ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಪಯ್ಣಾ ಸಾಹಿತ್]: ಖಲ್ಲಾ ಎಕ - ದೋ ಗ್ಯಾರಾ

ಖಲ್ಲಾ ಎಕ - ದೋ ಗ್ಯಾರಾ (ಪಂಜಾಬ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ) : ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ’ಪಯ್ಣಾ ಸಾಹಿತ್’ ಏಕ್. ಪಯ್ಣಾ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಭಂವುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ ವರ್ಣನ್ ಆನಿ ಪಿಂತುರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೊ ಅನ್ಭವ್ ಆನಿ ತೊ ಅನ್ಭವ್ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ರುಪಾನ್ ವಾಚಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ ದೆಕುನ್ ವಾಚ್ಪಿ ತೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ಅಪುಣ್ ಸ್ವತಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭಂವುನ್ ಅಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭಗ್ತಾ.

ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಪುಣ್ ಪ್ರವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಕವಿ, ಲೇಖಕ್. ಕನ್ನಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೇಂತ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾ. ಪತ್ರಾಂ-ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂಚೆರ್ ತಾಚಿಂ ಬರಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅನುದಾನಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಜಾಬ್ ಪಯ್ಣಾಚೊ ಅನ್ಭವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾ.

- ಸಂ.

ಖಲ್ಲಾ ಎಕ - ದೋ ಗ್ಯಾರಾ [ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್]

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ದಿಲ್ಲೇಲಲೇಖಕ ಯಾತ್ರಾ ಅನುದಾನಾಂತ ಮಾಕಾ ಮೆಳೇಲ ಪಂಜಾಬ ಯಾತ್ರಾ ಚಂದಾಯೇರ ಜಾಲ್ಲೇ. ಹ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಮಾಕಾ ದುಸರೇ ಎಕ ಗಾಂವ, ಜನ ತಶೀಂಚ ತಾಂಗೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಳೋವಚೆ, ತಾಂತು ಮೆಳಚೆ ಆನಿ ಅನುಭವ ಗೆವಚೆ ಎಕ ಭಾಗ್ಯ ಮೆಳೆ. ದಾಕೂನ ಹ್ಯಾ ಯಾತ್ರಾ ಖಂಡಿತ ಜಾವನೂಯೀ ಮಿಗೇಲ ಕಾವ್ಯ ತಶೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಠಿರ ಪರಿಣಾಮ ಗಾಲತಾ ತಶೆ ಆನೀಕಯ ಬರೋವಚಾಕ ಉಮೇದ ಭರಲಾ ಮ್ಹಣ ಹಾಂವ ಸಾಂಗೂಕ ಇಚ್ಚ ಪಾವತಾ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಠಿ ಮ್ಹಣತನಾ ಕವಿಲೆ ಜೀವನಾನೂಭವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಗೆತಾ. ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಚೆ ಜವೋ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೇಕ ಕವಿಲೆ ಧ್ಯಾನ, ಜ್ಞಾನ ಆನಿ ಮನ ಮಹತ್ವಾಚೊ ವಾಂಟೋ ಗೆತಾ. ಕೋಶ ವಾಚೂಕಾ ಆನೀ ದೇಶ ಭೋಂವಕಾ ಹೋ ವಿಶಯ ಎಕ ಕವೀಕ ಜವೋ ಲೇಖಕಾಕ ಕೆನ್ನಾಕಯ ಜಾಗ್ರತ ದವರತಾ ಆನೀ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಬರೋವಚಾಕ ಸಹಕಾರ ದಿತಾ.

ಹ್ಯಾ ನದರೇಂತ ಪಳಯತನಾ ಲೇಖಕಾಂಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ವೆಗಳೋ ಎಕ ಪ್ರದೇಶ ಪಳೋವಚೆ ತಶೆ ತಂಚೆ ಸಾಹಿತಿ ಸಾಂಗಾತ ಮೆಳಚೆ ತಸಲೆ ಹ್ಯಾ ಅನುದಾನ ನಿಜಾವನೂಯೀ ಕವೀಂಕ ತಶೆ ಲೇಖಕಾಂಕ ಲೋಕಾನುಭವ ದಿತಾ. ವೆಗಳೆ ಎಕ ಸಂಸ್ಕೃತೀ ತಶೆ ಭಾಸ ಮ್ಹಣತನಾ ಹಾಂವ ವೆಂಚಿಲೆ ಪಂಜಾಬ, ತ್ಯಾ ಲೋಕಾಲೆ ದೇಶಾ ಖಾತಿರ ದಿಲೇಲ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಹಾಕಾ ಸಕ್ಕಡ ಪ್ರೇರಣ ಮ್ಹಳೇ ಮುಣಕೆ ಸಿಖ ಧರ್ಮ , ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹೇಬ ತಾಂತುಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಮಗೆಲೆ ಮುಖಾರ ಆಜಿ ಆಸ. ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಸ ತಶೆ ಸಿಖ ಧರ್ಮ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಸಾ. ಪಂಜಾಬ ಮ್ಹಣತನಾ, ಚಂಢಿಗಡ ತಸಲೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ, ಭಾರತಾಚೆ ಕಿರೀಟಪ್ರಾಯ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಚೆ ಸಾಮಿಪ್ಯ, ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೆ ವಾಘಾ ಸೀಮಾ ಆಶೆ ಸಾಬಾರ ವಿಶಯ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ ಮೆಳೇಲ ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹೇಬಾಕ ಪಯಲೆ ಪಾವಟಿ ಭಾಷ್ಯ ಬರಯಲೆಲೆ ಶ್ರೀ ಗ್ಯಾನಿ ಬಿಶನ ಸಿಂಗ ಹಾಗೇಲ ನಾತಿ ರೀತು ಸಾಧು, ತಶೆ ಪಂಜಾಬ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ ವಾವುರಲೆಲೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರೀತಮ ಸಿಂಗ ರುಪಾಲ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಸಾಂದೋ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಡಾ. ದೀಪಕ ಮನಮೋಹನ ಸಿಂಗ, 45ವರಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ ವಾವ್ರ ಕರನು 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಪಿಎಚ.ಡಿ ತಶೆಂ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಎಂ.ಫಿಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿಲೇಲ ಹಾಂಕಾ ಮೆಳಲೋ ಮಿಗೇಲ ಭಾಗ್ಯ ಮ್ಹಣೇತ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಶ್ರೀ ವೀರದಿವೆಂದರ ಆನೀ ಶ್ರೀ ಸತಪಾಲ ಸಿಂಗ ಚಾಹಲ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತ ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಸ ತಶೆ ಗಝಲ ವಿಶಯಾರ ಕೆಲೇಲ ಭಾಸಾ-ಭಾಸ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಜಾಲೆ. ತಶೆ ಅಮೃತಸರಾಂತು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಗೋಲ್ಡನ ಟೆಂಪಲ, ದೇಶಾಚೆ ಇತಿಹಾಸಾಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾವಚೆ ತಸಲೇ ಜಲಿಯನ ವಾಲಾ ಭಾಗಾಕ ಭೇಟ ದಿವಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾದೆಮಿಚೆ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾ ನಿಮಿತ ಮಾಕಾ ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಸಾಂತುಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಿಶಯ ಸಮಜೂನ ಗೆವೂಂಕ ಜಾಲೆ ಆನೀ ಪಂಜಾಬಿ ಲೋಕ ದೋಸ್ತ ಜಾಲೆ ಆಜಿ ಮಿಗೇಲೆ ಜಾಲಿಂಚಿ, ಮಾಕಾ ಹೋ ಎಕ ಅನುದಾನ ದಿಲೇಲ ಖಾತೀರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ, ತಾಜೆ ಸರ್ವ ಸಾಂದ್ಯಾಕ ಆನೀ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಕ ದೇವ ಬರೆಂ ಕೊರೊ ಮ್ಹಣತಾ.

ತಶೀಚ ಹ್ಯಾ ಅನುಭವ ಎಕ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಾರ ಹಾಡಚೆ ಮ್ಹಣತನಾ, ಭೋವ ಖುಷಿರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೋರನು ಸಾಧ್ಯ ಕೆಲೆಲ ಆತ್ಮೀಯ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲೀ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾ ದೇವ ಬರೆಂ ಕೊರೊ ಮ್ಹಣತಾ.

- ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್
 

ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್: ಬಿ.ಕೊಮ್, ಎಮ್.ಕೊಮ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ. ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಕನ್ನಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರಯ್ತಾ.
ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್/ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ಸಂಶೋಧನಾಚೆ ಪ್ರಬಂಧ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂಚ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್.

[पयणा साहीत]: खल्ला एक - दो ग्यारा

खल्ला एक - दो ग्यारा (पंजाब प्रवास कथन) : साहित्यांत आसच्या सभार प्रकारां पयकिंत ’पयणा साहीत’ एक. पयणा साहीत म्हळ्यार फकत भंवुंक गेल्ल्या जाग्याचें वर्णन आनी पिंतुरां मात्र न्हय, बगर बरवप्याचो अनभव आनी तो अनभव एका निर्दिश्ट रुपान वाचप्यांक पावयिल्लो जावनासता देकून वाचपी तें वाचतानांच कांय अपूण स्वता त्या जाग्याक भंवून अयिल्लेपरीं भग्ता.

वेंकटेश नायक वृत्तेन प्राध्यापक पूण प्रवृत्तेन एक कवी, लेखक. कन्नड तशेंच कोंकणी भाशेंत तो बरयता. पत्रां-अंतर‌जाळिंचेर ताचीं बरपां पर्गटल्यांत. साहीत अकाडेमिच्या अनुदानांत ताणें केल्ल्या पंजाब पयणाचो अनभव हांगासर दिला.

- सं. 

[पयणा साहीत]: खल्ला एक - दो ग्यारा [वेंकटेश नायक, मंगळूर] 
साहित्य अकाडेमीन दिल्लेल ’लेखक यात्रा अनुदानांत’ माका मेळेल पंजाब यात्रा चंदायेर जाल्ले. ह्या निमीत माका दुसरे एक गांव, जन तशींच तांगेले साहित्य आनी संसकृती पळोवचे, तांतू मेळचे आनी अनुभव गेवचे एक भाग्य मेळे. दाकून ह्या यात्रा खंडीत जावनूयी मिगेल काव्य तशे साहित्य सृषठीर परिणाम गालता तशे आनीकय बरोवचाक उमेद भरला म्हण हांव सांगूक इच्च पावता.

साहित्य सृषठी म्हणतना कविले जीवनानूभव प्रमूख पात्र गेता. सृजनशील साहित्य निर्माण करचे जवो समाजमुखी साहित्य रचनेक कविले ध्यान, ज्ञान आनी मन महत्वाचो वांटो गेता. कोश वाचूका आनी देश भोंवका हो विशय एक कवीक जवो लेखकाक केन्नाकय जाग्रत दवरता आनी संवेदनाशील बरोवचाक सहकार दिता.

ह्या नदरेंत पळयतना लेखकांक साहित्य अकाडेमीन वेगळो एक प्रदेश पळोवचे तशे तंचे साहिती सांगात मेळचे तसले ह्या अनुदान निजावनूयी कवींक तशे लेखकांक लोकानुभव दिता. वेगळे एक संसकृती तशे भास म्हणतना हांव वेंचिले पंजाब, त्या लोकाले देशा खातीर दिलेल त्याग बलिदान हाका सक्कड प्रेरण म्हळे मुणके सीख धर्म , गुरू ग्रंथ साहेब तांतुले साहित्य आमगेले मुखार आजी आस. पंजाबी भास तशे सीख धर्म ह्या प्रदेशांत प्रचलीत आसा. पंजाब म्हणतना, चंढिगड तसले केंद्राडळीत प्रदेश, भारताचे किरीटपराय जावनू आसचे जम्मू काश्मीर, राजधानी देहलिचे सामिप्य, भारत - पाकिसतानाचे वाघा सीमा आशे साबार विशय प्रमूख जाता.

ह्या संधर्भार मेळेल गुरू ग्रंथ साहेबाक पयले पावटी भाषय बरयलेले श्री ग्यानी बिशन सिंग हागेल नाती रीतू साधू, तशे पंजाब संगीत नाटक अकाडेमिंत वावुरलेले श्री प्रीतम सिंग रुपाल, साहित्य अकाडेमिचे सांदो जावनू आसचे डा. दीपक मनमोहन सिंग, ४५ वरस शिक्षण क्षेत्रांत वावर करनू ३० विद्यार्थिंक पिएच.डी तशें ५० विद्यार्थिंक एं.फील मार्गदर्शन दिलेल हांका मेळलो मिगेल भाग्य म्हणेत. संशोधना विद्यार्थी जावनू आसचे श्री वीरदिवेंदर आनी श्री सतपाल सिंग चाहल हांचे सांगात पंजाबी भास तशे गझल विशयार केलेल भासा-भास अर्थपूर्ण जाले. तशे अमृतसरांतू विश्व प्रसिद्द गोलडन टेंपल, देशाचे इतिहासांत प्रमूख जावचे तसले जलियन वाला भागाक भेट दिवचाक साध्य जाले.
साहित्य अकादेमिचे ह्या योजना निमीत माका पंजाबी भासांतुले साहित्या विशय समजून गेवूंक जाले आनी पंजाबी लोक दोसत जाले आजी मिगेले जालिंची, माका हो एक अनुदान दिलेल खातीर अकाडेमीक, ताजे सर्व सांद्याक आनी प्रादेशीक काऱ्यदर्शीक देव बरें कोरो म्हणता.

तशीच ह्या अनुभव एक पुसतक रूपार हाडचे म्हणतना, भोव खुषीर मार्गदर्शन कोरनू साध्य केलेल आत्मीय जावनू आशिले श्री वल्ली क्वाड्रस हांका देव बरें कोरो म्हणता.

-
वेंकटेश नायक 
 

वेंकटेश नायक: बी.कोम, एम.कोम तशेंच एम.बी.ए. पद्युत्तर शिकप संपवन मंगळूर सांजेच्या कोलेजिंत प्राध्यापक जावन वावर करून आसचो हो कन्नड तशेंच कोंकणिंत बरयता.
राश्ट्रीय/अंतर‌राश्ट्रीय सम्मेळनांनी संशोधनाचे प्रबंध सादर केल्यात. मंगळूर तशेंच गोंयच्या पत्रांनी बर्पां पर्गटल्यांत. 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
आशावादी प्रकाशन
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]