ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನ್]: ಬಾಬ್ ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ

ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಜಾಯಿತ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್; ಜಾಂವ್ ಶೆರಾಂತ್ ವಾ ಗಾಂವಾಂತ್, ದೇಶಾಂತ್ ವ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ಹರೇಕಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೆಳಾಚೊ. ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್-ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಾಗ್ದಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್, ವಾ ಟ್ರಂಕ್ ಕೋಲ್, ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಸರ್ವ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಯಾದಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ವಾಯ್ಟ್ ಟಿವಿಸಮೊರ್ ವೊರಾಂಗಟ್ಲೆ ಬೊಸ್ಚೆ ದೀಸ್ ಸಯ್ತ್ ಆಜ್ ಯಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ, ತೆಂವೀ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ವೊರಾಂಗಟ್ಲೆ ಬೊಸ್ಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಂವ್ ಸಯ್ರಣ್/ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಜಾಂವ್ ನಾ. ಹರೇಕ್ ಖಿಣಾನ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದರ್ವಡ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶೆಂ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ; ಮನ್ಶಾಚಿ ಜಿಣಿಚ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ರಾಕ್ ಜಾತಾಗಾಯ್? ಆಸುಂ. ಹ್ಯಾ ದರ್ವಡೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ ಬಾಳ್ವತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್.

ದೋನ್ ಸಂಗ್ತೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಬ್ ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಆವಡ್ತಾ; ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗತ್ - ತೊ ಏಕ್ ಬರೊ ವಾಚ್ಪಿ, ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಕಾ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಬರಪ್ ಆವಡ್ಲೆಂ ತರ್ ತೊ ತೆಂ ಬರವ್ಪ್ ಬರಯ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಮನಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ದುಸ್ರಿ ಸಂಗತ್ - ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ. ಹೆಚ್ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಚೆಂ ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’ ಅಧ್ಯಯನ್ ಆತಾಂ ತುಮ್ಚೆಸಮೊರ್ ದವರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ.

ಬಾಬ್ ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರಾಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ ’ಮೊಳ್ಬಾಚೆಂ ಜನೆಲ್’ ಆಧ್ಲೆ ವರ್ಸಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಂತ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕವಿತಾ ಘೆತಾಂ;

ಸಾವ್ಳಿ

ಕಸೊ ಕರೂಂ ವೆಗಳೊ
ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತಲ್ಯಾನ್?

ಧಲ್ಲಾ ಹಾಂವೆಂ
ಹಾತ್ ಘಟ್ಟ್
ಮ್ಹಜೆಚ್ ಸಾವ್ಳೆಚೊಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಹೆಂ:
ನಾದ್ ಸೊಭ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್

'To light a candle is to cast a shadow' ಅಮೇರಿಕಾಚಿ ನಾಮಣೆಚಿ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ನ್ ಉರ್ಸುಲಾ ಕೆ. ಲೆ. ಗುಯನಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂತ್ ಸುರವಾತ್ ಕರತಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸರವ್ ’ಬರೆಂಪಣ್’ ಆಸಾ ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಥಾವನ್, ’ಬರೊ’ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಬಾಕಿಚೆಂ ಸರವ್ ಹೆರ್ - ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಮನಶಾಚೆಂ ಸಂಯ್‌ಬಿಕ್ ಚಿಂತಪ್. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಸಮಾಜ್ ಸಮಾಜೆಸವೆಂ, ದೇಸ್ ದೇಸಾಸವೆಂ ಝುಜ್‌ತಾ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾರ್‌ತಾ ಹೆಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್.

ರಚಲೆಲ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ’ಬರೆಂ’ ಆನಿ ’ವಾಯ್ಟ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ರಚುಂಕ್ ನಾ, ತೆಂ ಮನಶಾನ್ ಅಪಲ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಂತ್, ಅಪಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ’ಬರೆಂ’ ’ವಾಯ್ಟ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಕೆಲಾ. ದೀಸ್ ಬರೊ, ರಾತ್ ವಾಯ್ಟ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಬರೊ, ಕಾಳೊಕ್ ವಾಯ್ಟ್, ಧವೊ ಬರೊ, ಕಾಳೊ ವಾಯ್ಟ್ ಅಶೆಂ ಅಪಲೊ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ರಂಗಾಕ್, ಚಿಂತಪಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತತ್ವಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲಾ.

ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಯ್‌ಬಿಕ್ ಮನಶಾಮಧೆಂ ’ಕವಿ’ ಕೊಣ್? ಕವಿಚಿ ಮುಳಾವಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಕಸಲಿ? ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತಪಾಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕರಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆಂತ್ ಎಕಾ ಕವಿಚೊ ವಾಂಟೊ ವ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಕಸಲಿ? ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

'How can I be substantial if I do not cast a shadow? I must have a dark side also if I am to be whole' ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾವ್ಳಿ ಸಹಜ್ ರಿತಿನ್ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ವಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ.

ಜಾಗತಿಕ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಮನೋಗತೆಥಾವನ್ ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಥಾವನ್ ಕವಿಕ್ ಪಾವಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್, ಕವಿಭಿತರ್‌ಯೀ ವೆಚೆಂ ಬರೆಂ; ಕವಿಚೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಕವಿಚೆಂ ಜಿವಿತ್, ಕವಿಚೆಂ ಪಾಠ್‌ಥಳ್ (Background), ಕವಿಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್, ಕವಿಚೆಂ ಮನ್, ಕವಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್. ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯಲ್ಯಾರ್, ಕಾಳಿಜಾಂತೆಂ ಕೊಶೆಡ್ದ್ (ಅಂತಸ್‌ಕರ್‌ನ್), ಮನಾಂತ್ ನಯ್ತಿಕತಾ, ದಿಶ್‌ಟಿಂತ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ, ಪಾರ್ಕುಂಚಿ, ತಜ್‌ವೀಜ್ ಕರಚಿ ತಸೆಂಚ್ ತುಕ್ಚಿ ವಾ ಮಾಪ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಾ.

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸಜವ್ಣಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾತಿಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತಲೊ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಥೊಡೆಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪುಣ್ ವಯ್ರ್ ಉತ್ರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತಲ್ಯೊ ದಿಸ್ತಿತ್ ತರ್, ತ್ಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಕತ್ತ್ ಕವಿತಾ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಂವ್‌ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಪ್ರಾಸ್ ನಾ, ಅಲಂಕಾರ್ ನಾಂ, ಉತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್ ನಾ, ಭಾಸೆಚೊ ಅಲಂಕಾರ್ ನಾ ಪುಣ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗುನ್‌ಚ್ ವೆಚ್ಯೊ ಜಾಯತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಚ್ ಆಸಾತ್.

ಏಕ್ ಫವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ’ಸಾವಳಿ ಕವಿತೆಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲುಯಾಂ;’

ಸಾವ್ಳಿ

’ಕಸೊ ಕರೂಂ ವೆಗಳೊ
ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತಲ್ಯಾನ್?

ಧಲ್ಲಾ ಹಾಂವೆಂ
ಹಾತ್ ಘಟ್ಟ್
ಮ್ಹಜೆಚ್ ಸಾವ್ಳೆಚೊ’


ವಯಲ್ಯಾನ್ ವಾಚಲಿ ತರ್ ಕವಿ ಕಾಂಯ್ ಜವಾಬ್ ದಿತಾ, ಅಪಲ್ಯಾ ಸಾವಳೆವಿಶಿಂ ದುರ್ಸತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ದಿಸತ್ ಪುಣ್ ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಂಚ್ ಕಶೆಂ ಸೊಧಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ದಿಸತಾತ್ ದೋನ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ; ಪಯ್ಲಿ ’ಹಾಂವ್’ ಆನಿ ದುಸ್ರಿ ’ಸಾವಳಿ’.

ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ಪಯಲ್ಯೊ ದೋನ್ ವಳಿ ಘೆತಲ್ಯಾರ್ ದಿಸತಾ; ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತುಲ್ಯಾನ್ ವೆಗಳೊ ಕರಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಕವಿಕ್ ಕಶೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾ? ಹೆಂ ಮೂಳ್ ಸವಾಲ್. ಆನಿ ಹಾಚಿ ಜವಾಬ್ ದಿತಾ ಮುಕಲ್ಯೊ ತೀನ್ ವಳಿ; ’ಧಲ್ಲಾ ಹಾಂವೆಂ ಹಾತ್ ಘಟ್‍ಟ್ ಮ್ಹಜೆಚ್ ಸಾವಳೆಚೊ’.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿಚಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ ವ ಕೊಶೆಡ್ದಾಚೊ (ಅಂತಸ್‌ಕರನಾಚೊ ಉಲೊ) ಪಳೆಯಾ; ತಿ ಸಾವಳಿ ಮ್ಹಜಿಚ್ಚ್ ಆನಿ ಉಜವಾಡಾ ಸಮೊರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟಲ್ಯಾನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ, ಮ್ಹಜೆಥಾವನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ, ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ಚಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂನಿ ತಿ ಧಲ್ಲೆಲಿ ಸಾವ್ಳಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗಚಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ.

ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಸಾವಳಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಳೊಕ್, ಅಗ್ಯಾನ್, ಉಣೆಂಪಣ್, ಅಶೀರ್‌ಪಣ್, ಖೊಟೆಂಪಣ್ ವಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ವಾ ಆಮಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ಆಧಾರುಂಚಿಂ ಖೊಟಿಂ ಕಾಮಾಂ. ಉಜ್ವಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗಿನ್ಯಾನ್, ಸತ್, ಬರೆಂ, ನೀತ್, ಸತ್ ಅನಿ ಉಪಕಾರಿ. ಪುಣ್ ಸಾವಳಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಳ್ (ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೀಸ್) ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ಸಮ್ಜುಯೆತಾ ಜಶೆಂ ಏಕ್ ಸಾಂಗಪ್ ಆಸಾ; 'That's not my my shadow. It's my darkness'.

ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಇಮಾಜಿಂಕ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ವಳಿಂಚೆರ್ ಧರುನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಆತ್ಮ ವಿಮರಸೊ ಕರತಾಕಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಿಸತಾ. ಅಪುಣ್ ಸಾವಳೆಶಿವಾಯ್ (ಖೊಟೆಪಣ್/ಅಗ್ಯಾನ್ ಸಾಂಡುನ್) ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಅಪಣಾನ್ ಅಪಣಾಥಂಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ವೆಗಳೆಂ ಕರಿಜಾಯ್, ಪುಣ್ ಅಪಣಾಚೊ ಹಾತ್‌ಚ್ ತ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಘಟ್‍ಟ್ ಧರುನ್ ಆಸತಾನಾ ತಿ ಸಾವ್ಳಿ ಆಪಣಾಕ್ ಸೊಡುನ್ ಕಶಿ ವೆತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಉಭೆಂ ಕರತಾನಾ ಪರತ್ ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ಪಯ್ಲ್ಯೊ ದೋನ್ ವಳಿ ವಾಚತಾನಾ ಕವಿತೆಚೊ ತೀರ್ಳ್ ಸಮಜತಾ; ’ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂತ್‌ಲ್ಯಾನ್’. ತಾತ್‌ವಿಕ್ ನಿಯಾಳಾಂತ್ ತಿ ಸಾವ್ಳಿ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಂವ್ಚಿ, ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ವಸತಿ ಕರಚಿ ಜಾವ್‌ನಾಸಾ. ಹೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತಪಾಚೊ ನಾದ್ ಆಯಕುಂಕ್ ಮೆಳತಾ ಆನಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತಪಾಕ್ ಸೊಭಯತಾ.

ಆತಾಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕವಿತಾ ಘೆತಾಂ;

ಬಿಂಬ್

ಪುನವೆಚೆಂ ಬಿಂಬ್
ಹಾಲತಾ ತಳ್ಯಾಂತ್
ಯಾದ್ ತುಜೀ ಎಕ್
ಫುಲತಾ ಕಳ್ಯಾಂತ್


ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ರೂಪ್ ರುಪಣೆಂ ಅನೀ ಸೊಭಾಯ್

ಬುಧ್ಧಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗಚೆಂ ತರ್' What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create.'. ಹೆಂ ಮನಶಾಚ್ಯಾ ಭಿತರಲೆಂ ರುಪಣೆಂ ವಾ ಚಿಂತಾಪ್ ತರ್, ' I am a reflection of my own soul ' (ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಅತಮ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್)

ಬಿಂಬ್ ವಾ ಸಾವ್ಳಿ ಉಭ್ಜಜಯ್ ತರ್ ಥಂಯಚರ್ ಮೂಳ್ ವಸ್ತುಚಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹಿ ಮೂಳ್ ವಸ್ತ್ ವಾ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಕಿತಲೆಂ ನಿತಳ್ ವಾ ಧವೆಂ ಆಸಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಮಾತ್ರ್ ಸದಾಂಚ್ ಕಾಳಿ ಆಸತಾ. ಪುಣ್ ಭಿಂಬ್ ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್, ಭಿಂಬ್ ಮೂಳ್ ವಸ್ತುಚಿ ಆಸುನ್ ತೆಚ್ಚ್ ರಂಗ್ ರೂಪಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ.

ಮನಿಸ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ಬಿಂಬ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಕಲ್ಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾ? 'The beauty you see in me, is a reflection of you.' 'The more reflective you are, the more effective you are.'. ಹೀಂ ಉತರಾಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಸ್ಥರಾಚಿಂ ದೆಕುನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಥರಾಂತ್ ಹಿಂ ಅರ್ಥಾವಿಣೆಂ ಆಸಚಿಂ ಮ್ಹಣುನ್ ದಿಸುಂಕ್ ಪುರೊ.

ಚ್ಯಾರ್ ವಳಿಂಚಿಂ ಹಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕವಿತಾ ಅಶಿ ಆಸಾ;

ಬಿಂಬ್

ಪುನವೆಚೆಂ ಬಿಂಬ್
ಹಾಲತಾ ತಳ್ಯಾಂತ್
ಯಾದ್ ತುಜೀ ಎಕ್
ಫುಲತಾ ಕಳ್ಯಾಂತ್


ಹಾಂಗಾಸರ್ ವ್ಹಾಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ಪಳೆಯಾಂ; ಪುನವ್, ಬಿಂಬ್, ತಳೆಂ ಆನಿ ಕಳೊ.

ಪುನವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಮಾಸೆಚೊ ಉಪರಾಟೊ ಸಬ್ಧ್ ವಾ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಮಾಸೆಂತ್ ಚಂದ್ರ್ ದಿಸಾನಾ ತರ್ ಪುನವೆಂತ್ ಚಂದ್ರ್ ಪ್ರಕಾಸ್‌ಭರಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪುನವೆಚ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾಚೆಂ ರುಪಣೆಂ ವಾ ಬಿಂಬ್ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಹಾಲತಾ. ಹಿ ವಳ್ ವೆವೆಗಳ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸಮಜುನ್ ಘೆವಯೆತಾ. ಚಡಿತ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ (ಪುನವೆಚೊ ಚಂದ್ರ್) ತಳ್ಯಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಬಿಂಬ್ ಹಾಲಯ್ತಾ. ತಳೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉದಾಕ್ ರಾವುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸುವಾತ್, ತಿ ವ್ಹಾಳಚಿ ನ್ಹಂಯ್ ನ್ಹಯ್, ದೆಕುನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉದಕಾಂತ್ ಜೆದನಾಂ ಪ್ರಕಾಸ್ (ಜಾಣ್ವಾಯ್) ಅಪ್ಲೆಂ ಬಿಂಬ್ ದೆಂವತಾನಾ ಹಾಲತಾ - ಹೆಂ ತಳ್ಯಾಚೆಂ ಧಾಖವ್ಪ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವಳಿಂಕ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ ಪುಣ್ ಅಖೇರಿಚ್ಯೊ ದೋನ್ ವಳಿ ಕಾಂಯ್ ಮೊಗಾಚ್ಯೊ (ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್) ಸುರಾಚ್ಯೊ ಜಶೆಂ ದಿಸತಾತ್. ಯಾದ್ ತುಜೀ ಎಕ್ ಫುಲತಾ ಕಳ್ಯಾಂತ್. ಕವಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬಿಂಬ್ (ರುಪಣೆಂ) ವಾ ಸೊಭಾಯ್ (ಪುನವೆಚೊ ಚಂದ್ರ್) ವ ಸಮಜಣಿ/ಜಾಣ್ವಾಯ್ (ಪ್ರಕಾಸ್) ಪಳೆವ್ನ್ ಯಾದ್ ಕರತಾ ಆನಿ ಫುಲಚ್ಯಾ ಕಳ್ಯಾಚೆಂ ಕಲ್ಪನ್ ಕರತಾ ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾ.

ಕಳೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮುಕ್ಲೊ ಕಾಳ್, ಮ್ಹಣಜೆ ನವೆಂ ಫಾಲೆಂ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ತರ್ ತೊ ಕಳೊ ಫುಲತಾ ಶಿವಾಯ್ ಧಲತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣಾನಾ. ಫುಲಚೊ ಕಳೊ ಖಂಡಿತ್ ಅಪಲೊ ಸುವಾಸ್/ಪರಮಳ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದಿತಾ ಆನಿ ನವೊ ಭರವಸೊ ಉಭಜಾಯ್ತಾ.


ಆತಾಂ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕವಿತೆಕ್ ಘೆತಾಂ;

ಕೊಣೆ ತರೀ

ದರ್ಯಾಚೀ ಖರ್ ಕಾಡೂಂಕ್
ಮೊತೀಂ ಜಾಂವಕ್ ಜಾಯ್
ಘೆವಂಕ್ ವಾನ್ಯಾಕ್ ವೆಂಗೆಂತ್
ಝಾಡ್ ಜಾಂವಕ್ ಜಾಯ್
ಮ್ಹಜೆ ಮ್ಹಕಾಚ್ ವಳಖೂಂಕ್
ತುಜೆ ದೊಳೆ ಜಾಂವಕ್ ಜಾಯ್
ಕೊಣೆಂ ತರೀ ಕೊಣಾಕ್
ಜೀವ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್


ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್: ಸುರ್ವಾತ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂಪ್ಣಿ

ಸರಗಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಸರವಾಂತ್ ಜಾಯ್,
ಪುಣ್
ಮೊರೊಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ನಾಕ
ಾ’ - ಅಜೀಕ್ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಧಿಂ ’ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ’ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕವಿತಾ.

ಮನಶಾಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸರವ್ ಸವ್ಲತಾಯೊ, ಉಪಲಬ್ಧ್ಯೊ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಆನಿ ತ್ಯೊ ಸವ್ಲತಾಯೊ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಲಾಭುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಂಘರ್ಶ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ ಪುಣ್ ಸರವಾಂಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಯ್. ಜಲ್ಮ್, ಮರಣ್ ಆನಿ ಹಾಚೆಮಧೆಂ ಲಿಪ್ತಾ ಜಿವಿತ್; ಕೊಣಾಕ್ ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಮಟವೆಂ.

"Still Life with Woodpecker ಬುಕಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಟಾಮ್ ರೋಬಿನ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ.Birth and death were easy. It was life that was hard" ಜಲ್ಮ್ - ಸುರ್ವಾತ್, ಮರಣ್ - ಅಂತ್ಯ್ ತರ್ ಜಿವಿತ್?

From birth to death.. lies LIFE, what is LIFE?
Its between B (Birth) and D (Death) which is C
C is for Choice.. our life is a matter of chouces. Choose wisely

ಜಿವಿತಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್, ಜಿವಿತಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಜಾಣಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆರಿತಿನ್, ಜಾಯ್ತೆ ವಿಧಾನಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆಮಿ ತೆಂ ವಾಚಲಾಂ/ಆಯ್ಕಲಾಂ ತರ್‌ಯೀ ಅಜೂನ್ ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್. ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚೊ ಆಟೊವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರಜೆಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್; ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಮೂಳ್‌ಚ್ಚ್ ’ಜೀವ್’. ಹ್ಯಾ ಥೊಡೆಚ್ ವಳಿಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚ್ ತರ್‌ಯೀ ಅಸಲೊಚ್ಚ್ ಆಟೊವ್ ಮಾತ್‌ಸ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಆಸಚೊ ಝಳಕತಾ;

ಕೊಣೆ ತರೀ

’ದರ್ಯಾಚೀ ಖರ್ ಕಾಡೂಂಕ್
ಮೊತೀಂ ಜಾಂವಕ್ ಜಾಯ್
ಘೆವಂಕ್ ವಾನ್ಯಾಕ್ ವೆಂಗೆಂತ್
ಝಾಡ್ ಜಾಂವಕ್ ಜಾಯ್
ಮ್ಹಜೆ ಮ್ಹಕಾಚ್ ವಳಖೂಂಕ್
ತುಜೆ ದೊಳೆ ಜಾಂವಕ್ ಜಾಯ್
ಕೊಣೆಂ ತರೀ ಕೊಣಾಕ್
ಜೀವ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್’


ದರಯೊ ಇತಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯದೊ? ತಾಚೆಂ ಉದಕ್ ನಾ ದರಯೊ ಪಿಯೆತಾ ನಾ ಮನಿಸ್ - ಜೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂತಲಿ ಖರ್ (ಖಾರಸಾಣ್) ವಚಾನಾ. ಆತಾಂ ಜಿವಿತಾಕ್ ದರಯೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಘೆತಲೆಂ ತರ್, ಜಿವಿತಾಚೆ ವಾಯ್ಟ್/ಖೊಟೆಂಪಣ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ಖರ್. ಆನಿ ಮೊತೀಂ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ದರ್ಯಾಚಿ ಖರ್ ಕಾಡೂಂಕ್ ಸಕತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದರಯಾಕ್ ಮೊತೀಂ ಜಾತಾ ಬರೆ ಅಮಿಗ್, ಬರೆ ಮನಿಸ್, ಬರೆ ವಿಚಾರ್, ಬರೆಂ ವಾಚಪ್, ಬರೆಂ ಉತಾರ್, ಬರೆಂ ಕಾಮ್.

ಜಲ್ಮಾಕ್ ಉಪರಾಟೊ ಮರಣ್, ವ ಮರಣಾಕ್ ಉಪರಾಟೊ ಜಲ್ಮ್. ಪುಣ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಉಪರಾಟೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ; Life has no opposite. The opposite of death is birth. Life is eternal.

ಫುಡಿಲ್ಯೊ ವಳಿ ಪಳೆಯಾಂ;
ಘೆವಂಕ್ ವಾನ್ಯಾಕ್ ವೆಂಗೆಂತ್
ಝಾಡ್ ಜಾಂವಕ್ ಜಾಯ್

ಹಿ ವಳ್ ಭೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ವಳ್ ಜಶಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸತಾ; ವನ್ಯಾಕ್ ವೆವೆಗಳೆ ಅರ್ಥ ಕರುಯೆತಾ, ಜಶೆಂ ಆಮಚಿ ಸಮಾಜ್/ಸಂಸಾರ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಣ್ ಆನಿ ಖಂಯಚರ್ ಆಸಾಂ? ಜೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವನಾಂತುಲೆಂ ಝಡ್ ವ ರೂಕ್ ಜಾವನ್ ನಾ ತೆದನಾಂ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ/ಅಸಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವನ್ ಉರಾನಾ. ಬಗಾರ್ ಭಾಯಲೊ ಜಾತಾಂ. ಕವಿ ಸಯತ್ ಜೆದನಾಂ ಅಪುಣ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಕುನ್ ಕವಿತಾ ಬರಯತಾ ತೆದ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಜೀವ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್, ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಜೀವ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಸಬ್ಧ್ ಜಾವನ್ ಉರತಾತ್.

ಮುಖ್ಲ್ಯೊ ವಳಿ ಅಶ್ಯೊ ಆಸಾತ್;
’ಮ್ಹಜೆ ಮ್ಹಕಾಚ್ ವಳಖೂಂಕ್
ತುಜೆ ದೊಳೆ ಜಾಂವಕ್ ಜಾಯ್’

ಜಾಣಾರಿ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗತಾತ್; 'The question shouldn't be "is there life after death" but "is there life before death". ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಲ್ಮ್ ಆನಿ ಮರಣಾಮಧ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತ್ಯಾ ದೊನಾಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಜೀವ್ ಆನಿ ಅತ್ಮೊ ಏಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ.
ಮ್ಹಜೆ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಳಖೂಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರೆಂ/ವಾಯ್ಟ್ ಸಮಜುಂಕ್ ತುಜೆ ದೊಳೆ, ತುಂ ವಿಮರಶಕ್, ತುಂ ಆರಸೊ, ತುಂ ನಿಶ್‌ಪಕ್ಷ್‌ಪಾತಿ (Unbiased) ದೆಕುನ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಹಕೀಗತ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಗರಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ಅಖೇರಿಚ್ಯೊ ವಳಿ ಹ್ಯೊ;
’ಕೊಣೆಂ ತರೀ ಕೊಣಾಕ್
ಜೀವ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್’

ಹೆಚ್ಚ್ ವಳಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ತೀರಳ್ ಆಸಾ. ವಯಲ್ಯಾ ವಳಿಂನಿ ಮೊತೀಂ, ಝಡ್ ಆನಿ ದೊಳೆ ಜ್ಯೆಂ ಕಾಮ್ ಕರತಾತ್ - ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಕರಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ಖರೊ ಮತಲಬ್ ಜಾವನಾಸಾ ’ಜೀವ್ ಲಾಂವ್ಚೊ/ಜೀವ್ ದಿಂವಚೊ’. ಬದಲುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತಪಾಂತ್ ಆಯ್ಜ್ ಆಮಚೆಸಮೊರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಜೀವ್ ಕಾಡಚೆ ಚಡಿತ್ ದಿಸತಾತ್, ನಾಂವಾಚೆ ಜೀವ್, ಮಾನಾಚೆ ಜೀವ್, ಮರಯಾದೆಚೆ ಜೀವ್, ಆತ್ಮ್-ಸಮ್ಮಾನಾಚೆ ಜೀವ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಕಾಳಜೆಚೊ ಕವಿ ಮಾತ್ರ್ ’ಜೀವ್ ಕಾಡತೆಲೆ ಆನಿ ಜೀವ್ ಲಾಯತೆಲೆ’ ಹಾಂಚೆಮಧೆಂ ತಫಾವತ್ ಪಳೆಂವಕ್ ಸಕತಾತ್ ಮ್ಹಣಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್ ದಿತ್.

ತಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಅಶ್ಯೊ ಆಸಾತ್;

ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆಚಿ ವಳ್

ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆಚೀ ವಳ್
ಬಳಾರಿಂಚಿ ಮಾಳ ಕಶಿ
ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮಳಬಾಂತ್ ಉಡಟಾ

ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆಚೀ ವಳ್
ಕಂವಳ್ಯಾ ತಣಾ ಪಾತ್ಯಾಪರಿಂ
ಫಾಂತೊಡೆಚ್ಯಾ ದಂವಾಂತ್ ಭಿಜ್‌ತಾ

ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆಚೀ ವಳ್
ಪಯಲ್ಯಾ ಪಾವಸಾಚಿ ದಡಕ್
ಪಾನಾಪಾನಾಂತ್ ವಾಜ್‌ತಾ

ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆಚೀ ವಳ್
ಭರ್‌ತೆ ಭಾರಾವೆಲೊ ದರ್ಯಾ
ತನಮನಾಂತ್ ಗಾಜ್‌ತಾ..


ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಸಾರ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾಧಿಂ ’ಕವಿತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜುಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ’ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್’ ಕವಿತೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ;

ದನ್ಪಾರಾಂ ಭರಾರ್
ದುಕೊಳ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್
ಭುಕೆಚ್ಯಾ ದಾವೆಂತ್ ಭುರ್ಗೊ ಎಕ್ಲೊ
ಕುಪಾಂಥಾವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ವಿಂಚುನ್
ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ
ಜರ್ ಕವಿತಾ ಉಂಡೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್?

ಆಮೊರೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್
ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಡೀತ್ತ್
ತಾಳ್ಣೆಂ ದಿಂವ್ವಿ ಗತ್ ನಾಸ್ತಾಂ
ಕುಪಾಂಥಾವ್ನ್ ಗಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ವಿಂಚುನ್
ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ
ಜರ್ ಕವಿತಾ ಕುಂಡೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್??

ಫಾಂತ್ಯಾಫರಾರ್ ಪೊಕ್ರಿ ಥೊಡೆ
ಗುಡ್ಯಾರ್ ಹಾಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ
ಎಕಾಮೆಕಾ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ನ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ
ಕುಪಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ಗಳ್ತಾಂ ಗಳ್ತಾಂ
ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ
ಜರ್ ಕವಿತಾ ಲೆಂಡೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್???

ಕವಿತಾ ಕೊಣಾಕ್ ಉಂಡೊ
ತರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಕುಂಡೊ
ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಗೊಂಡೊ
ಪುಣ್ ಕವಿತೆಚಿ ಮೂರ್ ನಾಸ್ತಾಂ
ಫಕತ್ ಕಿಡೆ ಉಸ್ತುಂಚ್ಯಾಂಕ್
ಕವಿತಾ ಖರೊಚ್ ಲೆಂಡೊ


ಭೋವ್ಶಾ ಬಾಭ್ ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಹೆಚ್ಚ್ ವಾ ಅಸಲೆಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಭರುನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ತಾಚ್ಯಾ ’ಮೊಳ್ಬಾಚೆಂ ಜನೆಲ್’ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಘೆಂವ್ಚಿ ತರ್;

ಜನೆಲ್

ಝಾಡಾಚ್ಯಾ ಗಚ್ಚ ಪಾನಾಂನೀ
ಘಾಂಪಲಾಂ
ಮ್ಹಜೆಂ ಮಳಬಾಚೆಂ ಜನೆಲ್

ಪಳಯತಾಂ ಹಾಂವ್
ತಾತೂಂತಲ್ಯಾನ್
ಮ್ಹಜೆ ಮ್ಹಾಕಾಚ್
ದೊಳೆ ಕಿಲಕಿಲೆ ಕರೂನ್..


ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಸೊಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಇಮಾಜಿಂಕ್ ಸುಟವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ನ್ಹಯ್. ಬಾಬ್ ಮಾಧವ್ ತಶೆಂ ಕರುನ್ ವಚಾನಾ. ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾತ್ಮಿ ನ್ಹಯ್, ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹುಮಿಣ್ ನ್ಹಯ್, ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್, ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೋಕ್‌ಯೀ ನ್ಹಯ್. ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ; ಅಮೂರ್ತ್ ಕವಿತಾ, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಎಬ್‌ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕವಿತಾ (Abstract Poetry). ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಹಿ; ಹಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಸೊಧುನ್ ದಿತಾ. ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪುರ್ತಿ ಚಾಕಂವ್ಕ್ ಮಜತ್ ಕರ್ತಾ. ಅನ್ಯೇಕ್ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ಯಾಂ;

ಕಿತೆಂ ತರೀ

ಕಿತೆಂ ತರೀ
ತುಟಿಲ್ಲೆವರೀ ದಿಸತಾ ಭಿತರ್
ಮನಾಂತ್
ರೂಕಾವೆಲೆಂ ಪಿಕೂನ್ ಪಾನ್
ಝಡಟನಾ..

ಕಿತೆಂ ತರೀ
ಫುಲಿಲ್ಲೆವರೀ ದಿಸತಾ ಭಿತರ್
ಮನಾಂತ್
ಬಿಯೆಂತಲೊ ರೂಖ್ ರಸರಸೂನ್
ವಾಡಟನಾ..


ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರಿನಾ? ಕವಿತಾಪಾಠಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಬದ್ಲೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿ ಬದ್ಲುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಚೊ ರಾಗ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಂತ್ ಬದಲ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂಚೆರ್ ಶಿಣ್ ಆಸಾ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಸ್ಟಾರ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಭಾತಾಂ ಏಕ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಉಮಾಳೆ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಯಾದಿ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ ತಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಗಮನ್. ತೆಂಪಾದಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಂಕ್ ದೀಸ್-ಹಫ್ತೆಭರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಲೆ ಉಮಾಳೆ ಆನಿ ಅತ್ರೆಗ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತುರ್ತ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಾ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾನಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೆಸೇಜಿಂನಿ ಆಸಾತ್‌ಗಾಯ್?

ದೆಕುನ್ ಖರೆಂಚ್ ಭಗ್ತಾ ಕಿತೆಂ ತರೀ ತುಟ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಮನಾಂತ್. ತಶೆಂಚ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಫುಲ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ ಮನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಚಡಿತ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಬಾಬ್ ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರಾಚ್ಯೊ ಎಕೇಕ್ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ನಾ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಮಜತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾರಸಿಕ್ ವಾ ಕವಿತಾ ಅಭ್ಯಸಿಕ್ ವಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಮ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಕಿಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಂತಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಆಸಾ.

ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ,
- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

[ಹೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಂದಿವಲಿಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಪಾಠಾಚೆರ್ ಬಾಯ್ ಲಿನೆಟ್ ದಿ’ಸೋಜಾನ್ ವಾಚ್ಲಾಂ]

 

 

1954 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜ್ಯೂನ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆ ಬಾಬ್ ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕವಿ. 'ಚಂವರ್' (1969), 'ವತಾಚ್ಯೊ ಸಾವಳ್ಯೊ' (1972), 'ಉಜ್ವಾಡಾಚೊ ರೂಕ್' (1975), 'ಪರ್ಜಳಾಚೆಂ ದಾರ್' (1986), 'ಯಮನ್' (1999), 'ಅವ್ಯಕ್ತಾಚಿಂ ಗಾಣಿಂ' (2002), ’ಸಿಂಫನೀ’ (2012), ’ಮೊಳ್ಬಾಚೆಂ ಜನೆಲ್’ (2018) ಹಾಚಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಯಮನ್ ಬುಕಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಏಕ್ ಬರೊ ವಾಚ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಭೋವ್ ಮಯಾಮೊಗಾಳ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೆ ಬಾಬ್ ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಗೊಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್.

[कविता अध्ययन]: बाब माधव बोरकार आनी तांच्यो कविता


दिसान दीस संकीर्ण जायत वेच्या संवसाराच्या खंयच्याय प्रांतांत, शारांत वा गांवांत, देशांत वा विदेशांत जियेतल्या हरेका मनशान फूड करचो व्हडलो समस्सो म्हळ्यार वेळाचो. आयच्यान कांय पंचवीस तीस वर्सां आदीं एकामेका कागदां बरोवंची रिवाज, वा ट्रंक कॉल, एस.टी.डी. हे सगळे आयच्या दिसांनी यादी जाल्यात. ब्लॅक एंड वायट टि. वी. समोर वरांचीं वरां बसचे दीस सयत आज यादी जावन गेल्यात. आयचो काळ मोबायलांचो, तेंय मोबायलांनी कांय वरांचीं वरां बसची संवय जावन, सोसणिकाय सयत ना. हरेक खिणान जावंक जाय म्हळ्ळो दरवड (घाई) पळयतना कांय जायते पावटीं अशें भोगिल्लें आसा. मनशाची जिणीच कांय फाशट ट्रॅक जाता गाय? आसूं. ह्या दरवडांत सयत साहित्य बाळवता (तिगून उरता) म्हळ्ळी धादोसकाय आसा.

दोन संगतेक (गजालींक) म्हाका बाब माधव बोरकार आवडटा. पयली संगत, तो एक बरो वाचपी. इतलेंच न्हय, ताका खंयचेंय बरप आवडलें तर तो तें बरोवप बरयिल्ल्याक फोन करून उलयतनाच ताचें व्हड मनाची वळख मेळटा. दुसरी संगत, ताच्यो कविता. हेच विशयाचेर केल्लें आयचें ’कवितापाठ’ अध्यायन आतां तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां.

बाब माधव बोरकाराचो कविता जमो ’मळबाचें जनेल’ गेल्‍ल्या वर्सा पर्गट जाल्लो. तातूंतल्यो थोड्यो कविता घेतां.

सावळी

कसो करूं वेगळो
म्हाका म्हज्यांतल्यान?
धरलां हांवें
हात घट्ट
म्हजेच सावळेचो


हे कवितेचेर केल्लें विश्‍लेशण हें. नाद सोब आनी उजवाड.

'To light a candle is to cast a shadow' अमेरिकेची नामनेची काणयेकार उर्सुला के. ले. गुयनाच्या उतरांनी सुरवात करतां.

ह्या संवसारांत सर्व ’बरेंपण’ आसा तें म्हजे थावन, ’बरो’ हांव आनी बाकीचें सर्व वायट - हें कांय जागतीक मनशाचें सैमीक चिंतप. देखुनूच समाज समाजा सवें, देस देसा सवें झुजता आनी एकामेका मारता हेच कारणाक लागून.

रचिल्ल्या देवान ह्या संवसारांत ’बरें’ आनी ’वायट’ म्हूण कितेंच रचूंक ना. तें मनशान आपले समजणेंत, आपल्या सुवार्थाक लागून ’बरें’ ’वायट’ म्हळ्ळो प्रकार केला. दीस बरो, रात वायट, उजवाड बरो, काळोख वायट, धवो बरो, काळो वायट. अशें आपलो सुवार्थ रंगाक, चिंतपाक तशेंच तत्वांक सयत चिडकायला.

पूण असल्या सैमीक मनशा मदें ’कवी’ कोण? कविची मुळावी जबाबदारी कसली? वांकड्या समाजाच्या चिंतपाक निटायेर हाडचे दिशेन एका कविचो वांटो वा जबाबदारी कसली? हें चिंताप हांगा भोव गरजेचें.

'How can I be substantial if I do not cast a shadow? I must have a dark side also if I am to be whole' म्हळ्यार सावळी सहज रितीन एका वेक्तित्वाक वा व्यक्तीक परिपूर्ण करूंक शकता.

जागतीक मनशाचे मनोगते थावन समाज आनी समाजा थावन कवीक पावल्यात तर, कवी भितरूय वेचें बरें. कवीचें चिंतप, कवीचें जिवीत, कवीची फाटभूंय, कवीचें काळीज, कवीचें मन, कवीची दिश्ट. हाच्यान एक पांवल लागीं आयल्यार, काळजांतलें अंतस्करण, मनांत नैतिकता, दिश्टींत विस्ताराय पळोवंची, पारखूंची तशेंच तजवीज करची वा मापची गरज आसता.

कविता म्हळ्यार उतरांची सजोवणी म्हूण पात्येनाशिल्ल्यांतलो हांव एकलो. देखून म्हाका ज्यो कविता थोड्याच उतरांनी, पूण वयर उतरायिल्ल्यांतल्यो दिसतीत तर, त्यो म्हाका फकत कविता न्हय बगर जिविताचेर उजवाड फांकोवंच्यो म्हूण भोगता.

हे कवितेंत प्रास ना, अलंकार नां, उतरांची रास ना, भाशेचो अलंकार ना. पूण खोलायेन कांय सांगुनूच वेच्यो जायत्यो काणयोच आसात. परत एक पावटीं हे ’सावळी' कवितेचेर नदर घालुंया.

सावळी

‘कसो करूं वेगळो
म्हाका म्हज्यांतल्यान?
धरलां हांवें
हात घट्ट
म्हजेच सावळेचो’


वयल्यान वाचली तर कवी कांय जापो दिता. तो आपले सावळे विशीं उबगला म्हूण दिसत. पूण हे कवितेंत तशें सोदल्यारूय दिसतात दोन चित्रां – पयली ’हांव’ आनी दुसरी ’सावळी’. कवितेच्यो पयल्यो दोन वळी घेतल्यार दिसता, म्हाका म्हज्यांतल्यान वेगळो करचें चिंतप कवीक कशें आनी कित्याक येता? हें मूळ सवाल. आनी हाची जबाब दिता मुखल्यो तीन वळी. ’धरलां हांवें हात घट्ट म्हजेच सावळेचो’.

हांगा कवीची प्रामाणिकता वा अंतस्करणाचो उलो पळेया. ती सावळी म्हजीच आनी उजवाडा मुखार म्हजे फाटल्यान उदेल्ली, म्हजे थावन उदेल्ली, म्हजे थावन मेकळी जायना तसली, म्हज्याच हातांनी ती धरिल्ली सावळी म्हूण सांगची प्रामाणिकता.

सांकेतीक रितीन सावळी म्हळ्यार काळोख, अज्ञान, उणेपण, अशीरपण, खोटेपण वा पाटलाव करून आयिल्लीं वा आमी परत परत आदारचीं खोटीं कामां. उजवाड म्हळ्यार गिन्यान, सत, बरें, नीत, सत अनी उपकारी मन. पूण सावळी म्हळ्यार मनशाचो काळ (म्हळ्यार सोंपून गेल्ले दीस) म्हुणूय समजूं येता. जशी एक सांगणी आसा - 'That's not my shadow. It's my darkness'.

आतां ह्या सांकेतीक चित्रांक कवितेच्या वळींचेर धरून पळयलें तर ही कविता कांय आत्म विमर्सो करता काय म्हूण दिसता. आपाणान सावळे शिवाय (खोटेपण/अज्ञान सांडून) जियेवंक जाय तर आपणान आपणा थंय आसच्या सावळेक वेगळें करूंक जाय. पूण आपणाचो हातूच ते सावळेक घट धरून आसतना ती सावळी आपणाक सोडून कशी वतली म्हळ्ळें चिंताप उबें करतना परत कवितेच्यो पयल्यो दोन वळी वाचतना कवितेचो आपरोस (essence) समजता. ’म्हाका आनी म्हजेंतल्यान’. तात्वीक नियाळांत ती सावळी म्हजे थावन उदेवंची, म्हजे थंय वसती करता. ह्याच चिंतपाचो नाद आयकूंक मेळटा आनी कवितेच्या चिंतपाक सोबयता.

आतां आनी एक मोटवी कविता घेतां.

बिंब

पुनवेचें बिंब
हालता तळ्यांत
याद तुजी एक
फुलता कळ्यांत


ह्या कवितेचेर केल्लें विश्‍लेशण: रूप रुपणें आनी सोबाय

बुद्धाच्या उतरांनी सांगचें तर' What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create.' हें मनशाच्या भितरलें रुपणें वा चिंताप तर, 'I am a reflection of my own soul ' (हांव म्हज्याच आत्म्याचें पडबिंब)

बिंब वा सावळी उपजोवंक थंय मूळ वस्तूची गरज आसा. आनी ही मूळ वस्त वा अस्तित्व कितलें नितळ वा धवें आसल्यारूय, ताची सावळी मात सदांच काळी आसता. पूण बिंब तशें न्हय, बिंब मूळ वस्तूची आसून त्याच रंग रुपाची जावन आसता.

मनीस एकामेकाचें बिंब आपल्या दोळ्यांनी कशें कल्पीत करूंक शकता? 'The beauty you see in me, is a reflection of you.' 'The more reflective you are, the more effective you are.'. हीं उतरां आध्यात्मीक स्थराचीं देखून समाजीक स्थरांत हीं अर्थाविणें आसचीं म्हूण दिसत.

चार वळींची ही ल्हान कविता अशी आसा.

बिंब

पुनवेचें बिंब
हालता तळ्यांत
याद तुजी एक
फुलता कळ्यांत


हांगा वापरिल्लीं चित्रां/ रुपकां पळोवंया. पुनव, बिंब, तळें आनी कळो.

पुनव म्हळ्यार अमाशेचो उरफाटो शब्द वा स्थिती. अमाशेंत चंद्र दिसना तर पुनवेंत चंद्र प्रकाशभरीत आसता. आनी असल्या पुनवेच्या चंद्राचें रुपणें वा बिंब तळ्यांत हालता. ही वळ वेगवेगळे रितीन समजून घेवं येता. चडीत जाणवाय (पुनवेचो चंद्र) तळ्यांत आपलें बिंब हालयता. तळें म्हळ्यार उदक रावून आसची सुवात. ती एक व्हाळची न्हंये परीं न्हय. देखून असल्या राविल्ल्या उदकांत जेन्ना प्रकाश (जाणवाय) आपलें बिंब देखतना हालता. हो तळ्याचो देखावोच (show) आसत.

हांगा सकारात्मक वा नकारात्मक रितीन पयल्या दोन वळींक घेवंक जाता. पूण अखेरेच्यो दोन वळी कांय मोगाच्यो (रॉमेंटीक) सुराच्यो कश्यो दिसतात. याद तुजी एक फुलता कळ्यांत. कवी हांगा बिंब (रुपणें) वा सोबाय (पुनवेचो चंद्र) वा समजणी/जाणवाय (प्रकाश) फांकोवन याद करता आनी फुलच्या कळ्याचें कल्पन करता अशें भोगता.

कळो हांगा मुखलो काळ. म्हणजे नवें फालें. सकारात्मक रितीन घेतलें तर तो कळो फुलता शिवाय धोलता म्हूण कवी म्हणना. फुलचो कळो नक्की आपलो सुवास वा परमळ हेरांक दिता आनी नवो भरवंसो उपजयता.

आतां आन्येक कविता घेतां.

कोणें तरी

दऱ्याची खर काडूंक
मोतीं जावंक जाय
घेवंक वान्याक वेंगेंत
झाड जावंक जाय
म्हजे म्हाकाच वळखूंक
तुजे दोळे जावंक जाय
कोणें तरी कोणाक
जीव लावंक जाय


हे कवितेचेर केल्लें विश्‍लेशण: सुरवात, जिवीत आनी सोंपणी

सर्गाक वचूंक सर्वांक जाय,
पूण मरूंक कोणाकूच नाक
ा’
आयच्यान तेरा वर्सां आदीं ’कथपुतली’ कविता जम्यांत हांवें बरयिल्ली ही ल्हान कविता.

मनशाक संवसारांत सर्व सवलती, उपलब्धी जाय. त्यो सवलती सालिसायेन (सोंपेपणीं) लाभूंक जाय. संघर्श करूंक नाका. पूण सर्वांक बरेंच जाय. जल्म आनी मरण, पूण हांचे मदें लिपता जिवीत. कोणाक लांब आनी कोणाक मोटवें.

"Still Life with Woodpecker" पुस्तकाचो बरयणार टॉम रॉबिन्स म्हणटा. Birth and death were easy. It was life that was hard" जल्म सुरवात, मरण अंत, तर जिवीत?

From birth to death.. lies LIFE, what is LIFE?
Its between B (Birth) and D (Death) which is C
C is for Choice.. our life is a matter of choices. Choose wisely.


जिविताचो मिस्तेर (घूट), जिविताचो अर्थ जाणाकार्‍यांनी जायते रितीन, जायते विधानांनी सांगला आनी आमी तो वाचल/आयकला. तरी आजून जिवीत एक घूट. जिविताचो आठव (आठवण) हांगा कित्याक गरजेचो म्हळ्यार, जिविताचें मुळूच ’जीव’. ह्या थोड्याच वळींच्या कवितेंत तरी असलोच आठव मातसो खोलायेन आसचो झळकता.

कोणें तरी

‘दर्‍याची खर काडूंक
मोतीं जावंक जाय
घेवंक वार्‍याक वेंगेंत
झाड जावंक जाय
म्हजे म्हकाच वळखूंक
तुजे दोळे जावंक जाय
कोणें तरी कोणाक
जीव लावंक जाय’


दर्‍या/ दर्‍यो इतलो गिरेस्त जावनूय मनशाक कितें फायदो? ताचें उदक ना म्हूण दर्‍या पियेता ना म्हूण मनीस. जे मेरेन तातूंत खर (खारसाण) आसा ताची. आतां जिविताक दर्‍या म्हूण घेतलें तर, जिविताचे वायट/खोटेपण जिविताची खर. आनी मोतीं मात त्या दऱ्याची खर काडूंक शकता. हांगा जिवीत म्हळ्यार दर्‍याक मोतीं जाता बरे इश्ट, बरे मनीस, बरे विचार, बरें वाचप, बरें उतर, बरें काम, आदी.

जल्माक उरफाटें मरण, वा मरणाक उरफाटो जल्म. पूण जिविताक उरफाटें कितेंच ना. Life has no opposite. The opposite of death is birth. Life is eternal.

फुडल्यो वळी पळोवंया
घेवंक वार्‍याक वेंगेंत
झाड जावंक जाय

ही वळ भोव अर्थाभरीत वळ म्हाका दिसता. वार्‍याचे वेगवेगळे अर्थ करूं येतात. जशें आमचो समाज वा आमचो संवसार. ह्या समाजांत हांव कोण आनी खंय आसां? जे म्हणसर हांव ह्या वनांतलें झाड वा रूख जायना ते म्हणसर हांव ह्या/असल्या समाजाचो वांटो जावन उरना, बगर भायलो जातां. कवी सयत जेन्ना आपूण समाजाचो एक वांटो म्हूण लेखून कविता बरयता तेन्ना ताच्यो कविता जीव घेवन येतात. ना तर फकत जीव सोडिल्ले शब्द जावन उरतात.

मुखल्यो वळी अश्यो आसात.
’म्हजें म्हकाच वळखूंक
तुजे दोळे जावंक जाय’

जाणारी अशें सांगतात; 'The question shouldn't be "is there life after death" but "is there life before death". जिवीत म्हळ्यार जल्म आनी मरणा मदली स्थिती मात न्हय, बगर त्या दोनां मदें आसचो जीव आनी आत्मो एक सांगाता. म्हजें म्हाकाच वळखूंक म्हळ्यार म्हजें बरें/वायट समजूंक तुजे दोळे, तूं विमर्शक, तूं हारसो, तूं निश्पक्ष (unbiased). देखून तुज्या दोळ्यांनी म्हजी गत समजूंक गरज आसा म्हणटा.

अखेरिच्यो वळी ह्यो -
‘कोणें तरी कोणाक
जीव लावंक जाय’

ह्या वळींनी हे कवितेचो आपरोस (essence) आसा. वयल्या वळींनी मोतीं, झाड आनी दोळे जें काम करतात. आनी तांणी करच्या कामाचो खरो मतलब ’जीव लावचो/जीव दिवचे विशीं सांगलां’. बदलून वेच्या समाजीक चिंतपांत आयज आमचे मुखार एकामेकाचे जीव काडचे चड दिसतात - नांवाचो जीव, मानाचो जीव, मर्‍यादेचो जीव, आत्म-सम्मानाचे जीव. पूण एक काळजाचो कवी मात ’जीव काडटले आनी जीव लायतले’ हांचे मदे तफावत पळोवंक शकता म्हणच्याक ही कविता गवाय दीत.

ताच्यो थोड्यो कविता अश्यो आसात -

म्हजे कवितेची वळ

म्हजे कवितेची वळ
बळारींची माळ कशी
सांजेच्या मळबांत उडटा
म्हजे कवितेची वळ
कंवळ्या तणा पात्या परीं
फांतोडेच्या दंवांत भिजता
म्हजे कवितेची वळ
पयल्या पावसाची दडक
पानापानांत वाजता
म्हजे कवितेची वळ
भरते भारावेलो दर्‍या
तनमनांत गाजता..


हे कवितेचो सार कसलो म्हूण विचारचे आदीं ’कविता’ म्हळ्यार कितें म्हळ्ळें पयलें समजूंची गरज आसा. कविते विशीं समजूंक आयच्यान कांय चवदा वर्सां आदीं बरयिल्ल्या म्हज्या ’कविता म्हळ्यार’ कवितेचो उगडास येता.

दनपारां भरार
दुकळ पडिल्‍ल्या गांवांत
भुकेच्या दावेंत भुरगो एकलो
कुपां थावन पडिल्ले कवितेक विंचून
चिंतूंक लागलो
जर कविता उंडो जाल्लो तर?

आमोरेच्या वेळार
गोरवांक गोठ्याक हाडीत
ताळणें दिवची गत नासतां (नासतना)
कुपां थावन गळिल्ले कवितेक विंचून
चिंतूंक लागलो
जर कविता कुंडो जाल्लो तर??

फांत्यापारार पोक्री (मस्ते) थोडे
गुड्यार हागूंक गेल्ले
एकामेका फातर मारून खेळतना
कुपांतल्यान कविता गळटां गळटां
चिंतूंक लागले
जर कविता लेंडो जाल्लो तर???

कविता कोणाक उंडो
तर कोणाक कुंडो
आनी कोणाक सोबीत गोंडो
पूण कवितेची मूर नासतां (नासतना)
फकत किडे उसतुंच्यांक
कविता खरोच लेंडो


घडये बाब माधव बोरकार हेच तेरेचे वा असलेच चिंतपान भरून घडिल्ले कवी.

तांच्या ’मळबाचें जनेल’ कविता जम्याची ही कविता घेतली तर;

जनेल

झाडाच्या गच्च पानांनी
धांपलां
म्हजें मळबाचें जनेल
पळयतां हांव
तातूंतल्यान
म्हजे म्हाकाच
दोळे किलकिले करून..


ही कविता कांय सोंप्या उतरांनी चित्रां सुटोवन दिल्ली कविता न्हय. बाब माधव तशें करूंक वचना. कविता म्हळ्यार बात्मी न्हय, कविता म्हळ्यार हुमाणें न्हय, कविता म्हळ्यार काणी न्हय, कविता म्हळ्यार फोकांडां न्हय. कवितेच्या साबार प्रकारांनी एक प्रकार म्हणूं येता – अमूर्त कविता. इंग्‍लिशेंत सांगचें तर Abstract Poetry. आनी हे कवितेंची सोबाय ही. ती वेगवेगळ्या वाचप्यांक वेगवेगळी खोलाय सोदून दिता. कवितेची सोबाय पुरती चाकोवंक मजत करता. आन्येक कविता घेवंया-

कितें तरी

कितें तरी
तुटिल्ले वरीं दिसता भितर
मनांत
रूखा वेलें पिकून पान
झडटना..
कितें तरी
फुलिल्ले वरीं दिसता भितर
मनांत
बियेंतलो रूख रसरसून
वाडटना..


ही कविता कांय आयच्या समाजाच्या लोकांच्या चिंतपाचेर हारसो धरिना? कवितापाठाच्या सुरवातेक हांवें सांगिल्लें कशें आमी ह्या दिसान दीस बदलून वेच्या काळार आमच्यो रिती रिवाजी बदलून आयल्यात. म्हाका बदलावणेचो राग नां. पूण हे बदलावणेंत बदलच्या मनशा मोलांचेर शीण आसा. मोंती फेस्ताच्या संदर्भार गांवा थावन पोश्टार येवचीं भातां एक. पूण हे फाटल्यान कुटुंबाचे उमाळे आनी मयपासी यादी आसताल्यो ताचेर म्हजें गमन. तेंपा आदीं येवच्या कागदांक दीस आनी हफ्तेभर रावच्या फाटल्यान आसले उमाळे आनी अत्रेग/ अथ्रेक आयच्या तूर्त वाट्‍साप वा फेस्‍बुकांनी येवच्या मेसेजिंनी आसात गाय?

देखून खरेंच भोगता कितें तरी तुटिल्ले परीं, दिसता भितरले भितर मनांत. तशेंच कितें तरी फुल्ले परीं दिसता मनांत. कित्याक म्हळ्यार मनशाक फाल्यांचें बरें चिंतून आशावादी जावंची चडीत गरज आसा आनी ते दिशेन बाब माधव बोरकाराच्यो एकेक कविता कांय एक ना एके रितीन मजत करतात म्हूण एक कविता रसीक वा कविता अभ्यसक वा विद्यार्थी जावन म्हाका गमले. उरिल्लें सगळें तांचेर आनी तांच्या चिंतपाचेर आसा.

देव बरें करूं

- वल्ली क्वाड्रस

[हें अध्ययन लेखन २४ तारिकेर मुंबंयच्या कांदिवलिंत चल‌ल्ल्या कवितापाठाचेर बाय लिनेट दी’सोजान वाचलां]

 

 

१९५४ इस्वेच्या ज्यून ४ तारिकेर गोयांत जल्मल्ले बाब माधव बोर्कर कोंकणिंत कविताशेतांत निरंतर वावर करून आयिल्लो कवी. 'चंवर' (१९६९), 'वताच्यो सावळ्यो' (१९७२), 'उज्वाडाचो रूक' (१९७५), 'पर्जळाचें दार' (१९८६), 'यमन' (१९९९), 'अव्यक्ताचीं गाणीं' (२००२), ’सिंफनी’ (२०१२), ’मोळबाचें जनेल’ (२०१८) हाचीं पर्गट जाल्लीं पुसतकां. यमन बुकाक साहीत अकाडेमिचो पुरसकार लाभला. एक बरो वाचपी तशेंच भोव मयामोगाळ वेक्तित्वाचो बाब माधव बोर्कर गोयांत वसती करून आसात.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
Previous Kavithapatt


News: Kavithapatt
Study: Review Article

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2018
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editorpoinnari@gmail.com
  [Archive / Links]