ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ] ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್ [ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ]

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ’ಬೂಕ್-ವಿಮರ್ಸೊ’ ವ ’ಬೂಕ್-ಸಮೀಕ್ಶಾ’ ಏಕ್ ಅಥ್ವೊಚ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ್. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅನ್ಭೋಗ್, ಪ್ರಭುದ್ದತಾ, ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸುನ್, ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಬುಕಾಕ್ ವಾಚುನ್, ತಾಚೆರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ದೃಶ್ಟಿಕೋನಾಂತ್ ತುಕುನ್, ತಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಅಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾಂಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಉಟುನ್ ದಿಸ್ತಾ, ಹಾಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್; ’ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ?’, ’ಕೊಣಾಕ್ ಪಡುನ್ ಗೆಲಾಂ?’, ’ಅಪ್ಣಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್.

ವಿಮರ್ಶಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಆಮ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಸಂಪಾದಕ್/ಬರವ್ಪಿ ಹೆರಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಸತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಶೆಡ್ದಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಸಾಂಗ್ತಿತ್?

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ’ಬೂಕ್-ವಿಮರ್ಸೊ’ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಬುಕಾಚೆರ್ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂ, ತೆಂಯ್ ಬುಕಾಚೊ ಲೇಖಕ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದೊರ್‍ಯಾಭಿತರ್ಲೊ ವಾ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ದಿತಲೊ ತರ್ ಮಾತ್ರ್. ನಾಂ ತರ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ’ಮತ್-ಗತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ’ ಭೆರ್‍ಯಾಕರ್ನಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಬುಕಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸುಂ ವಾ ನಾಂ ಆಸುಂ ಪುಣ್ ’ಬಾಜಾರಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ವ್ಹಾಪಾರ್ನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ’. ದೆಕುನ್ ’ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ಚ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಸವಾಲ್.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಆಸಾ ತಸೊ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ, ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಸಬ್ಧ್ ಕಾಡುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಪುಣ್ ಪರತ್ ತೆಂಚ್ ಅಧುರೆಂ ಸವಾಲ್ ’ಕೊಣಾಕ್ ಪಡುನ್ ಗೆಲಾಂ?’

- ಸಂ

[ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ] ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್ [ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ]

ಬೂಕ್: ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್, ಲೇಖಕ್: ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ
ಪ್ರಕಾರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ, ಲಿಪಿ: ಕಾನಡಿ
ಪ್ರಕಾಶನ್: ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
ಪಾನಾಂ: 90, ಮೋಲ್: ರು. 125

ಅಣ್ಕಾರ್ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ, ಫಕತ್ತ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, "ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್", ಕಾಣ್ಯೆ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಾಣಿ ವರಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ನತಿಜೆಕ್ (ನಿರ್ಧಾರಾಕ್) ಪಾವ್ಲೊಂ ಕೀ, ತೊ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಶಾತಿವಂತ್ ಕಾಣ್‍ಯೆಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್. ಹ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಕಾಳ್ಜಾಕ್- ಭಾಲಿಯೊ ತೊಪ್ತಾತ್, ಮನಾಂ- ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಯ್ತಾತ್, ಕಾಣ್ಯೆಚೊ ಸಾರ್ ಮತಿಪಟಲಾಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾತ್...!

ಸುಮಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ಕಾಣ್ಯೊ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಾಕಾಂತ್ ಆಸಾತ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಾಣಿ ಸಾದ್ಯಾ ಶೈಲೆಂತ್, ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾದಾರ್ಣ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ತಸಲಿ ಸಾದಿ ಭಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚೊಂಕ್ ಉತ್ತೆಜನ್ ದಿತಾತ್. ಲೇಖಕ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹೆಳ್ಳಾ ದೆಕುನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾಣ್ಯೆಚೆಂ ಮೂಳ್ ಮುಂಬಯ್ ಆನಿ ಆಸ್ಪಸ್ಚ್ಯಾ ಶಹರಾನಿಂ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಥಳಾರ್ ಘಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾ.

"ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್" ಎಕಾ ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಅಸಹಾಯಕತಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಬಾಯ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರಿ ಸುಖ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಡ್ಚೆ ಮನಾ ಭಿತರ್ಲೆ ಕಳ್ವಳೆ, ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲಿ ನಾ ಸಮ್ಜಾಣಿ ಆನಿ ಆಸೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥ್ರಿಯೆಚಿ ಸಳಾವಳ್ ಹ್ಯಾ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್, ಬಾರಿಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವಿವರ್ಸಿಲಾ. ಹೊ ಸಂಬಂಧ್ ಅಪವಿತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಭಗ್ಣಾಂಕ್ ಸಮ್ಜತಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ತೊ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರಿನಾ..!

"ನಿಯಂತ್ರಣ್" ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಬಾಪುಯ್ ಪುತಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಲಡಾಯ್, ಸುನೆಚ್ಯಾ ದುಬಾವಿ ದಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಪೂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಬಾಪಯ್ಚೆಂ ಫ್ಲೇಟ್ ಅಪ್ಣಾ ಸ್ವಾಧಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಖೆಳ್ಚೊ ಖೆಳ್, ವಿಧುರ್ ಬಾಪುಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಿಕ್ಮತ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಲಾಗಿಂ ನಯ್ತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಡ್ಚೊ, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಹಾಲಿಂತ್‍ಯ್ ಘಡ್ತಾ ತಸೆಂ ಲಾಗ್ತಾ...!

"ದೋತ್" - ಕಾಣಿ ದೋತಿ ವಿಶಿಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಹಾಲ್, ದೋತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಹಾಚೆರ್ ಸೂಕ್ಶ್ಮ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಯಾ.

"ಬೊಗ್ಸಾಣೆ" ಪಿಯೊಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಸವಾಯೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡಾಂವ್ಚಿ ಕತಾ. ಬಾಯ್ಲೆ ಥಂಯ್ ರಾಗ್ ಆನಿ ಹಂಕಾರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್,ಅನೀತ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಕೇರಿಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾ.

"ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್" ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಜೀವನ್-ಮರ್ಣಾಚಿ ಲಡಾಯ್, ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಝೊಪ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಆನಿ ಆಕೇರಿಕ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಆನಿ ಕಸೊ ತೊ ಹ್ಯಾ ಖರ್ಗಾಂತ್ಲೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನ್ ನವೆಂ ಜೀವನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿ ಏಕ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ದಾಖೈಲಾಂ.

ಹೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಆಪುಣ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣೆಯೆನಿಂ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಜಾತಾ, ತಿತ್ಲ್ಯೊ ತೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಸರ್ವ್ ಕಾಣ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಚಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್‍ಯ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾ.

ಹಾಂತ್ಲ್ಯೊ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ "ರಿಕ್ಶಾವಾಲೊ", ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ತಾ?", "ಮೊಸೊರ್", "ಆಚರ್ಯೆಂ", "ಸುಟ್ಕೆಚಿ ವಾಟ್", ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್", "ರಿತೆ ಹಾತ್ ರಿತೆಂ ಕಾಳಿಜ್", "ಆಂಗವ್ಣ್", "ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಶಾ", ತಸೆಂಚ್ "ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ" ಕಾಣ್ಯೊ‍ಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯೊಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಹೊ ಬೂಕ್ ಖರೊಚ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ದವರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮುಂಬಯ್ ಶಹರಾಚೆಂ ಖರೆಂ ರೂಪ್ ಹಾಂತು ಭರೊನ್ ಆಸೊನ್ ಏಕ್ ತುಫಾನ್‍ಂಚ್ ಉಟೈತಾತ್. ಹೊ ಬೂಕ್ ಸರ್ವಾಂನಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಾಣ್ಯೆಂಚೊ ಪುಂಜೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ಸಿನಾ.

 - ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ (ಮಾಯ್,2017)

 

ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮುಳಾಚೊ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮಿರಾರೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಆನಿ ಸಮೀಕ್ಶಕ್. ಪಯ್ಣರಿ.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಸದ್ದ್ಯಾಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಹಿಂದಿ/ಮರಾಠಿ ಭಾಸೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ. ಸಭಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಯಾಂತ್. ’ಪ್ರಸನ್ನ’ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹೊ ಹಾಸ್ಕುರೊ ಕವಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್/ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ.

[बूक विमर्सो] अपवित्र संबंध [प्रसन्न निड्डोडी]

साहितीक प्रकारांत ’बूक-विमर्सो’ व ’बूक-समीक्षा’ एक अथवोच्च प्रकार. साहितीक अनभोग, प्रभुद्दता, दिश्टावो आनी जाण्वाय आसून, एका निर्दिश्ट बुकाक वाचून, ताचेर समाजीक दृश्टिकोनांत तुकून, तांतलें साहीत समाजेंत कितलें प्रसतूत म्हळ्ळ्याचेर अपली अभिपराय उचार्ची श्याथी भोव थोड्यांक मात्र आसता. कोंकणेंत कांय हांचो बोर्गोळ उटून दिसता, हाचीं सभार कारणां पयकिंत पयलें कारण; ’अपणाक कितें फायदो?’, ’कोणाक पडून गेलां?’, ’अपणान कित्याक वाचुंक जाय?’ म्हळ्ळें सवाल.

विमर्शक सोड्यां, आमचे कितले संपादक/बरवपी हेरांचे बूक वाचतात म्हळ्ळें सवाल सत न्हय म्हण कोशेडदाक खाल जावन कितलेशे सांग्तीत?

अशें म्हणून ’बूक-विमर्सो’ नांवाखाल बुकाचेर होगळाप मात्र उचार्चें, तेंय बुकाचो लेखक अपणाक जाय जाल्लो वा अपल्या दोर‍याभितरलो वा अपणाक कांय फायदो दितलो तर मात्र. नां तर कोणाक‌यी एकल्या ’मत-गत नात‌ल्ल्या’ भेर‍याकर्ना तोंडाक आयिल्लें बरंवचें आनी बुकाक प्रसतूत आसूं वा नां आसूं पूण ’बाजारी बायलांची भास व्हापार्न बरंवचें’. देकून ’बूक विमर्सो’ म्हळ्ळोच्च आज‌काल कोण‌यी करुंक वचाना, प्रामाणीक विमर्सो केल्ल्यांक स्वीकार कर्ची श्याथी सयत कोंकणेंत कितलेश्यांक आसता म्हळ्ळें अन्येक प्रमूक सवाल.

हांगासर हो विमर्सो आसा तसो पर्गट केला, होगळाप दिंवचे थोडे सब्ध काडून पर्गट केला. पूण परत तेंच अधुरें सवाल ’कोणाक पडून गेलां?’

- सं

[बूक विमर्सो] अपवित्र संबंध [प्रसन्न निड्डोडी]

 

बूक: अपवित्र संबंध, लेखक: वाल्टर लस्रादो, नक्रे
प्रकार: कोंकणी मटव्यो काण‌यो, लिपी: कानडी
प्रकाशन: आशावादी प्रकाशन
प्रसतावन: वल्ली क्वाड्रस
पानां: ९०, मोल: रू. १२५

अणकार साहिती म्हण फामाद जाल्लो मानेसत वाल्टर लस्रादो नक्रे, फकत्त तर्जण कर्च्यांत प्रवीण मात्र न्हय, "अपवित्र संबंध", काण्ये बूक वाचून तांतल्यो हऱ्येक काणी वरयल्या उपरांत हांव एका नतिजेक (निर्धाराक) पावलों की, तो एक उंचलो शातिवंत काण‍येगार म्हण. ह्यो मटव्यो काण्यो काळजाक- भालियो तोप्तात, मनां- चिंत्पाक लायतात, काण्येचो सार मतिपटलाक आपटातात...!

सुमार पंद्रा काण्यो ह्या पुसताकांत आसात, हऱ्येक काणी साद्या शैलेंत, म्हजे तसल्या सादार्ण व्यक्तीक समजोंच्या तसली सादी भास जाल्ल्यान परत परत वाचोंक उत्तेजन दितात. लेखक मुंबयच्या गांवांत हेळ्ळा देकून हऱ्येका काण्येचें मूळ मुंबय आनी आस्पसच्या शहरानीं घडच्या गजालिंच्या पाटथळार घडून हाडल्यात तें स्पषट जाता.

"अपवित्र संबंध" एका काजारी दादल्याची असहायकता, आपल्या काजारी बायले थावन काजारी सूख नासतां काडचे मना भितरले कळवळे, तांचे मधली ना समजाणी आनी आसें दूसऱ्या स्थ्रियेची सळावळ ह्या मधलो संबंध, बारीच आपुरबायेन विवर्सिला. हो संबंध अपवित्र न्हंय, एक पवित्र म्हण हांव चिंतां, कित्याक दादलो बायलेच्या खासगी भगणांक समजता आनी तिका तो तिरसकार करिना..!
"नियंत्रण" काण्येंत बापूय पुता मधल्या संबंधांत जांवची लडाय, सुनेच्या दुबावी दावल्यांत पूत सांपडोन बापयचें फ्लेट अपणा स्वाधीन करुंक खेळचो खेळ, विधूर बापूय तांच्या हिक्मत्यांक समजून आपल्या कामाच्या बायलेलागीं नयतीक संबंध जडचो, हें सर्व हालिंत‍य घडता तसें लाग्ता...!

"दोत" - काणी दोती विशीं समाजेंत जांवचे हाल, दोत कित्याक गर्जेची हाचेर सूक्ष्म नदर घाल्या.

"बोगसाणे" पियोण्याच्या मारेकार सवायेक ओळग जाल्ल्या दादल्याची काळीज कडांवची कता. बायले थंय राग आनी हंकार, भुर्ग्या थंय तिरसकार,अनीत आनी अधिकार चलंवचें आनी आकेरीक भुर्ग्यांनी ताचे थंय दाकंवचो मोग पिंत्रायला.

"मोर्नाच्या वेळार" एका तर्नाट्या दादल्याची जीवन-मर्णाची लडाय, मुंबयच्या झोपड्यांनी जियेंवची जिणी आनी आकेरीक दुबळिकाय सोसुंक सकानासतां बायले भुर्ग्यां संगी जिवघात कर्ची आलोचन आनी कसो तो ह्या खर्गांतलो यशस्वी जावन नवें जीवन कुटमा संगी एक जाता तें दाखैलां.

हेंच न्हंय हांतल्यो हऱ्येक काणी वाचतां वाचतां आपुण्ंच ह्या काणेयेनीं पात्र खेळतांगाय म्हळ्ळो दुबाव जाता, तितल्यो तो काण्यो परत परत वाचुंक उत्तेजीत कर्तात.

सर्व काण्ये विशीं हांव सांगोंक वचाना कित्याक वाचप्याक‍य विमर्सो करुंक आवकास दीवंक जाय म्हण हांव चिंता.

हांतल्यो दूसऱ्यो काण्यो "रिक्षावालो", माग‍ल्लें मेळता?", "मोसोर", "आचऱ्यें", "सुटकेची वाट", बायलेक म्हज्या शांती पुरसकार", "रिते हात रितें काळीज", "आंगवण", "गुन्यांव आनी शिक्षा", तसेंच "जाल्लें जावन गेलें" काण्यो‍य तितल्योच आपुरबायेच्यो जावनासात.

हो बूक खरोच सांबाळून दवरिजाय जाल्लो. मुंबय शहराचें खरें रूप हांतू भरोन आसोन एक तुफान‍ंच उटैतात. हो बूक सर्वांनीं वाचुंक जाय जाल्लो काण्येंचो पुंजो म्हळ्यार चूक जायसिना.

 - प्रसन्न निड्डोडी (माय,२०१७)

 

प्रसन्न निड्डोडी: निड्डोडी फिर्गजेच्या मुळाचो हिलरी डी’सिलवा मुंबयच्या मिरारोड फिर्गजेंत अपल्या कुटमासवें वसती करून आसचो काऱ्याळ कोंकणी कवी, नाटकिसत, काण्येगार आनी समीक्षक. पयणरी.कोम अंतर‌जाळिचो सद्द्याचो सह-संपादक. कोंकणेशिवाय हिंदी/मराठी भासेंनी सयत कविता बरंवची प्रतिभा आसचो कवी. सभार कविगोश्टिंनी भाग घेतला, स्पर्ध्यांनी इनामां सयत आपणाय्यांत. ’प्रसन्न’ लिखणेनांवान बरंवचो हो हासकुरो कवी अपल्या मोगाळ/खाल्त्या संयबाक लागून सर्व कोंकणी लोकांक मोगाचो.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಬೂಕ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2017
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]