ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..

ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..

ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್] ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ತಾಲೆಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ

(18 ಅಗೋಸ್ತ್ 2019) ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೋಡ್, ಹಾಣಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಕ್ ಆನಿ ಮೊಂತಿ ಪೆಸ್ತಾಚಿ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಖಾತಿರ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 3 ವರಾರ್, ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಗಾಯಾನ್, ಭಾಷಣ್, ನಾಚ್, ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಆನಿ ವೊವ್ಯೊ ವೇರ್‍ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ. ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಶಿರ್ವಾದಾನ್, ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೊಜಾನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್‍ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ.

   

ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಫಾಮಾದ್ ನಟ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗ್ರೆಗರಿ ನಿಡ್ಡೊಡಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಬಾಯ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಡಿತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ತಸೆಂಚ್ ವ್ಹಡಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. "ಕೊಂಕಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೆಚಿ ವೋಡ್ ಉರ್ಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ನ್ ತಾಂಕಾ ದಿಂವ್ಚೆ ಉತ್ತೆಜನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಬರೆಂ ಭವಿಶ್ಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಬರಿಚ್ ವೃದ್ದಿ ಕೆಲ್ಯಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್.

"ಹಾಂಗಾಚಿ ತಾಲೆಂತಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಕಾ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ತಾ, ತುಮ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ, ಜೀಕ್ ಆನಿ ಸಲ್ವಣ್ ಎಕಾ ನಾಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಕೂಶಿ, ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಚುಕಾಯ್ನಾಕಾತ್"- ಬಾಬ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಉಲ್ಹಾಸುನ್.

   

"ತುಮ್ಚಿ ತಾಲೆಂತಾ ಉರ್ಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಸೊಡಿನಾಯೆ, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ಚಡ್ ಜಣಾನಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್" ಉಲೊ ದಿಲೊ ಬಾಯ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಹಾಣಿ.

 

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವರಯ್ಣರಾಂಕ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಯಾನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಆರ್ಪಿಲೆ.

ಆಕೇರಿಕ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಿಂ. ಇನಾಮಾಂ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆಟ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ವಾಂಟ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಘಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಸಿಕ್ವೆರಾನ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

- ಭಾತ್ಮಿ: ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ತಸ್ವೀರೊ: ಕೆನ್ಯುಟ್ ಮಿನೆಜೆಸ್

[खबर] मिरारोडांत कोंकणी तालेंत स्पर्धे

(१८ अगोसत २०१९) सां. जुजे कोंकणी वेलफेर एसोशियेशन मिरारोड, हाणी कोंकणी मान्यता दिसाक आनी मोंती पेसताची तयारी जावन, फिर्गजेच्या कोंकणी लोकाखातीर आगोसत १८ तारिकेर दोनपारां ३ वरार, इगर्जेच्या सालांत कोंकणी गायान, भाषण, नाच, कविता सादर आनी वोव्यो वेर‍स स्पर्धे मांडून हाडले. फिर्गजेचे विगार बाप मेलवीन डी कुन्हा हांच्या आशिर्वादान, संघटनाचो अध्यक्ष मानेसत जोन क्रासता सवें कार‍यदर्शी मानेसत जेरालड डी’सोजान मागण्याद्वारीं कार‍याची सुर्वात केली.

वरयणार जावन नामणेचो कोंकणी साहिती आनी पयणारी.कोम संपादक मानेसत वल्ली क्वाड्रस, फामाद नट मानेसत ग्रेगरी निड्डोडी आनी कोंकणेची अभिमानी मानेसतीण वेरोनिका बाय हाजर आसलीं.

ह्या पावटीं चडीत भुर्ग्यानीं तसेंच व्हडानीं ह्या स्पर्ध्यानीं भाग घेत‍ल्लो. "कोंकणी भुर्ग्यांक कोंकणी भासेची वोड उर्जीत करुंक तांच्या आवय-बापयन तांका दिंवचे उत्तेजन पळेवन कोंकणेक बरें भविश्य खंडीत आसा, ह्या वर्सा भुर्ग्यानीं बरीच वृद्दी केल्या" म्हणालो बाब वल्ली क्वाड्रस.

"हांगाची तालेंता पळेवन माका अभिमान भग्ता, तुमचो कोंकणी भासे थंय आसचो मोग पळेवन खुशी जाता, जीक आनी सलवण एका नाण्याच्यो दोन कूशी, भाग घेंवचो चुकायनाकात"- बाब ग्रेगरी म्हणालो स्पर्धिकांक उल्हासून.

"तुमची तालेंता उर्जीत करुंक हो आवकास सोडिनाये, फुडल्या वर्सानीं चड जणानीं वांटो घेवंक जाय" उलो दिलो बाय वेरोनिका हाणी.

त्ये उपरांत वरयणरांक संघटनाच्या अध्यक्ष्यान मान केलो आनी सर्वांक धन्यवाद आर्पिले.

आकेरीक जिकलेल्यांची नांवां पर्गट केलीं. इनामां सपटेंबर आट तारिकेर जांवच्या मोंती फेसत आनी मान्यता दिसाच्या सुवाळ्यार वांटतेले म्हण संघच्या संसक्रतीक कार‍यदर्शी हिलरी डी’सिलवान सांगले.

मानेसत हेनरी सिकवेरान हें सगळें कार‍यें अपुरबायेन चलवन वेलें.

- भात्मी: प्रसन्न निड्डोडी, तस्विरो: केन्यूट मिनेजेस

ಆಧ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ
ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ’ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ’
ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಸ್ಪರ್ಧೊ 2018
ಮಿರಾರೋಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಸಾತ್ವಿ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್
ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಸ್ಪರ್ಧೊ 2016
ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಸ್ಪರ್ಧೊ 2017
ಮಿರಾರೋಡ್ ಸಂಘಟನಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಮಾಕ್ ಭೆಟ್
ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ತಾಲೆಂತಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ
 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]