ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸ್ಪರ್ಧೊ] (ಕೊಂಕಣಿ) ಪಯ್ಣಾರಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2017

ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್

(ಕೊಂಕಣಿ) ಪಯ್ಣಾರಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2017

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ.

  • ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: 5,000 (3000 ನಗದ್ 2000 ರುಪಯ್ ಮೊಲಾಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ)

  • ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: 3,000 (2000 ನಗದ್ ಆನಿ 1000 ಮೊಲಾಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ)

  • ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: 2,000 (1000 ನಗದ್ ಆನಿ 1000 ಮೊಲಾಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ)

  • ಹುಮೆದ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ಇನಾಮಾಂ: 1,000 (1000 ಮೊಲಾಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ)

  ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ (ಆಟ್ ಪಾನಾಂ ವ 2000 ಸಬ್ಧ್ ಮಿಕ್ವನಾಯೆ)
  ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ (ದೋನ್ ಪಾನಾಂ ಮಿಕ್ವನಾಯೆ)
ಲೇಖನಾಂ ಬರಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ (ರಾಜಕೀಯ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಶಯ್ ಸೊಡುನ್ ಹೆರ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಬರವ್ಯೆತಾ)

ವಿವರ್/ ರೆಗ್ರೊ
1.
ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ,
2. ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಧಾಡ್ಯೆತಾ.
3. ಬರ್‍ಪಾಂ ಫಕತ್ ಕಾನಡಿ, ರೋಮಿ ವ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್.
4.  ಬರ್‍ಪಾಂ ಸ್ವಂತ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚರ್‌ಯೀ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾನಾಯೆ.
5. ಇನಾಮಾಂ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಆಮಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಿಶೇಷ್ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್
6. ಹರ್ಯೆಕಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಹುಮೆದ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ
7. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಲಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಪರ್ಗಟುಂಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಸಾಂಭಾಳ್ತಾ, ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂ/ಸುವಾತೆಂನಿ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಇನಾಮ್ ರದ್ದ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
8. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ, ವೊರಯ್ಣಾರಾಂಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಅಂತಿಮ್, ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಪತ್ರ್-ವೆವ್ಹಾರಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ.
9. ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್: 31 ಜುಲಾಯ್ 2017.

ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಇಮೇಯ್ಲ್: poinnaripaper@gmail.com

[स्पर्धो] (कोंकणी) पयणारी साहितीक स्पर्धो २०१७
प्रायोजीत

(कोंकणी) पयणारी साहितीक स्पर्धो २०१७

कोंकणी साहितीक प्रतिभेक प्रोत्साह दिंवच्या इराद्यान आसा केल्लो स्पर्धो.

पयलें इनाम: ५,००० (३००० नगद २००० रुपय मोलाचीं कोंकणी पुसतकां)
दुस्रें इनाम: ३,००० (२००० नगद आनी १००० मोलाचीं कोंकणी पुसतकां)
तिस्रें इनाम: २,००० (१००० नगद आनी १००० मोलाचीं कोंकणी पुसतकां)
हुमेद दिंवचाक इनामां: १,००० (१००० मोलाचीं कोंकणी पुसतकां)

मटविकाणी बरंवचो स्पर्धो (आट पानां व २००० सब्ध मिकवनाये)
कविता बरंवचो स्पर्धो (दोन पानां मिकवनाये)
लेखनां बरंवचो स्पर्धो (राजकीय, धार्मीक विशय सोडून हेर विशयाचेर बरव्येता)

विवर/ रेग्रो
१. ह्या स्पर्ध्यांत कोणेंय पात्र घेव्येता,
२. एकल्याक एका विभागांत एक बरवप मात्र धाड्येता.
३. बर‍पां फकत कानडी, रोमी व नागरी लिपियेंत लिपियेंत आसुंक जाय.
४. बर‍पां स्वंत आनी खंयचर‌यी पर्गट जावन आसानाये.
५. इनामां लाब‌ल्लीं बर्पां आमी पयणारी.कोम तशेंच पयणारी विशेष अंक्यांत पर्गट कर्तेल्यांव
६. हऱ्येका विभागांत पयलें, दुस्रें आनी तिस्रें इनाम आनी दोन हुमेद दिंवचीं इनामां आसतेलीं
७. स्पर्ध्याक धाडल्लीं बर‍पां पर्गटुंचें हक्क पयणारी.कोम सांभाळता, हेर पत्रां/सुवातेंनी पर्गट‌ल्ल्या बर्पांक इनाम रद्द कर्तेल्यांव.
८. ह्या स्पर्ध्यांत कोणेंय भाग घेव्येता, वोरयणारांचें तीर्प अंतीम, ह्या बाबतीं पत्र-वेव्हाराक आवकास ना.
९. बर्पां धाडुंक निमाणी तारीक: ३१ जुलाय २०१७.

बर‍पां धाडुंक इमेयल: poinnaripaper@gmail.com

[Spordho] (Konkani) Poinnari Sahithik Spordho 2017

(Konkani) Poinnari Sahitik Spordo-2017.

Konkani Sahitik protibhek protsav diunchea irodean asa kello spordo:

* Poiliem inom : 5000 (3000 nogod aani 2000 rupoi molachiem konknni pustokam
* Dusriem inom : 3000 (2000 nogod aani 1000 rupoi molachiem konknni pustokam
* Tisriem inom : 2000 (1000 nogod aani 1000 rupoi molachiem konknni pustokam
* Humied diunchiem inoma: (1000 molachiem konknni pustokam)

Motvi kaani borovncho spordo (8 ponaam va 2000 sobdh mikvoniye)
Kovita borovncho spordo (2 ponaam mikvonaiye)
Lekhon borovncho spordo (Raajakiey, Dharmik vishoy sodun her vishoyachear borovieta)

Vivor/Regro

1. Hea spordeant konneim bhag gevieta
2. Eklean eka vibhogaant iek borovp maatr dhaduieta
3. Borpam fokot kaanadi, romi va naagari lipieant aasunk zai
4. Borpam svont aani eadol pargot jaallim jaavnk nozo
5. Inoma labholli borpam poinnari.com toxeanch poinnari vishex onkeant porgot korteleanv
6. Horieka vibhogaant poile, dusre, aani tisre inom aani don humied divnchiem inomaa aaxteliem
7. Spordeak dhadolli borpam porgotchem hokk poinnari.com xabolta, her potra/suvateniem porgotlea borpank inom rodd korteleanv
8. Voroinnoracheim tiirp ontim, hea baabtiem potr vevoharrak aavkaas naa.
9. Borpam dhadunk nimonni toriik 31 july 2017.

Borpam dhadunk email address: poinnaripaper@gmail.com

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]