ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಪಯ್ಣಾ ಸಾಹಿತ್]: ಖಲ್ಲಾ ಎಕ - ದೋ ಗ್ಯಾರಾ

ಖಲ್ಲಾ ಎಕ - ದೋ ಗ್ಯಾರಾ (ಪಂಜಾಬ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ) : ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ’ಪಯ್ಣಾ ಸಾಹಿತ್’ ಏಕ್. ಪಯ್ಣಾ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಭಂವುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ ವರ್ಣನ್ ಆನಿ ಪಿಂತುರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೊ ಅನ್ಭವ್ ಆನಿ ತೊ ಅನ್ಭವ್ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ರುಪಾನ್ ವಾಚಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ ದೆಕುನ್ ವಾಚ್ಪಿ ತೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ಅಪುಣ್ ಸ್ವತಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭಂವುನ್ ಅಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭಗ್ತಾ.

ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಪುಣ್ ಪ್ರವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಕವಿ, ಲೇಖಕ್. ಕನ್ನಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೇಂತ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾ. ಪತ್ರಾಂ-ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂಚೆರ್ ತಾಚಿಂ ಬರಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅನುದಾನಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಜಾಬ್ ಪಯ್ಣಾಚೊ ಅನ್ಭವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾ.

- ಸಂ.

ಖಲ್ಲಾ ಎಕ - ದೋ ಗ್ಯಾರಾ [ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್]

ಅಕಾಡೆಮಿ ಪತ್ರ

ನಿತ್ಯಾವರೀ ಮಡಂತ್ಯಾರಾಂತು ಕಾಮ ಜಾವನು ಕೊಡಿಯಾಲಾಚೆ ಬಸಾರ ಬಯಸೂನ ಯೆತನಾ ಎಕ ಕಾಲ್ ಆಯಲೆ, ಬಂಟ್ವಾಳಾಲಾಗೀ ಪಾವತನಾ ನೆಟವರ್ಕ ತಿಟಲೇಕ ನಾಶೀಲೆ ಆನೀ ಟ್ರೂ ಕಾಲರಾಂತು ಮುಂಬಯಿಚೆ ನಂಬರ ಮ್ಹಳೇಲ ಮಾಹಿತಿ ಆಸೂನ ಹಲೋ ಮ್ಹಳೇ, ಆವಾಜ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ತ್ಯಾ ದಾಕೂನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ ಸಂ ಟೈಮ್ ಮ್ಹಳೆ. ಮುಖಾರ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ ದಾಕೂನ ನೆಟವರ್ಕ ಸಮ ಆಯಲೆ ಕೂಡಲೆ ತ್ಯಾ ನಂಬರಾಕ ಕಾಲ್ ಕೆಲೆ, ತೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ರಿಜನಲ್ ಆಫಿಸಾ ದಾಕೂನ ಆನೀ ತಾನಿ ಮಿಗೇಲ ವಿಳಾಸ ನಿಮಗೆಲೆ, ಬಸಾರ ಆಶಿಲೆ ನಿಮಿತ ತಾಂಕಾ ಸಮ ಆಯಕೂಂಕ ನಾ ತ್ಯಾ ದಾಕೂನ ತಾಂಕಾ ಹಾಂವ ಮೆಸೇಜ ಕರತಾ ಮ್ಹಣ ಸಾಂಗೂನ ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಮಿಗೇಲ ಘರಾಚೆ ವಿಳಾಸ ಮೆಸೆಜ್ ಕೆಲೆ. ವಿಶಯ ಕಸಲೆ ಮ್ಹಣ ಹಾಂವ ನಿಮಗೂಚಾಕ ಜವೋ ತಾನಿ ಸಾಂಗಚಾಕ ವಚನಿ.

ದೋನ ವಾರಾನ ಕಾಲೇಜಾಂತು ಆಸತನಾ ಅಮ್ಮಾಲೆ ಪೋನು ತುಕಾ ಮುಂಬಯಿ ದಾಕೂನ ಎಕ ಕೋರಿಯರ ಆಯಲಾ ಮ್ಹಣ ಆಮ್ಮಾಕಯ ತೇ ಕಸಲೆ ಮ್ಹಣ ಕಳನಿ, ಆನೀ ತೀಣೆ ಕೋರಿಯರ ಜವೋ ಕಸಲೆ ಪತ್ರ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಎಕ ಪೋನ ಕೋರನು ಸಾಂಗಚೆ ಆಸಾ. ಸಾಂಜವೇಳ ಘರಾ ಯೆವನು ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಪತ್ರ, ಸಲಹಾ ಸಮಿತೀನ ತುಮಗೆಲೆ ನಾಂವ ಪ್ರವಾಸಿ ಅನುದಾನಾಕ ವಿಂಚವ್ಣಿ ಕೆಲಾ. ತುಮಗೆಲೆ ಸ್ವವಿವರಾಚೆ ಪತ್ರಾ ಸಾಂಗಾತ ಪ್ರಾಯೇಚೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಆಧಾರ ತಶೇ ಹಾಚೆ ಪುಡೆ ಹ್ಯಾ ಅನುದಾನ ಮೆಳೂಂಕ ನಾ ಮ್ಹಳೇಲ ಪತ್ರ ಆಮಕಾ ಪಾವಕಾ ಮ್ಹಣ, ತಶೇಚ ಎಕ ಪತ್ರ ತಾಂಕಾ ಧಾಡಲೆ.

ನಿತ್ಯ ಮಡಂತ್ಯಾರಾಕ ವತಾನ ಹಾಂವ ಬಸ ಧೋರಚೆ ಪಿ.ವಿ.ಎಸ್ ದಾಕೂನ ಆನೀ ತ್ಯಾ ಬಸಾರಿ ಆಮಗೆಲೆ ಕಾಲೇಜಾಚೆ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕೀ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ಮೇಡಂ ಹಾನಿ ಆಸೂನ ಆಮೀ ಖಬರ ಉಲೋವನೂಚ ವಚೆ ತೇ ಆತ್ಮೀಯ ಜಾವನು ಆಸಚಾಕ ಆನೇಕ ಕಾರಣ ತಾನಿ ಪುಡೆ ಬೆಸೆಂಟಾಂತು ಶಿಕೋವನು ಆಸೂನ ಮಿಗೇಲ ಮ್ಹಾಲಗಡೆ ಭಯಣ್ಯಾಂಕ ತಾನಿ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ ತಶೆ ಹೋ ವಿಚಾರ ತಾಂಕಾ ಸಾಂಗಲೆ ತೆದನಾ ತಾನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಂತು ಅಸಲೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಅನುದಾನ ಯುನಜನಾಂಕ ಆಸಾ ಬರೆ ಕೋರನು ಗಾಂವ ಭೋಂವನು ಯೆಯಾ ಮ್ಹಣ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲೆ, ಘರಕಡೆ ಹೋ ವಿಚಾರ ಸಾಂಗಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾಕೂನ ಮುಖಾವಯಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಸಲೆ ನಾಶಿಲೆ.

ಸಾದಾರಣ ಎಕ ಮ್ಹಯಿನೋ ನಂತರ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಅಂತೀಮ ಪತ್ರ ಆಯಲೆ ಆನೀ ತುಮಕಾ ಹೋ ಪ್ರವಾಸಿ ಅನುದಾನ ಲಾಭಲಾ ಭಾರತಾಂತುಲೆ ಕಂಚಯ ದೋನ ರಾಜ್ಯಾಕ ಭೇಟ ದಿವಚೆ ಆಯೋಜನಾ ಸಾಂಗಾತ ವಿಸ್ತಾರ ಜಾಲೇಲ ಆಯ ವ್ಯಯಾಚೆ ಮಾಹಿತಿ ದಿವಕಾ ಮ್ಹಣ, ಆಶೆ ಮ್ಹಣ ಸುರವೇಕ ಆಲೋಚನ ಆಯಿಲೆ ಗೋವಾ ಆನೀ ಕೇರಳ. ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಪ್ರವಾಸ ಕರತಾನ ತ್ಯಾ ರಾಜಾಂತುಲೆ ಕವಿ/ಸಾಹಿತಿಂಕ ಮೆಳನು ವೊಳಕ ಕೊರನು ಗೆವಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಿಚಾರಾರ ಭಾಸಾ ಭಾಸ ಕರಚೆ ಆನೀ ಥಂಯ ಆಸಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೇಂಕ ಭೇಟ ದಿವಚೆ ತ್ಯಾ ದಾಕೂನ ಕಶೆ ಗೋವಾಂತು ಆನೀ ಕೇರಳಾಂತು ವ್ಹಳಕೇಚ ಲೋಕ ಆಸೂನ ಹ್ಯಾ ದೋನ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಯೋಜನಾ ಧಾಡಚೆ ಮ್ಹಣ ಮನಾಂತು ಲೋಕೂನ ಘರಕಡೇಯ ಸಾಂಗಲೆ, ಪ್ರವಾಸ ಉಣೇನ ಉಣೇ ಧಾ ದಿವಸಾಚೆ ಜಾವನು ಆಸೂನ ಘರಾ ದಾಕೂನ ತಾನಿ ಯೆವಚಾಕ ಮನ ಕರನೀ ತೂಂಚ ಕಸ ಮ್ಹಣ ಪಳೆ ಅಶೆ ಮ್ಹಳೆ.

ತ್ಯಾ ದಿವಸು ಸಂಜೆ ಮಿಗೇಲ ದೋಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸ ಪೈಕ ಮೆಳೂಕ ಗೆಲೆಲ ವೇಳಾರ ತಾಕಾಯ ಹ್ಯಾ ಖಬರ ಸಾಂಗೂನ ಗೋವಾ ಜವೋ ಕೇರಳಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಯೋಜನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಧಾಡಚೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲಾ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಂಚೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರತಾ ಪಳೋವಕಾ ಮ್ಹಣ ಸಾಂಗಲೆ, ಮಾರ್ಚ ೨೦೧೬ ಭೀತರ ಹ್ಯಾ ಅನುದಾನ ಲಾಗು ಆಸೂನ, ಡಿಸೆಂಬರಾಂತು ಎಂ.ಕಾಂಚೆ ಸೆಮೆಸ್ಟರ ಜಾವನು ರಜಾ ಆಸೂನ ಜನವರೀಂತು ವಚೆ ಮ್ಹಣ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊರನು ಗೆತಿಲೆ. ತೆದನಾ ತೋ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಗೋವಾ ಆನೀ ಕೇರಳ ವಚೂನ ವಚೂನ ಕಾಂಯ ದುಸರೆ ರಾಜ್ಯ ಪಳೆ, ಕಂಚಯ ಪಳಯನಾ ನಾತಿಲೆ ರಾಜ್ಯಾಕ ಭೇಟ ದಿಲ್ಯಾರ ಬರೆ ಮ್ಹಣೂಂಕ ಲಾಗಲೊ ಆನೀ ತಶೇ ಪಂಜಾಬ ಜವೋ ರಾಜಸ್ಥಾನಾಚೆ ಯೋಜನಾ ಬರೋವನು ಗಾಲ ಮ್ಹಣ ಸಲಹಾ ದಿಲೆ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಹಾಂವಯ ತಾಕಾ ಎಕ ಸಲಹಾ ದಿಲೆ ತೂಂವಯ ಸಾಂಗಾತ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ ಜಾಲ್ಯಾರ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾ ಬರೋವನು ಗಾಲತಾ ಮ್ಹಣ. ತಾಣೆ ಕಾಮ ಕರಚೆ ಕಡೇನ ರಜಾ ಮೆಳತಕೀ ಪಳೋವನು ಆಖೇರಿಕ ಜನವರೀಂತು ವಚಾ ಮ್ಹಣ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲೆ. ತ್ಯಾ ಲಾಗೂನ ಪಂಜಾಬಾಚೆ ಆನೀ ರಾಜಸ್ಥಾನಾಚೆ ವಿಚಾರ ಶೋಧೂನ ಜನವರಿಂತು ಪ್ರವಾಸಾಚೆ ಯೋಜನಾ ಬರೋವನು ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಧಾಡಲೆ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಂಚ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸಾಕ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿತಾ ಮ್ಹಳೇಲ ಕಳಿತ ನಾಶಿಲೆ ಆನೀ ಆಮಿ ದೋನ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕರೂಂಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೆಲೆ. ತಶೀಚ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾಕೂನ ಪಂಜಾಬ ಪ್ರವಾಸಾಕ ಅನುದಾನ ಅನುಮೋದನ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳೇಲ ಪತ್ರ ಮಾಕಾ ಪಾವಲೆ.

ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ

ವಿಶ್ವಾಸ ಪೈನ ಸಾಂಗಲೆ ತಶೆ ಪಂಜಾಬ ಪ್ರವಾಸ ಅನುಮೋದನಯ ಮೆಳೆ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೇ ಗೊತಶಿಲೆ ಗಾಂವ ನಯ, ದೋಗಾಂಕಯ ಥಂಯ ವ್ಹಳಕೇಚ ಕೋಣಾಯ ನಾಂಚೀ. ಹ್ಯಾ ಅನುದಾನಾಚೆ ಪ್ರಕಾರ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತುಲೆ ಸಾಹಿತೀಂಕ ಮೆಳಕಾ ತಾಂಗೇಲ ಸಾಂಗಾತ ಭಾಸಾ ಭಾಸ ಕರಕಾ ತ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ತಶೆ ಸಂಸ್ಕ್ರತೀಕ ಸಂಬಂಧ ಪಾವಿಲೆ ವಿಚಾರ ಸಕ್ಕಡ ಪಳೋವಕಾ ತಶೇ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಂಘಟನ ಜವೋ ಸಂಸ್ಥೇಕ ಭೇಟ ದಿವಕಾ ತಶೆ ವಿಸ್ತರಿತ ವರದಿ ಆಖೇರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ದೀವಕಾ. ಅಶೀ ಸಕ್ಕಡ ಆಸತನಾ ಪಂಜಾಬಿ ಸಾಹಿತೀಂಕ ಕವೀಂಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕರಚೆ ಕಶೆ ಅಸಲೋ ಪ್ರಶ್ನೋ ಸುರವೇಕ ಮುಖಾರ ಆಯಲೆ ತಾಜೆ ಸಾಂಗಾತ ವಚೆ ಆನೀ ಯೆವಚೆ ತಾರೀಕ ನಿರ್ಣಯ ಕರಚೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಪೈಕ ಎಕ ವಾರ ಕಾಮಾಂತು ರಜಾ ಗಾಲಕಾ, ಪಂಜಾಬಾಕ ಕಿತಲೆ ರೈಲ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಬುಕಿಂಗ ಸಕ್ಕಡ ವಿಚಾರಾಚೆ ಫಾಟಿ ಪಡಲೆ. ತಶೀಚ ಪಂಜಾಬಾಂತು ಪಳೋವಕಾ ಜಾಲೇಲ ಜಾಗೋ ತಾಕಾ ಎಕ ನಕ್ಷಾ ತಶೆ ಗಾಂವಾ ಥಂಯ ಮೆಳಕಾ ಜಾಲೇಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಂಕಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕರಚೆ ತಶೆ ಅಶೆ ಸಾಬಾರ ವಿಶಯ ಆಶಿಲೆ.

ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಮಾಕಾ ಮಂಗಳೂರ ಆಕಾಶವಾಣಿಂತು ಯುವವಾಣಿಂತು ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಚಾಕ ಹಾಂವ ಚಮಕಲೇಲ ವೇಳಾರ ವಿಭಾಗಾಚೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ ಹಿತೈಶಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ತಾಂಕಾ ಹೋ ವಿಚಾರ ಸಾಂಗಲೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಣತನಾ ಥಂಯ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಪ್ರಸಾರ ಮ್ಹಣತನಾ ಥಂಯ ಸಾಹಿತಿ ತಶೆ ಕವಿ ಸಕ್ಕಡ ಯೆವನು ವಚೂನ ವ್ಹಳಕೇಚ ಆಸತಾಂಚಿ. ತ್ಯಾ ದಾಕೂನ ಪಂಜಾಬಾಚೆ ಖಂಚಯ ಆಕಾಶವಾಣೀಂತುಲೆ ಲೋಕಾಲೆ ವ್ಹಳಕ ಆಸಕೀ ಮ್ಹಣ ನಿಮಗಿಲೆ. ತೆದನಾ ತಾನಿ ಚಂಢೀಗಡ ಆಕಾಶವಾಣಿಂತುಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ ಹಾಂಕಾ ಪೋನ ಕೋರನು ವಿಶಯ ಸಕ್ಕಡ ಸಾಂಗೂನ ತಾಂಕಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕರೂಂಕ ಸಾಂಗಲೆ, ತಾಜೆ ಪ್ರಕಾರ ತಾಂಕ ಹಾಂವ ಫೋನಾರ ವಿಚಾರ ಸಾಂಗಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಾಂಗೇಲ ಆಕಾಶವಾಣಿ ತಾಂತ್ರೀಕ ಕಾರ್ಯಕ ಸಂಬಂಧ ಪಾವಿಲೆ ಆಸೂನ ತಾನಿ ಚಂಢೀಗಡಾಕ ಯೆವಚೆ ತಶೆ ತಾಜೆ ಸಾಂಗಾತ ತಾಂಗೇಲ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭೇಟೂನ ಉಲೋವಯಾ ಮ್ಹಣ ಸಾಂಗಲೆ. ಸುರವೇಚ ಸಾಂಕಾಳ ಬಾಂದಿಲೆ ಚಂಢೀಗಡ ತ್ಯಾಚ ಪ್ರಮಾಣೆ ರೈಲಾಚೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಳಯತನಾ ಕೊಡಿಯಾಲಾ ದಾಕೂನ ವಾರಾಕ ದೋನ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಆಸಚೆ ಕೇರಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ, ಪಂಜಾಬಾಂತಯ ದುಸರೆ ಕಿತೆ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ವ್ಹಳಕ ನಾ, ಕೊಣಾಲೇಯ ವ್ಹಳಕ ನಾ ತ್ಯಾ ದಾಕೂನ ಚಂಢೀಗಡಾಂತು ಆಕಾಶವಾಣಿಚೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ ಸಿಂಗ ಹಾನಿ ಭಾಸಯಲೆ ವರೀ ಆಮೀ ಚಂಢೀಗಡಾಕ ಪಾವಚೆ ಕಶೇ ಮ್ಹಣ ನಿರ್ಧಾರ ಕರೂಂಕ ಲಾಗಲೆ ಆನೀ ತ್ಯಾಚ ಪ್ರಮಾಣೇ ಗೂಗಲ ಮುಖಾಂತರ ಶೋಧೂನ ಚಂಢೀಗಡಾಂತು ಆಸಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ವಿಶಯ ಶೋಧೂಂಕ ಲಾಗಲೆ. ಮೆಳೇಲ ಸಕ್ಕಡಾಂಕ -ಮೇಲ ಬರೋವನು ಗಾಲೆ, ಥೋಡೆ ಲೋಕಾಂಕ ಪೋನಯ ಕೆಲೆ ಆಮೀ ವಚೆ ತಾರೀಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕರೂಂಕ ಆಮಕಾ ವಚೆ ಪ್ರದೇಶ ತಶೇ ಪಂಜಾಬಿ ಲೋಕ ಜಾವಕಾ ಆಶಿಲೆ ನಿಮಿತ ಆಮೀ ತಾಂಕಾ ಸಾಂಗಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಂತು ಯೆವಚೆ ಆಲೋಚನ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ ತ್ಯಾ ನಂತಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಪೈಕ ಮೆಳೇಲ ಫಕತ ಎಕ ಹಫ್ತೋ ರಜಾ, ರೈಲಾರ ಪಂಜಾಬ ಪಾವಚಾಕ ಉಣೇನ ಉಣೇ ದೋನ ದೀಸ ಲಾಗತಾ ಯೆವಚೆ ವಚೆ ಆಶೆ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ ಸಾಂಬಾಳನು ವರಚೆ ಕಶೇ, ಅಸಲೆ ಸಕ್ಕಡ ಆಲೋಚನ ಕರೂಂಕ ಲಾಗಲೆ.

ಸದ್ಯಾಕ ಕಳೀತ ಜಾಲೇಲ ಫಕತ ಎಕ ಜಾಗೋ ಮಾತ್ರ, ಪಂಜಾಬಾಚೆ ನಕ್ಷಾ ಗೂಗಲಾರಿ ಶೋಧೂಂಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೆಲೆ, ಕಶೇ ಚಂಢೀಗಡಾಂತು ಎಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಶೇ ಭೇಟ ಆಯೋಜನ ಜಾಲೆ ತಾಜೆ ಸಾಂಗಾತ ಆಕಾಶವಾಣೀಚೆ ಭೇಟ, ಪುಣ ಆಮೀ ಭೇಟ ದಿವಚೆ ಆಕಾಶವಾಣೀ ತಾಂತ್ರೀಕಮಟ್ಟಾಚೆ ಜಾವನು ಆಸೂನ ತ್ಯಾ ಫಕತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನ ಆನೀ ಪ್ರಸಾರ ಕೇಂದ್ರಿತ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ. ಹ್ಯಾ ನಂತಾ ಫೇಸಬುಕಾರ ಆಸಚೆ ಪಂಜಾಬಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧೀ ಪುಟ ನಿಯಂತ್ರಕಾಂಕ ಸಂದೇಶ ಬರೋವನು ಗಾಲೆ, ಪಂಜಾಬಾಂತು ಆಸಚೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ ಕೆಲೆ, ಪಟಿಯಾಲಾ, ಲೂಧೀಯಾನಾ, ಅಮೃತಸರ, ಪಠಾಣ ಕೋಟ ( ಆಮೀ ನಿರ್ಧಾರ ಗೆವಚೆ ಢೋಡೆ ಮ್ಹಯಿನ್ಯಾ ಪುಡೆ ಥಂಯ ಆತಂಕವಾದಿನಿ ಆಕ್ರಮಣ ಕೆಲೆಲ) ಬಟಿಂಡಾ,  ಜಲಂಧರ, ಅಶೆ ಎಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋರನು ಗೆತಲೆ ಪುಣ ಆಮಕಾ ಮೆಳಚೆ ದೀಸಾಂತು ಹಾಂತು ಕಂಚೇ ಸಕ್ಕಡ ಗಾಂವಾಕ ವಚಾಕ ಜಾತಲೆ ಮ್ಹಳೇಲ ಸಂದೇಹ ಆಶಿಲೆ, ತ್ಯಾಚ ಪ್ರಮಾಣೇ ಫೇಸ ಬುಕಾರ ಥೋಡೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾನಿ ಆದರಣೀಯ ಜಾವನು ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲೆ ತಶೇ ಮುಖಾರ ಆಯಲೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಗಡ ಬಿಡಿಂತು ಆಮೀ ಎಕ ಯೋಜನಾ ಬರೊವನು ಗಾಲೇಲ ತ್ಯಾಚ ಪ್ರಮಾಣೆ ಪ್ರವಾಸ ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೇಲ ಕಾಂಯ ಕರಾಕ ನಾಶಿಲೆ, ತಶೆ ಪಟಿಯಾಲಾಂತು ವಿಶ್ವ ಪಂಜಾಬಿ ಕೇಂದ್ರಾರ ಗಾಲೇಲ -ಮೇಲಾಕ ಫಾಟಿ ಜವಾಬ ಆಯಿಲೆ ಆಮೀ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲೆ ಆಮಗೆಲ ಪ್ರವಾಸ ಚಂಢೀಗಡ ದಾಕೂನ ಪಟಿಯಾಲಾಕ ಮ್ಹಣ. ಆನೀ ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ ವಿಶ್ವ ಪಂಜಾಬಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ ಡಾ| ದೀಪಕ ಮನಮೋಹನ ಸಿಂಗ್ ಹೋ ವಿಶಯ ಮಾಕಾ ಆನೀಕಯ ಬಳ ದಿಲೆ ಕಿತ್ಯಾಕ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ತಾನಿ ಪಂಜಾಬಾಂತು ನಾಮಣೇಚ ಸಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರನ್ಹಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಂತು ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಶೇಚೆ ಸಲ್ಲಾ ಮಂಡಳಿಚೆ ಮುಖೇಲಿ. ತಾಂಕಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಯೋಜನಾ ವಿಶಯ ಬರೆ ಕಳಿತ ಆಶಿಲೆ ಕಾರಣ ತಾನಿ ಮಾಕಾ ಸರ್ವ ಸಾಹಾಯ ಕರತಾ ಮ್ಹಣ ಬರವಸೋ ದಿಲೊ, ಸಿದಾ ಮಾಕಾ ಪೋನ ಕರೂನ ನಾಯಕಜೀ ಆಪ್ ಸೀದಾ ಹಮಾರ ಪಂಜಾಬ ಆಯಿಯೆ ಕುಚ ಫೀಕರ ಮತ್ ಕರಿಯೆ ಮ್ಹಣಾಲೋ ಹ್ಯಾ ಉತ್ತರ ನೀಜಾವನೂಯ ಮಾಕಾ ಎಕ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಡಲೆ ಪುಣ ಸುರವೇಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ ಸಿಂಗಾಕ ಸಾಂಗಿಲೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಹಾಂವ ಸುರವೇಕ ಚಂಢೀಗಡ ಯೆವನು ಥಂಯ ಲೋಕಾ ಭೇಟೂನ ಮಾಗೀರ ಪಟಿಯಾಲಾಕ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ ಸಾಂಗಲೆ, ಥೋಡೆ ವೇಳಾನ ಮಾಕಾ ಮೇಲ್ ಆಯಿಲೆ ಪಟಿಯಾಲಾಂತು ಪಂಜಾಬಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚೆ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಾಂತು ರಾವಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಜಾಲಾ ತ್ಯಾನಂತಾ ಪಟಿಯಾಲಾಂತು ತುಮಕಾ ಹಾಂವಯ ಮೆಳತಾ ಆನೀ ತುಮಕಾ ಭೇಟ ಕರೂಂಕ ಯುವ ಸಾಹಿತಿಂಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕರತಾ ತಶೇ ಮುಖಾರ ತುಮೀ ಅಮೃತಸರಾಕ ವಚಾ ಥಂಯ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಖಾಲ್ಸಾ ಕಾಲೇಜಾಂತು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಡಾ. ರಾಮಿಂದರ ಕೌರ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಸಾಂದೇ ಹಾನಿ ಸಕ್ಕಡ ಪಳೋವನು ಗೆತಾಂಚಿ ಮ್ಹಣ. ಮಾಕಾ ಕುಶೀಕ ಪಾರ ನಾ ಜಾಲೆ ಪಂಜಾಬಿ ಲೋಕ ದಿಲ್ ದಾರ್ ತಾಂಗೇಲ ಆತ್ಮೀಯತಾ ಮೋಗ ಕೆದನಾಕಾಯ ವಿಸರೂಂಕ ಜಾವಚೆ ನಾ ಆಮೀ ಶೀಕೂಂಕ ಸಾಬಾರ ಆಸಾ ತಾಂಗೇಲ ತಾವನು ಮ್ಹಳೇಲ ಮಾಕ ಮನನ ಜಾಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ ವಿಶಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಪೈ ಸಾಂಗಾತ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲೆ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಆಮಗೆಲೆ ಪಂಜಾಬ ಪ್ರವಾಸ - ಚಂಢೀಗಡ- ಪಟಿಯಾಲಾ- ಅಮೃತಸರ ಮ್ಹಣ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲೆ. ಗೂಗಲಾಂತ ಶೋಧೂನ ತಶೇ ಫೇಸ ಬುಕಾರ ಆಸಚೆ ಪಂಜಾಬಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧೀ ಪತ್ರಾಂಕ ಆನೀ ತಾಜೆ ಸಂಚಾಲಕಾಂಕ ಸಂದೇಶ ಧಾಡಲೆ, ಥೋಡೆ ಲೋಕಾನಿ ತೆದನಾಚ ತಾಕಾ ಫಾಟಿ ಜವಾಬ ದೀವನು ಸಹಾಯ ಕೆಲೆ, ಆನೀ ಥೋಡ್ಯಾನಿ ಪರತ ಜವಾಬ ದಿತನಾ ಹಾಂವ ಪಂಜಾಬಾಂತೂಚ ಆಶಿಲೋ. ಅಸಲೆ ಎಕ ವ್ಹಳಕನಾತಿಲೆ ಪ್ರದೇಶಾಕ ವತನಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಳಿಜಾಗೋ ನಿಜಾವನೂಯ ಸಹಾಕಾರಿ ಜಾತಾ. ವಚಾಕ, ಯೆವಚಾಕ ಖಾವಚಾಕ ರಾಬಚಾಕ ಹರಯೇಕ ವಿಚಾರ ಎಕ ದೋಸ್ತಾಬರೀ ಸಾಂಗೂನ ದಿತಾ. ಆಯಚೆ ಹ್ಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚೆ ಕಾಳಾರ ಹಾಂತು ಬರೆ ಆನೀ ವಾಯಟ ದೊನಿಯ ಸಮಾನ ಜಾವನು ಆಸೂನ ಆಮೀ ಆಮಕಾ ಕಸಲೆ ಜಾಯ ಆನೀ ಆಮಕಾ ಕಶೆ ಹ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ ಜಾವನು ಆಸಾ ಮ್ಹಳೇಲ ಸಮಜೂನ ತ್ಯಾ ಬದಲ ವಾಪರಲ್ಯಾರಿ ನಿಜಾವನೂಯ ಆಧೂನಿಕ ಕಾಳಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯಕುಲಾಕ ನಿಜಾವನೂಯ ಎಕ ಜ್ಞಾನ ಜಾವನು ಫಾಟಿ ಬಲಾಕ ರಾಬತಾ. ಗೂಗಲ ಮ್ಯಾಪ್ ತಸಲೆ ಎಕ ವಿಚಾರ ಆಜ ಆಮೀ ವಚೂಕಾ ಜಾಲೇಲ ಜಾಗೋ, ಕಿತಲೆ ದೂರ ಆಸಾ. ಥಂಯ ಕಸಲೆ ಆಸಾ. ಕಾರಾರ ಗೆಲ್ಯಾರ ಕಿತಲೆ ವೇಳ, ಕಿತಲೆ ರೂಪಯೀ ಬಸ್, ಟ್ರೈನಾಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಕೀ ನಾ ಅಸಲೆ ಸಕ್ಕಡ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಶಿಲೆ ಕಡೇನಚೀ ಮೆಳತಾ ಆನೀ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾಡನು ಗೆವಚಾಕ ಸುಲಭ ಜಾತಾ.  ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ ನಿರ್ಧಾರ ಕರತನಾ ದೀಸ ಚಡ ನಾ, ರೈಲಾರ ವಚೆ ಮ್ಹಣತನಾ ಟಿಕೆಟ ಬುಕ ಕರೂಂಕ ವೇಳನಾ, ತ್ಯಾ ದಾಕೂನ ತತ್ಕಾಲ ಟಿಕೆಟ ಕಾಡಲೆ ಕೊಡಿಯಾಲಾ ದಾಕೂನ ವಾರಾಕ ದೋನ ಪಂತಾ ಭಾಯರ ಸರಚೆ ಕೇರಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಮಕಾ ಬರೆ ಆನೀ ವೇಳ ನಿರ್ಧರೀತ ಕರೂನ ಆಮೀ ಭಾಯರ ಸರಲೆ.
 

ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್: ಬಿ.ಕೊಮ್, ಎಮ್.ಕೊಮ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ. ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಕನ್ನಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರಯ್ತಾ.
ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್/ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ಸಂಶೋಧನಾಚೆ ಪ್ರಬಂಧ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂಚ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್.

[पयणा साहीत]: खल्ला एक - दो ग्यारा

खल्ला एक - दो ग्यारा (पंजाब प्रवास कथन) : साहित्यांत आसच्या सभार प्रकारां पयकिंत ’पयणा साहीत’ एक. पयणा साहीत म्हळ्यार फकत भंवुंक गेल्ल्या जाग्याचें वर्णन आनी पिंतुरां मात्र न्हय, बगर बरवप्याचो अनभव आनी तो अनभव एका निर्दिश्ट रुपान वाचप्यांक पावयिल्लो जावनासता देकून वाचपी तें वाचतानांच कांय अपूण स्वता त्या जाग्याक भंवून अयिल्लेपरीं भग्ता.

वेंकटेश नायक वृत्तेन प्राध्यापक पूण प्रवृत्तेन एक कवी, लेखक. कन्नड तशेंच कोंकणी भाशेंत तो बरयता. पत्रां-अंतर‌जाळिंचेर ताचीं बरपां पर्गटल्यांत. साहीत अकाडेमिच्या अनुदानांत ताणें केल्ल्या पंजाब पयणाचो अनभव हांगासर दिला.

- सं. 

[पयणा साहीत]: खल्ला एक - दो ग्यारा [वेंकटेश नायक, मंगळूर] 
अकाडेमी पत्र

नित्यावरी मडंत्यारांतू काम जावनू कोडियालाचे बसार बयसून येतना एक काल आयले, बंटवाळालागी पावतना नेटवर्क तिटलेक नाशीले आनी ट्रू कालरांतू मुंबयिचे नंबर म्हळेल माहिती आसून हलो म्हळे, आवाज अस्पषट त्या दाकून ’ऐ वील काल ईन सं टैम’ म्हळे. मुखार बी.सी.रोड दाकून नेटवर्क सम आयले कूडले त्या नंबराक काल केले, ते साहित्य अकाडेमिचे रिजनल आफिसा दाकून आनी तानी मिगेल विळास निमगेले, बसार आशिले निमीत तांका सम आयकूंक ना त्या दाकून तांका हांव मेसेज करता म्हण सांगून त्याच वेळार मिगेल घराचे विळास मेसेज केले. विशय कसले म्हण हांव निमगूचाक जवो तानी सांगचाक वचनी.

दोन वारान कालेजांतू आसतना अम्माले पोनू तुका मुंबयी दाकून एक कोरियर आयला म्हण आम्माकय ते कसले म्हण कळनी, आनी तीणे कोरियर जवो कसले पत्र आयल्यारी एक पोन कोरनू सांगचे आसा. सांजवेळ घरा येवनू पळयल्यारी साहित्य अकाडेमिचे पत्र, सलहा समितीन तुमगेले नांव प्रवासी अनुदानाक विंचवणी केला. तुमगेले स्वविवराचे पत्रा सांगात प्रायेचे स्पषटीकरण आधार तशे हाचे पुडे ह्या अनुदान मेळूंक ना म्हळेल पत्र आमका पावका म्हण, तशेच एक पत्र तांका धाडले.
नित्य मडंत्याराक वतान हांव बस धोरचे पी.वी.एस दाकून आनी त्या बसारी आमगेले कालेजाचे कन्नड उपन्यासकी श्रीमती बेबी मेडं हानी आसून आमी खबर उलोवनूच वचे ते आत्मीय जावनू आसचाक आनेक कारण तानी पुडे बेसेंटांतू शिकोवनू आसून मिगेल म्हालगडे भयण्यांक तानी कन्नड उपन्यासकी जावनू आशिले तशे हो विचार तांका सांगले तेदना तानी साहित्य अकाडेमिंतू असले प्रवासी अनुदान युनजनांक आसा बरे कोरनू गांव भोंवनू येया म्हण माहिती दिले, घरकडे हो विचार सांगले जाल्यारी अकाडेमी दाकून मुखावयले माहिती कसले नाशिले.

सादारण एक म्हयिनो नंतर अकाडेमिचे अंतीम पत्र आयले आनी तुमका हो प्रवासी अनुदान लाभला भारतांतुले कंचय दोन राज्याक भेट दिवचे आयोजना सांगात विसतार जालेल आय व्ययाचे माहिती दिवका म्हण, आशे म्हण सुरवेक आलोचन आयिले गोवा आनी केरळ. त्या पत्रा प्रमाणे प्रवास करतान त्या राजांतुले कवी/साहितिंक मेळनू वोळक कोरनू गेवचे साहित्या विचारार भासा भास करचे आनी थंय आसचे साहित्य संघ संस्थेंक भेट दिवचे त्या दाकून कशे गोवांतू आनी केरळांतू व्हळकेच लोक आसून ह्या दोन राज्याचे योजना धाडचे म्हण मनांतू लोकून घरकडेय सांगले, प्रवास उणेन उणे धा दिवसाचे जावनू आसून घरा दाकून तानी येवचाक मन करनी तूंच कस म्हण पळे अशे म्हळे.
त्या दिवसू संजे मिगेल दोसत विश्वास पैक मेळूक गेलेल वेळार ताकाय ह्या खबर सांगून गोवा जवो केरळा राज्याचे योजना साहित्य अकाडेमीक धाडचे निर्धार केला, अकाडेमी कंचे स्वीकार करता पळोवका म्हण सांगले, मार्च २०१६ भीतर ह्या अनुदान लागू आसून, डिसेंबरांतू एं.कांचे सेमेसटर जावनू रजा आसून जनवरींतू वचे म्हण निर्धार कोरनू गेतिले. तेदना तो म्हणालो गोवा आनी केरळ वचून वचून कांय दुसरे राज्य पळे, कंचय पळयना नातिले राज्याक भेट दिल्यार बरे म्हणूंक लागलो आनी तशे पंजाब जवो राजस्थानाचे योजना बरोवनू गाल म्हण सलहा दिले. त्याच वेळार हांवय ताका एक सलहा दिले तूंवय सांगात येता म्हण जाल्यार ह्या योजना बरोवनू गालता म्हण. ताणे काम करचे कडेन रजा मेळतकी पळोवनू आखेरीक जनवरींतू वचा म्हण निर्धार केले. त्या लागून पंजाबाचे आनी राजस्थानाचे विचार शोधून जनवरिंतू प्रवासाचे योजना बरोवनू अकाडेमीक धाडले. अकाडेमी कंच राज्य प्रवासाक मान्यता दिता म्हळेल कळीत नाशिले आनी आमी दोन राज्याचे माहिती संग्रह करूंक प्रारंभ केले. तशीच अकाडेमी दाकून पंजाब प्रवासाक अनुदान अनुमोदन जाला म्हळेल पत्र माका पावले.

पूर्व तयारी

विश्वास पैन सांगले तशे पंजाब प्रवास अनुमोदनय मेळे. जाल्यारी ते गोतशिले गांव नय, दोगांकय थंय व्हळकेच कोणाय नांची. ह्या अनुदानाचे प्रकार त्या गांवांतुले साहितींक मेळका तांगेल सांगात भासा भास करका त्या साहित्याचे तशे संसक्रतीक संबंध पाविले विचार सक्कड पळोवका तशे साहित्यीक संघटन जवो संस्थेक भेट दिवका तशे विसतरीत वरदी आखेरीक साहित्य अकाडेमीक दीवका. अशी सक्कड आसतना पंजाबी साहितींक कवींक संपर्क करचे कशे असलो प्रश्नो सुरवेक मुखार आयले ताजे सांगात वचे आनी येवचे तारीक निर्णय करचे, विश्वास पैक एक वार कामांतू रजा गालका, पंजाबाक कितले रैल आसा. त्या बुकिंग सक्कड विचाराचे फाटी पडले. तशीच पंजाबांतू पळोवका जालेल जागो ताका एक नक्षा तशे गांवा थंय मेळका जालेल व्यक्ती तांका संपर्क करचे तशे अशे साबार विशय आशिले.

त्याच वेळार माका मंगळूर आकाशवाणिंतू युववाणिंतू कोंकणी काऱ्यक्रम दिवचाक हांव चमकलेल वेळार विभागाचे मुख्यस्थ जावनू आशिले हितैशी फ्लोरीन रोच तांका हो विचार सांगले. आकाशवाणी मणतना थंय साहित्यीक काऱ्यक्रमाचे प्रसार म्हणतना थंय साहिती तशे कवी सक्कड येवनू वचून व्हळकेच आसतांची. त्या दाकून पंजाबाचे खंचय आकाशवाणींतुले लोकाले व्हळक आसकी म्हण निमगिले. तेदना तानी चंढीगड आकाशवाणिंतुले अश्विनी कुमार हांका पोन कोरनू विशय सक्कड सांगून तांका संपर्क करूंक सांगले, ताजे प्रकार तांक हांव फोनार विचार सांगले जाल्यारी तांगेल आकाशवाणी तांत्रीक काऱ्यक संबंध पाविले आसून तानी चंढीगडाक येवचे तशे ताजे सांगात तांगेल आकाशवाणी भेटून उलोवया म्हण सांगले. सुरवेच सांकाळ बांदिले चंढीगड त्याच प्रमाणे रैलाचे माहिती पळयतना कोडियाला दाकून वाराक दोन दिवस मात्र आसचे केरळ संपर्क क्रांती, पंजाबांतय दुसरे किते प्रदेशाचे व्हळक ना, कोणालेय व्हळक ना त्या दाकून चंढीगडांतू आकाशवाणिचे अश्विनी कुमार सिंग हानी भासयले वरी आमी चंढीगडाक पावचे कशे म्हण निर्धार करूंक लागले आनी त्याच प्रमाणे गूगल मुखांतर शोधून चंढीगडांतू आसचे साहित्य संघ संस्थेचे विशय शोधूंक लागले. मेळेल सक्कडांक ई-मेल बरोवनू गाले, थोडे लोकांक पोनय केले आमी वचे तारीक निर्धार करूंक आमका वचे प्रदेश तशे पंजाबी लोक जावका आशिले निमीत आमी तांका सांगले साधारण जनवरी फेबरवरिंतू येवचे आलोचन आसा म्हण त्या नंता विश्वास पैक मेळेल फकत एक हफ्तो रजा, रैलार पंजाब पावचाक उणेन उणे दोन दीस लागता येवचे वचे आशे ह्या सक्कड सांबाळनू वरचे कशे, असले सक्कड आलोचन करूंक लागले.

सद्याक कळीत जालेल फकत एक जागो मात्र, पंजाबाचे नक्षा गूगलारी शोधूंक प्रारंभ केले, कशे चंढीगडांतू एक काऱ्यक्रम तशे भेट आयोजन जाले ताजे सांगात आकाशवाणीचे भेट, पूण आमी भेट दिवचे आकाशवाणी तांत्रीकमट्टाचे जावनू आसून त्या फकत काऱ्यक्रम संयोजन आनी प्रसार केंद्रीत जावनू आशिले. ह्या नंता फेसबुकार आसचे पंजाबी साहित्य संबंधी पूट नियंत्रकांक संदेश बरोवनू गाले, पंजाबांतू आसचे प्रमूख केंद्रीत प्रदेशाचे पट्टी तयार केले, पटियाला, लूधीयाना, अमृतसर, पठाण कोट ( आमी निर्धार गेवचे ढोडे म्हयिन्या पुडे थंय आतंकवादिनी आक्रमण केलेल) बटिंडा, जलंधर, अशे एक निर्धार कोरनू गेतले पूण आमका मेळचे दीसांतू हांतू कंचे सक्कड गांवाक वचाक जातले म्हळेल संदेह आशिले, त्याच प्रमाणे फेस बुकार थोडे संघ संस्थानी आदरणीय जावनू स्वागत केले तशे मुखार आयले, अकाडेमीक गड बिडिंतू आमी एक योजना बरोवनू गालेल त्याच प्रमाणे प्रवास करका म्हळेल कांय कराक नाशिले, तशे पटियालांतू विश्व पंजाबी केंद्रार गालेल ई-मेलाक फाटी जवाब आयिले आमी निर्धार केले आमगेल प्रवास चंढीगड दाकून पटियालाक म्हण. आनी त्या वेळार विश्व पंजाबी केंद्राचे अध्यक्ष जावनू आशिले डा| दीपक मनमोहन सिंग हो विशय माका आनीकय बळ दिले कित्याक म्हळ्यार तानी पंजाबांतू नामणेच साहिती मात्रन्हय केंद्र साहित्य अकाडेमिंतू पंजाबी भाशेचे सल्ला मंडळिचे मुखेली. तांका ह्या प्रवासी योजना विशय बरे कळीत आशिले कारण तानी माका सर्व साहाय करता म्हण बरवसो दिलो, सिदा माका पोन करून ’ नायकजी आप सीदा हमार पंजाब आयिये कूच फीकर मत करिये’ म्हणालो ह्या उत्तर नीजावनूय माका एक समाधान हाडले पूण सुरवेक अश्विनी कुमार सिंगाक सांगिले प्रमाणे हांव सुरवेक चंढीगड येवनू थंय लोका भेटून मागीर पटियालाक येता म्हण सांगले, थोडे वेळान माका मेल आयिले पटियालांतू पंजाबी विश्वविद्यानिलयाचे अतिथी गृहांतू रावचे व्यवस्था जाला त्यानंता पटियालांतू तुमका हांवय मेळता आनी तुमका भेट करूंक यूव साहितिंक संपर्क करता तशे मुखार तुमी अमृतसराक वचा थंय विश्व प्रसिद्द खाल्सा कालेजांतू प्राचाऱ्य जावनू आसचे डा. रामिंदर कौर, साहित्य अकाडेमिचे सांदे हानी सक्कड पळोवनू गेतांची म्हण. माका कुशीक पार ना जाले पंजाबी लोक दील दार तांगेल आत्मीयता मोग केदनाकाय विसरूंक जावचे ना आमी शीकूंक साबार आसा तांगेल तावनू म्हळेल माक मनन जाले. ह्या सक्कड विशय विश्वास पै सांगात चर्चा केले त्या प्रमाणे आमगेले पंजाब प्रवास - चंढीगड- पटियाला- अमृतसर म्हण निर्धार केले. गूगलांत शोधून तशे फेस बुकार आसचे पंजाबी साहित्या संबंधी पत्रांक आनी ताजे संचालकांक संदेश धाडले, थोडे लोकानी तेदनाच ताका फाटी जवाब दीवनू सहाय केले, आनी थोड्यानी परत जवाब दितना हांव पंजाबांतूच आशिलो. असले एक व्हळकनातिले प्रदेशाक वतना सामाजीक जाळिजागो निजावनूय सहाकारी जाता. वचाक, येवचाक खावचाक राबचाक हरयेक विचार एक दोसताबरी सांगून दिता. आयचे ह्या तंत्रज्ञानाचे काळार हांतू बरे आनी वायट दोनीय समान जावनू आसून आमी आमका कसले जाय आनी आमका कशे ह्या सहायक जावनू आसा म्हळेल समजून त्या बदल वापरल्यारी निजावनूय आधूनीक काळार तंत्रज्ञान मनुषयकुलाक निजावनूय एक ज्ञान जावनू फाटी बलाक राबता. गूगल म्याप तसले एक विचार आज आमी वचूका जालेल जागो, कितले दूर आसा. थंय कसले आसा. कारार गेल्यार कितले वेळ, कितले रूपयी बस, ट्रैनाचे व्यवस्था आसकी ना असले सक्कड माहिती बयशिले कडेनची मेळता आनी निर्धार काडनू गेवचाक सुलभ जाता. ह्या सक्कड निर्धार करतना दीस चड ना, रैलार वचे म्हणतना टिकेट बूक करूंक वेळना, त्या दाकून तत्काल टिकेट काडले कोडियाला दाकून वाराक दोन पंता भायर सरचे केरळ संपर्क क्रांती आमका बरे आनी वेळ निर्धरीत करून आमी भायर सरले.
 

वेंकटेश नायक: बी.कोम, एम.कोम तशेंच एम.बी.ए. पद्युत्तर शिकप संपवन मंगळूर सांजेच्या कोलेजिंत प्राध्यापक जावन वावर करून आसचो हो कन्नड तशेंच कोंकणिंत बरयता.
राश्ट्रीय/अंतर‌राश्ट्रीय सम्मेळनांनी संशोधनाचे प्रबंध सादर केल्यात. मंगळूर तशेंच गोंयच्या पत्रांनी बर्पां पर्गटल्यांत. 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
ಸುರ್‍ವಿಲಿಂ ಉತರಾಂ
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
आशावादी प्रकाशन
सूर‍विलीं उतरां
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]