ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] "ಮಮ್ಮಾ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾತಾ" - ದಾಯ್ಜಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್

"ದಾಯ್ಜಿದುಬಾಯ್" - ಯು.ಎ.ಇ.ಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 20ವ್ಯಾ ವಾರ್ಸುಗೆಚ್ಯಾ ದಭಾಜಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆಂ ಘೋಷಣ್ ಕರುನ್ ಯು.ಎ.ಇ ಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಿಯನ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ.

"Maestro Events" ದುಬಾಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೊಜಕ್ಪಣಖಾಲ್ ಸಾಧರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಭೋವ್ ಆತುರಿತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಜುಸ್ತ್ 5:30 ವ್ಹರಾರ್ Emirates International School Auditorium Dubai, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಧರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲೆ ದೋನ್ ವರ್ಸುಗ್ಯೊ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿಂತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾಯ್ಜಿದುಬಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ವಾರ್ಸುಗಿ ಆಚರ್ಸುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ದಾಯ್ಜಿ ವಾರ್ಸುಗೆಚೆಂ ಆಚರಣ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೈಶಿಷ್ಟತಾ ಲಾಗೊನ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವೃತ್ತಿಪರೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಭೊವ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವೈಶಿಷ್ಟತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಯು.ಎ.ಇಂತ್ಲಿ ಮಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಮುಳಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜಾ ದಾಯ್ಜಿದುಬಾಯ್‍ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂ ಲಾಗೊನ್ ಭೊವ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾ.ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 19 ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ "ದಾಯ್ಜಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್", ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಜಾತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ತಶೆಂಚ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಮೈಸೂರು ಹೊ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾರ್ಸುಗೆಂಚ್ಯಾನಿ ಹಿ ವಿಸಾವಿ ವಾರ್ಸುಗಿ ಚಡ್ ದಭಾಜಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲಿ.ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಆಚರಣಾಚೊ ಎಕ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಭೊವ್‍ಚ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡುನ್ ಲಗ್ಭಗ್ 8000 ಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೊ ಆಶೋಕ್ ಪಾಟೊಳೆ ಹಾಣೆಂ ಮೂಳ್ ಮರಾಠೆಂತ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೊ "ಮಮ್ಮಾ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾತಾ" ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾತೊಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ನಾಟಕಾಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರ್ಜುಮೆಚಿಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖೆಳೊಂವ್ಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಶಿಮ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಆಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ದುಬಾಯಾಂತ್ಲೊ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ತಶೆಂಚ್ ದಾಯ್ಜಿದುಬಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ, ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕಲಾಕರ್ ಡಯಾನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಮುಕಾಮರ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ನಾಟಕಾಚೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕರ್ತಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ದಾಯ್ಜಿದುಬಾಯ್‍ಚೊ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೊ "ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರ್" ಹಾಚೆ ಆನ್ಭೊಗಿ ಕಲಾಕರ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಖೆಳವ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಲೆ.

ದಾಯ್ಜಿದುಬಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆ ಲಾಗಿಂ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾಕಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿಚೊ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಕ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ದಾಯ್ಜಿದುಬಾಯ್ ಫಕತ್ ಮನೋರಂಜನ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಕಲಾದೃಷ್ಟಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಜಾಯ್ತೆ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಹೆರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಶಿಂಪ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿಯನ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿಂ ಪ್ರವೇಶ್ ಪತ್ರಾಂ ಹಾಂಗಾ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಮೆಳ್ತಾತ್:

ಕರಮಾ: ಆಲ್ವೀನ್ ಪಿಂಟೊ - 050 4583930

ಬರ್‌ದುಬಾಯ್: ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - 055 1065023, ಸಂದೀಪ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ - 055 697 8707

ಆಲ್ಕೂಜ್: ರೊಬಿನ್ ನಿರುಡೆ - 056 822 0617

ಶಾರ್ಜಾ: ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ - 055 647 8578, ನಾನು ಮರೊಲ್ - 050 840 2207

- ಭಾತ್ಮಿ: ನಾನು ಮರೊಲ್

[खबर:] "मम्मा रिटायर्ड जाता" - दायजी सांद्यां थावन कोंकणी नाटक

"दायजिदुबाय" - यू.ए.ई.ंतल्या कोंकणी लेखकांचो एक्तार हाणीं आपल्या २०व्या वार्सुगेच्या दभाजीक संभ्रमाचें घोषण करून यू.ए.ई ंतल्या हऱ्येक मंगळुरियन मुळाच्या कोंकणी पर्जेक ह्या महान काऱ्याचो वांटो जावंक उलो दिला.

"Maestro Events" दुबाय हांच्या प्रायोजकपणखाल साधर जांवचें हें भोव आतुरीत काऱ्यें ह्याच एपरिलाच्या २६ तारिकेर जुसत ५:३० व्हरार Emirates International School Auditorium Dubai, हांगासर साधर जातेलें. पाटले दोन वर्सुग्यो मंगळूर आनी उडुपिंत आचरण केल्ल्या उपरांत दायजिदुबाय पाटीं आपली कर्मभूमी जावनासच्या दुबायांत आपली वार्सुगी आचर्सुंक तयार जाल्या.

दायजी वार्सुगेचें आचरण, आपल्या वैशिषटता लागोन दुबायांत जांवच्या कोंकणी काऱ्यां पयकी उंचल्या वृत्तिपरेंत तशेंच भोव गद्दळायेन जांवचें काऱ्यें म्हणोन येदोळ‍च नांवाडलां. ह्या वैशिषटतेक लागोन यू.ए.इंतली मंगळूरियन मुळाची कोंकणी पर्जा दायजिदुबाय‍च्या कोंकणी काऱ्यां लागोन भोव आतुरायेन राकोन आसता.ह्या काऱ्यावेळीं पाटल्या १९ वर्सांनी केल्ल्याबरी प्रतिषटीत "दायजी पुरसकार", कोंकणेंत खळमीत नासताना कोंकणी साहितीक वावर केल्ल्या साहितीक प्रधान जातलो. ह्या पावटिंच्या पुरसकाराक प्रख्यात कोंकणी साहिती तशेंच वावराडी मानेसत वल्ली वग्ग मैसूरू हो विंचून आयला.

आदल्या सर्व वार्सुगेंच्यानी ही विसावी वार्सुगी चड दभाजीक जावनासताली.ह्या महान आचरणाचो एक वांटो जावन भोव‍च यशस्वी जोडून लगभग ८००० च्याकी चडतीक प्रदर्शनां देख‍ल्लो आशोक पाटोळे हाणें मूळ मराठेंत लीख‍ल्लो "मम्मा रिटायर्ड जाता" नाटक प्रदर्शीत जातोलो. ह्या महान नाटकाचीं कोंकणी तर्जुमेचीं आनी कोंकणेंत खेळोंवचीं हक्कां मानेसत म्याक्षीम रोड्रिगस हाणें आमानत केल्यांत. दुबायांतलो लोका मोगाळ कोंकणी वावराडी तशेंच दायजिदुबाय संस्थ्याच्या स्थापकां पयकी एकलो, नाम्नेचो कलाकर डयान डी’सोजा मुकामर ह्या महान नाटकाचें निर्देशन कर्तलो. ताच्या मुखेल्पणाखाल दायजिदुबाय‍चो सह संस्थो "दायजी रंग‌मंदीर" हाचे आनभोगी कलाकर हो नाटक खेळवन दाकयतले.

दायजिदुबाय संस्थ्याच्या काऱ्याकारी समिती तशेंच सांद्यानी सर्व कोंकणी पर्जे लागीं विनंती केल्याकी सगळ्यांनी ह्या काऱ्याक हाजर जावन तांका खंच्या रितिचो सहकार दीवंक तांक आसा त्या रितीन सहकार दिवंक. आमकां सगळ्यांक कळीत आस‍ल्ल्या पर्माणें दायजिदुबाय फकत मनोरंजन, साहितीक आनी कलादृषटीन मात्र न्हय आसतां जायते समाजीक वावर करून हेर लोकाक मात्र न्हय आसतां संसार‌भर शिंपडल्ल्या मंगळुरियन मुळाच्या कोंकणी संस्थ्यांक मार्गदर्शीत जावंक पावलां.

ह्या काऱ्याचो चडतीक विवर तुमकां मुखल्या दिसांनी वाचुंक मेळतलो.

ह्या काऱ्याचीं प्रवेश पत्रां हांगा काणसिल्ल्यां लागीं मेळतात:

करमा: आलवीन पिंटो - ०५० ४५८३९३०

बर‌दुबाय: रोबर्ट फेर्नांडीस - ०५५ १०६५०२३, संदीप डी’सोजा - ०५५ ६९७ ८७०७

आल्कूज: रोबीन निरुडे - ०५६ ८२२ ०६१७

शार्जा: आर्थर पिरेरा - ०५५ ६४७ ८५७८, नानू मरोल - ०५० ८४० २२०७

- भात्मी: नानू मरोल

 
ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್ 2017 ಪುರಸ್ಕಾರ್
ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್ 2016 ಪುರಸ್ಕಾರ್
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]