ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Khobor] Berta Menezes Zolm-xotabdi somarombh vhodd ghonnghonnan

Kuttumb vaddot vochonk zai ani Romi lipi Konknnicho choddant chodd vapor korunk zai : Teotonio Pereira

Berta Menezes Zolm-xotabdi somarombh vhodd ghonnghonnan

 

Ponnje : Kuttumb vaddot vochunk zai ani Manadik Dona Berta Menezes hicho ugddas 1000 vorsam meren tigoun dovrunk zai oxe udgar Teotonio Pereira hannem sorgest Berta Menezes hiche vixim uloitanam kaddle.  Dalgado Konknni Akademin (DKA) ghoddoun haddlolea sorgest Berta Menezes hichea zolm-xotabdi somarombhant mhullear 24 Agost 2018 disa Art & Culture Khateachea Multipurpose Hall-ant to uloitalo. Hea vellar tache borabor DKA-cho Odheokx Tomazinho Cardozo, Chittnis Vincy Quadros, Bhanddari Celso Fernandes, Bertachi dhuv Malusha Fernandes ani nat  Sonalia Menezes e Botelho hajir aslim.

Teotonion Kuttumb vaddot vochunk zai hachi foddnni kortanam sanglem ki Bertachim sov bhurgim aslim ani atanchea kuttumbant titlim nhoi zalear chear tori aschim, tednanch tumchem chodd kall tigon urtolem oxem tannem sanglem ani Romi lipichem mohotv sangtanam Romi lipi sonvsarbhor cholta ani sogllio bhaso Romi lipintlean borounk zatat, tantunt amchie Hindi bhaxecho legit aspav asa oxem sanglem.  Hindi cholchitramni legit Romi lipicho kitlo vapor zata to ami polletat. Mon’xak Devacho axirvad asop chodd gorjechem mhunnttanam tannem Bertache gunn gaile ani ticheant dexbhokti, lokank ektthaim korpachi kuvet ani kosleai kamank dhaddos dakhovpachi khopxi asloleachem tannem ugddas korun dilem. Ti khorench manadik ostori asli dekun ticho ugddas 1000 vorsam meren tigoun dovrunk tannem ulo marlo.

Aplem odheokxiy bhaxonnant survekuch Tomazinhon sanglem ki faleanchean Berta konn asli hacher akhkhem Gybhor cheorcha zaunk lagtoli ani tiche sabar gunn tannem manddlem. Bertachem sahit’ya zor aichea kallar upkarta toslem asa zalear tem chhapunk DKA fuddakar ghetoli ani jie toren Bertan aplea jivitant Konknni vaporli, toxich amii ti vevharant ghalunk tannem ulo marlo.  Hich sondi gheun Menezes kuttumban puroskrut kelolo puroskar tannem jahir kelo.  Ho puroskar Romi lipint vavurtolie eke ostoriek protiek vorsa favo zatolo ani tachem svorup xal, bhettvost ani dha hozar rupia asa mhunn sanglem.

Dona Berta Menezes hichea jivitachim kaim khinnchitram dakhoun karyavollik survat dile uprant tichea  fottvak har ghalun manestamni vedicher zago ghetlo.  Sonalia Menezes e Botelho hinnem bes-borie toren lokanchea kanank avoddtta toslie Konknni bhaxent mukhel ulovp kelem ani Bertachem purai jivit lokam modem dovorlem. Hem ulovp zale uprant kaim manestanche vichear PPT vorvim dakhoile.  Tech borabr Dr. Jose Pinto ani Rizelle Menezes hannim kaim sondex vachun dakhoile.  Hea vellar tichea jivitacher adharit ek lhan pustikechi uzvaddaunni zali.

Chittnis Vincy Quadros hannem hajir asloleank yeukar dilo zalear Bhanddari Celso Fernandes-an upkar mandle.  Te adim  Malusha Fernandes hinnem Menezes kuttumba votin upkar mandle.  Hie karyavollik kaim manest hajir asle te oxe : Fr. Jezuine Almeida, Bro. Eusebio Miranda,  Fausto V. Da Costa, Premanand A. Lotlikar, Fr. Elvis Fernandes, Fr. Cosme Costs, Prof. Edward de Lima, Miguel Braganza, Prof. Prajal Sakhardande, Savio Pinto, Willy Goes toxech her Konknni borovpi.

 

Raxttrgit mhunnon karyavoll sompli.

Bhatmi: Vincy Quadros

 
 

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]