ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಬೂಕ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ - ವಿಚಾರ್ [ನಯನಾ ಅಡಾರ್‌ಕರ್ (ಸಹ-ಸಂಪಾದಕಿ, ಭಾಂಗಾರ್ ಭುಂಯ್ ದಿಸಾಳೆಂ, ಗೊಯಾಂ)]

[ಬೂಕ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ - ವಿಚಾರ್ [ನಯನಾ ಅಡಾರ್‌ಕರ್ (ಸಹ-ಸಂಪಾದಕಿ, ಭಾಂಗಾರ್ ಭುಂಯ್ ದಿಸಾಳೆಂ, ಗೊಯಾಂ)]

ನಾಂವ್: ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ
ಪ್ರಕಾರ್: ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ, ಲಿಪಿ: ಕಾನಡಿ/ನಾಗರಿ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ಉದಯ್ ಭೆಂಬ್ರೆ
ಪ್ರಕಾಶನ್: ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪಾನಾಂ: 156
ಮೋಲ್: 250

ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೆಷಣಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪ್ರಕಾಶೀತ್ ಕೆಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಂತ್ ನಾಮ್ನೆಚೆ ಕವಿ ಆನಿ ಲೆಖಕ್ ಉದಯ್ ಭೆಂಬ್ರೆ ಬರಯ್ತಾತ್, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಣಿ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ ಖೊರೀತ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಅಭ್ಯಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿ ಸೆವಾ ಜಾತ್ಲಿ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೊಯ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಖರೆಂಚ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಹೊ ಎಕ್ ಖೊರೀತೂಚ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಚಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಶಿಂಪ್ಡೂನ್ ಉರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೊ ಎಕ್ಚಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ತಾಂಣಿ ಘಡಯ್ಲಾ. ವಲ್ಲೀಬಾಬಾಬ್ ಹ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಬಾರೀಕಸಾಣೆನ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯೊ ಪುರಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜೂನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ತಾಂಚೊ ಆಶಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಹೆಂ ಜಾಣೂನ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆನಿ ಮಾಗೀರ್ ತಾಂಚೆ ವಿಶ್ಲೆಷಣ್ ಕೆಲಾಂ.

ತಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಖಾತೀರ್ ಬರೀಚ್ ತಕಾಲಸ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಹೆಂ ಕವಿತಾಂಚಿ ವಿಶ್ಲೆಶಣಾಂ ವಾಚ್ತಕಚ್ ಜಾಣವ್ತಾ. ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ವಟ್‍ಟ 27 ಕವೀಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೊ ಆಸ್ಪಾವ್ ಆಸಾ. ತಾಣಿಂ ದರ್ ಎಕ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೀಕ್ ಮ್ಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ, ಕವಿ ಕಾಲಿದಾಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಸಂದ್ರ್ಭ್ ದಿಲಾ. ಕವಿತಾ ಸೊಂಪ್ತಕಚ್ ತಿ ಕವಿತಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅಂಕಾಚೊ ವ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೊ ಸಂಧ್ರ್ಭ್‌ಯ ದಿಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಅರ್ದಾನ್ ದೆವ್ನಾಗರಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅರ್ದಾನ್ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪೀಚೊ ವಾಪರ್ ಜಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊನೂಯ್ ಲಿಪಿ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೆಷಣಾಚೊ ಲಾಬ್ ಘೆವ್ಪಾಕ್ ಮೆಳ್ಟಲೊ.

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆಂ ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ ಹೆಂ ಚಾಳೀಸಾವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್. ದೆವ್ನಾಗರಿ ವಾಂಟ್ಯಾಚಿ 74 ಪಾನಾಂ ಆನಿ ಕನ್ನಡ್ ವಾಂಟ್ಯಾಚಿಂ 82 ಪಾನಾಂ ಧರೂನ್ ವಟ್‍ಟ 156 ಪಾನಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್. ಹಾತೂಂತ್ ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೆಶಣಾಂ ವಾಂಗ್ಡಾಚ್ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಳಖ್ ಆಸಾ.

ಎಕ್ ನವೆ ತರೆಚೆಂ ಮಾರ್ಗದ್ರ್ಶನಪರ್ ಅಶೆಂ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ದರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಾಂತ್ ಆಸಾಪ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ನಯನಾ ಅಡಾರ್‌ಕರ್
(ಸಹ-ಸಂಪಾದಕಿ, ಭಾಂಗಾರ್ ಭುಂಯ್ ದಿಸಾಳೆಂ, ಗೊಯಾಂ)

 

ನಯನಾ ಅಡಾರ್‌ಕರ್: ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಹಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್ನ್, ಕವಯತ್ರಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಕಿ ತಶೆಂಚ್ ಲೇಖಕಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ’ಭಾಂಗಾರ್ ಭುಂಯ್’ ದಿಸಾಳ್ಯಾಚಿ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಿಕಾ ಟಿ.ಎಮ್.ಎ.ಪೈ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ.

[ಬೂಕ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ - ವಿಚಾರ್ [ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಗುರ್‌ಪುರ್]

'ಸುಕ್ತಿ ಭ‌ರ್ತಿ'- ಹಿ ಕ‌ವಿತೆಂಚ್ಯಾ ಸುಕ್ತೆಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷ‌ಕಾಚಿ ಭ‌ರ್ತಿ ನ್ಹ‌ಯ್ ವಾ ವಿಶ್ಲೇಷ‌ಕಾಚ್ಯೆ ಸುಕ್ತೆಕ್ ಕ‌ವಿತೆಂಚಿ ಭ‌ರ್ತಿ ನ್ಹ‌ಯ್. ಹಿ ಕ‌ವಿಂಚ್ಯಾ ಭರ್ಲ‌ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ ಕಾಟ್ ವ್ಹಳೂ ಸುಟೊಂವ್ಚಿ ಪ್ರ‌ಕ್ರಿಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ವ‌ಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ 'ಸುಕ್ತಿ ಭ‌ರ್ತಿ' ಬುಕಾಂತ್ ಕ‌ರುನ್ ದಾಕ‌ಯ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಚ‌ಡ್ ಆವಂಡ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್‍;

1. ವಿಂಚ್ಲ‌ಲ್ಯೊ ಕ‌ವಿತಾ
2. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕ‌ವಿಂಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚಿ ವ‌ಳ‌ಕ್
3. ಶೆವ‌ಟಾ ವ‌ರ್ನಿ ವಾಟೆಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮ‌ಹ‌ತ್ವ್

ಖ‌ರ್ಯಾನ್ ಹ್ಯೊ ಊಂಚ್ ಕ‌ವಿಂಚ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕ‌ವಿತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತ‌ರೀ ಹ್ಯೊ ಕ‌ವಿತಾ ಚ‌ಡ್ ರುಚ್ಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಕ‌ವಿತೆಂಚೊ ತೀರ್ಲ್ ವ‌ಳ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಕಿದ್ ವಿಶ್ಲೇಷ‌ಣ್. ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಪಾನಾಂನಿ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ವೊರಾಂನಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿಲಿ.

ಸೊಡ‌ಯ್ಲ‌ಲಿ ಕಾನಾಡಿ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲಿ ನ‌ವಿ ನ‌ವಿ ದಿಸ್ಲಿ ತ‌ರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಬೊಲಿಂನಿ ಆನಿ ವ‌ಲ್ಲಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಬ‌ರ್ಪಾ ಸುಡಾಳಾಯೆನ್ ವ‌ಳ್ಕಿಚಿ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಚ‌ಡ್ ಆಂವ‌ಡ್ಲ‌ಲೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷ‌ಣ್ ಬಾಬ್ ಪುಂಡ‌ಲೀಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಚ್ಯೆ ಕ‌ವಿತೆಚೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕ‌ವಿತೆಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೇಷ‌ಣಾಂತ್ ವಿಶ್ಲೇಷ‌ಕಾನ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಶೆವ‌ಟಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಫ‌ಕ‌ತ್ ತ್ಯಾ ಶೆವ‌ಟಾಕ್ ವ್ಹ‌ರ್ಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ದಾಕೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರ‌ಯ‌ತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಆನಿ ಹೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾ ಎಕಾ ಖ‌ರ್ಯಾ ಆನಿ ಬ‌ರ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೇಷ‌ಕಾಚೊ ಗೂಣ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭ‌ರ್ಪೂರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಬ್ ವ‌ಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರ‌ಸಾನ್ ತಾಚಿ ಶಾತಿ 'ಸುಕ್ತಿ ಭ‌ರ್ತಿ' ಬುಕಾಂತ್ ಕ‌ಳ‌ಯ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊ ಸಂದ‌ರ್ಭಾತೆಕಿದ್ ವಾಪಾರುನ್ ಬ‌ರ್ಪಾಂ 'reader friendly' ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಹೊ ಬೂಕ್ ಬ‌ರೊವ್ನ್ ಪ‌ರ್ಗ‌ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಬಾಬ್ ವ‌ಲ್ಲಿ ಅನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರ‌ಕಾಶ‌ನಾಕ್ ಮ್ಹ‌ಜೆ ಉಲ್ಲಾಸ್. ವಿಶ್ಲೇಷ‌ಣಾಂಚೆ ವಿಶ್ಲೇಷ‌ಣ್ ಹೆಂ ನ್ಹ‌ಯ್. ಫ‌ಕ‌ತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಮ್ಹ‌ಣೊನ್ ಸ‌ಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ.

- ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಗುರ್‌ಪುರ್

 

ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಗುರ್‌ಪುರ್: ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಕವಿ, ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್, ಪದಾಂ-ಘಡ್ಪಿ, ಗಾವ್ಪಿ ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೊ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಿ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹಾಚೆತಸಲೆ ಶಿಕ್ಪಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ ಸಾಹಿತಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕಣೆಂತ್ ಝಳ್ಕುಂಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರೆಂ.

[बूक समीक्षा] सुक्ती भर्ती - विचार [नयना अडार‌कर (सह-संपादकी, भांगार भुंय दिसाळें, गोयां)]

[बूक समीक्षा] सुक्ती भर्ती - विचार [नयना अडार‌कर (सह-संपादकी, भांगार भुंय दिसाळें, गोयां)]

नांव: सुक्ती भर्ती
प्रकार: कविता विशलेषणां, लिपी: कानडी/नागरी
प्रसतावन: उदय भेंबरे
प्रकाशन: आशावादी प्रकाशन
पानां: १५६
मोल: २५०

सुकती भरती कोंकणी कवी वल्ली क्वाड्रस हांणी केल्ल्या कोंकणी कविता विश्लॆषणांचें हें पांचवें पुस्तक, आशावादी प्रकाशनान प्रकाशीत केला.

ह्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेंत नामनेचे कवी आनी लॆखक उदय भेंब्रे बरयतात, वल्ली क्वाड्रस हांणी ह्या पुस्तका वरवीं कोंकणी साहित्यांत ऎक खोरीत आनी गरजेचो प्रकार हाडला. तांच्या ह्या वावरांतल्यान आनी अभ्यासांतल्यान कोंकणी कवितेची, कोंकणी साहित्याची आनी कोंकणी शिक्षणाची सेवा जातली हे विशीं म्हाका इल्लोय दुबाव ना.

खरेंच वल्ली क्वाड्रसान हो ऎक खोरीतूच वावर केला. चार राज्यांनी शिंपडून उरिल्ल्या कोंकणी समाजांतल्या कवितांचो एकचार ह्या पुस्तकांत तांणी घडयला. वल्लीबाबाब ह्यो कविता बारीकसाणेन अभ्यासल्या. त्यो पुरायेन समजून घेतल्या. तांचो आशाय कितें हें जाणून घेतला आनी मागीर तांचे विश्लॆषण केलां.

ताणीं ह्या वावरा खातीर बरीच तकालस घेतल्या हें कवितांची विश्लॆशणां वाचतकच जाणवता. पुस्तकांत वट्‍ट २७ कवींच्या कवितांचो आस्पाव आसा. ताणीं दर ऎक कवितेच्या सुर्वातीक म्हात्मा गांधी, कवी कालिदास तशेंच जायत्या मानेस्तांच्या उतरांचो संदर्भ दिला. कविता सोंपतकच ती कविता खंय्च्यान घेतल्या त्या अंकाचो व पुस्तकांचो संधर्भ्‌य दिला. तशेंच ह्या पुस्तकाच्या एका अर्दान देवनागरी आनी दुसर्या अर्दान कन्नड लिपीचो वापर जल्ल्यान दोनूय लिपी जाणा जाल्ल्यांक ह्या पुस्तकांतल्या कविता विश्लॆषणाचो लाब घेव्पाक मेळटलो.

आशावादी प्रकाशनाचें सुकती भरती हें चाळीसावें पुस्तक. देवनागरी वांट्याची ७४ पानां आनी कन्नड वांट्याचीं ८२ पानां धरून वट्‍ट १५६ पानांचें हें पुस्तक. हातूंत कवितांच्या विश्लॆशणां वांगडाच कवी वल्ली क्वाड्रस हांची साहितिक वळख आसा.

ऎक नवे तरेचें मार्गदर्शनपर अशें हें पुस्तक दर एकल्याच्या संग्रहालयांत आसाप गरजेचें.

नयना अडार्‌कर
(सह-संपादकि, भांगार भुंय दिसाळें, गोयां)

 

नयना अडार‌कर: हिंदी, मराठी तशेंच कोंकणी भाशेंत बरंवची ही गोंयची नामणेची काण‌येगार्न, कवयत्री, विशलेषकी तशेंच लेखकी. प्रसतूत ’भांगार भुंय’ दिसाळ्याची सह-संपादकी जावन वावर करून आसच्या हिका टी.एम.ए.पै. फौंडेशन थावन पुरसकार लाभला.

[बूक समीक्षा] सुक्ती भर्ती - विचार [जैसन सिकवेरा गूर‌पूर]

'सुक्ती भ‌र्ती'- ही क‌वितेंच्या सुक्तेक विशलेष‌काची भ‌र्ती न्ह‌य वा विशलेष‌काच्ये सुक्तेक क‌वितेंची भ‌र्ती न्ह‌य. ही क‌विंच्या भरल‌ल्या भोगणांचो काट व्हळू सुटोंवची प्र‌क्रिया. कोंकणी साहिती व‌ल्ली क्वाड्रसान हें काम अपुरबायेन ताच्या 'सुक्ती भ‌र्ती' बुकांत क‌रून दाक‌य्लां. म्हाका च‌ड आवंडल्यो संग्ती जावनासात‍
१. विंचल‌ल्यो क‌विता
२. गोंयच्या क‌विंच्या तांकिची व‌ळ‌क
३. शेव‌टा व‌र्नी वाटेक दिल्लो म‌ह‌त्व

ख‌ऱ्यान ह्यो ऊंच क‌विंच्यो विंचणार क‌विता. म्हाका त‌री ह्यो क‌विता च‌ड रुचल्यो. ह्या सोभीत क‌वितेंचो तीरल व‌ळ्कुंक जाय तेकीद विशलेष‌ण. वाचतां वाचतां पानांनी सांजेच्या वोरांनी दादोसकाय दिली.

सोड‌य्ल‌ली कानाडी लिपी इल्ली न‌वी न‌वी दिसली त‌री कोंकणी भाशेची सोभाय गोंयच्या वेवेगळ्या बोलिंनी आनी व‌ल्लियाबाच्या ब‌र्पा सुडाळायेन व‌ळ्किची जाली. म्हाका च‌ड आंव‌ड्ल‌लें विशलेष‌ण बाब पुंड‌लीक नायक हांच्ये क‌वितेचें.

ह्या आनी हेर क‌वितेंक दिल्ल्या विशलेष‌णांत विशलेष‌कान उत्रांच्या शेव‌टाचो निर्धार वाचप्याचेर सोडन फ‌क‌त त्या शेव‌टाक व्ह‌र्च्यो वाटो दाकोंवचें प्र‌य‌त्न केलां. आनी हेंच हांव चिंता एका ख‌ऱ्या आनी ब‌ऱ्या विशलेष‌काचो गूण. कोंकणेंत भ‌र्पूर साहितीक वावर केल्ल्या बाब व‌ल्ली क्वाड्र‌सान ताची शाती 'सुक्ती भ‌र्ती' बुकांत क‌ळ‌य्ल्या. त्या शिवाय जायत्यो इंगलीश सांगण्यो संद‌र्भातेकीद वापारून ब‌र्पां 'reader friendly' जाल्यांत.

हो बूक ब‌रोवन प‌र्ग‌ट केल्या बाब व‌ल्ली अनी आशावादी प्र‌काश‌नाक म्ह‌जे उल्लास. विशलेष‌णांचे विशलेष‌ण हें न्ह‌य. फ‌क‌त वाचप्याचो अनभोग म्ह‌णोन स‌म्जून घेंवचें.

- जैसन सिकवेरा गूर‌पूर

 

जैसन सिकवेरा गूर‌पूर: मंगळुरांत प्रसतूत पी.एच.डी. शिकाप जोडचो हो एक कवी, काण‌येगार, पदां-घडपी, गावपी पूण पयलो एक शिकपी आनी चिंत्पी वाचपी जाल्ल्यान हाचीं बर्पां उंचल्या मट्टार आसतात. हाचेतसले शिकपी, चिंत्पी साहिती आयलेवार कोंकणेंत झळकुंचें कोंकणेच्या फुडाराक खंडीत जावन बरें.
 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ವಿಮರ್ಶೆ/ಸಮೀಕ್ಶಾ


ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती


ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ


ಪಡ್‌ಬಿಂಬ್ | पड्‌बिंब


ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती


ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती


ಮೊನಿಬೋಬ್ | मोनी बॊब ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ..| मुग्दनात्लीं..


ಬಜಾರ್ | बजार

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2017
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]