ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಾನ್ಯತಾಯ್ ದೀಸ್

ಪಣ್ಜಿ- ಗೊವಾ, ತಾ. 23 – 08 - 2019. 20 ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಗೊವಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾದೆಮೀನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೊಲ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭವ್ನ್, ಪಾಟೊ-ಪಣ್ಜಿ ಹಾಂಗಾ 27 ವಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಾನ್ಯತಾಯ್ ದೀಸ್ ಮನಯ್ಲೊ. ಹೆ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಂತ್ ‘ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚಿ ಆಂಖ್ಣಿ ‘ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಉಲಯ್ತನಾ ಮುಖೆಲ್ ವಕ್ತೆ ಡೊ. ಹನುಮಂತ್ ಚೊಪ್ಡೆಕಾರ್ ಹಾಂಣಿ ’ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥಾಂನಿ ಎಕ್ಠಾಂಯ್ ಯೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವಿಕಾಸಾಖಾತೀರ್ ಯೆವ್ಜ್ಣ್ಯೊ ಆಂಖಚ್ಯೊ ಅಶೆಂ ಮತ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ.’ ಮುಖೆಲ್ ಸೊಯ್ರೆ ಶ್ರಿ. ಮಹಾಬಳೆಶ್ರ್ವರ್ ಸೈಲ್ ಹಾಂಣಿ ‘ ಆಯ್ಚಿ ತರ್ಣಾಟಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೂಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಹಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೀಚ್ಯಾ ವಿಕಾಸಾಸಾಠಿ ವಚ್ನಬ್ಧ್ದ್ ಅಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥಾಂನಿ ಗಂಭೀರಪಣಾನ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ಪಾಚಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ ‘ ಅಶೆಂ ಆವಾಹನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗೊವಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾದೆಮಿ ಪ್ರಕಾಶೀತ್ ‘ ಸಗ್ಲೊ ಬಾಜಾರ್ ‘ (ಡೊ. ಮನೊಹರರಾಯ್ ಸರ್ದೆಸಾಯ್), ‘ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಖಾತೀರ್’ (ಲಿಪ್ಯಾಂತರ್- ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾದ್ರೂಸ್), ‘ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಣಾವ್ಲೆ ಗಾವಾಂತ್’ ( ಲಿಪ್ಯಾಂತರ್- ಹೆಮಾ ನಾಯ್ಕ್), ‘ ಕಂಥಾ ವರ್ತು ರಾಜಾಚಿ ರೆ ‘ (ಸಂಕ್ಲನ್-ಸಂಪಾದನ್- ಡೊ. ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್), ‘ ಕೊಂಕ್ಣಿ –ಹಿಂದಿ ಶಬ್ದಕೊಶ್ – ಭಾಗ್-1,’ ‘ ಬಂದ್ ‘ ತಶೆಂಚ್ ‘ ಮುಗ್ದಾನಾತ್ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ’ (ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್) ಆನಿ ‘ ಅನನ್ಯ- 8-9,’ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ ಸೊಯ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಸ್ತುಕಿಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ವಳಖ್ ಶ್ರಿ. ಝಿಲು ಗಾಂವ್ಕಾರ್ ಹಾಂಣಿ ಕರೂನ್ ದಿಲಿ. ಗೊವಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾದೆಮೀಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರಿ. ಸುರೆಶ್ ಆಮೊಣಕರ್ ಹಾಂಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಭಾಷಣ್ ಕೆಲೆಂ, ತರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರಿ. ಅರೂಣ್ ಸಾಖ್ರದಾಂಡೆ ಹಾಂಣಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಅಕಾದೆಮೀಚಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮದ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರಿಯಾ ವಾಝ್ ಹಾಂಣಿ ಸೊಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ಭೆಟಯ್ಲಿಂ. ಸುತ್ರಸಂಚಾಲನ್ ಆನಿ ಆಭಾರ್ ಪ್ರದ್ರ್ಶನ್ ಅಕಾದೆಮೀಚಿ ಲೊಕ್ವೆದ್ ಸಂಶೊಧಿಕಾ ಡೊ. ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಣಿ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾವಳೀಕ್ ಶ್ರಿ. ಮಾಧವ್ ಬೊರ್ಕಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮಿಲಾ ಮನೊಹರರಾಯ್ ಸರ್ದೆಸಾಯ್, ಶ್ರಿ. ಸುನೀಲ್ ಸರ್ದೆಸಾಯ್, ಶ್ರಿ. ಉಮೆಶ್ ಸರ್ದೆಸಾಯ್. ಶ್ರಿ. ಅರೂಣ್ ಕಾಕೊಡಕಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸೂಮ್ ಅಗ್ರವಾಲ್, ಡೊ. ರಮಿತಾ ಗುರವ್ , ಶ್ರಿ. ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾದ್ರೂಸ್ , ಶ್ರಿ. ಭಿಕು ನಾಯ್ಕ್ ಆದಿ ಲೆಖಕ್- ಕಾರ್ಯಕ್ರ್ತೆ , ತಶೆಚ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಚಿತ್ರಕಾರ್ , ಪ್ರಿಂಟ್ರ್ಸ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಶಿಲ್ಲೆ.

 

[खबर] कोंकणी राष्ट्रमान्यताय दीस

पणजी- गोवा , ता. 23 – 08 - 2019. 20 ह्या दिसा गोवा कोंकणी अकादेमीन लेक्चर हॉल, संस्कृती भवन, पाटो-पणजी हांगा 27 वा कोंकणी राष्ट्रमान्यताय दीस मनयलो. हे कार्यावळींत ‘ कोंकणी भाषेच्या फुडाराची आंखणी ‘ ह्या विशयाचेर उलयतना मुखेल वक्ते डॉ. हनुमंत चोपडेकार हांणी ’ सगळ्या कोंकणी संस्थांनी एकठांय येवन कोंकणी भाशेच्या विकासाखातीर येवजण्यो आंखच्यो अशें मत मांडले.’ मुखेल सोयरे श्री. महाबळेश्र्वर सैल हांणी ‘ आयची तरणाटी पिळगी कोंकणी भास आनी संस्कृती कडल्यान पयस वचूंक लागल्या हाचो कोंकणीच्या विकासासाठी वचनबध्द अशिल्ल्या व्यक्ती आणि संस्थांनी गंभीरपणान विचार करपाची गरज आसा ‘ अशें आवाहन केलें.

ह्या वेळार गोवा कोंकणी अकादेमी प्रकाशीत ‘ सगलो बाजार ‘ (डॉ. मनोहरराय सरदेसाय), ‘ तुज्या मोगाखातीर’ (लिप्यांतर- विन्सी क्वाद्रूस), ‘ म्हज्या बाणावले गावांत’ ( लिप्यांतर- हेमा नायक), ‘ कंथा वर्तू राजाची रे ‘ (संकलन-संपादन- डॉ. जयंती नायक), ‘ कोंकणी –हिंदी शब्दकोश – भाग-1,’ ‘ बंद ‘ तशेंच ‘ मुग्दानातल्लीं गितां’ (वल्ली क्वाड्रस) आनी ‘ अनन्य- 8-9,’ ह्या पुस्तकांचें मुखेल सोयऱ्यांच्या हस्तुकीं लोकार्पण जाले. ह्या पुस्तकांची वळख श्री. झिलू गांवकार हांणी करून दिली. गोवा कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष श्री. सुरेश आमोणकर हांणी अध्यक्षीय भाषण केलें, तर उपाध्यक्ष श्री. अरूण साखरदांडे हांणी येवकार दिलो. अकादेमीची कर्मचारी श्रीमती कुमद नायक आनी श्रीमती मारिया वाझ हांणी सोयऱ्यांक फुलां भेटयलीं. सुत्रसंचालन आनी आभार प्रदर्शन अकादेमीची लोकवेद संशोधिका डॉ. जयंती नायक हांणी केलें. कार्यावळीक श्री. माधव बोरकार, श्रीमती प्रमिला मनोहरराय सरदेसाय, श्री. सुनील सरदेसाय, श्री. उमेश सरदेसाय. श्री. अरूण काकोडकार, श्रीमती कुसूम अग्रवाल, डॉ. रमिता गुरव , श्री. विन्सी क्वाद्रूस , श्री. भिकू नायक आदी लेखक- कार्यकर्ते , तशेच पुस्तकांचे चित्रकार, प्रिंटर्स आणि मानेस्त उपस्थीत आशिल्ले.

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]