ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಪಯ್ಣಾ ಸಾಹಿತ್]: ಖಲ್ಲಾ ಎಕ - ದೋ ಗ್ಯಾರಾ

ಖಲ್ಲಾ ಎಕ - ದೋ ಗ್ಯಾರಾ (ಪಂಜಾಬ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ) : ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ’ಪಯ್ಣಾ ಸಾಹಿತ್’ ಏಕ್. ಪಯ್ಣಾ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಭಂವುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ ವರ್ಣನ್ ಆನಿ ಪಿಂತುರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೊ ಅನ್ಭವ್ ಆನಿ ತೊ ಅನ್ಭವ್ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ರುಪಾನ್ ವಾಚಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ ದೆಕುನ್ ವಾಚ್ಪಿ ತೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ಅಪುಣ್ ಸ್ವತಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭಂವುನ್ ಅಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭಗ್ತಾ.

ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಪುಣ್ ಪ್ರವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಕವಿ, ಲೇಖಕ್. ಕನ್ನಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೇಂತ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾ. ಪತ್ರಾಂ-ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂಚೆರ್ ತಾಚಿಂ ಬರಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅನುದಾನಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಜಾಬ್ ಪಯ್ಣಾಚೊ ಅನ್ಭವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾ.

- ಸಂ.

2. ಖಲ್ಲಾ ಎಕ - ದೋ ಗ್ಯಾರಾ [ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್]

ಪಂಜಾಬ ಭಾಯರ ಸರಲೆ - ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ

ಆಮಕಾ ಸುರವೇ ದಿವಸು ಚಂಢೀಗಡಾಕ ವಚಾಕ ಆಶಿಲೆ ಕಾರಣ ಆನಿ ಆಮೀ ಯೋಜನಾ ಗಾಲೇಲ ವರೀ ಚಂಢೀಗಡ - ಪಟಿಯಾಲಾ - ಅಮೃತಸರ ಭೇಟ ನಿರ್ಧರಿತ ಕೆಲೆಲ ಕಾರಣ ಆಮೀ ಸೀದಾ ಚಂಢೀಗಡಾಕ ವಚೆ ಮ್ಹಣ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲೆಲ ಪ್ರಮಾಣೇ, ರೈಲ ಶೋಧೀತನಾ ಆಮಕಾ ಕೊಚ್ಚುವಲಿ- ಚಂಢೀಗಡ ರೈಲ ಮೆಳೇ ಹಾಜೆ ನಾಂವ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಿತ್ಯಾಕ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಸಭಾರ ರಾಜ್ಯ ದಾಟೂನ ಹ್ಯಾ ರೈಲ ಎಕ ಸಾಂಕಳೀ ಜಾವನು ಆಸೂನ ಲೋಕಾಂಕ ಸಂಚಾರಾಕ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಕೊಡಿಯಾಲಾಚೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಷನ ಮ್ಹಣ ನಾವಾಂಕಿತ ಜಾಲೇಲ ಕಂಕನಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನ ದಾಕೂನ ಹ್ಯಾ ರೈಲ ಆಮಕಾ ಮೆಳೆ. ಪುಡೆ ಆಮೀ ಉಲಯತನಾ ಅತ್ತಾವರ ರೈಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆನೀ ಕಂಕನಾಡಿ ರೈಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಆರತಾ, ಹಾಕಾ ಸೆಂಟ್ರಲ ಆನಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಹಣ ನಾವಾಂಕಿತ ಕೋರನು ಸಾಬಾರ ಜನಾಕ ಗೊಂದೋಳ ಜಾಲೇಲ ಮಿಗೇಲ ಗಮನಾಕ ಆಯಲಾ. ನಿತ್ಯಾ ಕಾಮ ಜಾವನು ಮಡಂತ್ಯಾರಾ ದಾಕೂನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ಬಸಾರ ಯೆತನಾ ಯಾತ್ರಿ ಲೋಕ ಚದಾವತ ಜಾವನು ಕೇರಳಾಕ ವಚಾಕ ಮಂಗಳೂರು ರೈಲ ಸ್ಟೇಷನ ಮ್ಹಣತಾಂಚಿ ತಾಂಕಾ ಕಂಕನಾಡಿ ಆನೀ ಅತ್ತಾವರಾ ಮಧೇಂತು ಗೋಂದೋಳ ಜಾವನು ಥೊಡೆ ಪಂತಾ ಪಂಪವೆಲಾಂತು ದೆಂವತಾಚೀ. ಎಕ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಶೀಲೆ ನಾಂವ ಬದಲ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಲೋಕ ತಾಕಾ ಪುಡಲೆ ನಾವಾನಚೀ ಆಪೋವಚೆ ಆಮೀ ಪಳೋವೇತ ಆಜೀಕ ಪಂಪವೆಲ - ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತ ಜಾಲ್ಯಾರಿಯ ಕೊಡಿಯಾಲಾಚೆ ಲೋಕಾಂಕ ಆನೀ ಭಾಯಲೆ ಗಾಂವಾ ದಾಕೂನ ಯೆತಲೇಂಕ ತೆ ಪಂಪವೆಲಚೀ ಜಾವನು ರಾಬತಾ.

ಆಮೀ ಶುಕ್ರಾರ ರಾತಿ ರೈಲ ಕಂಕನಾಡಿ ದಾಕೂನ ಕೊಚ್ಚುವಲಿ ದಾಕೂನ ಯೆವಚೆ ರೈಲ ತೇ, ಚಂಢಿಗಡಾಕ ಆಮೀ ಪಾವಚೆ ಸೋಮಾರ ಸಾಂಜವೇಳಾಕ ಮ್ಹಳೇಲ ಆಮಕಾ ಕಳೀತ ಆಶೀಲೆ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೀನ ರಾತಿ ರೈಲಾರಿ! ಎಕ ನವೋ ಅನುಭವ. ಆಮೀ ೮/೦೧/೨೦೧೬ ರಾತಿ ಕೊಡಿಯಾಲಾ ದಾಕೂನ ಭಾಯರ ಸರಲೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾಲೆ ಆನೂ ಆನೀ ಮ್ಹಾಲಗಡೊ ಭಾವು ವರಣ ಅಣ್ಣಾ ಆಮಕಾ ಸೊಡಚಾಕ ಆಯಲೆ. ರಾತಿ ಆಮೀ ಜೆವಣ ಕೊರನೂಚೀ ಭಾಯರ ಸರಲೆ, ಆನೀ ಉಲೋವನು ಬಸಲೆ ತೊಡೆ ವೇಳಾನ ನೀದ ಲಾಗಲೆ, ಮಧೇಂತು ಜಾಗ ಜಾತ್ತನಾ ಆಮೀ ಗೊಂಯಾ ಪಾವನು ಆಶಿಲೆ. ಸಾಧಾರಣ ಮಧ್ಯ ರಾತಿ ಆಮಿ ಗೊಂಯಾಂತು ಆಶಿಲೆ, ಮೊಬೈಲಾಂತು ಹರಯೇಕ ಪಂತಾ ಗಾಂವ ಬದಲತನಾ ನೆಟವರ್ಕ ಬದಲಚೆ ಸಂದೇಶ ಯೆತಾ ಆಶಿಲೆ, ಫಾಂತೇರ ಮ್ಹಣತನಾ, ರತ್ನಗಿರಿ, ಪನವೇಲ ಮುಂಬಯಿ ಪಾವತನಾ ತೇ ಶಹರಾಚೆ ಚಿತ್ರಣ ದೋಳ್ಯಾ ಮುಖಾರ ಆಯಲೆ, ಸಕಾಳೀಚೆ ದಾಂತ ಘಾಸೂನ ಕಂಡಿ ದಾಕೂನ ಪಳಯತನಾ ಕೋಣಾಯ ಸಾಂಗೂಕಾ ಮ್ಹಣ ನಾ ಆಮೀ ಮಂಬಯಿ ಪಾವಲೆ ಮ್ಹಣ, ತ್ಯಾ ಲೋಕಾಲೆ ಧಾಂವಡಿ ಸಕಾಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಾಂತು ಲೋಕ ಬೋರನು ಕಾಮಾಕ ಸ್ಕೂಲಾಕ ಸಕಾಳಿ ಸಕಾಳಿ ರಾಕೂನ ರಾಬಿಲೆ, ರೈಲ ಆಯಲೆ ಸತಾಂ ಚಪ್ಪೂನ ಭರಚೆ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ ಪಳಯತನಾ, ಕನ್ನಡಾಚೊ ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಹಾಂಗೆಲೆ ಮುಂಬಯಿ ಜಾತಕ ಮ್ಹಳೇಲ ಕವನ ದೊಳ್ಯಾ ಮುಖಾರ ಯೆತಾ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜಾಲೇಲ ಜೀವನ ನಿರಂತರ ಚಲಚೆ ವ್ಯಾವಸಾಯಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ ಪಳಯತನಾ ಆಮಕಾ ದೋಗಾಂಕಯ ಮನಾಂತು ಆಯಿಲೆ ಆಮಗೆಲೆ ಕೊಡಿಯಾಚೀ ಜಾವೇತ, ಮುಂಬಯಿಂತು ಪಾಯ ಗಾಲನಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀಯ ವಾಡೂನ ರಾಬಿಲೆ ಉಂಚಾಯಿಚೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ ಸಾಂಗಾತ ಸ್ಲಮ್ ಆನೀ ಜನ ಜೀವನ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾಕ ಆಮಗೆಲೆ ರೈಲಾಂತು ಭೋರನು ಗೆತಿಲೆ ಲೋಕ, ಹಾಜೆ ಮಧೇಂತು ಆಯಿಲೆ ವಡಾ ಪಾವ ಖಾವನು ಕಂಡಿ ದಾಕೂನ ಭಾಯರ ಪಳಯತಾಚೀ ಎಕ ಮಿರ್ಸಾಂಗ ಚಾಬೂನ ಕಶೀ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊರನು ತೀಕ ಜಾವನು ಉದಾಕ ಪೀವನು ಸಮಾಧಾನ ಕೊರನು ಗೆತಲೆ. ತಾರೀಕ ೯/೦೧/೨೦೧೬ ರೈಲಾರ ಸಗಳೋ ದೀಸ ಕಾಡಕಾ, ಅಶೀ ಜಾಂಕಿ ಪರಡೀ ಉಲೋನು ಹಾಜೆ ಮಧೇಂತು ಮುಂಬಯಿಂತು ಎಕಳೋ ಅಂಬಾಲಾಕ ವತ್ತಲೊ ಆಮಗೆಲೆ ಲಾಗಿ ಮೆಳೊ ಆನೀ ತಾಣೆ ಖರಟೆ ಕಾಂತೂಚಾಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೆಲೆ. ಗಾಂವಾನ ಗಾಂವ ದೊಳ್ಯಾಮುಖಾರ ಧಾಂವಚೆ ಮಾಡೊ ಜಾಡ ರೂಕ ಘರ ಶಹರ ಉದಾಕ ನ್ಹಂಯ ತಾಜೆ ಮಧೇಂತು ನೀದ ವೆಲೆಲ ತೊಡೆ ಖಾಣ ಖಾವನು ಆಶೀಲೆ, ದನಪಾರಾ ಜೆವಣ ಮ್ಹಣತನಾ ಎಕಲೋ ನಿಮಗೂನ ಆಯಲೊ, ಆಮೀ ದೋನ ಜೆವಣ ಸಾಂಗಲೆ, ಆಮಕಾ ಥೋಡೆ ವೇಳಾನ ಜೆವಣ ಆಯಲೆ ಆನೀ ಮುಂಬಯಿಂತು ಆಯಿಲ್ಯಾನ ಹಗೂರ ಪೋಟಲಿ ಮೆಕಳೂಂಕ ಶುರು ಕೆಲೆ ತಾಂತು ಚಪಾತಿ ಆನೀ ಸುಕೆ ಭಾಜಿ ಆಶಿಲೆ ತ್ಯಾ ಖಾವನು ತಾಣೆ ವರಲೇಲ ಬಾಂದೂನ ದವರಲೆ, ಸಾಂಜವೇಳ ವಡೋದರಾಕ ಪಾವಲೆ - ಗುಜರಾತ ಎಕ ವೇಳಾರ ಗಾಂಧಿಲೆ ಗಾಂವ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ ಆಜ ಮೋದಿಲೆ ನಾಂವಾರ ವ್ಹಳಕ ತಾಜೆ, ಥಂಯ ವಡಾ -ವಡಾ ಮ್ಹಣ ವಿಕೂನ ಆಶಿಲೊ, ಸಾನ ಸಾನ ತೆಲಾಂತು ತಳೇಲ ಪೋಡಿ. ತೆಲಾ ಖಾಣ ಕಂಚೆ ತೇಲ ಗೊತನಾ, ಪೊಟ ಸಮ ನಾ ಜಲ್ಯಾರಿ, ಆನೀಕಯ ದೋನ ದೀವಸ ಕಾಡಚಾಕ ಆಸಾ, ಮ್ಹಣ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಆಮಕಾ, ಗೆಲೆಲ ಕಡೇನ ಕಸನೆ ಸ್ಪೇಷಲ ಆಸಕೀ ತೇ ಖಾವಚೆ ಉಮೇದಿ, ಎಕ ವಡಾ ಮಿರ್ಚಿ ಗೆತಲೆ, ತಾಂತು ಕಸಲೆ ಆಶಿಲೆ ಗೊತನಾ ಕಸಕೀ ಪಾಲ್ಲೋ ಕೊಚೋಲ ಕೊರನು ಸಾನ ಸಾನ ಆಂಬಡೋ ಶೀ ಆಶಿಲೆ ಎಕ ಪ್ಲೇಟಾಂತು ಚಾರ, ದೋನ ದೋನ ಖಾಲೆ ಮಿರ್ಸಾಂಗ ಉಡಯಲೆ. ಗುಜರಾತ ಜಾವನು ರೈಲ ಮದ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಕ ವತಾನ ರಾತಿ ಜೆವಣ, ಆಮೀ ಮೊಟ್ಟೆಚೆ ಬಿರಯಾನಿ ಸಾಂಗಲೆ, ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೊಟಲಿ ಮೆಕಳೆ ದೋನ ಚಪಾತಿ ಖಾಲೋ ಆನೀ ಥಂಯ ಆಡ ಸರಲೊ, ಆಮೀ ಸಗಳೆ ಹಾತ ಪಾಯ ಸೊಡೂನ ನಿದ್ದಲೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾತಿ ನಿದ್ದಾಂತು ಗೆಲೆಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಲೇಲ ನಾ ಸಕಾಳಿ ದೊಳೋ ಸೊಡತನಾ, ೧೦/೦೧/೨೦೧೬ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ - ಶೀಂಯ ಆನಿಕಯ ಧಾ ವಾಂಟೇನ ಚಡ, ಸಕ್ಕಡ ಕಡೇನ ಧೊವ ಪಡೂನ ಎಕ ಅಲೌಕಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸ್ತಬ್ದ ಚಿತ್ರಣ ದುಸರೆ ಎಕ ಪ್ರಪಂಚಾಕ ಗೆಲೆಲೆ ಅನುಭವ, ಭಾಯರ ಭಂಗಿ ಮಾರಚೆ ಸಾಧೂ ಲೋಕ, ಶಿಂಯ ಧೋವ ಆನೀ ಭಂಗಿ ದುವಾರೋ ಎಕಮೆಳಲೆ ಅದ್ಬುತ ದೃಶ್ಯ. ಬಾವಜಿನ ಸಾಂಗಿಲೆ, ಮಥುರಾಂತು ಇಲಾಯಚೀ ಚಾ ಮೆಳತಾ, ತೇ ಉಡಗಾಸಾನ ಟೆಸ್ಟಕರಿ ಮ್ಹಣೂನ, ಬಾವಜೀ ಹರಿದ್ವಾರ ಕೆದಾರ ಆನೀ ಬದರಿನಾಥ ಮ್ಹಣು ಸಾಭಾರ ಪಂತಾ ಪ್ರಯಾಣ ಕೆಲಾ ತಶೇ ತಾನಿ ಸಾಂಗಿಲೆ ಉಡಗಾಸ ಆಶಿಲೆ. ಮಥುರಾಂತು ರೈಲ ರಾಬಲೆ ಸತಾ ದಾಡ ಬಡ ಲೋಕ ಹಾತಾಂತು ಕಿಟಲಿ ಗೆವನು ಚಡಲೆ, ತ್ಯಾ ಕಡಕಡ ಯೆವಚೆ ಶೀಂಯಾಕ ಮಥುರಾಚೆ ಇಲಾಯಚೀ ಚಾ ನ ಜೀವಾಕ ಸಮಾಧಾನ ದಿಲೆ, ವಾಟೇರ ಚಾರ ಪಾಂಚ ಬಡ್ಡಿ ಬಾಂದೂನ ಸಕಲ ಇಂಗಾಳೋ ಗಾಲನು ಕಿಟಲಿ ಲಾಂಬೋನ ಹೂನ ಕರಚೆ ಆನೀ ತ್ಯಾ ಉಜೇಕ ಆಂಗ ತಾಪೋವನು ತಾಜೆ ಸುತ್ತು ಲೋಕ ಪಾಂಗರೂನ ಬಶೀಲೆ ಪಳೋವಚಾಕ ಮೆಳತಾ. ಮುಖಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಜಾವನು ತ್ಯಾ ಶೀಂಯ ದೆವನು ಸಾಂಜವೆಳ ಮ್ಹಣತನಾ ಪರತ ಶೀಂಯ ವಾರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಜಾಲೆ. ದೋನ ದೀಸ ಜಾಲೆ, ಪಾಯಿ ಸಾಂಜವೇಳ ಆಮೀ ಚಂಡಿಗಡ ಬಯಸೂನ ಬಯಸೂನ ಪುರೋ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ, ಆನೀ ಎಕ ದಿವಸ ಮ್ಹಳೆಲ ಎಕ ಆಲೋಚನ ಮಾತೆಂತು, ೧೧/೦೧/೨೦೧೬ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ದಾಕೂನ ಹರಯಾಣ, ಥಂಯ ಮುರ್‍ಯಾ ಪಾತೋರ ನಾ, ಸಕ್ಕಡ ಇಮಾರತ ಇಟ್ಟಿಗೆಚೆ ಪಳೋವನು,  ರೈಲಾರ ಆಯಿಲೆ ಖಾವನು ಘುರಕಡೆ ಪೋನ ಕೋರನು ಉಲೋವನು ತಶೀಚ ಚಂಢಿಗಡಾಂತು ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ ಸಿಂಗ ಹಾಂಕಾ ಆಮೀ ಸಾಂಜವೇಳ ಪಾವಚೆ ವಿಚಾರ ಸಾಂಗೂನ ೧೨/೦೧/೨೦೧೬ ಕ ಸಕಾಳಿ ಮೆಳಚಾಕ ಯೆತಾಂಚೀ ಮ್ಹಣ ಸಾಂಗಲೆ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಕಾಶೀಮಠಾಚೆ ಹೋಡ ಸ್ವಾಮೇ ಶ್ರೀಮದ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥಾಂಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬರೆ ನಾ ಮ್ಹಳೇಲ ಖಬರ ಗಾಂವಾಂತು ಆಶಿಲೆ, ಆಮೀ ಹರ್ಯಾಣಾ ದಾಕೂನ ದೆಹಲಿ ತ್ಯಾ ಶೀಂಯಾ ವಾರೆ ಆನೀ ತ್ಯಾ ಸಗಳೋ ದೀಸ ಆಮೀ ವತ ಪಳಯಲೆಲೆ ನಾ ಮ್ಹಣೇತ, ಸಾಸಮಾಚೆ ತೋಟ ಆನೀ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಾಂತು ದಾಕೂನ ದಿಶಚೆ ಬೃಹತ ಆಕಾರಾಚೆ ದೇಶಾಚೆ ಬಾವಟೊ ಸಕ್ಕಡ ಪಳೋವನು ದೆಹಲಿ ಜಾವನು ಅಂಬಾಲಾ ವಚೂನ ಸಾಂಜವೆಳ ಶೀಂಯ ಚಡತಾ ಆಸತಾನ ಆಮೀ ದೊಗಯ ರೈಲಾ ದಾಕೂನ ದೇಂವಲೆ.

ಹರಯೇಕ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಾಂತುಲೆ ಕರಕರ ಆಶಚೆ ಹ್ಯಾ ರಿಕ್ಷಾ ಆನೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್‍ಸ ಬೋಬ ಗಾಲನು ಆಪೋವಚೆ ಎಕಾ ದೋನ ಮೋಲ ಸಾಂಗೂನ ಸೊಲ್ಲಾಚೆ ಆಮಕಾ ಸುರವೇ ದಾಕೂನ ಕಳೀತ ಆಶೀಲೆ ಆಮಗೆಲೆ ಕೊಡಿಯಾಲಾಂತು ಹೆ ಪಳೋವನು ಗೊತ್ತಸ, ಎಕ ಪಂತಾ ಕೊಚ್ಚಿ ವತ್ತನಾ ಥಂಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ದುಸರೆ ನಮುನೊ, ಪ್ರೀ ಪೇಡ್ ಟ್ಯಾಕಿ, ಆಮಕಾ ಖಂಯ ವಚೂಕಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗೊ ಸಾಂಗಲೇರ ತೋ ಸುರವೇಕಚೀ ತಾಚೆ ಮೋಲ ಸಾಂಗತಾ ಆಮಿ ತೆ ದಿವನು ತಾನಿ ದಿಲೇಲ ರಿಕ್ಷಾರ ಆರಾಮೇರ ವಚೇತ ಆರತಾ ಅಸಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಾಬಾರ ಕಡೇನ ಪ್ರಾರಂಭ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ ಆಯಕಲಾ. ನಾತ್ಲರೀ ಪರಗಾಂವತುಲೆ ಮ್ಹಣ ಕಳೇ ಸತಾಂ ಕೀಸೆಕ ಕಾತ್ತರಿ ಗಾಲಚೇಚ ಚಲತಾ. ಅಂತೂ ಅಸಲೆ ದೃಶ್ಯ ಥಂಯ ಆಶೀಲೆ ಥೋಡೆ ವೇಳಾಕ ಆಮೀ ದೋಗಾಯ ಕಾನ ಆಯಕಾ ನಾಶೀ ನಹೀ ಚಾಯಿಯೆ ನಹೀ ಚಾಯಿಯೆ ಮ್ಹಣತಚೀ ಮುಖಾರ ಮುಖಾರ ಯೆವನು ರಸ್ತೇರ ವತಾ ಆಸಚೆ ರಿಕ್ಷಾ ರಾಬೋನ ತಾಂತು ಬಸಲೆ.

 

ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್: ಬಿ.ಕೊಮ್, ಎಮ್.ಕೊಮ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ. ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಕನ್ನಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರಯ್ತಾ.
ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್/ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ಸಂಶೋಧನಾಚೆ ಪ್ರಬಂಧ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂಚ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್.

[पयणा साहीत]: खल्ला एक - दो ग्यारा

खल्ला एक - दो ग्यारा (पंजाब प्रवास कथन) : साहित्यांत आसच्या सभार प्रकारां पयकिंत ’पयणा साहीत’ एक. पयणा साहीत म्हळ्यार फकत भंवुंक गेल्ल्या जाग्याचें वर्णन आनी पिंतुरां मात्र न्हय, बगर बरवप्याचो अनभव आनी तो अनभव एका निर्दिश्ट रुपान वाचप्यांक पावयिल्लो जावनासता देकून वाचपी तें वाचतानांच कांय अपूण स्वता त्या जाग्याक भंवून अयिल्लेपरीं भग्ता.

वेंकटेश नायक वृत्तेन प्राध्यापक पूण प्रवृत्तेन एक कवी, लेखक. कन्नड तशेंच कोंकणी भाशेंत तो बरयता. पत्रां-अंतर‌जाळिंचेर ताचीं बरपां पर्गटल्यांत. साहीत अकाडेमिच्या अनुदानांत ताणें केल्ल्या पंजाब पयणाचो अनभव हांगासर दिला.

- सं. 

[पयणा साहीत]: खल्ला एक - दो ग्यारा [वेंकटेश नायक, मंगळूर] 
पंजाब भायर सरले - संपर्क क्रांती

आमका सुरवे दिवसू चंढीगडाक वचाक आशिले कारण आनी आमी योजना गालेल वरी चंढीगड - पटियाला - अमृतसर भेट निर्धरीत केलेल कारण आमी सीदा चंढीगडाक वचे म्हण निर्धार केलेल प्रमाणे, रैल शोधीतना आमका कोच्चुवली- चंढीगड रैल मेळे हाजे नांव संपर्क क्रांती कित्याक म्हळ्यार सभार राज्य दाटून ह्या रैल एक सांकळी जावनू आसून लोकांक संचाराक प्रतिकूल जावनू आसा. कोडियालाचे जंक्षन स्टेषन म्हण नावांकीत जालेल कंकनाडी स्टेषन दाकून ह्या रैल आमका मेळे. पुडे आमी उलयतना अत्तावर रैल स्टेषन आनी कंकनाडी रैल स्टेषन जाल्यारी आरता, हाका सेंट्रल आनी जंक्षन म्हण नावांकीत कोरनू साबार जनाक गोंदोळ जालेल मिगेल गमनाक आयला. नित्या काम जावनू मडंत्यारा दाकून धर्मस्थळा एक्सपरेस बसार येतना यात्री लोक चदावत जावनू केरळाक वचाक मंगळूरू रैल स्टेषन म्हणतांची तांका कंकनाडी आनी अत्तावरा मधेंतू गोंदोळ जावनू थोडे पंता पंपवेलांतू देंवताची. एक प्रचलीत आशीले नांव बदल जाल्यारी लोक ताका पुडले नावानची आपोवचे आमी पळोवेत आजीक पंपवेल - महावीर वृत्त जाल्यारीय कोडियालाचे लोकांक आनी भायले गांवा दाकून येतलेंक ते पंपवेलची जावनू राबता.

आमी शुक्रार राती रैल कंकनाडी दाकून कोच्चुवली दाकून येवचे रैल ते, चंढिगडाक आमी पावचे सोमार सांजवेळाक म्हळेल आमका कळीत आशीले. म्हळ्यारी तीन राती रैलारी! एक नवो अनुभव. आमी ८/०१/२०१६ राती कोडियाला दाकून भायर सरले, विश्वासाले आनू आनी म्हालगडो भावू वरण अण्णा आमका सोडचाक आयले. राती आमी जेवण कोरनूची भायर सरले, आनी उलोवनू बसले तोडे वेळान नीद लागले, मधेंतू जाग जात्तना आमी गोंया पावनू आशिले. साधारण मध्य राती आमी गोंयांतू आशिले, मोबैलांतू हरयेक पंता गांव बदलतना नेटवर्क बदलचे संदेश येता आशिले, फांतेर म्हणतना, रत्नगिरी, पनवेल मुंबयी पावतना ते शहराचे चित्रण दोळ्या मुखार आयले, सकाळीचे दांत घासून कंडी दाकून पळयतना कोणाय सांगूका म्हण ना आमी मंबयी पावले म्हण, त्या लोकाले धांवडी सकाळी रैलवे स्टेषनांतू लोक बोरनू कामाक स्कूलाक सकाळी सकाळी राकून राबिले, रैल आयले सतां चप्पून भरचे ह्या सक्कड पळयतना, कन्नडाचो कवी जी.एस.शिवरुद्रप्प हांगेले मुंबयी जातक म्हळेल कवन दोळ्या मुखार येता, यांत्रीक जालेल जीवन निरंतर चलचे व्यावसायीक क्षेत्र ह्या सक्कड पळयतना आमका दोगांकय मनांतू आयिले आमगेले कोडियाची जावेत, मुंबयिंतू पाय गालनी जाल्यारीय वाडून राबिले उंचायिचे बिलडिंग सांगात स्लम आनी जन जीवन. त्याच वेळाक आमगेले रैलांतू भोरनू गेतिले लोक, हाजे मधेंतू आयिले वडा पाव खावनू कंडी दाकून भायर पळयताची एक मिर्सांग चाबून कशी जाता म्हण प्रयत्न कोरनू तीक जावनू उदाक पीवनू समाधान कोरनू गेतले. तारीक ९/०१/२०१६ रैलार सगळो दीस काडका, अशी जांकी परडी उलोनू हाजे मधेंतू मुंबयिंतू एकळो अंबालाक वत्तलो आमगेले लागी मेळो आनी ताणे खरटे कांतूचाक प्रारंभ केले. गांवान गांव दोळ्यामुखार धांवचे माडो जाड रूक घर शहर उदाक न्हंय ताजे मधेंतू नीद वेलेल तोडे खाण खावनू आशीले, दनपारा जेवण म्हणतना एकलो निमगून आयलो, आमी दोन जेवण सांगले, आमका थोडे वेळान जेवण आयले आनी मुंबयिंतू आयिल्यान हगूर पोटली मेकळूंक शुरू केले तांतू चपाती आनी सुके भाजी आशिले त्या खावनू ताणे वरलेल बांदून दवरले, सांजवेळ वडोदराक पावले - गुजरात एक वेळार गांधिले गांव जावनू आशिले आज मोदिले नांवार व्हळक ताजे, थंय वडा -वडा म्हण विकून आशिलो, सान सान तेलांतू तळेल पोडी. तेला खाण कंचे तेल गोतना, पोट सम ना जल्यारी, आनीकय दोन दीवस काडचाक आसा, म्हण जाल्यारी आमका, गेलेल कडेन कसने स्पेषल आसकी ते खावचे उमेदी, एक वडा मिर्ची गेतले, तांतू कसले आशिले गोतना कसकी पाल्लो कोचोल कोरनू सान सान आंबडो शी आशिले एक प्लेटांतू चार, दोन दोन खाले मिर्सांग उडयले. गुजरात जावनू रैल मद्य प्रदेशाक वतान राती जेवण, आमी मोट्टेचे बिरयानी सांगले, ताणे तागेले पोटली मेकळे दोन चपाती खालो आनी थंय आड सरलो, आमी सगळे हात पाय सोडून निद्दले. राजसतान राती निद्दांतू गेलेल गोत्तू जालेल ना सकाळी दोळो सोडतना, १०/०१/२०१६ उत्तर प्रदेश - शींय आनिकय धा वांटेन चड, सक्कड कडेन धोव पडून एक अलौकीक सौंदऱ्य, स्तब्द चित्रण दुसरे एक प्रपंचाक गेलेले अनुभव, भायर भंगी मारचे साधू लोक, शिंय धोव आनी भंगी दुवारो एकमेळले अदबूत दृश्य. बावजीन सांगिले, मथुरांतू इलायची चा मेळता, ते उडगासान टेसटकरी म्हणून, बावजी हरिद्वार केदार आनी बदरिनाथ म्हणू साभार पंता प्रयाण केला तशे तानी सांगिले उडगास आशिले. मथुरांतू रैल राबले सता दाड बड लोक हातांतू किटली गेवनू चडले, त्या कडकड येवचे शींयाक मथुराचे इलायची चा न जीवाक समाधान दिले, वाटेर चार पांच बड्डी बांदून सकल इंगाळो गालनू किटली लांबोन हून करचे आनी त्या उजेक आंग तापोवनू ताजे सुत्तू लोक पांगरून बशीले पळोवचाक मेळता. मुखार उत्तर प्रदेश जावनू त्या शींय देवनू सांजवेळ म्हणतना परत शींय वारे प्रारंभ जाले. दोन दीस जाले, पायी सांजवेळ आमी चंडिगड बयसून बयसून पुरो जावनू आशिले, आनी एक दिवस म्हळेल एक आलोचन मातेंतू, ११/०१/२०१६ उत्तर प्रदेश दाकून हरयाण, थंय मूऱ्या पातोर ना, सक्कड इमारत इट्टिगेचे पळोवनू, रैलार आयिले खावनू घुरकडे पोन कोरनू उलोवनू तशीच चंढिगडांतू अश्विनी कुमार सिंग हांका आमी सांजवेळ पावचे विचार सांगून १२/०१/२०१६ क सकाळी मेळचाक येतांची म्हण सांगले. त्याच वेळार काशीमठाचे होड स्वामे श्रीमद सुधींद्र तीर्थांगेले आरोग्य बरे ना म्हळेल खबर गांवांतू आशिले, आमी हऱ्याणा दाकून देहली त्या शींया वारे आनी त्या सगळो दीस आमी वत पळयलेले ना म्हणेत, सासमाचे तोट आनी रैलवे स्टेषनांतू दाकून दिशचे बृहत आकाराचे देशाचे बावटो सक्कड पळोवनू देहली जावनू अंबाला वचून सांजवेळ शींय चडता आसतान आमी दोगय रैला दाकून देंवले.

हरयेक रैलवे स्टेषनांतुले करकर आशचे ह्या रिक्षा आनी ट्याक्सी ड्रैवर्स बोब गालनू आपोवचे एका दोन मोल सांगून सोल्लाचे आमका सुरवे दाकून कळीत आशीले आमगेले कोडियालांतू हे पळोवनू गोत्तस, एक पंता कोच्ची वत्तना थंय व्यवस्था दुसरे नमुनो, प्री पेड ट्याकी, आमका खंय वचूका त्या जागो सांगलेर तो सुरवेकची ताचे मोल सांगता आमी ते दिवनू तानी दिलेल रिक्षार आरामेर वचेत आरता असले व्यवस्था साबार कडेन प्रारंभ जाला म्हण आयकला. नातलरी परगांवतुले म्हण कळे सतां कीसेक कात्तरी गालचेच चलता. अंतू असले दृश्य थंय आशीले थोडे वेळाक आमी दोगाय कान आयका नाशी नही चायिये नही चायिये म्हणतची मुखार मुखार येवनू रसतेर वता आसचे रिक्षा राबोन तांतू बसले.
 

वेंकटेश नायक: बी.कोम, एम.कोम तशेंच एम.बी.ए. पद्युत्तर शिकप संपवन मंगळूर सांजेच्या कोलेजिंत प्राध्यापक जावन वावर करून आसचो हो कन्नड तशेंच कोंकणिंत बरयता.
राश्ट्रीय/अंतर‌राश्ट्रीय सम्मेळनांनी संशोधनाचे प्रबंध सादर केल्यात. मंगळूर तशेंच गोंयच्या पत्रांनी बर्पां पर्गटल्यांत. 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
ಸುರ್‍ವಿಲಿಂ ಉತರಾಂ
1. ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಪತ್ರ್
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
आशावादी प्रकाशन
सूर‍विलीं उतरां
1. अकाडेमिचें पत्र
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]