ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..

ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..

ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್] ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ’ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ’

ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಹಾಣಿ ಅಮರ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ನಿನಾಸಮ್ ಹಾಚೊ ಪಂಗಡ್ ಅಸ್ತಿತ್ವನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಡೆನಿಸ್ ಮೊಂತೆರೊಚ್ಯಾ ದಿಗ್ದರ್ಶನಖಾಲ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್, ಹ್ಯಾಚ್ 27 ಒಕ್ಟೊಬರ್ ತಾರಿಕೆರ್ "ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ" ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಊಂಚ್ ನಾಟಕಾದ್ವಾರಿಂ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಉತ್ಕ್ರಸ್ಟ್ ನಟನಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಾದೊಶಿ ಕೆಲೆಂ. ನಾಟಕ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಚೆ ಗಮನ್ ಫಕತ್ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರ್‌ದಾರಿಂ ವಯ್ರ್ ಕೇಂದ್ರೀಕ್ರತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್ ನಾಟಕ್ ಕಸೊ ಸಂಪ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆನಾ.

ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ವಿರಾಮಾ ವೆಳಾರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನಾಚೊ ಆತ್ಮಿಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಡಾಯ್ಗೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ ಸೊಜಾ, ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಜೊಸ್ಸಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಖಜನ್ದಾರ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಮತಾಯಸ್ ವೆದಿರ್ ಆಸೊನ್, ಮುಖೆಲ್ ಪೊಷಕ್ ಶ್ರೀ ಆಂಟನಿ ಪಿರೆರಾ, ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಪೊಷಕಾಂಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಹಿತಚಿಂತಕಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ತುರೆ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ನಿನಾಸಮ್ ಹಾಕಾ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಆನಿ ದಿಗ್ದರ್ಶಕ್ ದೆನಿಸ್ ಮೊಂತೆರೊ ಆನಿ ಕ್ಲೇನ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಕಾ ಫುಲಾಂ ತುರೆ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲವ್ನ್, "ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಉತ್ಕ್ರಸ್ಟ್ ನಾಟಕ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಸಲೊ ನಾಟಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ತರೀ ಆಸ್ಲೊ ಡ್ರಾಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ" ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ವಿರಾಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಗಮನ್ ಫಕತ್ ಪಾತ್ರ್‌ದಾರಿಂಚ್ಯಾ ನಟನಾ ವಯ್ರ್‌ಚ್ ಕೇಂದ್ರೀಕ್ರತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ನಾಟಕ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ’ ನಾಟಕಾ ವಿಶಿಂ ತಾಂಚಿ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ.

ಎಕಾ ಪ್ರೆಕ್ಷಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ "ಇತ್ಲೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ನಟನ್, ಚಾ. ಫ್ರಾಚಿ ನಿತಳ್ ಭಾಸ್, ಉಂಚ್ಲೆ ಸಂಭಾಶಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಚೆಂ ತರೀ ಹಾಣಿ ಬರೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆವಾಜ್ ಆಸೊನ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಸ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ".

ದುಸ್ರೊ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ "ಹೊ ನಾಟಕ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ತರೀ ತಾಂತ್ಲೆ ಸಂಭಾಶಣ್, ಆನಿ ಪಾತ್ರ್‌ದಾರಿಂನಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ಸಾರ್ಕೊ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಆನಿ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ಎಸೊಶಿಯೆಶನಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ ಆನಿ ಮುಕಾರ್‌ಯ್ ತಾಂಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸ್ತೊಲೊ"

- ಭಾತ್ಮಿ: ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ತಸ್ವಿರ್‍ಯೊ : ಕೆನ್ಯುಟ್ ಮಿನೆಜೆಸ್

ಆಧ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ
ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಸ್ಪರ್ಧೊ 2018
ಮಿರಾರೋಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಸಾತ್ವಿ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್
ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಸ್ಪರ್ಧೊ 2016
ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಸ್ಪರ್ಧೊ 2017
ಮಿರಾರೋಡ್ ಸಂಘಟನಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಮಾಕ್ ಭೆಟ್
ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ತಾಲೆಂತಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ
 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]