ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..

ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..

ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್] ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ ಆನಿ ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತ್ 2019

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆಟ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೋಡ್, ಹಾಣಿಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಸಕಾಳಿಂ 8.15ವರಾರ್, ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ದೊತೊರ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ವಾಸ್, ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೊಜ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜ್ರೆಂತ್ ಮಿಸಾಸವೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಿಸಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ’ಕಣ್ಶಿ ಆನಿ ’ವೋರ್ನ್’ ವಾಂಟ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವರಾರ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ ಆನಿ ನೊವೆಂ ಜೆವಣ್’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಆನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ನಾಚಾ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಆಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ’ಪಾನ್ಪೊಡ್ ಉದಕ್’ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

ವೆದಿರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಬಾಪ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ವಾಸ್ (ದಿರೆಕ್ತೊರ್-ಧ್ಯಾನವನ ಮಯ್ಸೂರ್), ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ, ’ಮಾನ್ ಮನಿಸ್’ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ (ಖ್ಯಾತ್ ಲೇಖಕ್/ನಿರ್ದೆಶಕ್/ನಟ್), ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೊಜ್, ಖಜನ್ದಾರ್ ಮನೆಸ್ತ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಸ್, ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಕಾರ್‍ಯಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ನೊವೆಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್, ಗಾಂವ್ಚೊ ಉಕ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಶಿಜವ್ನ್ ಪೇಜ್ ಕರುನ್ ಆನಿ ಕಾರೆಣ್ಯಾಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ವಾಟುನ್ ಮಾಲ್ತೆಂನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡ್ಲಿ, ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚಿ ದಾಕವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಆಂತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫುಡ್ಯಾರ್‍ಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್, ಮಾನ್ ಬಾಗವ್ನ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟಾಚೆಂ ಮೌನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

ಮಾನ್ ಮನಿಸ್ ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾಕ್ ಶಾಲ್, ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂ, ಹಾರ್ ಆನಿ ಮಾನ್‍ಪತ್ರ್ ದೀವುನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಗೋಡ್ ಭಾಸ್, ಪುಣ್ ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಆಮಿಂ ಕೊಂಗ್ಲಿಶ್ ಉಲಯ್ತಾಂವ್. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಆಮಿಂ ಎಕೆಕಾ ವಾಕ್ಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಥರಾನಿಂ ವಾಪಾರ್ತಾಂವ್; ತರೀ ತಾಚೊ ಆರ್ಥ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸೆ ಬರಿಂ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಘರಾನಿಂ ವಾಪಾರ್ಲಿ ತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಡ್ತಾ"

ಬಾಪ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ "ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಪಸ್ತೆಂತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ. ಸರ್ವ್ ಭಾಸೊ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಬರ್‍ಯೊ, ತರೀ ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಘರಾನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ತೀಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್"

ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಶಾಭಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ ಆನಿ ಆಸಲಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಚೊ ಸದಾಂಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ತಾಲೆಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾನಿಂ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಧಾವಿ, ಭರಾವಿ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಶಣಾಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಹಾಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾನಿಂಕ್ ಆನಿ ಹಿತಚಿಂತಕಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ತುರೆ ಆನಿ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿಚೊ ’ತಾನ್’ ಕವಿತಾ ಬೂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಿನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಆರ್ಪಿಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ಘಂಟೆಭರ್ ವಿವಿಧ್ ಮನೊರಂಜನ್ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ನಾಚ್, ಪದಾಂ, ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ ಆನಿ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪೋಟ್‍ಭರ್ ಹಾಸಾಯ್‍ಲಾಗ್ಲೆ.

ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಜಣಾ ವಯ್ರ್ ಲೊಕಾಕ್, ವಿವಿಧ್ ರಾಂದ್ವಾಯೆನಿಂ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ’ನೊವೆಂ ಜೆವಾಣ್’ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿವಾಜಿ ಫರ್ಮಾಣೆ ಶಿರೊತೆರ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ’ಲಾವ್ದಾತೆ’ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಸಿಕ್ವೆರಾನ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

- ಭಾತ್ಮಿ: ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ತಸ್ವೀರೊ: ಕೆನ್ಯುಟ್ ಮಿನೆಜೆಸ್

[खबर] मिरारॊडांत कोंकणी मान्यता दीस आनी मोंतिफेस्त


सपटेंबर आट तारिकेर आयतारा, सां. जुजे कोंकणी वेलफेर एसोशियेशन मिरारोड, हाणीं मोंती फेसत सकाळीं ८.१५ वरार, मानाधीक बाप दोतोर डोमिनीक वास, विगार बाप मेलवीन डी’कुन्हा आनी सहायक विगार बाप वाल्टर डी’सोज हांच्या हाज्रेंत मिसासवें सुर्वात केलें. मिसाउपरांत लोकाक बेंजार केल्ली ’कणशी आनी ’वोर्न’ वांटलें.

त्याच सांजेर ६.३० वरार ’कोंकणी मान्यता दिवस आनी नोवें जेवण’ काऱ्यें सां. जुजे कोंकणी वेलफेर एसोशियेशनाच्या सांद्यानीं इगर्जे सालांत मांडून हाडलें. काऱ्याची सुर्वात भुर्ग्यांच्या मागण्या आनी स्वागत नाचा सवें आरंभ केली. सुर्वेर आध्यक्ष मानेसत जोन क्रासतान सर्वांक येवकार मागलो, उपरांत मानेसत हेनरी सलडान्हान ’पानपोड उदक’ दीवन सर्वांचो स्वागत केलो.

वेदीर मुखेल सयरो जावन मानाधीक दोतोर बाप डोमिनीक वास (दिरेक्तोर-ध्यानवन मयसूर), विगार बाप मेलवीन डी कुन्हा, ’मान मनीस’ मानेसत जोय पालडका (ख्यात लेखक/निर्देशक/नट), अध्यक्ष जोन क्रासता, कार‍यदर्शी मानेसत जेरालड डी’सोज, खजनदार मनेसत विकटर मसकरेन्हस, सांसक्रतीक कार‍यदर्शी मानेसत हिलरी डी’सिलव हाजर आसले.

कार‍यचें उदघाटन नोवेसांव जावन, गांवचो उकडो तांदूळ मोडकेंत शिजवन पेज करून आनी कारेण्याची चेटणी वाटून माल्तेंनी सयऱ्यांक वाडली, आनी भुर्ग्यांक मंगळुरी संसक्रतेची दाकवणी केली. उपरांत कोंकणेच्या आंतरलेल्या फुड्यार‍यांचो उगडास काडून, मान बागवन एक मिनुटाचें मौन सांबाळ्ळें.

मान मनीस जोय पालडकाक शाल, फुलां-फळां, हार आनी मान‍पत्र दीवून सन्मान केलो. ताच्या संदेशांत तो म्हणालो "कोंकणी भास गोड भास, पूण आज‍काल आमीं कोंगलीश उलयतांव. कोंकणी भासेंत एक सब्द आमीं एकेका वाक्यांत विवीध थरानीं वापार्तांव; तरी ताचो आर्थ एक‍च आसता, इंगलीश भासे बरीं न्हय. कोंकणी भासेक घरानीं वापारली तर भुर्ग्या थंय ताची रूच चडता"
बाप डोमिनीक म्हणाले "तुमचो मोग कोंकणी भासे थंय आसा तें तुमच्या व्हड संख्याच्या उपसतेंत कळीत जाता. सर्व भासो शिकोंक जाय आनी बर‍यो, तरी कोंकणी आमची मांय भास घरानी उलवंक जाय, तीय उलवंक जाय"

बाप मेलविनान एसोशियेशनाच्या कारबार‍यांक शाभसकी पाटयली आनी आसलीं कोंकणी काऱ्यीं करुंक तांचो सदांच पाटिंबो भासायलो. उपरांत कोंकणी तालेंत स्पर्ध्यानीं जीक‍ल्ल्या स्पर्धिकांक तसेंच धावी, भरावी आनी उंचल्या शिक्षणांत उत्तीर्ण जाल्ल्या सांद्यांच्या भुर्ग्यांक सन्मान केलो.

हाजर आस‍ल्ल्या आनी ह्या काऱ्याक सहाय दिल्ल्या दानिंक आनी हितचिंतकांक फुलां तुरे आनी प्रसन्न निड्डोडिचो ’तान’ कविता बूक दीवन मान केलो. कार‍यदर्शी मानेसत जेरीन धन्यवाद आर्पिले.

उपरांत दोन घंटेभर विवीध मनोरंजन कार‍यक्रम, भुर्ग्यां थावन आनी संघटनाच्या सांद्या थावन नाच, पदां, हास्य नाटकुळे सादर केले आनी जम‍ल्ल्या लोकाक पोट‍भर हासाय‍लागले.

पांयशीं जणा वयर लोकाक, विवीध रांद्वायेनीं रांद‍ल्लें ’नोवें जेवाण’ गांवच्या रिवाजी फर्माणे शिरोतेर वाडलें. जेवणा उपरांत सांद्यानीं सांगाता ’लावदाते’ गीत गावन कार‍यें संपयलें. हें सगळें कार‍यें मानेसत हेनरी सिकवेरान अपुर्भयेच्या शैलेन चलवन वेलें.

- भात्मी: प्रसन्न निड्डोडी, तस्विरो: केन्यूट मिनेजेस

ಆಧ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ

ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಸ್ಪರ್ಧೊ 2019
ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ’ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ’
ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಸ್ಪರ್ಧೊ 2018
ಮಿರಾರೋಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಸಾತ್ವಿ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್
ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಸ್ಪರ್ಧೊ 2016
ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಸ್ಪರ್ಧೊ 2017
ಮಿರಾರೋಡ್ ಸಂಘಟನಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಮಾಕ್ ಭೆಟ್
ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ತಾಲೆಂತಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ
 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]