[ ಬೂಕ್‌ ವಿಮರ್ಸೊ ] ಸರ್‍ಗಾವಯ್ಲಿ ಮಾಯ್

ಪ್ರಸ್ತಾವಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಶಿಕ್ಪಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಉಲವ್ಪಿ, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್, ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಉಲವ್ಪಾಚಿ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡ್ಲ್ಲೊ, ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಪ್ರತಿಭೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ... ಏಕ್ ಬರಿ ಸಮಾಜ್ ಭಾಂದುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ದೆಕುನ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ತಾಳೊ ತೊ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸಮಾಜೆ ಸವೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ಪರತ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆತಾ ತರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ. ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬೂಕ್ ವಿಮರ್‍ಸೊ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ] ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್

ಅಣ್ಕಾರ್ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ, ಫಕತ್ತ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, "ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್", ಕಾಣ್ಯೆ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಾಣಿ ವರಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ನತಿಜೆಕ್ (ನಿರ್ಧಾರಾಕ್) ಪಾವ್ಲೊಂ ಕೀ, ತೊ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಶಾತಿವಂತ್ ಕಾಣ್‍ಯೆಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್. ಹ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಕಾಳ್ಜಾಕ್- ಭಾಲಿಯೊ ತೊಪ್ತಾತ್, ಮನಾಂ- ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಯ್ತಾತ್, ಕಾಣ್ಯೆಚೊ ಸಾರ್ ಮತಿಪಟಲಾಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾತ್...! ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಮೀಕ್ಶಾ ಲೇಖನ್. बूक-विमर्सो: अणकार साहिती म्हण फामाद जाल्लो मानेसत वाल्टर लस्रादो नक्रे, फकत्त तर्जण कर्च्यांत प्रवीण मात्र न्हय, "अपवित्र संबंध", काण्ये बूक वाचून तांतल्यो हऱ्येक काणी वरयल्या उपरांत हांव एका नतिजेक (निर्धाराक) पावलों की, तो एक उंचलो शातिवंत काण‍येगार म्हण. ह्यो मटव्यो काण्यो काळजाक- भालियो तोप्तात, मनां- चिंत्पाक लायतात, काण्येचो सार मतिपटलाक आपटातात...! प्रसन्न निड्डोडीन बरयिल्लें समीक्षा लेखन.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ] ಬಜಾರ್

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ’ಬೂಕ್-ವಿಮರ್ಸೊ’ ವ ’ಬೂಕ್-ಸಮೀಕ್ಶಾ’ ಏಕ್ ಅಥ್ವೊಚ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ್. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅನ್ಭೋಗ್, ಪ್ರಭುದ್ದತಾ, ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸುನ್, ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಬುಕಾಕ್ ವಾಚುನ್, ತಾಚೆರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ದೃಶ್ಟಿಕೋನಾಂತ್ ತುಕುನ್, ತಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಅಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾಂಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಉಟುನ್ ದಿಸ್ತಾ, ಹಾಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್; ’ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ?’, ’ಕೊಣಾಕ್ ಪಡುನ್ ಗೆಲಾಂ?’, ’ಅಪ್ಣಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್. ವಿಮರ್ಶಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಆಮ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಸಂಪಾದಕ್/ಬರವ್ಪಿ ಹೆರಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಸತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಶೆಡ್ದಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಸಾಂಗ್ತಿತ್?. ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆಚೆಂ ಲೇಖನ್. बूक-विमर्सो: साहितीक प्रकारांत ’बूक-विमर्सो’ व ’बूक-समीक्षा’ एक अथवोच्च प्रकार. साहितीक अनभोग, प्रभुद्दता, दिश्टावो आनी जाण्वाय आसून, एका निर्दिश्ट बुकाक वाचून, ताचेर समाजीक दृश्टिकोनांत तुकून, तांतलें साहीत समाजेंत कितलें प्रसतूत म्हळ्ळ्याचेर अपली अभिपराय उचार्ची श्याथी भोव थोड्यांक मात्र आसता. कोंकणेंत कांय हांचो बोर्गोळ उटून दिसता, हाचीं सभार कारणां पयकिंत पयलें कारण; ’अपणाक कितें फायदो?’, ’कोणाक पडून गेलां?’, ’अपणान कित्याक वाचुंक जाय?’ म्हळ्ळें सवाल. विमर्शक सोड्यां, आमचे कितले संपादक/बरवपी हेरांचे बूक वाचतात म्हळ्ळें सवाल सत न्हय म्हण कोशेडदाक खाल जावन कितलेशे सांग्तीत?. नेरी नज्रेत ताकोडेचें लेखन.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕಥಾಪಾಠ್ - 2] ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಾಂಟೊ.

ದಕ್ಷಿಣ್ ಏಶಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ಲೊ ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಾಂಟೊಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ತೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ’ಪೊಜ್ಡೆಂ, ಕ್ರೂರ್, ಲೂಟ್‌ಮಾರ್’ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಾಹಿತ್ ಬರಯ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಹೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಪೊಜ್ಡೊ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚೆರ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ್, ಗುಪಿತ್ ರಿತಿನ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಪೊಜ್ಡಿ/ಬಾಸ್ಕಳ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಕ್ರೂರ್ ಸತ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಚೆರ್ ’ಕಥಾಪಾಠ್-2’ ಚೆರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕಥಾಪಾಠ್ ] ಭಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಫೊಂಡ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಖಾತಡ್ ಆಸಾ, ತಾಂತುಂಯೀ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂದನಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಬೊರ್ಗೊಲ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಾಯ್, ಅನ್ಭೋಗ್ ಆನಿ ಸಂಖೊ (Quantity) ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಮೆಜುಂಕ್ ಜಾಯ್ತಾ. ಗಾಡ್ವಾಕೀ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾತಾ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಗಾಡ್ವಾಕ್ ಜಾಣ್ತೆಂ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಜೂನ್ ’ಕಾಣಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಆನಿ ಅರ್ಧೆಂ ಉಕಡ್ಲೆಲಿಂ ಸತಾಂ (half baked truth) ಬರವ್ನ್, ಅಪುಣ್ ಅಬ್ರಾಹಮ್/ಇಜಾಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಹರ್ದೆಂ ಪೆಟ್ಚೆಯ್ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಯ್ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಸಾರೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ’ಗುಣ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ’ ನ್ಹಯ್. ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಪುಣ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂಚ್ ವ್ಹಳ್ಕುನ್, ಸಮ್ಜುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ಕಥಾಪಾಠ್] ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್

ಭೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ’ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೆರ್’ ಹೆಚ್ಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಹಾಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಕಾರಾಣಾಂ ಆಸಾತ್; ಚಡ್ತಾವ್ ಬರವ್ಪಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ದೆಕುನ್ ಪತ್ರಾಚಿ ವರ್ದಿ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್, ವಾ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ಖಬ್ರೊ ಉಲಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ - ಹಾಂಕಾಂ ಆನಿ ಎಕಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಕಿತೆಂ ತಫಾವತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹೆರಾಂಚೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಹಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಾಣ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚಾ