್ರಾಣ್ ಪಿಸುಡ್

೨೨               ದುಃಖಿಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್          ತುಂ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ..ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಪಾಯಾಂಕ್...

೨೭               ಫುಲ್ ಫುಲ್ಚೊ ವೇಳ್   ಪುಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವುಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಮುಕಾರ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡುನ್ ರುದಾನ್ ಕರಿನಾಕಾಯ್

೨೮               ಕೂಡ್                      ಅನಿ ತೆಂ ಖಟ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಅನಿಕೀ ಮರಣ್ ನಾ

೨೯               ಉಶೆಂ                     ಜಲ್ಮ್-ಮರಣಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಚೆಕ್ ಪೊಸ್ಟಾ ಬೋಂವಾರಿ

೩೦               ಮೊಡ್ಯಾ ತಪಾಸ್ಣಿ           ಮರಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಮೆಳ್ಳೊ

೩೧               ತುಂ ಗೆಲ್ಲೆ ರಾತಿಂ          ಶ್.. ಮಾತಿ ಪಾಂಗ್ರೊನ್ ನಿದ್ಲಾಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಜಾಗೆ ಜಾಯ್ತ್,,,

೩೨               ಘಾಯ್                     ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಘಾಯಾಂಕ್'ಯೀ ಮರಣ್ ಜೀವಿತಾಚಿ ಚರ್ಚಾ

೩೩.              ಗರ್ಬಾಪಾತ್               ಅನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬೊ ಭರ್ತಾ.. ನವೆಂಚ್ಚ್ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾತಾ

೩೪,              ಪುನರ್ ಜೀವಂತ್ ಪಣ್    ಜಾಗೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಅಮಿ ಅನಿ ತುಮಿ ಹ್ಯಾ ಮರಣಾ ಥಾವ್ನ್

೩೫               ಮರಣ್                     ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ ಉರೊಂಕ್ ಜಾಯ್

೩೬               ಎಕ್ ಫ಼ುಟ್               ಮ್ಹಜಿ ಖಾತಿರ್ ಜೆಜುನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೊರ್ಚೆಂ

೩೭               ಉದ್ಕಾ ಮೂಳ್            ಪಾಟಿಂ ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಚಮ್ಕಾತಾ

೩೮               ಹೊ ದೇಶ್                 ಮಾತಿ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ದೇಸ್ ಹೊ

೩೯               ಪಾಸ್                      ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ಗಳೊ ಪಾಸಾಕ್ ಲಾಯ್ಜಯ್

೪೦               ಉರ್ಬಾ                    ಸಾಯ್ಬಾ..ತುರ್ತಾನ್ ಅತ್ಮೊ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ಬರೆಂ

೪೧               ಮರಣ್ ಶಾಸನ್           ಮ್ಹಜ್ಯೆ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್...ಮಾತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಯ್ತ್.

ಅಪ್ಲ್ಯಾ ೩೦ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ೨೨ ಕವಿತೆಂನೆಂ ಕವಿ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ತೊರ್ಣಾಂಚ್ ಸೊಭಯ್ತಾ. ಕವಿಚ್ಯಾ ಮತಿಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಅಶಿಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಉಚಾಂಬಾಳಾಯ್?

ಆಪ್ಣಾಚೊ ಜಲ್ಮಾದಾತಾರ್ ಬಾಪುಯ್ ಅನಿ ಅಪ್ಲೆಂ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಚೆ ಅಕಾಳಿಕ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಮರ್ಣಾಂದ್ವಾರಿಂ ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಲಾ ತೆ ಸತ್. ಕುಡಿ ಅನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಮದ್ಲೆಂ ಝುಜ್, ಮರಣ್ ಎಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ತೆ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿ ಅಪ್ಲೆಂ ಮರಣ್ ಶಾಸನ್ ಉಚಾರ್ತಾ. ಮಾತ್ಯೆಚೊ ಇತ್ಲೊಯೀ ಮೊಗ್ ಕವಿಕ್.. ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ;

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್...ಮಾತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಯ್ತ್.

ಕವಿ ಅಪ್ಲೆ ಉಗ್ಡಾಸಾಚೆ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಸಬ್ದಾಚೆಂ ಪಕ್ವಾನ್ ಬಾಜುನ್ ಅಸಾ, ತೆ ಚಾಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ರೂಚಿಕ್ ಭಗ್ತಾ.

ಸಮಾಜ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ, ಅಡ್ಬಾಸರಿ. ಅವ್ಯವಸ್ತಾ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾ, ವಾಡಾವಾಳ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯಾ ಅನಿ ಪರ್ನೆಂ ಮೊರ್ತಾ, ನವೆಂ ಖಿರ್ಲತಾ, ಪಾಲೆತಾ, ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕಾಳಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್, ಪಾಳಾಂ ಪಾಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ತರಿ ಅಜ್ ಕಾಲ್ ತಿ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಮಾಂಯ್ ಕಾಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುನೆಚ್ಯಾ ಸುನೆಕ್‌ಯೀ ಪಿಳ್ಗೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಂತತೆಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಅನಿಶ್ಟ್‌ಪಣಾನ್ ಅಮ್ಚೆರ್ ರಾಜ್ವಟ್ ಕೆಲಿ ತರೀ (ಹಾಂಗಾ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸಂಕೇತಿಕ್ ಪ್ರತಿಪಾದ್ ಕೆಲಾ,, ಪಾನ್ ೧೪ ಕವಿತಾ: ೧) ಜೀವ್ ಫಕತ್ತ್ ಬಂದನಾಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಮಾತ್.

ಬಂದನ್ ಎಕ್ ಮೌನ್ ಬೊಬ್.

ಹರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಭಿತರ್ ಘೆತಾ ತೆಂ ಮೆಳೆಂ ನಂಯ್, ತಾoತು ಸಕತ್ ಅಸಾ, ತ್ರಾಣ್ ಅಸಾ, ಪ್ರೆರಣ್ ಅಸ್ತಾ, ಉತ್ಸಾಹ್ ಅಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಜೆ ಕಿತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಾ ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿನಿ ನಕಾರಾತ್ಮ್ ಸಕತ್ ಅಸ್ತಾ. ಮೆಳೆಂ ತೆಂ. ಕವಿಯೀ ಅಪ್ಲಿ ಭೊಗ್ಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಾ, ಎಕ್ ಮೊನೆ ರುದಾನ್ ಜಾವ್ನ್. ಹಾಂತು ರಾಗ್ ಅಸಾ, ದೆಧೆಸ್ಪ್ರೊರ್ ಅಟೆವಿಟೆ ಅಸಾತ್, ದೂಕ್, ಬೆಜಾರಾಯ್, ನಿಸ್ಸಯಾಯಕ್‌ಪಣ್. ತೆಂ ಮೊನೆ ರುದಾನ್, ಮೌನ್‌ಪಣ್, ಸ್ಥಬ್ದಾತಾ ಅನಿ ಉಬೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಂಕೇತಿಕ್ ಇಮಾಜಿ ಕವಿಕ್ ಗಿರೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾ. 

(ಪಾನ್ ೩೨, ಕವಿತಾ ೧೯:)

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಭಿತರ್ಲೆ ಘಾಯ್

ಗಾಯನ್ ಜಾವ್ನ್

ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಂ

ಕವಿಚ್ಯಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ಚೊ ಅನ್ಯೆಕ್ ವಿಶಯ್ : ಕಾಮುಕ್ ಪಣ್

ಕವಿ ಕೊಣಾಕೀ ದುರ್ಸಾನಾಂ. ತೆಂ ಪಾತಾಕ್ ಮ್ಹಣಾನಾಂ. ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ನಾಂ. ಬೋದನ್ ನಾಂ. ಪುಣ್ ಜೆ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಬೊದನ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾ ತೊ ಉತ್ರಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾನ್‌ಚ್ ಕವಿ ಜಿಕ್ಲಾ.

ಹಿಂ ಕವನಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಸೀದಾ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ರುಚಿಕ್:

ಪಾನ್: ೪೪      ಕವಿತಾ:೩೧ (೧)           ಚೂಕಿ

ಪಾನ್: ೩೩      ಕವಿತಾ:೨೦                ಗರ್ಭಾಪಾತ್

ಪಾನ್: ೨೬      ಕವಿತಾ:೧೩                ಗರಮ್

ಪಾನ್: ೨೫      ಕವಿತಾ:೧೨                ಟ್ರೆಕ್ಕೀಂಗ್

ಪಾನ್: ೨೪      ಕವಿತಾ:೧೧                ಸಂಘಟಕ್

ಪಾನ್: ೨೯      ಕವಿತಾ: ೧೬               ಉಶೆಂ

ಪಾನ್: ೩೦      ಕವಿತಾ: ೧೭              ಮೊಡ್ಯಾ ತಪಾಸ್ಣಿ

ಕವಿ ವರ್ತಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೆಂ ಸೊಬಿತ್ತ್ ಉತ್ರಾನಿಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ ತೆಂ ಕವಿಚಿ ಪ್ರಭುತ್ವಾತ ದಾಕೈತಾ. ಸಮಾಜ್ ಪೆನೆಟಿಕ್, ಮಾತಾಂದ್ಳೆ ಬೊರೊನ್ ಕದ್ವಳ್ಯಾ ತಿ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿತಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ

ಗಾಯ್, ಕೊಯ್ತೋ          ( ಕವನ್: ೨೫ ಅನಿ ೧೧),

ರಕ್ಶಕ್                      (ಕವನ್: ೩೦)

ಕೇಸರಿ ಪಣ್                (ಕವನ್ ೧೧)

ಜೆಹಾದಿ                    (ಕವನ್ ೧೦)

ಬಂದೂಕ್                  (ಕವನ್ ೮)

ಉತ್ರಾಂನಿಂ ವಾಚ್ತಾ ವಾಚ್ತಾ ನವಿ ನವಿ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಭುಂಯ್ ಪಡ್ತಾತ್, ನವ್ಯಾ ಉದರ್ಗಾತೆಕ್ ಬಾಂದ್ಚೆ ಆಡ್ ದೊರೆ ಮತ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಉಬೆ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ. ಅಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ದರ್ಮಾಂದ್ಳ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಅದೊಗತೆಕ್ ವೆತಾ ತೆ ಪಳೆತನಾ ಕವಿಚೊ ಕ್ರೋದ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾತಾ.

ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್ ( ಕವನ್ ೩) ಕವಿಚಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಮೆರೆ ಪ್ಯಾರೆ ದೇಸ್ ವಾಸಿಂಕ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ ದಿತಾತ್ ಸೊಡ್ನ್ ದುದಾ ಅಯ್ದಾನಾಕ್ ಅನಿ ಕೊಯ್ತೆಕ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ದಾನ್‌ಚ್ ಪಾವೊ ತೆಂ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಾಕ್ ರಿತಿನ್ ತರೀ ಅದ್ಬುತ್ ಥರಾನ್ ಅಂತರಿಕ್ ಝುಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಶಿಸೊನ್ ಅಸ್ಚೊ  ಉಜೊ ಪರಿದೆ ಬಿತರ್ ದವರ್ಲಾ.

ನಿಮಾಣೆಂ ಕವಿ ಬಿತರ್ ಅಸಾ ತೆಂ ದ್ವಂದ್ವ್, ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ (ಕ್ರಾಂತಿ) ಅನಿ ದವ್ಯಾ ( ಶಾಂತಿ) ರಂಗ ಮದೆಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್, ಕಾಳೊಕ್-ಉಜ್ವಾಡಾ ಮಧೆಂ ಭರ್ಸೊನ್, ಸುಖ್ ಅನಿ ದುಖಾಬಿತರ್ ಚಿರ್ಡೊನ್, ಉಗ್ತೆಂ ಅನಿ ಲಿಪ್ತ್ಯಾ ಬಾವಾನಾನಿಂ ಕುಸ್ಕೊನ್ ಖಂತ್ ಅನಿ ಜುಂತಾ ಮದೆಂ ಮೌನ್ ರುದಾನ್ ಕರುನ್ ಸುಕ್ತಿ ಅನಿ ಬರ್ತೆರ್ ಮೊನಿ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ತೆಲ್ಯಾ ಕವಿಚಿ ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್, ಬೆಸೊರ್ ಅನಿ ಪ್ರೆತನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾ ಪುಂಜಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ಘಾಲುನ್  ಅಪ್ಲಿಚ್ಚ್ ವೆಗ್ಳಿ ಎಕ್ ಚಾಪ್ ಮಾರುಲ್ಲ್ಯಾಕವಿಕ್ ಪರ್ಬಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ,

ಮೊನಿ ಬೊಬ್ ಅಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್, ಬಾಂಗ್ರಾ ಪೀಕ್ ತಾಂತು ಭರ್ಲಾಂ, ಪುಶ್ಟಿ ಪೀಕಾಚೆಂ ತುಪೆಂ ತೆಂ ಜಾಲಾಂ, ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ತುಪಾನ್ ಫೊಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ರುಚಿಕ್ ಪಕ್ವಾನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯ್ ಹಾತಿಂ ದಿಲಾಂ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಫಕತ್ತ್ ತೆಂ ಸ್ವಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ತೆಂಕೊ, ಫ಼ುಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾತಾ.

ಕವಿಕ್, ಅನಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಕಾಂಕ್ ಅಬಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ಫುಡೆಂಯೀ ಕವಿಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಬರ್ಪಾಂ ಭುಂಯ್ ಪಡೊಂದಿತ್ ಅಶೆಂ ಅಶೆತಾಂ,

- ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್ (ಮಾಯ್, 2018)

 

ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಪ್ರವೃತ್ತೆನ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ, ಅಂಕಣ್‌ಕಾರ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್, ವಿಶ್ಲೇಷಕ್/ಸಮೀಕ್ಶಕ್. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್/ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖನಾಂ/ಕವಿತೆಂಚೆ ಬೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣೆಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್.

[बूक समीक्षा] मोनिबोब - समीक्षा [जियो आग्रार]

समाजीक कळकळ्या थावन मोर्ना पऱ्यांत एक मोनिबोब

बूक: मोनिबोब, कवी: जोन सुंटिकोप्प
प्रकार: कोंकणी कविता, लिपी: कानडी/नागरी
प्रकाशन: आशावादी प्रकाशन
प्रसतावन: वल्ली क्वाड्रस
पानां: ९६, मोल: रू. १२५

मानेसत जोन सुंटिकोप्प, पाटल्या थोड्या वर्सां थावन खासकेन वळकोंचो एक कवी मित्र,

व्रत्तेन शिक्षक, मनशापणान भरुल्लो सादो व्यक्ती. मायपसी जिणोस अनी उणे उलोवप, चड चिंताप अटोंवचो मंगळूर थावन पयस सुंटी कोप्पक पुर्वज गेल्ले जाल्ल्यान थंय ताची थोड्या दीसाचीं वसती, लग्न अनी अतां वावरा खातीर घाटाच्या एक लान हळ्ळेंत ताचें बिडार.

जेदना ताचो फ಼्हुडलाद कविता जमो "मोनी बोब" मोकळीक जालो, त्या द्वारीं मंगळूर अनी घटा मदें साहित्याक, कविता अनी कोंकणेक एक नवो रसतो रचलो मुण्येत. ह्या कवितांक लागशिल्यान वळकोंक, ताची रूच चाकोंक अत्रेग ल्ल्या व्यक्ती पयकी हांव यी एकलो.

जोन सुंटिकोप्पचीं कविता वाचुंक सलीस, सम्सोंक लोंकडा चणे. हांवे वाचून पळेले, चाबून पळेले, रोंवास काडलें. लगबग चार पांच पावटीं घोळोवन जाताच्च मजी थोडीं भोगणां हांगा व्यक्त कऱ्या तशे बोगलें,

मोनी बोब मती बितर खूब दोशी कर्ता. निर्दिश्ट जाप कवी दिना पूण उचार्चे स्पश्ट सांगोन वेता. ह्या मोनी बोबेंत मका मौन रुदान, गुप्त रडणें, मतिंतले गोंदोळ, निस्सहायकता, हुसकार, पिंर्गोण, बोबाट, अक्रंदन, सळ अनी थोडे पावटीं स्पोटन पळेंवंक मेळ्ळें.
ह्या कविता जम्यांत चिंत्पाक रुचीक पकवान, मतीक वासताविकतेचे  दर्शन, अनी अत्म्याचे गुपित्त रुदान अयकोंक मेळता,
प्रामाणीक पणी सांगचे तर खंच्याक बर्पांचो विमर्सो कर्च्या परिपिकायेक हांव पांवोंक ना. मोनी बोब पुसतकांतल्या सर्व कवितेंचो तीरल यी मका अजून सम्सोंक ना. सबारांक तशेंस्स कोण्णा, कित्याक मुळ्यार अजून कोणेंयी मोनी बोब कविता पुंज्या वयर कांय बरयलेले नां. हर बरवपी लिख्ताना ह्या चार पाटथाळार रावोन अपली चिंत्पा, कल्पना अनी अनबोग उत्रायतात:

१. अपलो धर्म अनी मौल्यां
२, अपली समाज अनी शिकाप
३, अपले सांगाती, ईश्ट अनी परिसर
४. अपूण वाचुल्लें, बोगुल्लो अनबोग, हेरां कडे केल्लो संवाद अनी बदलाल्ली वसताविकता.

कवी जोन सुंटिकोप्प अपल्या कवितेनीं :

१. अपली समाजीक जवाब्दारी अपुरबायेन सादर कर्च्यांत यशस्वी जाला
२. विंचणार अनी जोक्तीं उत्रां कविच्या चिंत्पाक पुश्टी दितात
३. प्रगतिशील अबिव्यक्ती अपल्या नीज जीवितांतलें अनबोग, कोडू तशें गर्जेचे व्यक्त करुंक सब्दाचो बर्गाळ कवी थंय नां.
४, सबार कानाडी, हिंदी तशे इंगलीश सब्दांचो वापार सूक्त रीतीन जाला.

कवी सौम्य रीतीन बंडाय उर्तांनी क्रांतिकारी चिंत्पा नाजूक पणी उत्रायता,
कवी फकत्त उसतून वेता. वाचप्यानीं विंच्चे त्राण,
कवी रडते वेता.. वाचप्याक प्रेरण असा, बुजोवंक, रडोंक या रडोवंक.
कवी अपली अंतर्मळा शिंदून वेता,
वाचप्याची तांक कसकोसोंक, कुसकोंक या खुशी पावोंक. कवी समादान, पोकळी उत्रां, बुज्वोन या वकात अशेना, दिशा स्पश्ट असा, जिणी सगळी नाकारात्म जाल्या अनी मरण कवीक सांत्वान दिता.
मरण सगळ्या कविता पुसतकांत अधीक पावटी उल्लेक कर्ता कवी.
दुबळ्या देव बिरांतेच्या कुटमांत जल्मोल्लो जोन, कश्टी, मनशांचो मोगी. गूंड चिंत्पी.
कश्ट , जिण्येंत कराळ घडितां, दुखाची सुनामी एताना एक्सोरोस्स उप्येवन निराळ जाल्लो विबिन्न अनबोग असचो कवी मरण, मरण मूण जिण्येंत भोगुल्ले कोडू अनबोग, दुखाचें दाग अपल्या वेवेगळ्या कवितेनीं उल्लेक कर्ता:

पान                           कविता                     उत्रां
१४               जीब अनी रूक              मातियेंत माती जाल्ली...कूड अनीक यी सलवाना
१५               देवाचे राज                    कोरोड देवांच्या देसांत मोर्च्याधीं हर एक जीव किंक्राटता
१५               मन की बात                 मोडीं उमकळुंक लागलीं
१७               अवय                            चरित्रेचें पान जाल्या...मातियेंत माती जालिगी...तानेक बली जालिगी,,,?
१८               कविता मुळ्यार            कवितेचें मरण जालां
१९               एक मागणें          मजो प्राण पिसूड
२२               दुःखिचे मिसतेर           तूं वेच्या पयलें..तुज्या त्या निर्जीव पायांक...
२७               फुल फुलाच्यो वेळ        पूण मरण पावुल्ल्या मोगा मुकार

वोमतें पडून रुदान करिनाकाय

२८               कूड                       अनी तें खटलें ताका अनिकी मरण ना
२९               उशें            जल्म-मरणाच्या त्या चेक पोसटा बोंवारी
३०               मोड्या तपासणी  मरणाक कारण जाल्लो मोग मेळ्ळो
३१               तूं गेल्ले रातीं    श.. माती पांग्रोन निदलां बाळशें जागे जायत,,,
३२               घाय                      मजे भितरल्या सक्कड घायांक यी मरण जीविताची चर्चा
३३.                             गरबापात               अनी थोडे पावटीं खचऱ्या डब्बो भर्ता.. नवेंच्च न्यापकीन तांबडे जाता
३४,                             पुनर जीवंत पण    जागें जावंक जाय अमी अनी तुमी ह्या मरणा थावन
३५               मरण                     मेल्ल्या उपरांत एक सवाल जावन च्च उरोंक जाय
३६               एक फ಼ूट               मजी खातीर जेजून खुर्सार मोर्चें
३७               उदका मूळ            पाटीं पावानातुल्ल्या गावाक चमकाता
३८               हो देश                   माती खातेल्यांचो देस हो
३९               पास                       पर्त्यान पर्त्यान हांवे गळो पासाक लायसाय
४०               उरबा           सायबा..तुर्तान अत्मो नास कर्चेंच्च बरें
४१               मरण शासन           मजे निर्जीव कुडीक...माती जावंक त्रास जायत.

अपल्या ३० कवितेंतल्या २२ कवितेंनें कवी मोर्णाची तोर्णांच्च सोबायता. कविच्या मती पडद्यार अशिंय कित्याक मोर्णाचें उचांबाळाय?

अपणाक जल्म दिल्ली अवय अनी अपणे जल्म दिल्ल्या बाळाचे अकाळीक अवचीत मर्णां द्वारीं जोन सुंटिकोप्प विचलीत जाला ते सत. कुडी अनी अत्म्या मदलें झूज, मरण एक मिसतेर ते जाणा जाल्लो कवी अपलें मरण शासन उचार्ता. मात्येचो इतलोयी मोग कवीक.. तो मुणता

मजे निर्जीव कुडीक...माती जावंक त्रास जायत.

कवी अपले उगडासाचे कायलीर सब्दाचें पकवान बाजून असा, ते चाक्तेल्यांक मात रूचीक भग्ता.

समाज वाडल्या, अडबासरी. अव्यवसता राज कर्ता, वाडावाळ निरंतर प्रक्रीया अनी पर्णें मोर्ता, नवें किरलाता, पालेता, ही बदलावण काळा काळा थावन, पाळां पाळां थावन जाता तरी अज काल ती सवयेर पडल्या. मांय काळार थावन सुनेच्या सुनेक यी पिळगे थावन संततेक पऱ्यांत बायल्य अनिश्ट पणान अमचेर राज्वाट केली तरी ( हांगा कावळ्याक संकेतीक प्रतिपाद केला,, पान १४ कविता: १) जीव फकत्त बंदनाच्या भियान थोड्या काळाक मात.

बंदन एक मौन बोब.

हर व्यक्ती जें कितें भितर घेता तें मेळें नंय, ताoतू सकत असा, त्राण असा, प्रेरण असता, उत्साह असता. पूण जे कितें भायर घाल्ता त्या संग्तिनी नकारात्म सकत असता. मेळें तें. कवियी अपली भोगणा भायर घाल्ता, एक मोने रुदान जावन. हांतू राग असा, देदेस्स्रार अटेविटे असात, दूक, बेजाराय, निस्साहयाक पण.तें मोने रुदान, मौन पण, स्थब्दाता अनी उबे जाल्ले संकेतीक इमाजी कवीक गिरेसत कर्ता.  (पान ३२, कविता १९:)

मजे भितरले घाय
गायन जावन
बायर सरलां

कविच्या मती पडद्यार उडकाणां घाल्चो अन्येक विशय : कामूक पण

कवी कोणाकी दुर्सानां. तें पाताक मुणानां. सेर्मांव नां. बोदन नां. पूण जे संदेश प्रबोदन करुंक असा तो उत्राच्या खेळान च्च कवी जिकला.
हीं कवना वाचप्यान सीदा वाचून काडल्यार रुचीक:
पान: ४४      कविता:३१ (१)                      चूकी
पान: ३३      कविता:२०              गर्भापात
पान: २६      कविता:१३              गरम
पान: २५      कविता:१२              ट्रेक्कींग
पान: २४      कविता:११              संघटक
पान: २९      कविता: १६              उशें
पान: ३०      कविता: १७              मोड्या तपासणी

कवी वर्ती समाजीक जवाब्दारी असुल्लो तें सोबित्त उत्रानीं पिंत्रायता तें कविची प्रभुत्वात दाकैता. समाज पेनेटीक, मातांदळे बोरोन कद्वळ्या ती दाकोवन दिता अपल्या

गाय, कोयतो    ( कवन: २५ अनी ११),
रक्षक                  (कवन: ३०)
केसरी पण         (कवन ११)
जेहादी        (कवन १०)
बंदूक                  (कवन ८)

उत्रांनीं वाचता वाचता नवी नवी चिंत्पां भुंय पडतात, नव्या उदर्गातेक बांदचे आड दोरे मत पडद्यार उबे कर्च्यांत कवी यशस्वी जाला. अमची समाज दर्मांदळ्या द्वारीं अदोगतेक वेता ते पळेतना कविचो क्रोद उचांबाळ जाता.

मन की बात ( कवन ३) कविचीं चिंत्पां मेरे प्यारे देस वासिंक ऊ म्कोळ दितात सोडन दुदा अयदानाक अनी कोयतेक उमकोळ दिल्लें स्दान च्च पावो तें विडंबनात्माक रितीन तरी अदबूत थरान अंतरीक झूज ताच्या भितर शिसोन असचो  उजो परिदे बितर दवरला.
निमाणें कवी बितर असा तें द्वंद्व, तांबड्या(क्रांती)अनी दव्या ( शांती) रंग मदें मिसळोन, काळोक-उज्वाडा मदें बर्सोन, सूख अनी दुखा बितर चिर्डोन, उग्तें अनी लिप्त्या बावानानीं कुसकोन खंत अनी जुंता मदें मौन रुदान करून सुक्ती अनी बर्तेर मोनी बोब मार्तेल्या कविची सुडसुडाय, बेसोर अनी प्रेतन अपल्या फ಼्हुडलाद कविता पुंजाक साहित्य शेतांत भुंय घालून  अपलिच्च वेगळी एक चाप मारुल्ल्याकवीक परबीं मुणतां. बरें माग्तां,

मोनी बोब अयलेवार पर्गट जाल्ल्या पुसतकां पयकी विंचणार, बांग्रा पीक तांतू भरलां, पुश्टी पीकाचें तुपें तें जालां, विंचणार उत्रांच्या तुपान फोडन घाल्लें रुचीक पकवान वाचप्याच्य हातीं दिलां. वाचप्यान फकत्त तें स्वाद केल्ल्यांत कविच्या वावराक दिंवचो तेंको, फ಼ुडल्या ताच्या वावराक पाटिंबो जाता.

कवीक, अनी पर्गटणी केल्ल्या प्रकाशकांक अबार मुणतां, फ಼ुडेंयी कविच्या लिखणे थावन श्रेश्ट बर्पां भुंय पडोंदीत अशें अशेतां.

- जियो आग्रार (माय, २०१८)

 

जियो आग्रार: वृत्तेन शिक्षण शेतांत वावराडी, प्रवृत्तेन बरयणार, अपरूप कवी, अंकण‌कार, नाटकिसत, विचार‌वंत, विशलेषक/समीक्षक. अपल्या इंगलीश/कोंकणी लेखनां/कवितेंचे बूक सयत हाणें पर्गटल्यात.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ವಿಮರ್ಶೆ/ಸಮೀಕ್ಶಾ


ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ
मुग्दनात्लीं गितां


ಬಜಾರ್ | बजार

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2017
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]