ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..

ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..

ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್] ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ದೊಡೊ ಸಂಭ್ರಮ್-ಮೊತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ದಿವಸ್

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್, ಹಾಣಿಂ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಮೊತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಸಕಾಳಿಂ 8.15 ವರಾರ್ ಮಿಸಾ ಸವೆಂ, ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಆರಂಬ್ಲೆಂ. ತಸೆಂಚ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್’ ಆನಿ ’ನೊವೆಂ ಜೆವಾಣ್’ ಸಾಂಜೆರ್ 7 ವರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸುರ್ವಾತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ನಾಚಾ ಸವೆಂ ಜಾಲಿ. ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ "ಪಾನ್‍ಪೊಡ್ ಉದಾಕ್" ದೀವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಹಾಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಅಸೊಶಿಯೆಶನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಸ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಾಯ್ಗೊ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

ವೆದಿರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಅರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ (ಆದ್ಲೆ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಸಿಯೆಲ್), ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ (ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಆತ್ಮಿಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್), ಮಾನ್ ಮನಿಸ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನೆರಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಖ್ಯಾತೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ/ಬರವ್ಪಿ), ಹೊಲಿಕ್ರೊಸ್, ಅಂಕುರ್ ಆನಿ ಸ್ನೇಹಸಾಗರ್ ಘರಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲ್ನಿಂ, ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಾಯ್ಗೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ'ಸೊಜಾ, ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಮತಾಯಸ್, ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಸ್ಸಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಗಾಟನ್ ವೆದಿರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿಂ ಜೊನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನಿದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ತಾಂದುಳ್ ’ಕಳ್ಶೆಂತ್’ ವೊತುನ್ ’ಮುಡೊ’ ಬಾಂದ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚೊ ತಸೆಂಚ್ ಕ್ರಷೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಹಾಡೈಲೊ. ಆನಿ ತೊ ಮುಡೊ ಏಲಮ್ ಕರುನ್ ತಾಚೊ ಐವಾಜ್ ಕೆರಾಳಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಮಾನ್ ಮನಿಸ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತಾಕ್ ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ, ಶೊಲ್ ಆಅನಿ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೆ ಥಂಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಣ್ಗೆಕ್ ತಾಂಚೊ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ’ಪ್ರಸನ್ನ್’ ನಿಡ್ಡೊಡಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಬೂಕ್ ’ತಾನ್’ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ.

ಮಾನಾಧಿಕ್ ಅರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ, "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಪ್ಲೆ ಆಂವ್ಡೆಚಿ ಭಾಸ್, ಆನಿ ತಿ ಖಂಯ್ಸರ್ ಕಶಿ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ, ಗೊಂಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಶಿ ತಿ ಸ್ಥಿರ್ ಜಾಲಿ" ಹ್ಯಾ ವಿಶೆಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ದೀವ್ನ್ ಫುಡೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆ "ಲೊಕಾನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ಗತೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚಿಂ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ವೋಡ್ ಶಿಕವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಥಂಯ್ ಆಸಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಮುಂಬಯ್ತ್ ಕನ್ನಡ್ ಯಾ ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಚಡಾವತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಳನಾ ದೆಕುನ್ ’ರೊಮಿ’ ಲಿಪಿ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ" ಆನಿ "ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ತಸೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಲೆ ಸಂಧರ್ಭ್ ಆಮಿಂ ಸೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ" ಮ್ಹಣ್‍ಯ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಧೆಶಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಸಾವ್ಳೆ ಪರಿಂ ಆಮಿಂ ಖಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಆಮ್ಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ತರ್, ಆಮಿಂ ಘರಾನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಸಲೆ ಸಂಧರ್ಭ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ".

ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಆನಿ ಸೈರ್‍ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ತುರೆ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಹಾಲಿಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯನ್, ಭಾಷಣ್, ನಾಚ್ ಅನಿ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾನಿಂ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾನಿಂ ಅಧಿಕ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡುನ್ ಕೀರ್ತ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಸಾಂದ್ಯಾಚ್ಯಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ಘಂಟೆಭರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಸಾಂದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಮನೊರಂಜನ್ ಜಸೆಂ ನಾಚ್, ಮನಾಂಪಿಸ್ವೊಚಿಂ ಪದಾಂ, ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಪೋಟ್ ದುಖಾಸರ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ.

ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಜಣಾಂಚೆಂ ವಿವಿಧ್ ಬೊಗಾಂಚೆಂ "ನೊವೆಂ ಜೆವಾಣ್" ಶಿರೆತೆರ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿವಾಜಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸಹ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ'ಸೊಜಾನ್ ಸರ್ವ್ ಸೈರ್‍ಯಾಂಕ್, ಪೊಷಾಕಾಂಕ್, ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿಂಕ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ದಿಲೆ. ಜೆವ್ಣಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ’ಲಾವ್ದಾತೆ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.

ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾನಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಸಿಕ್ವೆರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನೊರಂಜನ್ ಆನಿ ವಿಚಾರಾತ್ಮಕ್ ಶೈಲೆನ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

- ಭಾತ್ಮಿ: ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]